Kerngegevens

2011

2012

2013

2014

A. Sociale structuur

Aantal inwoners

491.411

490.807

489.918

488.988

Aantal huishoudens 

210.283

211.236

211.902

211.458

B. Economische structuur

Arbeidsdeelname bevolking 15-64 jaar

Netto arbeidsparticiaptie

64,7

65,6

65,6

nnb

Beroepsbevolking (X 1000)

214,0

219,0

220

nnb

Waarvan:

Werkzaam (x 1000)

202

203

202

nnb

Werkloos (x 1000)

12 (5,6%)

15 (7,0%)

18 (8,2%)

nnb

Werkgelegenheid (totaal banen) Sector

Landbouw, bosbouw en visserij                               

10.299

9.993

10.106

10.017

Industrie ( incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven)

27.506

27.600

27.112

26.526

Bouwnijverheid                                              

14.774

13.872

13.051

12.660

Handel en reparatiebedrijven

39.622

39.932

39.448

37.765

Vervoer en opslag                                           

7.458

7.105

6.626

6.512

Horeca

10.146

10.303

10.236

10.032

Zakelijke diensten

33.343

33.205

33.814

32.953

Overige diensten

77.802

79.518

78.225

76.421

Totaal

220.950

221.528

218.618

212.886

C. Fysieke structuur

Oppervlakte (in km 2)

2.680

2.680

2.680

2.680

Oppervlakte cultuurgrond (in ha)

148.231

148.000

150.131

148.652

Woningvoorraad 

208.683

208.911

214.890

218.382

Wegen (in km)

490

518

518

518

Fietspaden (in km)

270

270

270

270

Vaarwegen (in km)

170

177

177

177

D. Financiële kerngegevens (in € * 1000)

Totale lasten voor bestemming resultaat

287.365

303.804

270.002

254.970

Totale baten voor bestemming resultaat

328.053

273.904

261.724

251.646

Onttrekking aan reserves (saldo)

-32.864

61.422

37.676

-6.615

Rekening resultaat na begrote mutaties

19.631 V

31.522 V

29.399 V

6.465 V

Opbrengste opcenten mrb

47.275

48.047

47.931

52.145

Uitkering provinciefonds (incl decentralisatie)

81.207

86.055

94.109

87.689

Omvang algemene reserves

44.842

39.079

44.415

53.393

Omvang bestemmingsreserves

352.135

327.139

313.824

306.616

Omvang eigen voorzieningen

17.383

20.334

20.156

20.710

Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek en Provinciaal werkgelegenheidsregister