Programma 1

Samenwerkend Drenthe : Bestuur

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

Onderzoeksfunctie
In 2014 is de eigen onderzoeksfunctie van de Staten geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn positief; de onderzoeksfunctie wordt in de komende jaren verder versterkt om de Staten nog beter te bedienen.

Regeling fractievergoedingen
In 2015 gaat nieuwe wetgeving gelden voor de regeling rond de fractievergoedingen. Dit heeft te maken met het verantwoorden van reiskosten en de nieuwe samenstelling van Provinciale Staten na
de verkiezingen.

Schaalvergroting
De door het kabinet Rutte II gestarte discussie over schaalvergroting van gemeenten en het proces om te komen tot de Noordvleugelprovincie heeft in 2014 een andere wending gekregen. Het proces tot vorming van de Noordvelugelprovincie is gestaakt en de visie van het kabinet met betrekking tot. opschaling van gemeenten is afgezwakt. De 100.000 inwoners grens is losgelaten. Uitgangspunt is initiatieven voor herindeling van onderop. De provincie Groningen is samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten een provinciebreed proces gestart om te komen tot gemeentelijke herindeling. Begin 2015 nemen verschillende Groninger gemeenteraden een besluit over met wie ze willen herindelen. De gemeenteraad van Haren heeft begin 2015 besloten te opteren voor herindeling met het Drentse Tynaarlo. Die gemeente is nu eerst aan zet om te reageren.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

Provinciale Statenverkiezingen
In de tweede helft van 2014 zijn de eerste voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen van start gegaan. Er is een communicatieplan opgesteld, waarin de strategie, de boodschap en de acties in beschreven worden. De eerste maanden van 2015 zullen deze acties uitgevoerd worden, met als doel om de opkomst op 18 maart 2015 te bevorderen.

Klant Contact Centrum (KCC)
In 2014 hebben we verschillende kanalen voor onze dienstverlening versterkt. Het KCC is verder doorontwikkeld en uitgebouwd tot een sterke, goed bereikbare frontoffice. Ook hebben we steeds meer producten, diensten en informatie digitaal beschikbaar gesteld. In 2015 zetten we beide ontwikkelingen door, werken we aan betere bereikbaarheid en klanttevredenheid en zorgen we voor een behoeftegestuurde mix van communicatiekanalen om zaken te doen met de provincie.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Europese projecten
De programma’s voor OP EFRO en INTERREG A zijn inmiddels door de Europese Commissie goedgekeurd en gaan van start. De goedkeuring voor de andere programma’s wordt het komende half jaar verwacht.