Programma 1

Samenwerkend Drenthe : Bestuur

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Bestuur 2.842.645 3.417.279 3.417.279 2.768.882 648.397
Lasten 2.851.364 3.436.919 3.436.919 2.770.554 666.365
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd 1.242.845 1.657.621 1.657.621 1.243.288 414.333
Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders 515.300 770.909 820.909 492.065 328.844
Subsidie 2.945 3.100 3.100 2.934 166
Inkoop 512.355 767.809 817.809 489.131 328.678
Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders 727.545 886.712 836.712 751.223 85.489
Subsidie 552.276 581.989 581.989 540.985 41.004
Inkoop 175.270 304.723 254.723 210.239 44.484

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 414.333,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Frictiekosten als gevolg van de oprichting van de RUD Drenthe
Op het budget voor de vorming van de RUD houden wij € 315.000,-- over. Voor 2014 en 2015 zijn  eenmalig extra middelen opgenomen voor de frictiekosten als gevolg van de oprichting van de RUD Drenthe. Voor een deel is dit geld bedoeld voor bestuurlijk afgesproken bijdragen aan de RUD in de frictiekosten voor 2014 en 2015. Daarnaast is in het budget ruimte voor onverwachte kosten als gevolg van het oprichten van de RUD en enkele nog doorlopende kosten, met name die voor de ICT. In dat laatste geval levert de provincie nog een deel van de ICT aan de RUD totdat de RUD haar eigen systemen op orde heeft. Reeds nu al is duidelijk dat de ICT ondersteuning pas in de loop van 2016 kan vervallen. Tot die tijd zijn er licentiekosten en éénmalige kosten voor het afkoppelen. Er is dan ook een noodzaak voor overhevelen om te voorkomen dat er in 2016 ongedekte éénmalige kosten zijn voor de afronding van de ICT voor de RUD. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 315.000,-- over te hevelen naar 2016.

Ondersteuning bij het functioneren van PS
Hier is een voordeel van € 83.124,-- gerealiseerd. Dit is onder andere terug te voeren op de onderbesteding van het budget vergoeding Fractiewerkzaamheden. Het voordeel is ontstaan door terugbetaling van in 2013 niet-bestede middelen door fracties. Verder zijn de reis- en verblijfkosten lager uitgevallen dan verwacht.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe 477.920 514.488 514.488 445.478 69.010
Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie 477.920 514.488 514.488 445.478 69.010
Inkoop 477.920 514.488 514.488 445.478 69.010

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 69.010,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Advertentiekosten en nieuwe media
Een overschot van € 39.000,-- op het budget voor advertentiekosten en nieuwe media. Dat komt doordat de kosten voor adverteren en nieuwe media een enigszins onvoorspelbaar karakter hebben, omdat deze van de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen afhankelijk zijn.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe 1.130.599 1.264.810 1.264.810 1.081.788 183.022
Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid 1.130.599 1.264.810 1.264.810 1.081.788 183.022
Subsidie 883.825 1.241.150 1.241.150 1.120.250 120.900
Inkoop 246.774 23.660 23.660 -38.463 62.123

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 183.022,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Interprovinciaal overleg (IPO)
Op het IPO budget is een onderschrijding van € 182.064,-- gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door een voordeel van ruim € 130.000,-- wegens het kunnen compenseren van de door het IPO betaalde BTW. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt door een verrekening van het batig saldo van het IPO over 2013 en zijn ook dit jaar zoveel mogelijk specifieke bijdragen aan het IPO ten laste gebracht van de budgetten van de relevante programma's.

Baten -8.720 -19.640 -19.640 -1.672 -17.968
Product 1.1. Drenthe goed bestuurd -2.348 -12.000 -12.000 -1.205 -10.795
Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders -2.348 -12.000 -12.000 -1.205 -10.795
Ontv.subsidies -2.229 -12.000 -12.000 -1.205 -10.795
Ontv. bijdragen -118 0 0 0 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.795,--.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe -6.372 -7.640 -7.640 -467 -7.173
Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie -6.372 -7.640 -7.640 -467 -7.173
Ontv. bijdragen -6.372 -7.640 -7.640 -467 -7.173

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.173,--.

Verrekening met reserves

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Toelichting

Saldo Programma 

648.397

Bestemming resultaat reserves bij programma

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

648.397