Programma 2

Vitaal Drenthe : Mobiliteit

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Beleidsopgave

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Optimale autobereikbaarheid.
Indicatoren: Verbetering reistijd/doorstroming; Intensiteit/capaciteit verhouding binnen norm. Stedelijke centra met auto binnen 20 minuten bereikbaar in een straal van circa 15 km en met de fiets binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 7,5 km.

De N33 is eind 2014 verdubbeld (definitieve afronding volgens planning maart 2015).

De werkzaamheden aan de N33 zijn in 2014 afgerond.

Verdere uitrol maatregelen N34: realisatie ongelijkvloerse aansluitingen Exloo voorbereiding aansluitingen Odoorn/Emmen Noord en Klooster.

Bestemmingsplan procedure aansluiting Exloo is afgerond, realisatie start in 2015. De aansluitingen Odoorn/Emmen Noord en 't Klooster zijn in voorbereiding.

Toelichting

Vertraging in planprocedures leiden tot vertraging in de aanleg.

Start voorbereiding versnelling N391 en de aansluiting Emmen West (N34/Rondweg).

De verbreding van de N391 is al uitgevoerd als onderdeel van de versnelling. De reconstructie van de aansluiting is in voorbereiding.

Verdere uitwerking OV knooppunt de Punt passend in de omgevingsvisie GAE.

Er is een ontwerp. Nut en noodzaak van het knooppunt wordt nader onderzocht.

Toelichting

Extra onderzoek naar nut en onderzoek.

Realisatie aanpassing Pijlebrug, inclusief ovonde en verbetering fietsvoorzieningen Havelte - Meppel.

De rotonde is gerealiseerd, de werkzaamheden aan de brug worden in maart afgerond.

Afronding landbouwtunnels N48.

De tunnels zijn gerealiseerd.

Maatregelen op diverse provinciale wegen zijn in voorbereiding dan wel in uitvoering volgens planning in het PUP 2014. Zie hiervoor ook het in deze begroting opgenomen investeringsoverzicht.

Planning conform PUP.

Beleidsopgave

De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer.


Integrale fietsnota en extra kwaliteitsimpuls Drentse fietspaden

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het gebruik van de fiets stimuleren in zowel stedelijke gebieden als tussen stedelijke gebieden en omliggende kernen door directe, veilige en comfortabele routes te realiseren.
Indicatoren: Toename fietsintensiteit; De knelpunten voor het goederenvervoer worden in het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid opgepakt; Goederenvervoer; Vaarverbindingen met economische kernzones optimaliseren; Positieve ontwikkeling goederenoverslag en -transport.

Nieuwe fietsnota Drenthe en bijbehorend uitvoeringsprogramma.

De fietsnota met uitvoeringsagenda is in mei door GS vastgesteld. Het uitvoerings-programma is onderdeel van het PUP 2015.

Veilige fietsoversteken Brunlaan en Nijensleek.

In verband met het verschuiven van de gecombineerde werkzaamheden wordt de oversteek Nijensleek in het voorjaar van 2015 gerealiseerd. De fietstunnel Brunlaan is in voorbereiding, de raad  van de gemeente Noordenveld moet nog formeel de cofinanciering goedkeuren.

Toelichting

Co-financiering door medeoverheden nog niet helemaal rond.

Quick wins havenkade Coevorden (verruimen Coevorden Vechtkanaal, verplaatsen kade is gerealiseerd.

Het project is gerealiseerd met o.a. een bochtverkorting en een verlengde kade.

Uitvoeringsprogramma 2014 – 2017 dryport Emmen – Coevorden.

De uitvoeringsperiode is gewijzigd naar 2015 - 2017. Wel is de basis gelegd voor de Spoorshuttle Coevorden- Malmö.

Logistieke visie Zuid Drenthe.

De visie is nog niet opsteld omdat deze mogelijk wordt verbreed naar geheel Drenthe.

Toelichting

Afstemming wordt gezocht met Overijssel en visie wordt met Drenthe breed uitgebreid.

Beleidsopgave

Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Inzetten van hoogwaardig openbaar vervoer, zowel per spoor als over de weg.
Indicatoren: Verbetering reistijd; Verbetering bezettingsgraad OV. De belangrijke ruimtelijk-economische locaties zijn in de spits, met het openbaar vervoer, binnen 30 minuten bereikbaar in een straal van 15 kilometer.

Verbeterplan concessie spoorlijn Zwolle – Emmen en nadere besluitvorming aansluiting Herfte.

Besluiten genomen over de uitbreiding treincapaciteit
en realisatie 24 spoor + perron Emmen Zuid.

Maatregelen gekoppeld aan de netwerkanalyse Groningen (bereikbaarheid Groningen – Assen).

Realisatie bus op vluchtstrook de Punt - Haren
Realisatie fietsenstalling Westlaren vanuit  Beter Benutten Fiets
Frequentieverhoging en nieuwe HOV bussen in Regio Groningen Assen

Nadere detaillering pendeltrein Groningen – Assen.

Met de gemeente Assen is afgesproken dat zij verantwoordelijk worden voor dit onderdeel.

Strategie doorontwikkeling vervoer op maat landelijk gebied (i.h.k.v. Vitaal platteland).

Er is een stuurgroep publiek vervoer opgericht; in 2015 en 2016 worden pilots uitgewerkt.

Vervolg ontwikkeling spoor Coevorden – Rheine (Bentheimer Eisenbahn).

Er is een vervoerwaardestudie uitgevoerd. Verdere uitwerking is afhankelijk van het besluit reactivering personenvervoer Bad Bentheim - Nordhorn - Neuenhaus.

Beleidsopgave

Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Capaciteit van het spoor voor goederenvervoer is in 2020 verviervoudigd ten opzichte van 2002. Optimale benutting van het totale netwerk door sturing en geleiding.
Indicator: Toename toepassing ICT.

Continuering uitvoering maatregelen convenant Beter Benutten. (ITS, fiets en mobiliteitsmanagement).

Dit is voor Zwolle - Emmen gerealiseerd door een aanpassing van de dienstregeling personenvervoer.

Innovatieve oplossingen op het gebied van bereikbaarheid en kleinschalige infrastructurele maatregelen (i.h.k.v. Vitaal platteland).

Diverse mobiliteitsprojecten hebben een bijdrage ontvangen vanuit Vitaal Platteland.

Product 2.2. Verkeersveiligheid

Beleidsopgave

De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het realiseren van gebiedsgerichte samenwerking tussen provincie, gemeenten en rijk.

Investeringsafspraken met partners, vastgelegd in het PUP 2014.

Afstemming heeft plaatsgevonden in het Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe. De afspraken zijn vastgelegd in het PUP2014 en het PUP2015.

Beleidsopgave

Waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het veiligheidsniveau in het openbaar vervoer wordt door reizigers ruim voldoende gewaardeerd.

Minimaal een 8 op de reizigersenquête in het openbaar Vervoer (klanten barometer).

In de laatste klantenbarometer scoort het OV in Groningen/ Drenthe zeer goed in vergelijking met andere provincies.
trein Zwolle - Emmen: 7,7
HOV Groningen- Drenthe: 7,6
Bus Groningen - Drenthe: 7,4


Emmen-Zwolle scoort een 7,7 in de landelijke klantenbarometer; de grootste stijger in 2014.

Beleidsopgave

Waarborgen van de Verkeersveiligheid.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Verbeteren van de verkeersveiligheid. Indicatoren: Lager aantal verkeersslachtoffers; Afname black spots.

Naast aanpak infrastructuur uitvoering programma bewustwording (educatie en gedrag) weggebruikers. volgens planning PUP 2014 gerealiseerd.

Afstemming heeft plaatsgevonden in het Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe dat 3x per jaar een bestuurlijke bijeenkomst houdt (gemeenten + provincie).

Samen met de partners in het VVBD is onze inzet om het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te beperken onder het motto: ‘Samen richting de nul’. Basis hiervoor is het strategisch plan verkeersveiligheid Drenthe

De afspraken zijn vastgelegd in het PUP2013 en het PUP2014. Zie voor de voortgang van het strategisch plan verkeersveiligheid Drenthe: www.provincie.drenthe.nl/pup

Bij onderhoud worden provinciale wegen ingericht volgens de richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK).

De uitvoering is gekoppeld aan het onderhoudsprogramma van WK. Vrijwel alle wegen zijn inmiddels ingericht met EHK.

Product 2.3. Wegen

Beleidsopgave

Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Door het uitvoeren van onderhoud en beheerwerkzaamheden wordt de technische kwaliteit (CROW-normen) van het wegennet voldoende gegarandeerd.

Niet meer dan 5 terechte claims ≤ € 5.000 vanuit het gebruik van het wegennet en gebaseerd op het voldoende niveau van verhardingen en objecten.

In 2014 zijn er 5 terechte claims. Er is een tendens dat het terechte aantal claims toeneemt.

De beschikbaarheid van het provinciale wegnet moet op een aanvaardbaar niveau zijn.

Binnen 1 uur gladheidbestrijding operationeel. (Minimale) Basis kwaliteit van wegdek, (incl. belijning, bebording, bebakening, bewegwijzering, verlichting, etc.), wegberm, waterafvoer (sloten, duikers, riolering). Calamiteitenorganisatie operationeel binnen 1 uur na melding.

Is aan voldaan.


Nieuw aangelegde brug bij De Gouwe.

Product 2.4. Vaarwegen

Beleidsopgave

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Waarborgen van: Technische kwaliteit van de vaarweg als voldoende veilig; Technische kwaliteit van de objecten (sluizen, bruggen, ect.) als voldoende veilig; Aanleg van bediening op afstand traject Noord Willemskanaal.

Waarborgen van een veilig en doelmatig gebruik van de provinciale vaarwegen door beroeps en recreatievaart. Niet meer dan 5 terechte claims ≤ € 5.000 vanuit het gebruik van het provinciale vaarwegennet.

Is aan voldaan.

Uitvoeren van vervanging en groot onderhoud conform programmering.

Is conform uitgevoerd.

Openingstijden van de vaarwegen conform besluit GS.

Openingstijden van de vaarwegen conform besluit GS.

Is conform uitgevoerd.


Nieuw aangelegde brug De Heege.