Programma 4

Vitaal Drenthe : Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Product 4.1. Sociaal domein

Beleidsopgave

Steunfunctiewerk art. 13, WMO.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Invulling geven aan wettelijke steunfunctietaak samen met de Drentse gemeenten.

Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe.

Gerealiseerd. Overigens is deze wettelijke steunfunctietaak per 2015 geen provinciale taak meer.

Beleidsopgave

Vitaal en leefbaar Drenthe.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Zorgvuldige afbouw sociale domein met behoud van aandacht voor sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid. Voor meer info over Vitaal platteland zie programma 7.2.

Instellingen sociaal domein zijn ingespeeld op en beantwoorden vragen van Drentse gemeenten en provincie op gebied van vitaal en leefbaar Drenthe.

Gerealiseerd.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

Beleidsopgave

Onderwijskansen en arbeidsmarkt

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Evenwichtigheid tussen de vraag van werkgevers en het aanbod van werknemers (krimp). Signaleren en agenderen lange termijn problematiek op de arbeidsmarkt.

Zie programma 9.2.

zie programma 9.2

Effectieve ketenvorming (Zorg Advies Teams).

Voortgezet onderwijs is ondersteund bij projecten inzake afstemming tussen zorg en jeugd en passend onderwijs.

Afgerond.

Beleidsopgave

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Laten uitvoeren van wettelijke taken jeugdbescherming / jeugdreclassering Indicatiestelling en Advies en Meldpunt Kindermishandeling door Bureau Jeugdzorg Drenthe. Zorgen voor een toereikend en passend zorgaanbod voor alle Drentse jeugdigen met een indicatie voor jeugdzorg.

Alle taken zijn uitgevoerd conform de wettelijke eisen. Aanbod is kwalitatief op orde en beschikbaar zonder lange doorlooptijden en wachtlijsten.

De wettelijke taken jeugdzorg zijn in goede orde afgerond en overgedragen aan de Drentse gemeenten. Wij hebben hierin voorop gelopen in vergelijking met andere regio's.

Product 4.3. Sport

Beleidsopgave

Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Economische en maatschappelijk spin-off genereren door sportevenementen.

1 evenement op internationaal en 3 evenementen op nationaal niveau.

Ontvangst Olympisch team in Assen.
Eerste editie wereldwijde Wings for Life run in Drenthe.
Daarnaast (internationale) evenementen in de hippische, wieler en loopsport.

Kenniscentrum Evenementen is verder ontwikkeld en ingezet. bij evenementen en ‘side events’.

ca. 69 evenementen zijn ondersteund en verrijkt met kennis. Er is visie en inzet op creatie van maatschappelijke spin-off. Ondermeer tijdens Wings for Life in Grolloo en Hooghalen.

In de vrije (natuur)ruimte in Drenthe kan meer gesport worden.

Nieuwe bewegings-/sportmogelijkheden zijn aangeboden.

Er is een start gemaakt met diverse projecten die medio 2015 tot oplevering hopen te komen. Op basis van de visie Dynamisch Toerisme is er een actieve betrokkenheid bij de realisatiestrategie platteland en bij de invulling van het thema 'beleefbare natuur' uit de in 2014 vastgestelde Natuurvisie .


Op 18 december 2014 is door Wethouder Wiersema van Assen en Gedeputeerde Van der Tuuk officieel bekend gemaakt dat de Motorcross Grand Prix 2015 naar Assen komt.

Beleidsopgave

Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Dorpsgemeenschappen en verenigingen worden ingezet bij het combineren en versterken van sportactiviteiten.

Samen met maatschappelijke partners en gemeenten deelname aan programma ‘Drenthe beweegt!’ Aangepast sporten is ondersteund.

Drenthe Beweegt heeft 7 mijlpalen gedefinieerd en loopt op schema.
Eind 2014 is de Sportwijzer opgeleverd, inzicht in vraag en aanbod van aangepaste sporten in Drenthe.

Product 4.4. Kunsten

Beleidsopgave

Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Ondersteuning professionele podiumkunsten en amateurkunsten van provinciaal niveau en belang, en ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten op provinciaal belang.

Culturele projecten van provinciaal belang zijn ondersteund zoals provinciale festivals en evenementen (oktobermaand kindermaand, culturele mobiliteit, culturele gemeente, culturele prijs).

Alle geplande resultaten behaald. Oktobermaand is ook in internationaal  verband gestart. Nieuw fusiegezelschap gestart  (Garage TDI). Diverse talentontwikkelings-projecten gesteund. Gekleurd Grijs (cultuur voor ouderen) uitgegroeid tot landelijk voorbeeldproject.

Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en daarbij een nieuwe verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen provinciale en gemeentelijke instellingen.

Het eerste uitvoeringsjaar van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is uitgevoerd waarbij 75% van de Drentse basisscholen heeft deelgenomen. Cultuureducatie in Drenthe is breed ondersteund door Compenta en K&C.

Bereik scholen gegroeid naar 95%. Landelijk voorbeeld. Samenwerkingsproces tussen kunstencentra en K&C vanuit alle 12 gemeenten is succesvol.  

Beleidsopgave

Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het culturele aanbod op het platteland op een hoger niveau brengen.

Via het programma Kreatief met Krimp zijn in de Veenkoloniën projecten uitgevoerd door kunstgezelschappen i.s.m. maatschappelijke instellingen.

Vier grotere projecten gestart of uitgevoerd, o.a. Bosklopper Tapes,   SaffraanSymfonie en  PeerGrouP met twee grote successen (9000 bezoekers): Circus in Veen en Once upon a time in het Veen

Het stimuleren van de ontwikkeling van bijzondere en hoogwaardige culturele manifestaties en activiteiten.

Enkele bijzondere culturele manifestaties op het terrein van de podiumkunsten en de beeldende kunsten zijn gestimuleerd c.q. ontwikkeld, minimaal één daarvan is uitgevoerd.

Uitvoering Opmaat Pauperparadijs in Veenhuizen, Landelijke viering Bevrijdingsfestival in Assen, Drenthe Biennale 2016 is verder ontwikkeld.

Beleidsopgave

Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar we als provincie direct of indirect bij betrokken zijn, betrekken we kunst, vormgeving en culturele identiteit in de ruimtelijke planvorming (cultuur in Natuurvisie, in landschapsplannen en in plannen Wegen en Kanalen).

In de volgende grote ruimtelijke en infrastructurele projecten zijn kunst- en cultuuraspecten meegenomen: Landgoederengordel/GAE/Transferium de Punt, oplevering beeld op geluidswal A28 te Spier.

In de infrastructurele ontwikkelingen zijn we medeontwikkelaar: stationsgebieden van Coevorden en Assen, centrumgebied Borger, Hoogeveensche Vaart, GAE, Transferium De Punt. Beelden N34 en A28 zijn opgeleverd.

Voor de ontwikkeling van landschapskunst is een opdracht gerealiseerd en een nieuwe opdracht verstrekt.

Land art bij Dalen opgeleverd. Nieuwe opdrachten aan St. Helderrood (Noord Drenthe) en aan CBK Drenthe (o.a. Semslinie, TT-route)

Product 4.5. Erfgoed

Beleidsopgave

Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Toegankelijker maken van erfgoed en het koppelen hiervan aan het ruimtelijke en economische domein.

Drents Landschap verwerft karakteristiek erfgoed en exploiteert het.

Drents Landschap wordt begeleid in haar Trust-visie en herbestemming van bijzondere panden, bijvoorbeeld Hoeve 5 in Veenhuizen/Tuinen van Weldadigheid en Oldengaerde.

Tussenresultaten Verhaal van Drenthe: in kaart brengen leemtes in geschiedschrijving tbv onderzoek, canon en procesaanpak.

Betreft meerjarenproject. Aantal projectplannen in uitvoering. Zie midtermreview cultuurnota.  

Het bevorderen van herbestemming van monumentaal karakteristiek gebouwd erfgoed via Herbestemming Karakteristiek Bezig en Noordelijk Programma (VER).

Drie herbestemmingen van monumentale en karakteristieke panden.

4 panden herbestemd, 8 in uitvoering, 2 experimenten in uitvoering om herbestemming te stimuleren, bijvoorbeeld Erfgoed & Makelaardij.

Musea van provinciale betekenis vertellen onderscheidend verhaal van het Drentse erfgoed.

Eindoplevering project Zingeving Historische Plek Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Nog geen eindoplevering project Zingeving Historische Plek

Toelichting

Op eigen verzoek is opnieuw uitstel gevraagd door Herinneringscentrum.
Uitstel wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat het Herinneringscentrum een nieuwe planning van het project ter beschikking stelt.
Verwachting is dat 1-5-2016 het eindresultaat opgeleverd wordt

Instandhouding voormalig kampterrein.

Gerealiseerd. Voorbeeld: restauratie herdenkingsmonumenten

Beleidsopgave

Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Goede omgang met archeologisch erfgoed en cultuurhistorisch erfgoed in planontwikkeling.

Ontwikkeling en behoud van archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed van provinciaal belang door planologische bescherming en sturing.

Gerealiseerd. Diverse adviezen gegeven met ruim aandacht voor archeologisch en cultuurhistorisch belang.

Drentse gemeenten hebben vastgesteld gemeentelijk erfgoedbeleid in 2016.

Er zijn afspraken gemaakt over rolverdeling en opgave inzake erfgoed tussen provincie en gemeenten.

Samenwerking met gemeenten op het gebied van ruimtelijk erfgoed is in 2014 gestart met een gezamenlijke opdracht voor een Erfgoedverkenning of nulmeting. Resultaat is het vertrekpunt voor vervolgafspraken in 2015.

4 gemeenten zijn door ons begeleid bij het maken van hun Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De verwachting is dat de laatste 3 gemeentelijke CHW's in 2015 worden afgerond.

Opname van de Koloniën van Weldadigheid op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Eerste begrenzingen en stappen richting managementplan zijn klaar. Bekendheid en betrokkenheid partijen is vergroot.

Gerealiseerd via besluiten Stuurgroep en Tussentijdse Rapportage Volgordebepaling.
Bekendheid vergroot via inbreng op ICOMOS-conferentie in Florence en USS-congres in Praag.

Via programma Koloniën van Weldadigheid wordt cultuurhistorisch erfgoed en economische draagkracht vergroot.

Er zijn culturele initiatieven en er is meer economische draagdracht.

Veenhuizen: bijdrage in herbestemmingen monumentale panden, input Design Deal met Design Academy, input haalbaarheidsstudie Gevangenismuseum, bijdrage in landinrichting, start collectie Veenhuizen, inbreng planontwikkeling renovatie Esseheem en Norgerhaven.
Frederiksoord: hermstemmingen monumentale panden, project Oral history 'Kolonieverleden verteld'.


Op 28 november 2014 bestond het Drents Museum exact 160 jaar. Ontstaan vanuit een kast met voorwerpen uit Drenthe is het Drents Museum uitgegroeid tot een succesvolle en toonaangevende trekpleister. (fotograaf: Sake Elzinga)

Beleidsopgave

Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Toegankelijker maken van erfgoed en het koppelen hiervan aan het ruimtelijke en economische domein.

Met internationale (archeologie)tentoonstellingen trekt het Drents Museum minimaal 150.000 bezoekers, waarvan 75% van buiten Drenthe en 7.500 scholieren.

In 2014 trok het Drents Museum iets meer dan 150.000 bezoekers. 68% van de bezoekers kwam van buiten Drenthe en 8.171 van de bezoekers waren scholieren.

Beleidsopgave

Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief

Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief

Gerealiseerd.

Beleidsopgave

Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Gerealiseerd. Diverse panden zijn behouden gebleven en doorontwikkeld. Bijv. kerk in Borger en kerk in Smilde.

Product 4.6. Media

Beleidsopgave

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening

Deze taak is gedecentraliseerd, nu rijkstaak m.i.v. 1 januari 2014.

Beleidsopgave

Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Gemeentelijke betrokkenheid bij het opdrachtgeverschap aan Biblionet Drenthe.

Een Drenthebreed bestuurlijk gedragen opvatting op het Drentse bibliotheekwezen en een daarbij passend nieuwe bestuursconstruct is ontwikkeld.

Gerealiseerd. Over een nieuw bestuursconstruct is een besluit genomen door de gemeenten.
Provincie heeft haar opvatting over Drents bibliotheekwezen gegeven. Uitvoering daarvan in overleg met gemeenten.