Programma 4

Vitaal Drenthe : Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Product 4.1. Sociaal domein

De verschillende budgetten voor sport, zorg en onderwijs zijn samengevoegd in 1 flexibel budget sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning vanaf 2015.  Dit budget wordt in samenhang met de beleidsterreinen vitaal platteland en economie ingezet.   

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

Niet van toepassing.

Product 4.3. Sport

Niet van toepassing.

Product 4.4. Kunsten

Cultuuronderwijs en amateurkunsten
De herwaardering van cultuureducatie in het onderwijs op landelijke schaal is opmerkelijk. Drenthe heeft hiervoor een goed werkende infrastructuur opgebouwd. In dit verband is het zorgelijk dat gemeenten sterk bezuinigen op kunstencentra, waardoor kunstonderwijs zowel binnen- als buitenschools en ondersteuning van amateurkunsten in gevaar is gekomen. Blijvende inzet op een door provincie en gemeenten gezamenlijk gedragen infrastructuur is daarom van groot belang.

Samenwerking
De culturele infrastructuur in Noord Nederland is fragiel na de rijksbezuinigingen van twee jaar geleden. Samenwerking in noordelijk verband en een goede lobby richting het rijk biedt nieuwe kansen met het oog op het nieuwe rijkskunstenplan. Ook Drentse en noordelijke samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad  2018 biedt kansen. Als derde noemen we internationale samenwerking. Drentse instellingen hebben veel contacten en ambities op dit terrein. In toenemende mate wordt de provincie gevraagd om ondersteuning of nemen wij zelf initiatieven op dit terrein.

Product 4.5. Erfgoed

In februari 2015 zal naar verwachting  de nieuwe Erfgoedwet worden vastgesteld door de Tweede Kamer. Kerntaken van de provincie zijn: het zorgdragen voor het interbibliothecair leenverkeer (distributie van fysieke werken tussen de bibliotheken) en het ontwikkelen van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken.

Product 4.6. Media

Nieuwe Bibliotheekwet gaat in 2015 in werking.