Programma 5

Vitaal Drenthe : Ruimtelijke ontwikkeling

Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

Beleidsopgave

Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoering geven aan de drie regionale agenda’s te weten Zuidoost, Zuidwest en Noord-Drenthe, integraal en samen met betrokken partners.

Gebiedsagenda’s: Noord: Uitvoering via de regiovisie Groningen-Assen.

Zie resultaten in beleidsopgave Participatie in regio Groningen-Assen.

Zuidoost: Verbrede plattelandsagenda Zuidoost + uitwerking concept biobased valley + combinatie agribussiness Veenkoloniën met chemie/industrie Emmen en omstreken.

Er is een regionale samenwerkings-agenda opgesteld voor  de uitvoering motie vitaal platteland lijn 2.  De Agro Agenda Noord Nederland is in uitvoering genomen. Hiervan maakt de uitwerking van het concept biobased valley onderdeel uit. De relatie agribusiness met de chemie in Emmen en omstreken is in 2014 verbreed naar de Eemsdelta.

Zuidwest: Integrale gebiedsagenda i.s.m. gemeenten en waterschap met de focus op kwaliteitsverbetering Recreatie en Toerisme en Natuur en Landschap.

Concept LOS LEADER is opgesteld. GS openstellingsbesluit LEADER januari 2015.
Pilot financiering landschap 2014-2015 is gerealiseerd. Structurele financiering vanaf 2016 nog niet gedekt.

Diverse gebiedsontwikkelingen, zoals Groningen Airport Eelde, Uffelte/Ruinen, Belvedere Frederiksoord, Veenkoloniën

Deze gebiedsontwikkelingen lopen door in 2015. Voor Groningen Airport Eelde is de Ontwikkelvisie Luchthavenomgeving vastgesteld. Voor Uffelte/Rruinen neemt de Stuurgroep in het van najaar 2015  een besluit over de uitvoering.
De Stuurgroep Belvedère Frederiksoord neemt in het voorjaar 2015 een besluit over het programma MVW 200.
De Ontwikkeling Veenkoloniën moet in het licht van de agenda Veenkoloniën worden beschouwd zie hiervoor de resultaten in de beleidsopgave een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief.

Realiseren van provinciale ambities en doelen bij planvorming en gezamenlijke planontwikkeling.

Adviezen op ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van gemeenten met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.

In 2014 hebben wij geadviseerd over:
Voorontwerpbestemmingsplannen: 93
Ontwerpbestemmingsplannen:138    Vastgestelde bestemmingsplannen: 65
Er zijn drie zienswijzen ingediend en er is 1 reactieve aanwijzing gegeven.

Relatiebeheer.

Het relatiebeheer is in 2014 overeenkomstig de Omgevingsvisie uitgevoerd. In de vorm van regulier overleg met gemeenten over ruimtelijk-economische plannen/ontwikkelingen. Ook zijn er  
2 ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd met als doel: kennis delen, netwerken en verdieping relatiebeheer.

PS stellen in 2014 een geactualiseerde Omgevingsvisie Drenthe vast.

Juli 2014 hebben PS de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld

PS stellen in 2014 een aan de geactualiseerde Omgevingsvisie aangepaste POV vast.

De AWB procedure ten behoeve van de geactualiseerde Provinciale Omgevingsverordening
(POV) is  gestart. PS stellen in 2015 de aangepaste POV vast.

Toelichting

Het opstellen van de POV vraagt extra overleg met betrokkenen en is om die reden vertraagd.

De Omgevingsvisie Drenthe voldoet aan de digitaliserings-verplichting.

Publicatie op ruimtelijke plannen.nl

Beleidsopgave

Participatie in Regio Groningen-Assen.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een diversiteit aan aantrekkelijke woon- en werkmilieu’s, een brede voorzieningenstructuur, een bereikbare regio via de weg en het openbaar vervoer en een aantrekkelijk landschap dat ook voorziet in de behoefte van recreatieve uitloop.

Participatie in uitvoering jaarprogramma 2014.

Het jaarprogramma 2014 is vastgesteld.

Vastgesteld jaarverslag/begroting.

Het jaarverslag en de begroting zijn vastgesteld in 2014.

Herijkt IGS Leek-Roden.

Het Intergemeentelijk Structuurvisie Leek - Roden is in 2014 vastgesteld.

Beleidsopgave

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een mooi en aantrekkelijk Drenthe, koestering van kernkwaliteiten, tegengaan van verrommeling en stimulering van zorgvuldig ruimtegebruik.

Werkateliers volgens het instrument Xplorelab 2.0.

Samen met Hanze Hogeschool en Gemeente Tynaarlo is een Living Lab Eelde opgezet als onderdeel van de Gebiedsvisie GAE.
Presentaties, Workshops en Proeverijen georganiseerd over inhoudelijke onderwerpen en t.b.v. Arbeidsmarktcommunicatie en Kennisoverdracht 3P.

Handboek kernkwaliteiten uitgewerkt naar projecten, zoals stads- en dorpsranden.

In 2014 is een digitale handreiking kernkwaliteiten gelanceerd. www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten
Succesvol Seminar van Kern tot Rand, waarmee de ruimtelijke opgave ten gevolg van crisis en krimp is geagendeerd.

Ruimtelijke plannen voldoen aan onze kwaliteitseisen

Beleidskader zonneakkers vastgesteld.

Noordervisie 2040: Een richtinggevend kader bieden voor de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van Noord-Nederland.

Strategische Agenda 2013-2020: 8 uitnodigingen zijn ondergebracht bij (te vormen) consortia van bedrijven, organisaties en overheden.

De uitvoering van de Noordervisie is belegd bij SNN.
De opgaven zijn vertaald in RIS 3, SWITCH en de MIRT Gebiedsagenda.

Postbus NV2040: front- en backoffice voor maatschappelijke initiatieven i.h.k.v. NV2040.

De uitvoering de Noordervisie is belegd bij SNN.

Event Noorderstorm 2040: jaarlijkse werkconferentie i.h.k.v. NV2040.

De uitvoering van de Noordervisie is belegd bij SNN.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Beleidsopgave

Een aantrekkelijke leefomgeving

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een vernieuwende aanpak om de verduurzaming en  herontwikkeling van bestaand vastgoed te stimuleren en het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de woningvoorraad. Een vervolg geven op het beleidsadvies bevolkingsdaling ‘Van groei naar bloei” door te anticiperen op de gevolgen van bevolkingsdaling voor de regionale woningbouwopgave inclusief het ontwikkelen van een krimpstrategie voor Oost-Drenthe.

Duurzame Krimpregeling en investeringsregeling die uitgevoerd worden o.a. door het opnieuw bestemmen of wijzigen van functie van vastgoed.

In juni is de “Stimuleringsregeling  herontwikkeling en herbestemming van vastgoed” vastgesteld. Van september tot en met november is de eerste openstelling geweest. Van de 22 aanvragen zijn er 10 aanvragen toegekend waaraan een bijdrage gepaard gaat van € 306.750,--.

Monitoring op uitvoering en resultaten van ISV3 projecten.

Van de 12 projecten zij er 4 gereed. Overige projecten zijn in uitvoering.

Woningmarktoffensief, (ver)bouwmarkten in alle gemeenten.

In mei  hebben we samen met de Bouw en Woonweken Drenthe georganiseerd. Gemeenten hebben hiertoe samen met lokale ondernemers  een markt  georganiseerd. De ervaringen bij deelnemers zijn positief om ermee door te willen gaan.

Monitoring ontwikkeling woningvoorraad ten behoeve van (regionale) woonvisies en woningmarktberichten.

In 2014 is sinds het uitbreken van de crisis het beeld te zien van meer beweging op de woningmarkt. Meer bestaande woningen zijn van eigenaar gewisseld alsook nieuwbouw-woningen verkocht. De nieuw-bouwaantallen blijven ruim binnen de afspraken ver de regionale woonvisies.

Toezicht huisvesting statushouders.

In de eerste helft van 2014 hebben alle gemeenten de taakstelling gehaald. In de 2de helft van 2014 zien we al de effecten van de mondiale crisis(sen) op de taakstelling voor gemeenten. In 2014 heeft dit niet geleidt tot interventies vanuit het IBT.

Uitvoeringsprogramma volgens lijn 2 Vitaal Platteland.

In 2014 is gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings-programma voor de geconcentreerde aanpak Vitaal Platteland. De focus lag hierbij op leefbaarheidsthema's en regionale recreatie en toerisme. Dit zal in 2015 zijn vervolg krijgen, maar dan breder uitgewerkt met onder andere sociale onderdelen.

Experimenten, oa. vanuit de EO-Wijersprijsvraag.

De experimenten zijn afgerond en zijn onderdeel van de uitwerking van Vitaal Plateland (geconcentreerde aanpak). Daarnaast zijn een aantal experimenten verder uitgevoerd onder de vlag van de Agenda van de Veenkolonien (o.a. energiebureau Aa en Hunze).

2-jaarlijkse bevolkingsprognose.

In 2014 het nieuwe bevolkings-prognosemodel ontvangen. Begin 2015 verschijnt de nieuwe prognose.