Programma 5

Vitaal Drenthe : Ruimtelijke ontwikkeling

Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

Zonne-akkers
In 2014 is een beleidskader uitgewerkt voor zonne-akkers. Drenthe leent zich vooral voor lokale  initiatieven in de vorm van kleinschalige akkers op of aan randen van woon- of werklocaties. Daarbij moet de omvang in balans zijn met de energie-afname en de omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor projecten met een bijzondere uitstraling door de ligging en/of de vorm. In het beleidskader zijn enkele inspirerende voorbeelden uitgewerkt. Met het beleidskader voor zonne-akkers, gebiedsvisie windenergie en het beleid voor bewerking van biomassa in de omgevingsvisie krijgt de ruimtelijke vertaling van duurzame energieproductie stapsgewijs meer gestalte.

Agenda zuidoost
Doorontwikkelen van de agenda zuidoost (vitaal platteland) tot een brede sociaal-economische agenda voor deze regio.

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Het bestaande vastgoed gaat een steeds belangrijke rol vervullen voor de opgaven in de Drentse samenleving. In 2014 is er meer aandacht gekomen voor leegstand en herbestemming van vastgoed, onder andere via het gehouden Seminar van Kern tot Rand, drie Economie-lezingen en de Stimuleringsregeling herbestemming en herontwikkeling van vastgoed. Deze aandacht heeft geleid tot een vervolgactie waarin wij samen met organisaties een eerste aanzet willen geven tot een Drenthe-brede samenwerking rond de noodzaak om naar de herontwikkeling van bestaand vastgoed te kijken. Begin 2015 is een Expertmeeting georganiseerd om te verkennen waar partijen met elkaar willen verbinden. In eerste instantie is gekozen voor de thema’s detailhandel/binnensteden, wonen-zorg-welzijn en bedrijfshuisvesting.