Programma 2

Vitaal Drenthe : Mobiliteit

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Mobiliteit 19.211.762 31.973.474 22.201.641 20.353.726 1.847.916
Lasten 56.265.311 64.034.915 56.904.737 56.127.959 776.778
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 35.554.028 45.544.061 37.279.309 37.291.461 -12.152
De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer. 1.514.568 1.080.000 1.080.000 1.104.553 -24.553
Inkoop 1.514.568 1.080.000 1.080.000 1.104.553 -24.553
Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. 10.546.262 21.084.207 12.627.332 12.294.750 332.582
Subsidie 1.900.665 4.500.000 4.500.000 4.724.054 -224.054
Adm. boekingen 47.959 27.797 0 0 0
Kapitaallasten 8.476.251 10.177.813 8.082.301 8.082.301 0
Inkoop 121.388 6.378.597 45.031 -511.604 556.635
Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. 23.493.198 23.316.404 23.508.527 23.819.330 -310.803
Adm. boekingen 40.314 44.886 0 0 0
Subsidie 23.452.884 23.271.518 23.508.527 23.819.330 -310.803
Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen. 0 63.450 63.450 72.828 -9.378
Inkoop 0 63.450 63.450 72.828 -9.378

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 12.152,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid
Met het verdeelbesluit Brede Doeluitkering zijn in eerste instantie iets minder projecten gehonoreerd dan de raming van € 4,5 miljoen. Naderhand is hier een bijdrage aan toegevoegd voor de kwaliteitsimpuls Fiets. Daarnaast heeft een correctie plaats gevonden voor verstrekte bijdragen in 2012 inzake toegankelijkheid van haltes die per abuis niet ten laste van de BDU-middelen waren verantwoord. Dit verklaart het nadeel van € 224.054,--. Dit bedrag wordt verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer. Bij de baten is dan ook een zelfde bedrag als voordeel opgenomen.

N34
Hier is een voordeel ontstaan van € 556.635,--. Het verschil bij de N34 wordt veroorzaakt door een correctieboeking voor de busvoorziening bij Borger. Er heeft een verrekening plaats gevonden met het Investeringsprogramma VV. Dit voordeel wordt verrekend met de Reserve Achterstallig onderhoud N34.

Subsidies BDU aandeel openbaar vervoer
De hogere kosten van de spoorlijn Emmen-Zwolle worden veroorzaakt door een lagere reizigersopbrengst, door een andere verdeelsleutel van de OV Studentenkaart en een lagere opbrengst van het "papierenkaartje" van NS dan geprognosticeerd. Tevens is een bijdrage aan de provincie Overijssel overgemaakt voor de beheerskosten en een in de concessie vastgelegde bonus. Dit verklaart het nadeel van € 310.803,--. Dit bedrag wordt verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer. Bij de baten is dan ook een zelfde bedrag als voordeel opgenomen.

Product 2.2. Verkeersveiligheid 1.145.694 1.130.327 2.230.327 2.323.693 -93.366
De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen. 156.664 130.327 130.327 105.894 24.433
Inkoop 156.664 130.327 130.327 105.894 24.433
Waarborgen van de Verkeersveiligheid. 989.031 1.000.000 2.100.000 2.217.799 -117.799
Subsidie 496.563 483.369 1.483.369 1.481.452 1.917
Inkoop 492.468 516.631 616.631 736.347 -119.716

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 93.366,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Subsidies BDU aandeel verkeersveiligheid
Het programma van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) is in de loop van het jaar uitgebreid met een aantal niet voorziene projecten. Het gaat hier onder meer om een campagne Medicijngebruik en een herdenkingsbijeenkomst Verkeersslachtoffers. Dit verklaart een nadeel van € 91.796,--. Dit bedrag wordt verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer. Bij de baten is dan ook een zelfde bedrag als voordeel opgenomen.

Product 2.3. Wegen 11.119.161 10.463.828 10.475.407 9.853.423 621.984
Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet 11.119.161 10.463.828 10.475.407 9.853.423 621.984
Inkoop 10.979.787 10.241.587 10.179.595 9.549.630 629.965
Kapitaallasten 2.516 131.485 118.812 118.812 0
Belastingen 136.857 90.756 177.000 184.980 -7.980

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 621.984,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Onderhoud wegen.
Als gevolg van de milde huidige en vorige winter kwamen de kosten voor gladheidsbestrijding en onderhoud (reparatie asfalt) lager uit dan begroot, dit geeft een voordeel van in totaal € 427.000,--.

Afwikkeling voorgaand jaar wegen
Er is een veelheid aan restant verplichtingen afgeboekt voor een totaal van € 200.000,--.

Product 2.4. Vaarwegen 8.446.427 6.896.699 6.919.694 6.659.383 260.311
Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen 8.446.427 6.896.699 6.919.694 6.659.383 260.311
Kapitaallasten 57.931 339.110 165.006 165.006 0
Belastingen 40.900 46.000 46.000 42.590 3.410
Inkoop 8.347.596 6.511.589 6.708.688 6.451.786 256.902

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 260.311,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Erica-Ter Apel
Het project Vaarwegverbinding Erica-Ter Apel loopt door tot in 2015. Hierdoor schuift € 172.000,-- aan begrote kosten door naar het volgende jaar. Over de afwikkeling van het project vinden nog gesprekken plaats.

Onderhoud bruggen en gemalen
Er is sprake van een voordeel van € 59.000,-- op het budget onderhoudskosten voor bruggen en gemalen op de vaarweg Meppel - de Punt.

Baten -37.053.548 -32.061.441 -34.703.096 -35.774.234 1.071.138
Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) -25.108.499 -26.281.088 -27.134.531 -27.669.068 534.537
Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. -1.900.665 -4.500.000 -5.116.434 -5.340.488 224.054
Ontv.subsidies -1.870.738 -4.500.000 -4.500.000 -4.710.868 210.868
Ontv. bijdragen -29.927 0 -616.434 -629.620 13.186
Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende modaliteiten wordt benut. -23.207.834 -21.781.088 -22.018.097 -22.328.580 310.483
Ontv.subsidies -23.207.834 -21.781.088 -22.018.097 -22.328.580 310.483

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 534.537,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Subsidies BDU aandeel bereikbaarheid
Zie toelichting bij de lasten. De hogere lasten van € 224.054,-- zijn verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer.

Subsidies BDU aandeel openbaar vervoer
Zie toelichting bij de lasten. De hogere lasten van € 310.803,-- zijn verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer.

Product 2.2. Verkeersveiligheid -1.017.944 -1.017.500 -1.017.500 -1.104.558 87.058
De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheidssectoren, marktpartijen en belangengroepen. -28.913 -17.500 -17.500 -12.761 -4.739
Leges -24.238 -17.500 -17.500 -11.318 -6.182
Ontv. bijdragen -4.675 0 0 -1.443 1.443
Waarborgen van de Verkeersveiligheid. -989.031 -1.000.000 -1.000.000 -1.091.796 91.796
Ontv.subsidies -987.870 -1.000.000 -1.000.000 -1.091.796 91.796
Ontv. bijdragen -1.161 0 0 0 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 87.058,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Subsidies BDU aandeel verkeersveiligheid
Zie toelichting bij de lasten. De hogere lasten van € 91.796,-- zijn verrekend met de eerder ontvangen middelen BDU Verkeer en Vervoer.

Product 2.3. Wegen -227.602 -92.660 -216.000 -431.710 215.710
Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet -227.602 -92.660 -216.000 -431.710 215.710
Ontv. bijdragen -219.658 -87.660 -211.000 -424.706 213.706
Leges -7.944 -5.000 -5.000 -7.004 2.004

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 215.710,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Opbrengsten schadeafhandeling
Als gevolg van een uitspraak in oude aansprakelijkheidszaken zijn twee verzekeringsuitkeringen  ontvangen voor totaal € 150.000,--. Dit was nog niet bekend bij het opstellen van de 2e Financiële actualisatie.

Product 2.4. Vaarwegen -10.699.504 -4.670.193 -6.335.065 -6.568.898 233.833
Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen -10.699.504 -4.670.193 -6.335.065 -6.568.898 233.833
Leges -420 -1.000 -1.000 -1.383 383
Ontv. bijdragen -5.946.773 -128.395 -1.568.967 -1.530.026 -38.941
Ontv.subsidies -4.752.312 -4.540.798 -4.765.098 -5.037.489 272.391

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 233.833,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Onderhoud vaarwegen
In december vonden de afrekeningen plaats met het Rijk en de waterschappen met betrekking tot de kosten Vaarweg Meppel - De Punt en de bijdrage in de kosten van de voedingsgemalen. De berekende te ontvangen bedragen bleken € 138.000,-- respectievelijk € 113.000,-- hoger dan begroot.

Verrekening met reserves

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Toelichting

Saldo Programma 

1.847.916

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

556.635

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

161.695

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

182.989

Totaal verrekend met reserves

901.319

Resultaat programma na bestemming reserves

946.596