Programma 4

Vitaal Drenthe : Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur 26.873.716 17.770.976 17.314.438 17.357.602 -43.164
Lasten 69.462.748 58.635.781 59.043.682 59.630.913 -587.231
Product 4.1. Sociaal domein 2.394.467 1.842.750 1.917.750 1.885.835 31.915
Steunfunctiewerk art. 13, WMO. 401.461 442.900 517.900 507.526 10.374
Inkoop 0 20.000 20.000 1.500 18.500
Subsidie 401.461 422.900 497.900 506.026 -8.126
Vitaal en leefbaar Drenthe. 1.993.007 1.399.850 1.399.850 1.378.309 21.541
Inkoop 10.638 10.000 10.000 6.013 3.987
Subsidie 1.982.369 1.389.850 1.389.850 1.372.296 17.554

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 31.915,--.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs 41.077.155 40.251.846 40.833.897 41.368.427 -534.530
Onderwijskansen en arbeidsmarkt 93.540 213.274 293.274 283.627 9.647
Subsidie 86.774 203.274 283.274 281.285 1.989
Inkoop 6.766 10.000 10.000 2.342 7.658
Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. 40.983.615 40.038.572 40.540.623 41.084.800 -544.177
Subsidie 40.802.566 39.868.572 40.370.623 40.932.663 -562.040
Inkoop 174.107 170.000 170.000 151.220 18.780
Adm. boekingen 6.942 0 0 917 -917

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 534.530,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Jeugdzorg Rijksmiddelen
De totale uitgaven zijn € 560.000,-- hoger geworden dan was geraamd bij de 2e financiële actualisatie. Dit heeft deels te maken met een extra subsidie aanvraag van Bureau Jeugdzorg als aanvulling voor de omvorming van de organisatie vanwege de decentralisatie Jeugdzorg. Ook hebben we een extra aanvraag van Yorneo ontvangen voor doorontwikkeling Meetbaar Beter. Beide subsidies hebben we toegekend. De subsidies waren nog van belang voor de decentralisatie naar de gemeenten in 2015. Daarnaast hadden wij in 2014 nog gelden ontvangen van het rijk voor behoud van werkgelegenheid. Dit was afgesproken in het jeugdzorgakkoord. Dit geld hebben wij via subsidiëring doorgegeven aan de instellingen. Deze extra lasten bij Jeugdzorg zouden gedekt worden uit een onderbesteding bij het budget voor overige instellingen (onvoorzien zorgaanbod). Daarnaast kregen wij nog erg laat te maken met een onverwachte claim voor verrekening buitenregionale plaatsingen met de provincie Groningen van € 493.000,--. Deze verrekening viel veel hoger uit dan was verwacht en week ook af wat eerder aan ons was gemeld. Daarom is het geraamde budget met ruim € 560.000,-- overschreden. Deze extra kosten zijn gedekt uit de reserve rijksmiddelen Jeugdzorg.

Product 4.3. Sport 475.895 494.500 494.500 479.497 15.003
Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer 300.895 294.500 294.500 279.497 15.003
Subsidie 292.195 274.500 274.500 275.520 -1.020
Inkoop 8.700 20.000 20.000 3.976 16.024
Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners 175.000 200.000 200.000 200.000 0
Subsidie 175.000 200.000 200.000 200.000 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 15.003,--.

Product 4.4. Kunsten 3.089.521 3.503.117 3.533.117 3.562.256 -29.139
Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming 285.061 300.000 300.000 316.544 -16.544
Subsidie 285.061 300.000 300.000 316.544 -16.544
Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur 1.856.297 2.028.117 2.028.117 2.012.042 16.075
Subsidie 1.724.231 1.866.617 1.866.617 1.843.468 23.150
Inkoop 132.067 161.500 161.500 168.575 -7.075
Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur 948.162 1.175.000 1.205.000 1.233.669 -28.669
Subsidie 948.162 1.175.000 1.205.000 1.233.669 -28.669

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 29.139,--.

Product 4.5. Erfgoed 10.110.238 9.914.030 9.516.880 9.597.201 -80.321
Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit 988.129 1.202.025 962.025 1.041.979 -79.954
Inkoop 633.048 712.500 292.500 357.789 -65.289
Subsidie 355.080 489.525 669.525 684.189 -14.664
Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming 266.885 70.000 70.000 56.740 13.260
Subsidie 266.885 70.000 70.000 57.940 12.060
Inkoop 0 0 0 -1.200 1.200
Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit 2.225.971 2.004.325 2.017.020 2.064.083 -47.063
Subsidie 2.138.707 1.917.325 1.917.325 1.964.113 -46.788
Inkoop 87.264 87.000 99.695 99.970 -275
Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur 6.199.619 6.191.280 6.021.435 5.989.733 31.702
Kapitaallasten 1.637.136 1.431.713 1.411.868 1.411.850 18
Subsidie 4.562.733 4.759.567 4.609.567 4.577.883 31.685
Inkoop -250 0 0 0 0
Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief 429.634 446.400 446.400 444.666 1.734
Inkoop 19.212 36.000 36.000 34.244 1.756
Subsidie 410.422 410.400 410.400 410.422 -22

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 80.321,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid
Bij de 2e Bestuursrapportage 2014 is een bedrag van € 420.000,-- uit het budget gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid overgeheveld naar 2015. Dit vanwege de wijzigingen in de plannen voor de Herinrichting  Wilhelminalaan en de verschuiving in de plannen met ondernemers. Doordat na juli toch nog meer plannen tot ontwikkeling kwamen dan was voorzien, is het budget overschreden met € 47.000,--. Wij stellen daarom voor om in 2015 het dan beschikbare bedrag te korten met € 47.000,--.

Herbestemming karakteristiek bezit
Hierbij is een nadeel geweest van € 39.000,--. Het is elk jaar weer lastig om de aanvragen voor herbestemming precies af te stemmen op het beschikbare budget. De doorlooptijd van aanvraag tot beschikking van subsidies is per project verschillend. Eind 2014 is de subsidie voor herbestemming van de pastorie in Bovensmilde toch nog rond gekomen, waardoor het budget van € 500.000,-- met € 39.000,-- is overschreden.

Product 4.6. Media 12.315.473 2.629.538 2.747.538 2.737.698 9.840
Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur 2.789.033 2.629.538 2.747.538 2.737.698 9.840
Subsidie 2.789.033 2.629.538 2.747.538 2.737.698 9.840
Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening 9.526.440 0 0 0 0
Subsidie 9.526.440 0 0 0 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 9.840,--.

Baten -42.589.032 -40.864.805 -41.729.244 -42.273.311 544.067
Product 4.1. Sociaal domein 0 0 -153.849 -157.165 3.316
Steunfunctiewerk art. 13, WMO. 0 0 -153.849 -153.849 0
Ontv.subsidies 0 0 -153.849 -153.849 0
Vitaal en leefbaar Drenthe. 0 0 0 -3.316 3.316
Ontv. bijdragen 0 0 0 -3.316 3.316

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.316,--.

Product 4.2. Jeugd en onderwijs -40.614.506 -39.613.572 -40.115.623 -40.678.538 562.915
Onderwijskansen en arbeidsmarkt 0 0 0 -2.342 2.342
Ontv. bijdragen 0 0 0 -2.342 2.342
Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. -40.614.506 -39.613.572 -40.115.623 -40.676.196 560.573
Ontv.subsidies -40.614.506 -39.613.572 -40.115.623 -40.676.196 560.573

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 562.915,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Jeugdzorg
De extra lasten bij Jeugdzorg worden gedekt door de inzet van de reserve rijksmiddelen jeugdzorg die niet begroot waren. Door de onverwachte en hoge claim voor verrekening buitenregionale plaatsingen met de provincie Groningen van € 493.000,--, is de reserve eind december uiteindelijk uitgekomen op een saldo van ruim € 17.000,- . Bij de 2e Bestuursrapportage gingen we nog uit van een saldo van ongeveer € 500.000,-- aan het einde van het jaar. Het restant van de reserve zal, na vaststelling van de subsidies in 2015,  worden afgeroomd door het rijk.

Product 4.3. Sport 0 0 0 0 0
Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en ondernemer 0 0 0 0 0

Toelichting

Niet van toepassing.

Product 4.4. Kunsten 0 0 -70.000 -65.000 -5.000
Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur 0 0 -70.000 -65.000 -5.000
Ontv.subsidies 0 0 -70.000 -65.000 -5.000

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 5.000,--.

Product 4.5. Erfgoed -1.857.826 -1.251.233 -1.271.772 -1.254.608 -17.164
Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming -250.000 0 0 0 0
Ontv.subsidies -250.000 0 0 0 0
Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit -365.850 0 0 0 0
Ontv.subsidies -365.850 0 0 0 0
Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur -1.241.976 -1.251.233 -1.271.772 -1.254.608 -17.164
Ontv. bijdragen -1.241.976 -1.251.233 -1.271.772 -1.246.608 -25.164
Ontv.subsidies 0 0 0 -8.000 8.000

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 17.164,--.

Product 4.6. Media -116.700 0 -118.000 -118.000 0
Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur -116.700 0 -118.000 -118.000 0
Ontv.subsidies -116.700 0 -118.000 -118.000 0
Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening 0 0 0 0 0

Toelichting

Niet van toepassing.

Verrekening met reserves

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Toelichting

Saldo Programma 

-43.164

Bestemming resultaat reserves bij programma

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

-43.164