Programma 6

Groen Drenthe : Water, Milieu en Bodem

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Niet van toepassing.

Product 6.2. Ontgrondingen

In 2015 zal ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet op Rijksniveau een besluit worden genomen over de bevoegdheidsverdeling voor Ontgrondingen.

Product 6.3. Bodemontwikkeling

Inhoudelijk en procesmatig is meegewerkt aan de lobby richting Den Haag over de Melkveewet. Het wetsvoorstel maakte het mogelijk dat grondloze groei mogelijk zou worden bij uitbreidingen van melkveebedrijven, waardoor de mestoverschotten en dus de bijbehorende (bodem)problemen zouden vergroten. Samen met de provincies Friesland en Groningen hier stevig inzet op gepleegd. Met als resultaat dat in de Melkveewet is opgenomen dat bij uitbreiding een deel van de uitbreiding grondgebonden gerealiseerd moet worden. Hoe groot dat deel zal zijn wordt via een AMvB nader ingevuld. Dit zullen we nauwgezet volgen. Verder zitten we mee aan tafel bij het rijk bij het opstellen van het Actieprogramma dat het flankerend beleid vorm moet geven. We streven er vooral naar om het Actieprogramma gericht te krijgen op grondgebondenheid, wat past bij de ambities van de agrosector in Noord Nederland en bij de ruimte die we nog hebben.

Sinds 2000 stelt de provincie Drenthe een meerjarenuitvoeringsprogramma Wet bodembescherming (Wbb) voor de periode van vijf jaar op. Het vorige meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering liep van 2010 tot en met 2014. Het kader voor dit programma was het Convenant bodem-ontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (hierna convenant). Dit convenant loopt door tot eind 2015.
Voor 2015 komt daarom vanuit het Rijk een apart budget en wordt dit jaar beschouwd als een landelijk tussenjaar. Het uitvoeringsprogramma 2015 is te beschouwen als een verlenging van het meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014. Vanuit deze periode lopen ook enkele grote bodemsaneringsprojecten door in 2015 en verder. Voor het jaar 2015 wordt een apart uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin tevens de evaluatie van de voorgaande periode is opgenomen.
Voor de periode 2016-2020 worden nieuwe afspraken gemaakt over de vormgeving en uitvoering van het beleid voor bodem en ondergrond. Op basis van het convenant met nieuwe afspraken stelt het Rijk budget beschikbaar voor de programmaperiode 2016-2020. Voor deze periode zal ook weer een meerjarenuitvoeringsprogramma bodemsanering worden opgesteld.

Product 6.4. Milieu

We verwachten dat in onze huidige rol beperkte rol in het beleidsthema afval de komende jaren de nodige dynamiek kan ontstaan, nu afval als onderdeel van een circulaire economie steeds meer in samenhang wordt gezien met grondstoffenschaarste.
Vanaf 1 januari 2024 geldt een compleet verbod op asbest voor o.a. asbestdaken. Het saneringstempo ligt veel te laag en een versnellingsslag is noodzakelijk. Wij zullen samen met relevante partners de sanering faciliteren onder meer in combinatie met de regeling “zon voor asbest”.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

2014 was het eerste jaar van de RUD Drenthe. De uitvoering van de wettelijke taken is gecontinueerd in de nieuwe organisatievorm.

In 2014 is samen met de partners afgesproken dat komend jaar aan de thema's energie, stikstof en ketentoezicht meer aandacht gegeven zal worden bij het toezicht op inrichtingen waarvoor de RUD de taken uitvoert.

In 2014 is gewerkt aan de Drentse Maat, een gemeenschappelijk ambitieniveau voor de kwaliteit van de uitvoering van de taken door de RUD. Deze Drentse Maat zal in 2015 vastgesteld worden. Daarmee wordt gerealiseerd dat ieder bedrijf (binnen een bepaalde bedrijfstak) op eenzelfde manier wordt gecontroleerd, ongeacht welke gemeente bevoegd gezag is. Level playing field voor geheel Drenthe. Ook is in 2014 de bevoegdheid voor een groot aantal inrichtingen overgegaan van de provincie naar de gemeenten. Doordat de RUD deze taken uitvoert voor én de provincie én de gemeenten hebben de bedrijven daar weinig van gemerkt. Wel is door het rijk een bedrag vanuit het provinciefonds overgeheveld naar het gemeentefonds omdat de kosten nu door de gemeenten moeten worden betaald.

Voor 2015 staat mogelijk weer een verandering op stapel. Het rijk overweegt de bevoegdheid voor de BRZO inrichtingen van de gemeenten over te hevelen naar de provincies.

Product 6.6. Bodemsanering

Niet van toepassing.

Product 6.7. Energie en klimaat


Bijeenkomst Zon zoekt Drent gemeente Assen in de statenzaal.

De uitvoering van de campagne Zon zoekt Drent en de zonnelening is zeer succesvol en zal worden vervolgd met extra budget voor zonneleningen. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met gemeenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe.

In 2015 krijgt de samenwerking voor energiemaatregelen in de gebouwde omgeving een impuls via het gezamenlijke Energieloket. Ook de provincie Drenthe ondertekende als partner het betreffende convenant.

Voorbeeldwoning te Nieuw-Buinen

Deal Stroomversnelling Koopwoningen
Verder ondertekenden wede landelijke ‘Deal Stroomversnelling Koopwoningen’ om op grote schaal particuliere woningen te verbouwen naar “Nul-op-de-meter” om partijen bij succesvolle realisatie te ondersteunen. In 2014 zijn de gemeente Assen (wijk Lariks) en de woningcorporatie LEFIER (Nije Daip in Nieuw-Buinen) reeds met de realisatie van de eerste voorbeeldwoningen begonnen.

De bewaking van de realisatie van de gemaakte landelijke afspraken over de provinciale ruimtelijke reservering voor windenergie gebeurt conform het vastgestelde provinciale regieplan. Met gemeente Emmen is nu ook overeenstemming over de realisatie aldaar onder regie van de gemeente.

Energietransitie
De energietransitie van Drenthe is een maatschappelijke opgave om over te schakelen van fossiel energiegebruik naar hernieuwbare energie. Dat vraagt dialoog over strategie en uitvoering en we namen het initiatief daartoe en bereikten overeenstemming met partners over de organisatie.
Onder de noemer Drenthe In Transitie (DIT) Energie is de website gelanceerd en wordt in 2015 de dialoog gestart.

Product 6.8. Beheer afvalstoffen

Niet van toepassing.