Programma 6

Groen Drenthe : Water, Milieu en Bodem

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Water, Milieu en Bodem 3.572.528 6.104.387 6.780.533 6.254.932 525.601
Lasten 4.701.430 13.163.365 9.097.499 8.300.864 796.635
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) 985.848 1.642.702 1.824.889 1.729.864 95.025
Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn. 171.822 173.084 158.084 154.100 3.984
Inkoop 171.822 173.084 158.084 154.100 3.984
Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad 577.972 697.086 894.273 868.942 25.331
Inkoop 577.972 697.086 894.273 868.942 25.331
Peilbeheer in de provinciale kanalen 51.653 54.305 54.305 47.893 6.412
Subsidie 1.361 5.734 5.734 -678 6.412
Kapitaallasten 50.292 48.571 48.571 48.571 0
Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027 184.401 673.083 673.083 623.283 49.800
Inkoop 184.401 673.083 673.083 623.283 49.800
Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten. 0 45.144 45.144 35.647 9.497
Inkoop 0 45.144 45.144 35.647 9.497

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 95.025,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Vrijvallende verplichtingen uit voorgaande boekjaren tot een bedrag van € 51.324,-- en lagere uitgaven in het kader van onderzoeken waterhuishouding.

Product 6.2. Ontgrondingen 54.898 0 0 250 -250
Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe 54.898 0 0 250 -250
Inkoop 54.898 0 0 250 -250

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 250,--.

Product 6.3. Bodemontwikkeling 255.753 227.100 237.100 219.317 17.783
Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Drentse kernkwaliteit 34.054 20.000 20.000 6.283 13.717
Inkoop 34.054 20.000 20.000 6.283 13.717
Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt 211.373 207.100 217.100 213.035 4.065
Inkoop 199.523 207.100 217.100 213.035 4.065
Subsidie 11.850 0 0 0 0
Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk 10.326 0 0 0 0
Inkoop 10.326 0 0 0 0
Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de ondergrond integraal onderdeel van duurzaam omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan 0 0 0 0 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 17.783,--.

Product 6.4. Milieu 500.015 453.249 553.249 560.633 -7.384
Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plannen 0 0 0 0 0
Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten 500.015 453.249 553.249 560.633 -7.384
Inkoop 12.326 100.000 100.000 122.521 -22.521
Subsidie 487.689 353.249 453.249 438.112 15.137

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.384,--.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD 851.084 1.261.286 3.429.812 3.072.618 357.194
Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische activiteit 229.139 367.000 257.000 163.453 93.547
Inkoop 229.139 367.000 257.000 163.453 93.547
Groene wetgeving (Provincie) 50.055 89.449 89.449 74.410 15.039
Inkoop 50.055 89.449 89.449 74.410 15.039
Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie) 178.626 185.000 185.000 153.105 31.895
Inkoop 178.626 185.000 185.000 153.105 31.895
WABO (RUD) 99.228 100.158 0 0 0
Inkoop 99.228 100.158 0 0 0
WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie) 282.154 442.672 2.883.363 2.665.842 217.521
Inkoop 126.701 242.665 237.035 80.554 156.481
Subsidie 155.453 200.007 2.646.328 2.585.288 61.040
Water (Provincie) 11.881 77.007 15.000 15.808 -808
Inkoop 11.881 77.007 15.000 15.808 -808

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 357.194,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Externe veiligheid
Een voordeel van € 107.687,-- op de middelen voor externe veiligheid, omdat door het reguliere karakter van de werkzaamheden specifieke projecten niet meer dan wel in een zeer aantal beperkte gevallen nodig zijn.

Leges
Lagere uitgaven van € 156.481,-- voor doorbetaling van leges aan gemeenten en bijbehorende coördinatiekosten WABO.  De uitgaaf correspondeert met de omvang van de legesinkomsten. Ook die zijn lager. Met ingang van 2014 worden de legesinkomsten door de RUD verrekend.

Product 6.6. Bodemsanering 2.053.832 9.579.028 3.052.449 2.718.181 334.268
Bodemsanering 2.053.832 9.579.028 3.052.449 2.718.181 334.268
Inkoop 1.877.779 7.248.915 2.562.915 2.294.365 268.550
Subsidie 176.053 2.330.113 489.534 423.817 65.717

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 334.268,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma
Lagere uitgaven aan projecten dan begroot voordeel € 225.546,--. De belangrijkste van die projecten zijn:
Voormalige gasfabriek Assen € 60.000,--
Paul Krugerstraat: € 56.000,--
van Wijk en Boerma Tynaarloo; € 110.000,--

De sanering Gasfabriek Assen wordt uitgevoerd door de gemeente Assen. Doorfacturering van ons deel van de kosten is vertraagd. De Paul Krugerstraat is één van de projecten die onderdeel zijn van de verkenning gebiedsgericht grondwater beheer. De (voorbereiding) van de sanering is in afwachting van de resultaten in de wacht gezet. De maatregelen van Wijk en Boerma zijn vertraagd door de aanwezigheid van vleermuizen (FF-wet).

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen en afwikkeling verplichtingen
Daarnaast hebben we een voordeel door een voordelige afwikkeling van het vorige boekjaar en zijn de geraamde uitgaven voor het monitoren van voormalige stortplaatsen van niet nodig gebleken. Voordeel € 64.720,--.

Baten -1.128.902 -7.058.978 -2.316.966 -2.045.932 -271.034
Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer) -797.393 -710.000 -757.187 -809.911 52.724
Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad -797.393 -710.000 -757.187 -807.815 50.628
Leges -756.048 -710.000 -710.000 -758.472 48.472
Ontv.subsidies 0 0 -47.187 -47.187 0
Ontv. bijdragen -41.345 0 0 -2.157 2.157
Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027 0 0 0 0 0
Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten. 0 0 0 -2.095 2.095
Ontv. bijdragen 0 0 0 -2.095 2.095

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 52.724--.
De voornaamste afwijking betreft:

Een hogere opbrengst van de grondwaterbelasting van € 57.573,--.

Product 6.2. Ontgrondingen -80.225 -51.345 -8.345 710 -9.055
Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe -80.225 -51.345 -8.345 710 -9.055
Leges -80.225 -51.345 -8.345 710 -9.055

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 9.055,--.

Product 6.3. Bodemontwikkeling -10.118 0 -10.000 -15.500 5.500
Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Drentse kernkwaliteit -6.785 0 0 -5.500 5.500
Ontv.subsidies -5.785 0 0 0 0
Ontv. bijdragen -1.000 0 0 -5.500 5.500
Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt -3.333 0 -10.000 -10.000 0
Ontv. bijdragen -3.333 0 -10.000 -10.000 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 5.500,--.

Product 6.4. Milieu -111.167 0 -100.000 -84.863 -15.137
Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten -111.167 0 -100.000 -84.863 -15.137
Ontv. bijdragen -111.167 0 0 0 0
Ontv.subsidies 0 0 -100.000 -84.863 -15.137

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 15.137,--.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD -97.760 -175.000 -175.000 -27.709 -147.291
Groene wetgeving (Provincie) -8.251 0 0 -5.400 5.400
Ontv. bijdragen -8.251 0 0 -5.400 5.400
Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie) 0 0 0 0 0
WABO (RUD) -3.000 0 0 -2.250 2.250
Ontv. bijdragen -3.000 0 0 -2.250 2.250
WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie) -86.510 -175.000 -175.000 -20.059 -154.941
Leges -86.510 -175.000 -175.000 -4.643 -170.357
Ontv. bijdragen 0 0 0 -15.416 15.416

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 147.291,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Leges
Een lagere ontvangst van leges van in totaal € 170.357,--. Leges worden met ingang 2014 verrekend door de RUD. Zie ook de toelichting bij de corresponderende lasten.

Product 6.6. Bodemsanering -32.238 -6.122.633 -1.266.434 -1.108.660 -157.774
Bodemsanering -32.238 -6.122.633 -1.266.434 -1.108.660 -157.774
Ontv. bijdragen -24.000 -325.000 -62.600 -56.038 -6.563
Ontv.subsidies -8.238 -5.797.633 -1.203.834 -1.052.623 -151.211

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel/nadeel van € 154.941,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Leges
Lagere bijdragen van de gemeenten van € 143.833,--. De reden daarvoor dat er ook minder aan projecten is besteed in 2014. Met name geldt dit voor het project  van Wijk en Boerma en Gasselternijveenschemond noordzijde.

Verrekening met reserves

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Toelichting

Saldo Programma 

525.601

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

55.659

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

30.000

Totaal verrekend met reserves

85.659

Resultaat programma na bestemming reserves

439.942