Programma 6

Groen Drenthe : Water, Milieu en Bodem

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

 Op 14 februari 2014 is de intentieverklaring naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe door de betrokken bestuurders getekend.

Beleidsopgave

Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Realisatie doelen voor de KRW in 2015/2027.

3 ontwerp-stroomgebiedsbeheer-programma’s.

De doelen voor de KRW en de maatregelen voor het grondwater zijn in ontwerp vastgesteld. Hiermee heeft de provincie invulling gegeven aan onze bijdrage voor de ontwerp-stroomgebiedsbeheerprogramma's

KRW doelen kleine wateren van provinciaal belang.

Niet gerealiseerd.

Toelichting

Met de samen-werkende partijen in de stroomgebieden afgesproken om deze doelen in 2016 vast te stellen.

2 projecten gericht op de wateropgave (inzet groenblauwe diensten, grondwaterheffing en GLB).

Bijdrage aan waterberging Oude Diep,  en kringloop landbouw (Veldleeuwerik) gericht op duurzaam waterbeheer op het landbouwbedrijf

Synergieprojecten (7 in Drenthe waarvan 2 gereed): 5 gebieden in uitvoering (gereed in 2015).

In 2014 zijn de volgende projecten in uitvoering gekomen: Reest, Masloot-Eelderdiep, Bonnerklap (Hunze) en Vledder Aa. Gereed zijn beekdal Messchen en VIEP.

Het gehele watersysteem voldoet in 2015 aan de normen voor regionale wateroverlast.

Herzien convenant Meppelerdiep.

Het convenant Meppelerdiep is afgerond, omdat de beoogde doelen grotendeels zijn gerealiseerd. Provinciale Staten zijn hierover per brief van 21 mei 2014 geïnformeerd.

Door GS goedgekeurd Inrichtingsplan Uffelte-Ruinen.

Het project is vertraagd.

Toelichting

Per brief van 7 maart 2014 hebben wij u geinformeerd over de stand van zaken. Het project is vertraagd, omdat het waterschap Reest&Wieden in de
afgelopen periode haar watersysteem opnieuw heeft geanalyseerd. Hieruit is naar voren gekomen dat de wateropgave onverminderd van toepassing is. In 2014 is de voorbereiding weer opgepakt. Dit zal tot een inrichtingsplan leiden in 2015.

De regionale keringen voldoen in 2015 aan de daarvoor vastgestelde normen.

Levering regionale bijdrage aan de overstromingsrisicokaart waardoor Drenthe goed vermeld staat (uitwerking van EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR).

Gegevens van Drenthe zijn aangeleverd en staan op kaart. Per brief van 29 oktober 2014 hebben wij u geinformeerd over "Landelijke informatie over overstromingsrisico's"

Grondwater voor de drinkwatervoorziening voldoet in 2015 aan KRW doel.

Voortgangsrapport uitvoering gebiedsdossiers.

De uitvoerings-programma's zijn op 14 februari ondertekend door de gemeenten, waterleidingsbedrijven en de provincie.
In 2014 zijn twee landbouwprogramma's gestart: "Bezem door de middelenkast" en duurzame landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden.

1 gebiedsdossier kleine onttrekkingen gereed.

Niet gereed.

Toelichting

Omdat voorrang is gegeven aan het uitvoeringsprogramma Drentsche Aa i.v.m. de actuale problematiek van stoffen in het oppervlaktewater en de waterwinning bij De Punt.

Grondwaterbeschermingsgebied Assen-West.

Is vertraagd.

Toelichting

Omdat de aanvrager (WMD) meer tijd nodig heeft gehad voor de onderbouwing van de vergunningaanvraag door de complexe geohydrologisch situatie ter plekke.

Oplevering gebiedsdossier Assen-West.

Is vertraagd.

Toelichting

Zie hierboven.

Stimuleringsmaatregelen grondwater-beschermingsgebieden.

Kennisgroepen gericht op het optimaliseren van hun bedrijfsvoering om de milieubelasting met gewasbeschermingsmiddelen en mineralen te minimaliseren.
Heeft geleid tot verdere reductie van chemische grondontsmetting. Om kennis rondom watermanagement en bodemvruchtbaarheid te vergroten zijn bodemvochtsensoren ingezet.

Aanpak verdroging in de 8 Top-gebieden.

Uitvoering maatregelen Bargerveen, Reest, Drents-Friese Wold opgenomen in icoonprojecten (zie par 7.1).

Icoonprojecten zijn conform planning in voorbereiding

Inrichtingsplan Zevenblokken (Fochteloerveen) gereed.

Gereed

Aanpak verdroging geïntegreerd met hydrologische herstelmaatregelen PAS en opgenomen in “Realisatiestrategie natuur en platteland”.

Gereed

Nulrapportages toestand voor 2 verdroogde gebieden.

Drentsche Aa gereed en de analyse in het het  Bargerveen is gereed

Participeren en ondersteunen van educatieve en communicatieprojecten.

3 projecten (ikonderzoekwater.nl, “Jong leren waterbeheren” en wereld waterdag) opgeleverd.

De drie projecten zijn opgeleverd.

Beleidsopgave

Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Optimale waterveiligheid en zoetwatervoorziening (regionale invulling Deltaprogramma).

Conceptbeleidsnotitie regionale uitwerking Deltabeslissing.

Voor de provincie Drenthe is vooral het Deltaprogramma zoetwater van belang (watervoorziening landbouw en tegen gaan verdroging). De maatregelen zijn vastgelegd in een regionaal bod op basis waarvan het Rijk in de Deltabeslissing middelen uit het Deltafonds beschikbaar gaat stellen.
De beleidsnotitie ligt ter beoordeling bij het Rijk.

2 uitgewerkte pilots van de beekdalvisie.

De pilots zijn in uitvoering conform planning

Beleidsnotitie veenoxidatie.

Beleidsnotitie is opgeleverd. Geconcludeerd is dat generiek beleid niet zinvol is. Wel is op gebiedsniveau maatwerk mogelijk. Per brief van 29 oktober 2014 bent u geinformeerd over deze uitkomst.

Advies Droge Voeten 2050 (maatregelen tegen wateroverlast in Noord-Drenthe en Groningen).

Vastgesteld

Geactualiseerde Omgevingsvisie, onderdeel water.

Vastgesteld

Door EU geaccepteerd Interregproject Watercap taskforce: optimalisatie zoetwatervoorziening landbouwgewassen.

Is in ontwikkeling. Met onze buurlanden wordt gewerkt aan een verdere samenwerking op dit thema. Aanvraag zal in 2015 worden ingediend.

Beleidsopgave

Peilbeheer in de provinciale kanalen

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Peilbeheer op de provinciale vaarwegen op door Waterschap vastgesteld peil.

Geen hoger/lager waterpeil dan de toegestane afwijkingen (maximale afwijking van het waterpeil mag 10 cm zijn op basis van het door het waterschap vastgestelde peil).

Het beheer is
uitgevoerd zoals gepland.

Beleidsopgave

Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor nu en in de toekomst.

Waarnemingen grondwaterstanden primair grondwatermeetnet.

Meetprogramma is uitgevoerd.

Waarnemingen grondwaterstanden met meetnet verdroging in Natura 2000 gebieden.

 Meetprogramma is uitgevoerd

Waarnemingen grondwaterkwaliteit.

Meetprogramma is uitgevoerd. Resultaat is opgenomen in "Feiten cijfers"

Optimalisatie grondwaterkwaliteitmeetnet door integratie met natuurmeetnet.

In de natuurgebieden wordt het natuurmeetnet afgestemd op het verdrogingsmeetnet. Betreft niet de afstemming op het grondwaterkwaliliteitsmeenet zoals per abuis in het geplande resultaat staat vermeld.

Gegevens opgenomen in landelijke databases.

Conform.
Op 16 januari is de geactualiseerde keileemkaart aangeboden aan de provincie. De provincie Drenthe heeft dit voor Noord-Nederland getrokken. De keileem is van groot belang voor de lokale waterhuishoudkundige situatie en is hiermee bepalend voor de landbouw en voor de overgang tussen landbouw- en natuurgebieden.

Hydrologische adviezen.

Ondersteuning vergunningaanvragen ontgrondingen en Waterwet, aanleg van tunnels onder provinciale wegen, projecten van derden waarbij provinciale belangen spelen

Actueel grondwatermodel (MIPWA) voor beleidsevaluatie en ondersteuning.

In 2014 is de gezamelijke actualisatie van het Noord-Nedelandse grondwatermodel van start gegaan (provincies Drenthe, Fryslan en Overijssel, de  waterschappen en Vitens)

Beleidsopgave

Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoering van waterwet/ waterschapswet.

Afspraak met buurprovincies over mandatering financieel toezicht.

Met onze buurprovincies worden jaarlijks afspraken gemaakt over het fiancieel toezicht. De rol van de provincie in het financieel toezicht is beperkt.

Vier bestuursrapportages van de waterschappen.

Gereed. De bestuursrapportage vormen de basis voor het jaarlijkse werkbezoek van de portefeuillehouder water aan de waterschappen

Uitvoering EU-zwemwaterrichtlijn voor schoon en veilig zwemwater.

Formeel aangewezen zwemwaterplassen.

Conform

Inwoners van Drenthe zijn bekend met de formeel aangewezen zwemwaterplassen.

Conform (website, informatieborden en publicaties)

Implementatie afspraken bestuursakkoord water.

Rapportage over de stand van zaken samenwerking gemeenten en waterschappen in de waterketen.

De commissie Peijs heeft gerapporteerd over de voortgang van de waterketensamenwerking in Nederland. De partijen in de provincie Drenthe zitten in het zogenaamde peloton. De commissie heeft het vertrouwen dat het peloton met de nodige extra maatregelen de afspraken uit het Bestuursakkoord Water en de daarmee beoogde bezuiniging kunnen nakomen.

Product 6.2. Ontgrondingen

Beleidsopgave

Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Op een verantwoorde wijze voldoen aan de behoefte aan oppervlaktedelfstoffen.

Nota Ontgrondingen.

Conceptnota is opgesteld. Formele besluitvorming vindt in 2015 plaats.

Nieuwe ontgrondingen zijn getoetst aan beleid.

Verleende vergunningen zijn getoets aan het geactualiseerde omgevingsbeleid.

Product 6.3. Bodemontwikkeling

Beleidsopgave

Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van de ondergrond integraal onderdeel van duurzaam omgevingsbeleid en de uitvoering daarvan

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Voorkoming van ingebruikname van zoutkoepels voor opslag van gevaarlijke stoffen (zoals radioactief afval). Indicator: Beïnvloeding rijksbeleid voor opslag kernafval (via Strong/Opera).

Beïnvloeding rijksbeleid voor opslag kernafval (via Strong/Opera).

Sterke betrokkenheid bij opstelling rijksvisie STRONG.

Structuurvisie Bodem 2.0 geïmplementeerd (relatie met energie).

Structuurvisie Bodem 2.0 vastgesteld en geïmplementeerd.

Beleidsopgave

Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam beheerd en gebruikt

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoering van alle spoedeisende bodemsaneringen of beheersing van risico’s.

Opdrachtverlening aan RUD voor de uitvoering van het Meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010 t/m 2014.

Afronding 1-ste fase en start 2-de fase sanering  CPC Coevorden. Sloop opstallen van Wijk en Boerma en start onderzoek kerngebied.

Toelichting

Vertraging in de uitvoering bij de grotere projecten, van Wijk en Boerma, CPC, Noordzijde Gasselternijveenschemond. De vertraging heeft hoofdzakelijk externe factoren.

Opname van alle niet-spoedeisende bodemsaneringen in stedelijke ontwikkelingsplannen of in beheer bij grondeigenaren, sanering van 50% of beheersing van risico’s.

Opdrachtverlening aan RUD voor de uitvoering van het Meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010 t/m 2014.

Meer beschikkingsaanvragen derden dan gepland. De beperkte projectleiderscapaciteit is mede hiervoor ingezet.

Afstemming met landelijk beleid, voeren van regie op de uitvoering van bodemsanering en stimuleren gebiedsgerichte, integrale oplossingen.

Financieel management bodemsanering.

Verkenning gebiedsgerichte oplossing Assen en Hoogeveen uitgevoerd.

Opdrachtverlening naar RUD.

Voor een deel van het meerjarenuitvoeringsprogramma is opdracht verleend aan RUD.

Toelichting

Een deel van de opdrachten heeft nog via de provincie gelopen.

Invloed uitoefenen in landelijk overleg.

Nieuwe afspraken bodem en ondergrond 2016-2020.

Vastgestelde spoedlocaties.

Voortgang conform planning.

Ontwikkelde gebiedsgerichte aanpak.

Gebiedsgerichte aanpak is opgenomen in Nota 'Werk maken van eigen bodem'.

Actueel beleid bodemsanering.

BodemNota 'Werk maken van eigen bodem' vastgesteld

Regierol.

Bodemnota is vastgesteld en organisatie Bodemberaad heeft plaatsgevonden.

Vastlegging van de gewenste bodemkwaliteit voor boven- en ondergrond en beheer van reststromen via hergebruik en kringloop van grondstoffen.

Hergebruik van grondstromen op grond van Besluit Bodem- kwaliteit door gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor behouden of verbeteren we de huidige kwaliteit.

Beleid hergebruik ogv Besluit Bodemkwaliteit op orde.

De helft van de landbouwsector werkt volgens het kringloopprincipe.

Regievoering op noordelijk netwerk kringlooplandbouw.

Noordelijke coördinatie en regie georganiseerd via AgroAgenda NN

Uitrol deelname akkerbouwers aan werkwijze van Stichting Veldleeuwerik.

Beschikking verleend voor opzetten twee nieuwe groepen Veldleeuwerik (20 deelnemers)

Deelname aan landelijke adviescommissie Kringloopwijzer.

Ervaringen Drenthe tav Kringlooplandbouw ingebracht en informatie opgehaald.

Opgericht Operational Group i.h.k.v. European Innovation Platform op thema kringloop binnen melkveehouderij.

Geen resultaat, omdat POP3 nog niet van start is gegaan

Toelichting

Geen resultaat wegens vertraging POP3 subsidiekader.

Behoud van specifiek benoemde veenbodems in relatie tot (natuur)doelstellingen en beperking van veenoxidatie

Uitvoering plan van aanpak veenbodems.

Plan is uitgevoerd en heeft geleid tot brief aan PS over nieuwe aanpak vanaf 2015.

Te beschermen veenbodems in (natuur)gebieden zijn in kaart gebracht via de Bodemkaart.

Kaart is in concept gereed (fase 1), fase 2 moet nog starten.

Toelichting

Nog niet alle benodigde (kaart)gegevens zijn van Alterra ontvangen.

Beleidsopgave

Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als waardevol erfgoed en Drentse kernkwaliteit

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Kennisoverdracht en bewustwording van aardkundige waarden bij verschillende doelgroepen.

Ontwikkelplannen van initiatiefnemers zijn getoetst aan beleidsopgaven.

Ontvangen plannen zijn beoordeeld.

1 symposium rond thema Veen.

Voorbereiding is in uitvoering.

Toelichting

Wordt gekoppeld aan het internationale jaar van de bodem.

Actualisatie beschrijving aardkundige gebieden.

Alle gebieden zijn voorzien van een actuele beschrijving.

Realisatie van het Geopark samen met partners; als voorbeeldfunctie voor omgang van het bodemarchief voor ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Opgerichte Stichting Geopark de Hondsrug.

Stichting is opgericht en functioneert.

Realisatie van 4 expeditiepoorten.

2 expeditiepoorten gerealiseerd, 2 in voorbereiding.

Uitgeven van 6 expeditieboekjes.

Gerealiseerd

1 Geoparkcongres.

Geoparkcongres heeft plaatsgevonden in april.

1 Geoparkweek.

Geoparkweek heeft plaatsgevonden in mei/juni.

Versterken partnernetwerk.

Gerealiseerd, netwerkbijeenkomst plaatsgevonden en netwerk is met enkele partners uitgebreid.

Minimaal één onthuld aardkundig monument.

Twee monumenten onthuld in de gemeente Noordenveld.

Beleidsopgave

Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Kennis van de Drentse bodem, zodat inzicht bestaat in effecten van het bodembeleid en belanghebbende partijen beschikken over relevante bodeminformatie.

Actuele bodeminformatie op www.drenthe.nl.

Website actueel.

Een digitale actuele bodematlas.

Geactualiseerde
bodematlas

Kennisnetwerk.

Monitoring van de kwaliteit van onze bodem, zoals vastgelegd in ons bodembeleid.

Bodemkwaliteitsmeetnet regulier uitgevoerd

Product 6.4. Milieu

Beleidsopgave

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Provinciale duurzaamheidsdoelen bereiken via bewustwording.

Ambitiestatement Duurzaam Door 2013-2016.

Ambitiestatement Duurzaam Door 2013-2016 is vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma Duurzaam Door.

Uitvoeringsprogramma voor Drenthe, Fryslân
en Groningen is vastgesteld. Projecten zijn in uitvoering.

Goed opdrachtgeverschap RUD Drenthe.

Een eenduidig werkplan van de RUD Drenthe t.b.v. de provinciale taken die bij de RUD zijn belegd.

De in het werkplan opgenomen taken van de RUD voor de provincie zijn uitgevoerd

Uitvoeren IBT taken t.a.v. de Wabo en de archiefinspectie

Eén op één voorlichting, bezoeken met informerend en controlerend karakter, begeleiden eventuele verbetertrajecten en rapportage aan GS.

IBT taken worden regulier uitgevoerd. Jaarverslag is vastgesteld.

Specifiek archiefinspectie: afronding transitieplan met evaluatie noordelijke samenwerking archiefinspecties.

Transitieplan “Samenwerking archieftoezicht 2014-2018” is in GS van Groningen, Fryslân en Drenthe aangenomen.

Beleidsopgave

Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plannen

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Procedurele ondersteuning en advisering plan MER.

Uitvoering wettelijke taken ten behoeve van behoud milieukwaliteit.

In voorkomende gevallen wordt vanuit wettelijke taak advies opgesteld.

Invulling wettelijke bevoegdheid BRO-advies bij planadvisering gemeentelijke bestemmingsplannen en –structuurvisies.

Toetsing van en advisering op gemeentelijke plannen ter borging van de milieukwaliteit.

Reguliere taak is uitgevoerd.

Behoud van donkerte en stilte; vermindering geluidsbelasting wegverkeerslawaai en (verbetering) luchtkwaliteit.

Gewaarborgde milieuaspecten via beleidsvorming.

Verkenning donkerte en stiltebeleid is gestart.

Beleidsopgave

Zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen wonen, werken, recreëren en economische activiteit

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Blijvende kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken bij gemeenten, provincie en Veiligheidsregio. (Beoogd) (effect)indicator: Bestemmingsplannen en milieuvergunningen EV-proof; Actuele risicokaart.

Regie op ‘Meerjaren uitvoerings programma Externe Veiligheid 2011-2014.

Conform Meerjaren uitvoerings programma
uitgevoerd.

Uitgevoerd jaarprogramma 2014.

Conform jaarprogramma 2014 Uitgevoerd.

Dienstverlenings-overeenkomst RUD i.r.t. opdrachtgeverschap.

Wordt in opdrachtverlening aan RUD geregeld.

Samenwerkingsconvenant gemeenten, Veiligheidsregio (en RUD).

Convenant is niet nodig ivm veranderde wijze van Rijksuitkering.

Actuele informatie op www.risicokaart.nl.

Actuele informatie opgenomen.

Uitvoeringsprogramma 2015 en verder.

Programma wordt in 2015 opgesteld.

Toelichting

Door vertraging bij Rijk kan programma pas in 2015 worden opgesteld.

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

Beleidsopgave

Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoeren van Ontgrondingenwet.

In-en extern advies, 6 vergunningen, 2 handhaving- en 3 bezwaar- en beroepzaken.

7 vergunningen verleend, 2 handhavingszaken en 2 beroepszaken RvSt.

Het actualiseren, wijzigen, beheren, onderhouden en uitvoeren van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (POV).

Twee door PS vastgestelde wijzigingstranches.

Twee wijzigingstranches vastgesteld.

Alle verleende ontheffingen voldoen aan de POV. Er is toezicht gehouden op de bepalingen uit de POV.

De besluiten zijn getoetst aan de POV en er is toezicht gehouden op de uitvoering.

Beleid en beleidsnotities i.k.v. wet Luchtvaart en luchtvaart algemeen (dit is ook GAE.)

Luchtvaartbeleid, Luchthavenbesluiten en Luchthavenregelingen. Afgifte ontheffingen.

Er zijn diverse nota's en notities gemaakt over GEA en andere luchthavens.

Coördinatie en regie procedures Luchthavenbesluiten.

-

Er zijn diverse nota's en notities gemaakt over GEA en andeere luchthavens.

Regelingen en Ontheffingen: incl. MER, externe veiligheid, geluid, bezwaar en beroep. Uitvoering Wet Luchtvaart.

-

In 2014 is deze taak uitgevoerd door de RUD. Er zijn 35 aanvragen voor een ontheffing TUG ontvangen, in behandeling genomen en voor een deel verleend.

Beleidsopgave

Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische activiteit

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Externe veiligheid (EV).

Uitvoeren uitvoeringsprogramma EV 2011-2014

Uitvoering door RUD.

Goede samenwerking met gemeenten en Hulp VerleningsDiensten.

Beleidsopgave

WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Samenwerking met andere bevoegde gezagen door ketenhandhaving, Samenwerking Handhaving Drenthe (SHD), Noordelijke samenwerking en overleg met Buitengewoon Opsporing Ambtenaren (BOA”s).

Op diverse gebieden samen met de partners projecten uitvoeren al dan niet binnen de RUD. Onder andere ketenhandhaving.

Project op het gebied van co-vergisting

Samen met Groningen en Fryslan invulling geven aan taken.

Groene regie is  noordelijk afgestemd.
Kwaliteitsregie idem.
Samenwerking vindt primair met Groningen plaats.

Samen met de politie BOA’s effectief benutten.

In samenwerking zijn meerdere projecten uitgevoerd in de natuur
o.a. afvaldumingen, crossen, visstroperij.

24 uurs bereikbaarheid voor burgers en bedrijven.

Klachten worden direct ter beoordeling doorgeleid naar de RUD.

conform gehandeld.

Bij incidenten waar de provincie bevoegd is, wordt direct door de RUD gehandeld.

conform gehandeld.

Effectieve uitvoering Archiefwet: adviseren, controleren en rapporteren over de archivering bij de provincie.

Voorlichting, controle a.d.h.v. referentiemodel en rapportage aan GS.

Door GS vastgesteld jaarverslag
Uitgevoerde controle a.d.h.v. het referentiemodel.

Beleidsopgave

WABO (RUD)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Invulling geven aan de verantwoordelijkheid voor de wettelijke taken vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). De provincie blijft bevoegd gezag maar de uitvoering wordt neergelegd bij de RUD.

De RUD zal voor de provincie de volgende resultaten genereren:
Afhandelen (vergunning) aanvragen, meldingen, verzoeken, VVGB’s en adviesvragen ingevolgde de Wabo.

Reguliere wettelijke taak.

Toezicht op en indien nodig handhaven bij inrichtingen.

Begeleiden en beoordelen van Milieueffectrapportages (MER).

Coordinatie Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO).

Uitvoeren van de Wet Geluidhinder. De provincie blijf bevoegd gezag maar de uitvoering wordt neergelegd bij de RUD.

De RUD zal voor de provincie de volgende resultaten genereren:
Verlenen ontheffingen.

Coördineren zonebeheer.

Uitvoeren en rapporteren geluidsmetingen bij inrichtingen.

VTH taken worden effectief uitgevoerd.

Een goedgekeurd handhavings uitvoeringsprogramma (HUP).

Nieuwe en gewijzigde regelgeving is geïmplementeerd.

De kwaliteit van het toezicht wordt verhoogd. De provincie blijft bevoegd gezag maar de uitvoering wordt neergelegd bij de RUD.

De gegevens van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) worden bij controles ter beschikking gesteld aan de RUD.

Beleidsopgave

Water (Provincie)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoeren van de WHVBZ.
Naleefgedrag wetgeving op minimaal 95 % zien te krijgen en te houden.
Burger optimaal laten inspreken en betrekken bij het vaststellen van de lijst met zwemplassen.

Jaarlijkse controle van de zwemwaterlocaties (zwemplassen en circulatiebaden) resulterend in een bezoekverslag.

Alle zwemwaterlocaties zijn bezocht, hiervan is een verslag opgemaakt.

Publieksparticipatie bij het vaststellen van de lijst met zwemwater (zwemplassen).

De publieksparticipatie heeft plaatsgevonden.

Uitgifte van een zwemwaterfolder en bijhouden website www.zwemwater.nl.

De zwemwaterfolder is uitgegeven in voorjaar 2014

Controle en bewaking van de waterkwaliteit, voor de circulatiebaden resulterend in een zgn. jaartoets.

De jaartoets is uitgevoerd.

Uitvoeren van de Waterwet/grondwaterbeheer.

Behandelen aanvragen van burgers en bedrijven o.a. voor Warmte Koude Opslag.

Alle binnenkomende aanvragen zijn behandeld

Het landelijk grondwater register is actueel.

Het LGR is continue geactualiseerd

Beleidsopgave

Groene wetgeving (Provincie)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een goede uitvoering van de Natuurbeschermings- wet 1998.

Landelijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de PAS.

Via BIJ12; implementatie-werkgroepen

Zorgen voor een goede implementatie van de PAS voor de vergunningverlening (voorzien per 1-1-2014).

Is vertraagd.

Toelichting

PAS is nu voorzien op 1-5-2015. Provinciale inbreng in BIJ12 Implementatiegroep is geborgd.

Controle van de ca 100 Nb-wet vergunningen en handhaving op het aantal dierplaatsen bij een bedrijf.

125 controles zijn uitgevoerd.

Toelichting

start gemaakt met 480 controles die voortvloeien uit BKS2.0.

Een goede uitvoering van de Flora- en faunawet.

Gemeenten stellen een Steenmarterbeheerplan op.

Start meegemaakt .  

Toelichting

Door onduidelijkheden in bevoegheidsverdeling met het rijk kan dit nog niet worden afgerond.

Gemeenten met plan krijgen voor 5 jaar een ontheffing van GS.

Er is nog geen ontheffing aangevraagd.

Toelichting

Dit i.v.m. onduidelijkheden in bevoegheidsverdeling met het rijk.

Afstemming met de FBE over een werkbare en juiste werkwijze mbt de wettelijk verplichte registratie ihkv ontheffingen en machtigingen FF-wet.

Conform de planning.

Cross Compliance

Het uitvoeren van de controles in het kader van de cross compliance conform de landelijke werkwijze.

Jaarlijks worden 25 à 35 controles uitgevoerd.

Dienst Regelingen conform landelijke afspraken ondersteunen voor een goede uitvoering van de Boswet.

Het adviseren over aanvragen aan de Dienst Regelingen en namens DR uitvoeren van controles en adviseren over handhaving. Daarnaast heeft de provincie ook een handhavende taak (invulling geven aan strafrechtelijke handhaving).

Conform afspraak

Vervolg geven aan het convenant Naleefstrategie Natuurwetgeving via het Landelijke platform Groene regisseurs.

Uniformiteit provinciale regierol.

Met de provincie Groningen en alle externe partners is een risico analyse gemaakt

Vervolg geven aan het convenant Naleefstrategie Natuurwetgeving via het Landelijke platform Groene regisseurs.

Met terreineigenaren, politie en OM de naleving van de natuurwetgeving meer prioriteit geven.

Met de partners zijn én projecten uitgevoerd én wordt door politie en provincie bijgedragen aan samenwerking en opleiding van de BOA's van de organisaties

Beleidsopgave

Overige wetgeving (RUD)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoeren van het Vuurwerkbesluit. De provincie blijft bevoegd gezag maar de uitvoering wordt neergelegd bij de RUD.

Ontbrandings-toestemmingen voldoen aan wet en regelgeving.

Uitvoering van de Wet Luchtvaart. De provincie blijft bevoegd gezag maar de uitvoering wordt neergelegd bij de RUD.

Ontheffingen voor het landen buiten een luchthaven en de opgestelde luchthavenregelingen voldoen aan wet en regelgeving.

Product 6.6. Bodemsanering

Beleidsopgave

Bodemsanering

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Uitvoeren wettelijke taken vanuit de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Afhandelen (beschikkings) aanvragen, meldingen, Informatie- en adviesvragen.

Regulier, uitvoering door RUD.

Toezicht op en indien nodig handhaven bij de uitvoering van bodemsaneringen.

Regulier, uitvoering door RUD.

Begeleiden en beoordelen van bodemonderzoeken.

Regulier, uitvoering door RUD.

Uitvoeren programma bodemsanering.

Coördinatie uitvoeringsprogramma.

Reguliere wettelijke taak.

Faciliteren aanpak spoedlocaties van derden.

Reguliere uitvoering RUD.

Voorbereiden en uitvoeren onderzoek/sanering in opdracht van provincie (vangnetgevallen).

Reguliere uitvoering RUD

Faciliteren aanpak oude stortplaatsen (gesloten voor 1996).

Reguliere uitvoering RUD

Informatiebeheer.

Reguliere uitvoering.

Advisering beleidsontwikkeling.

Technisch advies t.b.v. landelijke invloed op de beleidsontwikkelingen.

Reguliere uitvoering

Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak.Realiseren/
implementeren van nieuwe en gewijzigde regelgeving.

Reguliere uitvoering RUD

Product 6.7. Energie en klimaat

Beleidsopgave

Een duurzamere Drentse energiehuishouding in relatie tot de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Drenthe

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

In 2020 een afname van CO2 emissie van 20% ten opzichte van 1990 tot 3,0 Mton en een aandeel hernieuwbaar energiegebruik van 16% (indicator uitstoot in Mton CO2)

Akkoord met partners over Drentse energiestrategie

Met de partners is overeenstemming over de te voeren maatschappelijke dialoog over de energietransitie en deze is bedacht en georganiseerd en start in 2015.

Energie-agenda Noord-Nederland vanuit SNN

De energieagenda (SWITCH) is opgesteld en de uitvoering van versnellingspaden is in voorbereiding.

Monitoring en rapportage uitstoot CO2 door energiegebruik.

De CBS cijfers zijn jaarlijks beschikbaar via de klimaatmonitor. Bovendien is actualisatie van de energiebalans van Drenthe in uitvoering.

Beleidsinbreng voor energietransitieparken.

Het overleg over het ETP te Wijster verloopt volgens plan.

Verduurzaamde aanbesteding openbaar vervoer Drenthe.

Het onderzoek en de inbreng voor duurzame aanbesteding zijn volgens plan uitgevoerd.

Stimulering energiebesparing 3000 tot 5000 woningen per jaar.

Woningcorporaties en particulieren verbeterden meer dan 3.500 woningen met inzet van EFRO-gelden. Er zijn drie nieuwe consortia gevormd van uitvoerende bedrijven (SLIM). Nieuwe prestatieafspraken 2015-2018 zijn voorbereid met woningcorporaties.

Versnelde groei WKO systemen door inzet WKO-coach.

De WKO-coach is volgens plan ingezet.

EnergiePotentiekaart en strategie benutting geothermie.

De verbetering van de energiepotentiekaart is voorbereid met de module van de zonnekaart voor bedrijven. De strategie voor geothermie is vastgeslegd in een programmadocument.

Beleid voor versnelde groei van productie zonnestroom door particulieren.

De zonnelening is geëvalueerd en is zeer succesvol. De besluitvorming voor extra budget in 2015 is voorbereid.

Planvorming voor energie uit biomassa.

Het onderzoek in Drents-Friese Wold krijgt een vervolg met een pilot in Boschoord voor benutting biomassa voor energie voor de instelling ter plaatse.

Product 6.8. Beheer afvalstoffen

Beleidsopgave

Verantwoord beheer van stortplaatsen in Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten (provincie)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Nazorg stortplaatsen financieel op orde.

Vermogen in nazorgfonds op orde.

Vermogen in nazorgfonds aangevuld en daarmee op orde.

Beleidsopgave

Verantwoord beheer van stortplaatsen in Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten (RUD)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Nazorg stortplaatsen technisch op orde.

Beoordeeld nieuw nazorgplan Attero.

Nazorgplan vastgesteld door GS en PS.

Advisering financiële aspecten nazorgplan/-fonds.

Regulier.