Programma 7

Groen Drenthe : pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP


Schaapskudde Dwingelderveld.

Beleidsopgave

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Realisatie natuur-ontwikkelingopgave.

Uitvoering 4 Icoonprojecten tot 2017.

Alle vier Icoonprojecten zijn volgens planning gestart in 2014.

Toelichting

Project Bargerveen zit in de vertraging als gevolg van RO-procedures. Aandachtspunt, vooralsnog geen bijsturing vereist.

Starten uitvoeringsprojecten (afhankelijk van het beschikbaar komen van Rijksmiddelen).

In het kader van de prestatieovereenkomst met DLG worden afspraken gemaakt over inzet van menskracht voor uitvoering van inrichtingsprojecten.

Toelichting

Als gevolg van de transitie DLG was er in 2014 minder capaciteit voor opzetten nieuwe projecten naast de reeds lopende projecten.

Realisatiestrategie natuur en platteland .

Realisatiestrategie Platteland spoor 1 en spoor 2 (opgaven vertaald in concrete maatregelen) gerealiseerd

Actualisatie EHS.

Actuele EHS.

Vastgestelde geactualiseerde EHS

Herijkte ecologische verbindingen op EHS-kaart.

Vastgesteld in geactualiseerde EHS

Bosuitbreiding en nieuwe landgoederen

15 ha. bos en 3 nieuwe landgoederen.

22 ha bos en 3 landgoederen.

Nieuw beleid op grond van de Kijkrichtingen en veranderende financiële- en uitvoerings-verantwoordelijkheden.

Natuurvisie 2014-2040.

Natuurvisie is door Staten vangesteld

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij: Beschermde natuur voorop staat.

Herstelstrategie voor N2000-gebieden.

Herstelstrategiën zijn gereed en worden in 2015 vastgesteld als onderdeel van de gebiedsanalyses.

Toelichting

Het PAS dossier heeft landelijke vertraging opgelopen. Vaststelling nu in 2015. Geen bijstelling vereist.

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij: Economische ontwikkelruimte ontstaat.

Provinciale lijst prognose ontwikkelruimte.

Provinciale lijst prognose ontwikkelruimte vormt onderdeel van gebiedsanalysen en wordt in 2015 vastgesteld.

Toelichting

Het PAS dossier heeft landelijke vertraging opgelopen. Vaststelling nu in 2015. Geen bijstelling vereist.

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij: De methode haalbaar en betaalbaar is.

Vergunning op basis van Aerius per 2014.

Het programma Aerius wordt in het kader van PAS op landelijk niveau ontwikkeld.

Toelichting

Invoering heeft landelijke vertraging opgelopen, invoering verwacht in 2015. Geen invloed op landelijke voortgang.

Financiering herstelmaatregelen.

Ondanks vertraging PAS op landelijk niveau is het toch gelukt om als onderdeel van de Realisatiestrategie Platteland in 2014 diverse herstelmaatregelen uit te voeren (No Regret-maatregelen).

Monitoringsprogramma.

Monitoringsprogramma heeft vertraging opgelopen en vaststelling is voorzien voorjaar 2015.

Toelichting

Het PAS dossier heeft landelijke vertraging opgelopen. Vaststelling nu in 2015. Geen bijstelling vereist

Beleidsopgave

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Realisatie van een Natuurbeheerplan.
Realisatie gewenst beheer op natuur- en landschapsdoelen.
Ecologische verbindingen.
Opheffen knelpunten infrastructuur.

Geactualiseerd Natuurbeheerplan 2015.

Natuurbeheerplan is vastgesteld.

Subsidieverstrekking.

Subsidies voor beheer zijn verstrekt.

Ontwikkelde collectieven voor agrarisch natuurbeheer.

Collectief voor agrarisch natuurbeheer is opgericht.

Verbinden van natuurgebieden tot 2027

Parallel aan de Realisatiestrategie wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak. Kansen benutten en betrekken/activeren externe partijen, waaronder de Landbouw, staat hierbij centraal.

Realisatie van een Natuurbeheerplan.
Realisatie gewenst beheer op natuur- en landschapsdoelen.
Ecologische verbindingen.
Opheffen knelpunten infrastructuur.

5 projecten ter opheffing van de barrières tussen leefgebieden.

Landschapsbeheer Drenthe heeft de opdracht deze projecten met de wegbeheerders uit te voeren.

Vastgestelde Beheerplannen N2000.

14 beheerplannen voor N2000-gebieden (incl. voorlichting en inspraakprocedure).

Het PAS/N2000 dossier heeft landelijke vertraging opgelopen.

Toelichting

Het PASdossier heeft landelijke vertraging opgelopen. Vaststelling beheerplannen is voorzien in 2015.

Versterken combinatie Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en natuur en landschap.
Instant houden diverse plant- en diersoorten
Functionerend Ecologisch Netwerk.
Ontwikkeling van flora en fauna.

Benutten GLB voor de financiering van natuur en landschapsdoelen.

Middelen voor agrarisch natuurbeheer worden gecofinancierd met EU-middelen.

5 projecten ten behoeve van de instandhouding van levensvatbare populaties van planten en dieren.

5 projecten ten behoeve van de instandhouding van levensvatbare populaties van planten en dieren zijn uitgevoerd.

Ecologisch netwerk, met gemeenten, waterschappen en burgervertegen-woordigers.

Als uitwerking van de Natuurvisie wordt  gewerkt aan het zogenaamde ecologisch netwerk. Diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd. Er ligt een koppeling met Ecologische Verbindingen.

Toelichting

De ontwikkeling van het ecologisch netwerk zit in een opbouwfase. Resultaten zijn nu dus nog beperkt. De Uitvoeringsagenda zal komende jaren meer inhoud en resultaat geven.

Ontsluiting kennis en informatie voor internen en externen.

We werken aan een goed fundament wat zal resulteren in een robuuster structuur voor kennisdeling.

Toelichting

Project loopt maar staat nog in de kinderschoenen.

Doorwerking natuurbeleid in andere beleidsvelden om te komen tot een integrale beleidsontwikkeling.

Doorwerking natuurbeleid in andere beleidsvelden is een continue proces. Er is een bijdrage geleverd aan de landbouwvisie.

Toelichting

Continue proces waar de komende jaren meer aandacht voor moet komen om tot goede samenwerking en resultaten te komen.

Faunabeleidsplan (met speciale aandacht voor steenmarters).

Flora en faunabeleidsplan is door de staten vastgesteld.

Uitvoering geven aan de Natuurwet.

Inbreng leveren aan de totstand-koming van de landelijke Natuurwet in IPO-verband.

is gebeurd.

Beleidskader voor uitvoering Natuurwet.

Nog niet ontwikkeld.

Toelichting

Natuurwet is nog niet vastgesteld. Pas dan kan beleidskader worden ontwikkeld.

Beoordeling en advisering gemeentelijke plannen en compensatie ter bewaking van de natuurkwaliteit.

Inbreng geleverd in diverse compensatieplannen.

Strategische functies en doelrealisatie door groene instellingen

Programma van eisen en subsidietoezeggingen.

Groene instelling hebben subsidie ontvangen opgrond van het programma van eisen.

Ontwikkeling natuurkwaliteit in natuurgebieden en voortgang realisatie EHS.

Beoordeling kwaliteit biodiversiteit door monitoring (via uitbesteding van inventarisatie en karteringen).

De derde ronde milieukartering is afgerond. De gegevens worden nog verder verwerkt.

Toelichting

Derde ronde milieukartering is afgerond, maar door formatieve onderbezetting nog niet uitgewerkt.

Continue actueel basisbestand aanwezig.

Op grond van inventarisatiegegevens is er een actueel bestand. Deze verdient een verdere aanvulling met eigen gegevens.

Toelichting

De verwerking en interpretatie van de gegevens loopt achter op de planning door formatieve onderbezetting.

Provinciaal monitorings-programma gereed.

Provinciaal meerjarenprogramma monitoring is vertraagd.

Toelichting

Vaststelling was voor eind 2014 gepland. Planning is verschoven naar eerste helft 2015.

Monitor in kader SNL met de terreinbeheerders afgerond.

Monitoring voor 2014 is uitgevoerd.

Oplevering Digitaal Keten als opvolger voor de Natuurontwikkeling op kaart.

Zogenaamde Digitaal Keten staat klaar om per 1 januari 2015 te worden toegepast.

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Programmatische aanpak stikstof (PAS), waarbij: Beschermde natuur voorop staat; Economische ontwikkelruimte ontstaat; De methode haalbaar en betaalbaar is.

Uitvoering van de PAS door uitgevoerde aanvullende beheersmaatregelen ter verwijdering van stikstof, zoals begrazing en plaggen.

Aanvullende beheersmaatregelen zijn in 2014 zijn uitgevoerd.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling

Beleidsopgave

Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Doorontwikkeling Nationaal Landschap en Nationaal Park Drentsche Aa door verbinding van opgaven en financiering te organiseren.
Uitbouwen levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa.

Toegangspoort Deurze gereed.

Toegangspoort is op 13 juni 2014 feestelijk geopend als onderdeel van het Levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa.

Knooppunt Balloo in uitvoering.

Voorbereiding uitvoering 2014. Uitvoering is in januari 2015 gestart.

Natuur- en wateropgave Anreeperdiep en Deurzerdiep in uitvoering.

Voorbereiding uitvoering 2014. Uitvoeringswerkzaamheden in januari 2015 gestart.

Ontwikkeling Regionaal Landschap samen met partners in zuidwest Drenthe waarbinnen de Nationale Parken Dwingelderveld en Drents-Friese Wold een plaats hebben.
Verbreden gastheerschap Nationale Parken Zuidwest Drenthe.

Project Drents-Friese Wold in uitvoering.

Uitvoering project Drents-Friese Wold in combinatie met Regionaal landschap overeenkomstig de planning.

Entree Spier in voorbereiding/uitvoering.

Project entree Spier in voorbereiding conform planning. Staatsbosbeheer is trekker van het project.

Toelichting

Ontbreken van financiering voor inrichting buitenruimte.

Inrichtingsplan Dwingelderveld module 1 en 2 gereed.

Module 1 overeenkomstig planning afgerond. Financiële en inhoudelijke afwikkeling onderhanden.

Toelichting

Module 2 vertraagd door veel ingediende zienswijzen en wijziging koers waterschap.

Ontwikkelagenda Appelscha, inclusief revitalisering
buitencentrum Terwisscha (Appelscha).

Doel is revitalisering van het buitencentrum Terwischa.

Toelichting

Revitalisering buitencentrum vertraagd; beoogde middelen van provincie Fryslân lijken niet meer beschikbaar. Halvering waterwinning blijvend punt van zorg..

Uitvoering samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe met andere overheden, gericht op versterking van kernkwaliteiten in combinatie met behoud werkgelegenheid.

(nieuwe) Financiering van landschapsonderhoud.

2014-2015 financiering pilot project geborgd. Langetermijn financiering wordt nog onderzocht

Kwaliteitsimpuls aan vrijetijdseconomie gegeven.

Leaderprogramma Zuidwest Drenthe in voorbereiding. Voorstel openstelling regeling en instellen LAG agenda GS (jan 2015).

Campagnes Marketing Drenthe afgestemd op  marketing van gemeenten

Overeenstemming bereikt over koers afstemming Marketing Drenthe en het nationale park van Drenthe. Concrete samenwerking nog niet gerealiseerd.

Behoud cultuurhistorisch waardevolle landschappen.

8 schaapskudden gesubsidieerd.

8 schaapskudden gesubsidieerd. In 2015 gaat gewerkt worden aan een nieuwe regeling.

Onderhoud en beheer Drentse landschappen door;
Verstrekking prestatiesubsidie Landschapsbeheer, het Drentse Landschap (incl. beheer cult.hist.erfgoed), Boerennatuur en Faunabeheer

Gesubsidieerde groene instellingen verrichten de afgesproken inspanningen ten aanzien van Natuur en Landschap conform prestatieafspraken en subsidietoezeggingen.

Versterken beleving en waardering natuur en landschap.

Verstrekking prestatiesubsidie IVN Consulentschap en waarderings- en projectsubsidies natuur (educatie) ter bevordering van de natuurbeleving.

IVN heeft prestatiesubsidie ontvangen en de afgesproken inspanningen verricht.

Beleidsopgave

Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Landbouwstructuurversterking en bevorderen innovatie in de landbouw.

Uitvoering Agenda Veenkoloniën als onderdeel van de landbouwversterking.

Aandeel Europese en Rijksdekking voor het innovatieprogramma 2014-2020 zeker gesteld. Daarnaast zijn er meerdere projecten in uitvoering gebracht.

Uitgevoerde projecten landbouwstructuurversterking en innovatie.

Meerdere projecten landbouwstructuurversterking en innovatie hebben financiële ondersteuning ontvangen en zijn uitgevoerd.

Een concurrerende landbouwsector die past binnen de kernkwaliteiten van Drenthe.

Pilot projecten duurzame bedrijfsontwikkeling uitgevoerd.

Meerdere projecten voor duurzame bedrijfsontwikkeling hebben financiële ondersteuning ontvangen

Benutten Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Voorbereide landbouwsector voor financiering via groen-blauwe diensten.

Samen met waterschappen, landschapsbeheer, agrarische natuurverenigingen zijn projecten in uitvoeringen gebracht en voorbereid met het oog op wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.


Nationaal Park Drents Friese wold.

Beleidsopgave

Behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke en sociaal-economische structuur op het platteland

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Programma Vitaal Platteland via 2 lijnen uitvoeren;
Lijn 1 bedoeld voor dorpsinitiatieven, onder andere gericht op (digitale) bereikbaarheid en vrijetijds-economie (met focus op Drenthe fietsprovincie); Lijn 2 met
een focus op Zuidoost Drenthe).

Leaderprogramma Zuidoost Drenthe vastgesteld.

Leaderprogramma Zuidoost Drenthe is opgesteld.

Toelichting

Leaderprogramma wordt 1e helft 2015 vastgesteld vanwege uitloop EU procedure.

Uitvoering projecten Vitaal Platteland in Zuidoost Drenthe.

Uitvoering verloopt voorspoedig: via lijn 1 dorpsinitiatieven en
lijn 2 motie vitaal platteland provincie Drenthe is ook gestart.

Leaderprogramma Zuidwest Drenthe gericht op kwaliteitsimpuls vrijetijdseconomie vastgesteld.

Leaderprogramma Zuidwest Drenthe is opgesteld.

Toelichting

Leaderprogramma wordt 1e helft 2015 vastgesteld vanwege uitloop EU procedure.

Fietsnetwerk.

Fietsnetwerk in Drenthe gerealiseerd. Duitsland volgt in 2015.

Uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland.

Staten in december 2014 ingestemd met de uitwerking van lijn 2, geconcentreerde aanpak Zuidoost (nota "Samen werken
aan vitaal platteland").

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

Beleidsopgave

Uitfinancieren van ILG

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Afronden van projecten die onder de WILG gestart zijn

Inrichtingsplan Dwingelderveld module 1 en 2 Waterberging Eelder-Peizermaden en Inrichting Roden-Norg.

Dwingelderveld: module 1 overeenkomstig planning afgerond. Financiele en inhoudelijke afwikkeling onderhanden.
Waterberging Eelder- en Peizermaden en Inrichting Roden-Norg in afrondende fase volgens planning.

Inrichting Laaghalen.

Kleine onderdelen van het grote bestek zijn uitgevoerd.

Toelichting

Verschillende (vergunning) procedures vragen aandacht.

Roden-Norg

Afronden deelprojecten.


Ecoduct Nationaal Park Dwingelderveld.