Programma 7

Groen Drenthe : pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

In 2015 zal verdere uitvoering worden gegeven aan, en projecten opgestart worden voor de ontwikkelopgave Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de PAS-maatregelen voor de eerste beheerperiode. Dit levert zichtbare resultaten in uitvoeringsprojecten zoals de vier Icoonprojecten Bargerveen, Reest, Oude Willem en Hunze.

Uitwerking Natuurvisie (2014) en Flora en Faunabeleidsplan (2014) in uitvoeringsparagrafen.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling

In 2015 zal met de waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten, Drents Particulier Grondbezit en LTO-Noord een Raamovereenkomst gesloten worden met daarin de opgaven voor de uitvoering van de ontwikkelopgave Nieuwe Natuur en de PAS-maatregelen (Programmatische Aanpak Stikstof). Daarnaast zullen de gebiedsanalyses PAS en gebiedsplannen Natura 2000 worden vastgesteld.
Bij voorgenoemde opgave kijken wij ook naar vernieuwende aanpakken en zoeken wij aansluiting met andere beleidsdoelen op het platteland zoals landbouw, water, (vrijetijds)economie en landschap. Om invulling te geven aan het ‘beleven en benutten’ willen we deze bestaande synergie versterken en ook de andere sectoren verleiden om meer gebruik te maken van de kracht van het Drentse natuurnetwerk.

In 2015 zal  gefocust worden op het opzetten en realiseren van concrete uitvoeringsprojecten:

• start derde EU Plattelandsontwikkelings-programma (POP3),
• (coördinatie) uitvoering motie Vitaal Platteland,
• uitvoering tenders Vitaal Platteland (geconcentreerde aanpak Zuidoost)
• Opzet en start Leaderprogramma’s Zuidwest en Zuidoost Drenthe.

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

Niet van toepassing.