Programma 7

Groen Drenthe : pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
pMJP, Natuur en landschap en Landbouw 29.943.837 22.309.072 36.531.898 34.824.579 1.707.319
Lasten 31.874.421 40.188.405 48.342.205 45.769.166 2.573.039
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 20.908.930 20.916.612 31.183.982 29.721.693 1.462.289
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) 11.234.486 18.916.612 21.588.969 20.089.741 1.499.228
Inkoop 666.805 678.290 2.817.087 2.340.081 477.006
Kapitaallasten 221.988 214.871 214.871 214.871 0
Subsidie 10.345.241 18.023.451 18.557.011 17.534.789 1.022.222
Rente 451 0 0 0 0
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) 9.674.445 2.000.000 9.595.013 9.631.953 -36.940
Inkoop 252.575 0 4.199.450 968.932 3.230.518
Subsidie 9.421.869 2.000.000 5.395.563 8.663.021 -3.267.458

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.462.289,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Ontwikkelopgave (verwerving en inrichting)
In 2014 is € 3.264.958,-- meer uitgegeven dan begroot aan verwerving en inrichting natuur. Door aankoopkansen is een bedrijfsperceel, kosten 1,7 miljoen, meer verworven dan was gepland voor 2014 (project Bargerveen). Daarentegen heeft de openstelling voor functiewijziging, prognose
€ 900.000,--, geleid tot behandeling van aanvragen die zich momenteel bevinden in de fase van het tekenen van de kwalitatieve verplichting. Er zijn nog geen definitieve beschikking afgegeven en betalingen hebben zich in 2014 nog niet voorgedaan. De verwachte 1 miljoen aan kosten wegens landinrichtingsrente deed zich (nog) niet voor. Er wordt nader over onderhandeld. Het te starten project Oostervoortschediep heeft nog niet tot de verwachte kosten van € 500.000,-- geleid. Daar staat tegen over dat er wel kosten zijn gemaakt voor het project beekherstel Deurzerdiep (€ 916.962,--).   Een tweetal bijdragen uit groenblauwe diensten en grondwaterfonds ten behoeve van de meerjaren projecten koppeling Matsloot-Eelderdiep € 100.000,-- en Ecologische verbindingszone Wilhelminaoord € 333.083,-- alsmede een voordelige verrekening wegens kavelruil met DLG ad € 358.994,-- waren niet geraamd. Tenslotte wordt een beroep gedaan op de vorig jaar in de reserve natuurbeleid gereserveerde middelen wegens de uitvoering van Icoon projecten van € 3.658.254,-- in 2014. De per saldo hogere uitgaven worden verrekend met de reserve Natuurbeleid.

Programmatische aanpak stikstof (PAS)
De Pas uitgaven bleven 3.228.018,-- onder de begroting. Het PAS dossier heeft landelijk vertraging opgelopen. Als gevolg hiervan moeten de PAS projecten nog grotendeels worden opgestart vanaf 2015 en verder. Het saldo wordt gereserveerd in de reserve Natuurbeleid.

Gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO)
De kosten van het GWO bleven € 466.403,-- onder de begroting. De financiering van het werk van de nieuwe organisatie BIJ12 is geheel uit de decentralisatieuitkering natuur betaald. De IPO organisatie B12 voert de gemeenschappelijke natuurtaken en bestaat uit de onderdelen, GBO, PAS-bureau, SNL en Faunafonds. De automatiseringswerkzaamheden van het GBO ad € 260.000,-- werden eerder ook al door het IPO uitgevoerd en gefactureerd. Het afgezonderde bedrag voor GBO beheer wordt ten onrechte betaald uit de nieuwe gedecentraliseerde middelen natuur. Op alle overige onderdelen van B12, was sprake van een lager betaald voorschot dan begroot.

Kosten programma "beheer"
Op de post beheer is sprake van een voordeel van € 1.028.525,--. Niet alle in 2012 opengestelde regelingen blijken volledig te zijn uitgeput en financieel afgewikkeld in 2014. Er traden voordelen op bij de onderdelen Natuurbeheer SNL € 625.453,-- , SBB € 133.530,--, Monitoring € 98.033,--, Wal en schip gevallen € 98.542,--, vergoeding probleemgebieden € 150.000,--, functiewijziging uit financiering oude contracten € 223.960,--. De nadelen deden zich voor bij Agrarisch natuurbeheer
€ 261.415,-- en SAN Ganzen € 60.533,--.

Wij hebben de betalingen en vorderingen die De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor ons heeft gedaan, in het kader van de subsidies die zijn bedoeld voor eigenaren en beheerders van natuurterreinen en agrarische ondernemers, in de jaarrekening 2014 verwerkt overeenkomstig voorgaande jaren (bestendige gedragslijn). De (restant) verplichtingen die RVO voor ons is aangegaan zijn niet meegenomen in onze verantwoording, maar wel opgenomen bij de toelichting op de balans onder het kopje Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling 3.530.514 6.216.676 4.808.276 4.686.678 121.598
Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde 2.989.312 2.616.676 2.616.676 2.833.726 -217.050
Subsidie 2.989.312 2.616.676 2.616.676 2.833.726 -217.050
Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief 541.203 3.600.000 2.191.600 1.852.952 338.648
Subsidie 530.928 800.000 866.600 866.538 62
Inkoop 10.275 2.800.000 1.325.000 986.414 338.586

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 121.598,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Nationale parken.
De uitgaven voor de nationale parken waren € 157.600,-- hoger dan begroot. Met de parken moeten nog verrekeningen plaatsvinden. De totale uitgaven zullen, na verrekening, binnen het beschikbare budget blijven.

Vitaal platteland tenders
Binnen Economische vitaliteit platteland, waar de tenders onder vallen, is een bedrag van € 338.586,-- niet besteed. De onderbesteding is het gevolg van het achterblijvende van aantallen burgerinitiatieven die voldoen aan de gestelde criteria in tender 2014-1 en 2014-2. Overigens zijn deze nog niet gecorrigeerd voor twee schaapskuddes van in totaal € 50.000,--, waardoor de onderbesteding kleiner zou uitvallen. Bij Breedband is een kleine overbesteding doordat een coöperatie extra subsidie heeft ontvangen. Wij stellen voor dat bedrag terug te laten vloeien in deze reserve om het op een later moment voor dat doel weer in te zetten.

Recreatie, toerisme, sociaal economische vitalisering en landbouw
Totale voordeel betreft hier € 119.248,--. Er blijft ongeveer € 58.700,--  over omdat er minder projectvoorstellen vanuit landbouw zijn ingediend dan vooraf begroot. Dit kan te maken hebben met de overgangsperiode waar we inzitten naar POP3. In 2015 verwachten we dan ook weer meer initiatieven, ook omdat dit budget deels wordt ingezet als cofinanciering voor EU middelen.Voorts heeft de afwikkeling van oude verplichtingen nog een voordeel opgeleverd van € 60.545,--.

Grondgebonden landbouw.
Op deze post is een overschrijding opgetreden van € 119.186,--. De extra betaling wordt nog verrekend.

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG 7.434.977 13.055.117 12.349.947 11.360.795 989.152
Uitfinancieren van ILG 7.434.977 13.055.117 12.349.947 11.360.795 989.152
Inkoop 235.231 373 0 0 0
Subsidie 7.199.746 13.054.744 12.349.947 11.360.795 989.152

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 989.152,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Uitfinanciering oude verplichtingen ILG
De betalingen die zijn verricht in het kader van de uitfinanciering ILG lopen iets trager dan geprognotiseerd. De onderbesteding bedraagt € 989.152,--. In de komende jaren zullen deze betalingen als nog plaatsvinden. Het jaarsaldo wordt gestort in de reserve uitfinanciering ILG en in latere jaren daar weer aan onttrokken.

Baten -1.930.584 -17.879.333 -11.810.307 -10.944.586 -865.721
Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP -225.167 -10.523.000 -3.060.816 -3.686.921 626.105
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) -219.264 -10.523.000 -53.000 -118.935 65.935
Ontv. bijdragen -30.866 0 0 -713 713
Ontv.subsidies -35.261 -10.523.000 -23.000 -23.275 275
Leges -145.000 0 -30.000 -94.947 64.947
Opbr. rente -8.137 0 0 0 0
Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) -5.903 0 -3.007.816 -3.567.986 560.170
Ontv. bijdragen -5.903 0 -3.007.816 -3.309.298 301.482
Ontv.subsidies 0 0 0 -258.688 258.688

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 626.104,---.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Opbrengsten ontwikkelopgave
We hebben voor de ontwikkelopgave € 301.482,-- meer ontvangen dan geraamd. Als gevolg van de overdracht van het economisch eigendom van de BBL gronden per 1 januari 2014, wordt het kassaldo BBL oud uitgekeerd. Wij hebben dit voorlopig geraamd op 3 mIn. Dit bedrag was ook geraamd. Daarnaast is echter een positief exploitatiesaldo BBL 2013 uitgekeerd van € 279.788,--. Wij ramen jaarlijks het exploitatiesaldo BBL (pachten minus zakelijke en andere lasten van BBL bezit) op nihil. De extra middelen worden gestort in de reserve Natuurbeleid ten behoeve van het toekomstig beheer en ontwikkelopgave.

Inkomsten Programmatische aanpak stikstof (PAS).
In 2014 is voor € 258.688,-- aan inkomsten ontvangen voor project Wassermanangement II Interreg IVA (Bargerveen West). De kosten voor deze PAS projecten zijn in 2012 en 2013 al gemaakt. De inkomst wordt gestort in de reserve natuurbeleid ter verrekening met de PAS kosten.

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling -13.781 0 0 -52.260 52.260
Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde -3.781 0 0 -51.550 51.550
Ontv. bijdragen -3.781 0 0 -19.965 19.965
Ontv.subsidies 0 0 0 -31.585 31.585
Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief -10.000 0 0 -710 710
Ontv.subsidies -10.000 0 0 0 0
Ontv. bijdragen 0 0 0 -710 710

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 52.260,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Nationaal landschap en Nationale parken
Door niet geraamde bijdragen van derden voor behoud en ontwikkeling nationaal landschap en nationale parken van € 31.256,-- en € 20.294,-- is een voordeel ontstaan van € 52.260,--.

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG -1.691.636 -7.356.333 -8.749.491 -7.205.406 -1.544.085
Uitfinancieren van ILG -1.691.636 -7.356.333 -8.749.491 -7.205.406 -1.544.085
Ontv. bijdragen -1.691.636 -7.356.333 -8.749.491 -7.205.406 -1.544.085

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 1.544.085,---.
De voornaamste afwijking betreft:

Verkoop van gronden
Opbrengsten uit verkoop van gronden en bijdragen provincies o.b.v.. de grond-voor-grond regeling.
De verkoop van gronden (ILG nieuw) voor de financiering van de oude verplichtingen ILG blijft € 1.554.085,-- achter bij de verwachtingen. In 2014 heeft echter ook ver- en aankoop van gronden plaatsgevonden van zogenaamde BBL oud bezit. Het verkoop saldo wordt na afsluiten van de boekhouding van BBL pas aan de provincies overgemaakt. Naar verwachting is dit ruim voldoende om het “gat” 2014 te dekken.

Verrekening met reserves

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Toelichting

Saldo Programma 

1.707.319

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-554.933

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

1.898.972

Bijdrage van reserve vitaal platteland

338.586

Totaal verrekend met reserves

1.682.626

Resultaat programma na bestemming reserves

24.693