Programma 8

Groen Drenthe : Klimaat en Energie

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Klimaat en Energie 17.692.228 2.700.000 1.803.202 1.210.048 593.154
Lasten 18.539.101 2.700.000 2.168.447 1.575.293 593.154
Product 8.1. Klimaat en Energie 3.839.101 2.700.000 2.168.447 1.575.293 593.154
Versnellen energietransitie naar duurzame energie 3.839.101 2.700.000 2.168.447 1.575.293 593.154
Inkoop 1.714.354 950.000 810.245 753.762 56.483
Subsidie 2.124.746 1.750.000 1.358.202 821.531 536.671

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 593.154,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Projecten Milieu en Energie en afwikkeling voorgaand jaar
De afwikkeling vanuit voorgaande jaren geeft een positief resultaat door afsluiting van verplichtingen uit voorgaande jaren. Uit voorzichtigheidsprincipe is een voorziening van € 149.500,- als last geboekt in verband met onzekerheid van de terugbetaling van een verstrekte lening, per saldo geeft dit een resultaat van € 176.244,--.

Green Deal
De provincie sluit Drentse Green Deals met partijen die een belangrijke bijdrage leveren aan de provinciale energiedoelstellingen. In 2014 is voor € 195.094,-- minder aan Green Deals afgesloten dan begroot. Het subsidiereglement Green Deals is ook in 2015 van toepassing.

Ombouwregeling auto’s
Met deze subsidieregeling wordt het gebruik van klimaatvriendelijke brandstoffen gestimuleerd. In 2014 is € 71.600,-- minder beschikt dan begroot.

Europa project Groen Gas
In 2014 was € 145.045,-- minder provinciale cofinanciering benodigd voor het Europees project Groen Gas.

Zoals overeengekomen met provinciale staten wordt het budget Energie programmatisch binnen de programmaperiode ingezet. Voorgesteld wordt het totale voordeel van € 593.154,-, conform de werkwijze van voorgaande jaren, over te hevelen naar 2015. Dat is het laatste uitvoeringsjaar van het programma Energie.

Product 8.2. Drentse Energie Organisatie 14.700.000 0 0 0 0
Drentse Energie Organisatie 14.700.000 0 0 0 0
Subsidie 14.700.000 0 0 0 0

Toelichting

Niet van toepassing.

Baten -846.873 0 -365.245 -365.245 0
Product 8.1. Klimaat en Energie -846.873 0 -365.245 -365.245 0
Versnellen energietransitie naar duurzame energie -846.873 0 -365.245 -365.245 0
Ontv. bijdragen 0 0 -365.245 -365.245 0
Ontv.subsidies -846.873 0 0 0 0

Toelichting

Geen afwijking.

Verrekening met reserves.

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Toelichting

Saldo Programma 

593.154

Bestemming resultaat reserves bij programma

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

593.154