Programma 9

Innovatief Drenthe : Economische zaken en arbeidsmarkt

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht


Op 15 mei 2014 is met de ondertekening van de oprichtingsaktes het MKB fonds Drenthe een feit.

Beleidsopgave

Versterking van de regionale innovatiekracht

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een ontwikkeling in het aantal startende bedrijven, ontwikkeling van de R&D-uitgaven en een werkgelegenheidsontwikkeling in Drenthe ten minste op het niveau van het landelijk gemiddelde, wat blijkt uit: Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen; Werkgelegenheids- ontwikkeling; Aantal starters; R&D uitgaven.
Versterkte kennispositie en innovatiekracht kansrijke sectoren (in relatie tot EU2020, topsectorenaanpak Rijk), wat blijkt uit: R&D uitgaven; Aantal deelnemende Drentse bedrijven in innovatie contracten.

Kei-Jaarprogramma 2014.

Programma in afstemming met stakeholders uitgevoerd.

Actieprogramma MKB 2014 en uitvoering daarvan.

MKB actieprogramma 2014 is uitgevoerd.

TOP-regeling voor stimulering MKB.

In uitvoering voor starters en groeiers, zie ook  Ondernemersfabriek Drenthe.

Eerste projecten, trajecten en ondernemingen gefinancierd met het in 2013 ontwikkeld financieel instrumentarium.

MKB-fonds Drenthe is in augustus in uitvoering gegaan, de eerste 2 initiatieven zijn gefinancierd.

Koppeling MKB aan DOME.

Een klein aantal bedrijven aangesloten bij Users Platform. Voorbereiding voor valorisatietrajecten in 2015 met MKB is gestart.

Aansluiting Drents MKB op nationaal topsectorenbeleid.

Een aantal aanvragen uit Drenthe in het kader van MIT is gehonoreerd. Een samenwerkingsovereen-komst met EZ is getekend om het (MIT) instrumentarium voortaan beter af te stemmen en toe te snijden.

Toelichting

Aantal (gehonoreerde) aanvragen is nog  beperkt.

Sensortechnologie is expliciet onderdeel van roadmap HTSM.

Een aantal sensorgerelateerde projecten is opgenomen in roadmaps. Aanhaking ook via het HTSM-platform.

Opzet Sensorcampus (groeimodel).

Voorbereiding in gang, maar partijen wachten op elkaar.

Toelichting

Definitieve inzet van verschillende partijen moet nog blijken, dat kost tijd.

Kennisdeling, project-ontwikkeling en business development op Sensorsysteem-technologie en Healthy Ageing, in relatie tot maatschappelijke opgaven en cross-overs met andere noordelijke sterktes.

In uitvoering.

Afronding iAge.

Eindresultaten gepresenteerd op congres in Assen.

Ontwikkeling/versterking kennisinstituten op HBO/MBO niveau (E-college, COCI, zorgacademie).

In uitvoering.

Versterking internationaal economisch profiel Drenthe en internationale kennisuitwisseling, wat blijkt uit: Aantal grensoverschrijdende activiteiten

Projectontwikkeling in het kader van programma’s INTERREG en OP EFRO 2014-2020.

Projecten in voorbereiding. Programma's gaan in 2015 open.

Nieuwe werkafspraken met EDR ter ondersteuning van de Duitsland Agenda.
Resultaat nr: 091010203
Projectontwikkeling in het kader van INTERREG Va programma tweede helft 2014.

Projecten in voorbereiding.

Uitvoeringsagenda INTERREG voor het Noordelijke grensgebied toegesneden op noordelijke wensen.

Na inventarisatie Noordelijke wensen bij  Interreg meegenomen

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Beleidsopgave

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Betere aansluiting van vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt, in kwantitatief en kwalitatief opzicht, wat blijkt uit: Het aantal (langdurig) openstaande vacatures is kleiner dan in 2010.

Gepubliceerde onderzoeken Noordelijke Arbeidsmarktverkenning

Afgerond

Ontwikkelingen op het gebied van demografie, werkgelegenheid, aanpak kritische sectoren zorg en techniek zijn geagendeerd bij onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en gemeenten.

Afgerond

Initiatief is genomen tot opstellen sectorplannen om o.a. de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te versterken (bestrijden (jeugd)werkloosheid).

Samen met het bedrijfsleven, kenniscentra, gemeenten en sociale partners heeft de provincie Drenthe één miljoen euro van het Rijk ontvangen voor de verdere versterking van de vrijetijdseconomie in Drenthe. Deze middelen worden ingezet voor het sectorplan 'ruimte voor ontwikkeling vrijetijdssector'.

Uitvoering techniekpact Noord.

De uitvoering van het Techniekpact Noord is in volle gang en maakt steeds meer energie los bij ondernemers en onderwijsinstellingen in de regio.

Organisatie en uitreiking Platoprijs 2014.

De Platoprijs is in april 2014 uitgereikt


Onderwijsinstellingen en Provincie zetten Techniek in Drenthe op de kaart! Het Platform Beta Techniek heeft namens het Ministerie van OCW groen licht gegeven voor de start van de uitvoering van het project Toptechniek in bedrijf Drenthe. Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen Alfa-college, Drenthe College en zes Drentse VMBO scholen.

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat


Start project Fokker Hoogeveen.

Beleidsopgave

Verbetering vestigingsklimaat

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een aantrekkelijke regionale, stedelijke en fysieke bedrijfsomgeving, wat blijkt uit: Behoud/ontwikkeling van aantal arbeidsplaatsen in de stedelijke netwerken Groningen-Assen en Drentse Zuidas (werkgelegenheidsontwikkeling); Voorraad bedrijventerreinen en jaarlijkse uitgifte; Start revitalisering bedrijventerreinen in stedelijke netwerken; Verbeterd imago t.o.v. voorgaande jaren (tweejaarlijks onderzoek).

Faciliteren kennisknooppunt breedband.

In april 2014 hebben provinciale staten het “Statenstuk 2014-612 Next Generation Access Breedbandnetwerken in Drenthe; plan van aanpak” aangenomen. Er is besloten om een Kennisplatform Breedband te faciliteren, een kwartiermaker is aangesteld en de subsidieregeling "Hoogwaardige communicatienetwerken Drenthe” is vastgesteld. De subsidieregeling is een groot succes.

Afstemming met de andere aandeelhouders over taken NOM.

In uitvoering

Om bedrijven aan te trekken is een rode loper beleid uitgewerkt.

Rode lopenbeleid vastgesteld, aan de daaruit voortvloeiende actielijnen wordt ook in 2015 gewerkt

Kwaliteit van. infrastructuur, openbaar groen, parkeren, bewegwijzering, veiligheid) van bestaande bedrijventerreinen is verbeterd en afgestemde werklocaties vanuit regionale afspraken, waaronder Dry Port en Blue Port zijn ontwikkeld.

In uitvoering. In het kader van Dryport is er een nieuwe lijndienst naar Malmö gerealiseerd per 28 januari 2015.

Blijvende inzet op imagoverbetering van Drenthe (t.o.v. eerdere metingen).

In uitvoering. In 2015 vindt de tweejaarlijkse  imagometing plaats

Marketing Drenthe: inzet op wonen, werken, vrijetijdseconomie, cultuur en sport.

In uitvoering

Marketing Drenthe heeft meerjarige integrale marketingcommunicatie (visie en strategie 2015-2018).

PS heeft het statenstuk marketing en promotie Drenthe 2015-2018 vastgesteld.

Product 9.4. Vrijetijdseconomie

Beleidsopgave

Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Stimuleren van behoud/groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie met een focus op innovatie en versterking MKB, dat blijkt uit het aantal arbeidsplaatsen in de vrijetijdssectoren.

Nieuwe, stuwende product/marktcombinaties in de vrijetijdssector, b.v. met sectoren als zorg, cultuur, natuur en sport.

Dit is in ontwikkeling. Een voorbeeld is het ‘365 dagen fietsen’. Dit is een vernieuwende attractieve fietsroute die het hele jaar door te fietsen is. Waarbij ingezet wordt op het creëren van een optimale beleving door de koppeling van arrangementen en technologie.
Vanuit het rijk is €1 miljoen voor het sectorplan vrijetijdseconomie tbv versterken werkgelegenheid beschikbaar gesteld.

Groei van de bestedingen in de vrijetijdssector in Drenthe, dat blijkt uit de bestedingen (afgeleid bezoek/overnachtingen).

Nieuwe economische impulsen Veenhuizen en Frederiksoord.

Veenhuizen: inzet gepleegd op de herbestemming, nodig  omdat ook partijen weer gestopt zijn. Nieuwe impulsen gaan uit van de Collectie Veenhuizen, resultaat van de samenwerking met de PI Veenhuizen en de Design Academy Eindhovern.

Zie ook: programma 4/cultuurhistorie; gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid.

Toelichting

Veenhuizen: Stagnatie in de economische ontwikkelingen (herbestemming)  in Veenhuizen als gevolg van de economische situatie en de onduidelijkheid over de toekomst van het Rijksbezit. Dit laatste wordt nu breed bestuurlijk onderkend en wordt in 2015 nadrukkelijk opgepakt door de Bestuurscommissie Veenhuizen.

Verbeteren van het imago Drenthe, wat blijkt uit een hogere score in het 2 jaarlijks imagoonderzoek.

Goede samenwerking tussen de stakeholders in de vrijetijdssector, ten behoeve van het totaalproduct Drenthe.

Tourist info Drenthe, Marketing Drenthe en het Internetplatform Drenthe zoeken de samenwerking stapje voor stapje meer op.
In 2015 vindt het tweejaarlijkse imago-onderzoek plaats.

Inzicht in mogelijkheden om kwaliteitsimpuls verblijfsrecreatie te realiseren.

Rapport is opgeleverd, sector is met aanbevelingen aan de slag. Aanbevelingen zijn verwerkt in Leaderstrategie Zuidwest Drenthe 2015-2022

Optimale aansluiting bij en benutting van project Natuurlijke Recreatie.

In het project natuurlijke recreatie worden recreatieondernemers
gestimuleerd en op weg geholpen om hun bedrijf uit te breiden en te vernieuwen in natuurgebieden. Wij leveren aanvullend hierop ambtelijke inzet. Via vormen van uitnodigingsplanologie worden ondernemers actief opgezocht die samen met ons projecten gaan ontwikkelen in of nabij de natuur om omzet te creëren.

NB: Natuurlijke Recreatie is een samenwerkings-project van de RECRON en de Natuur en Milieufederatie Drenthe en wordt ondersteund door de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en het Recreatieschap Drenthe.

Onderzoek en kennisdeling.

Rapport ‘vrijetijdseconomie, feiten en cijfers’ is opgeleverd.

Kwalitatief goede toeristische infrastructuur (fietsen, wandelen en varen).

43 projecten hebben een bijdrage ontvangen voor het verbeteren van de toeristische infrastructuur (fietspaden).


Ondertekening sectorplan. Recron, Recreatieschap, FNV, CNV en penvoerder Provincie Drenthe vieren de toekenning van één miljoen euro van het Rijk voor de versterking van de werkgelegenheid in de Drentse vrijetijdssector.
Een sectorplan is een subsidieaanvraag die wij namens een breed samenwerkingsverband hebben ingediend bij het rijk. http://www.provincie.drenthe.nl/organisatie-bestuur/gedeputeerde-staten/heer-tuuk/nieuws/@113643/miljoen/

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy

Beleidsopgave

Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Stimulering van behoud van het aantal arbeidsplaatsen in de agribusiness en de chemie waarbij de werkgelegenheidsontwikkeling zich minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde heeft ontwikkeld.
Stimulering BBE gerelateerde innovatie in chemie en agribusiness, dat blijkt uit het aantal innovatiecontracten en –activiteiten.

Agro Agenda Noord-Nederland is in uitvoering genomen.

Agro Agenda Noord-Nederland is in uitvoering genomen.

Projecten ontwikkeld op het gebied van Agro&Food en BBE (agro en chemie).

Projecten zijn ontwikkeld.

Kenniscluster Innovatieplatform PhytoGlasshouse Applications (PGAI) is doorontwikkeld tot Plants Value en voert businesscases uit.

Kenniscluster Innovatieplatform PhytoGlasshouse Applications (PGAI) is doorontwikkeld tot Plants Value en voert businesscases uit.

Realisatie communicatieprogramma BBE Drenthe.

Afgerond.

Realisatie CoCi-status (Center of Chemical Innovations).

Is gerealiseerd. Er moet nu invulling aan worden gegeven.

Aanjaagorganisatie chemie opgestart.

Is gerealiseerd.

Inrichting van een Centre of Expertise Smart Polymeric Materials (CoE) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV).

In uitvoering.

Twee kennisclusters en consortia KANON en food zijn gerealiseerd.

In uitvoering. De naam KANON is gewijzigd in “Innovatie Veenkoloniën” en het foodcluster: “Innexus”.