Programma 9

Innovatief Drenthe : Economische zaken en arbeidsmarkt

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Dienstverlening aan MKB
Er wordt met het ministerie van Economisch zaken gewerkt aan een samenwerkingsagenda voor dienstverlening aan het MKB en instrumentarium voor het MKB. Doel is instrumenten beter op elkaar af te stemmen en de dienstverlening te stroomlijnen. Ook binnen Noord-Nederland lopen trajecten om de dienstverlening aan MKB te verbeteren en efficiënter te in te richten.
De OP EFRO en INTERREG programma's zijn goedgekeurd en kunnen het komend jaar gaan lopen. In 2014 is hier bij projectontwikkeling al op geanticipeerd. Zo opent in januari al een tender in EFRO-kader.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Herstel van de werkgelegenheid, maar we zijn er nog niet
De Drentse arbeidsmarkt kent op dit moment twee verschillende gezichten. Aan de ene kant zijn er duidelijke signalen die wijzen op economisch herstel. Aan de andere kant neemt de economische groei nog niet in kracht toe en dreigt zelfs te stagneren. Daarnaast is de groei lang niet in alle sectoren zichtbare en leidt hij nog niet tot een toename van werkgelegenheid. Dit komt ook in uitdrukking in de cijfers. Zo verwacht het CPB verwacht voor 2015 een daling van de werkloosheid van 7% in 2014 naar 6,75% in 2015. In Drenthe ligt de werkloosheid ongeveer een procent hoger, maar is de trend hetzelfde: 2014 was het keerpunt, vanaf 2015 zien we een groei van de werkgelegenheid. Het herstel zal zich in eerste instantie vooral vertalen in tijdelijke banen en uitzendwerk. UWV ziet met name herstel van werkgelegenheid in de techniek, ICT en delen van de zorg (UWV, Regio in beeld 2014). Sterker nog: voor verschillende technische beroepen zal het voor ondernemers moeilijk worden om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Dit heeft, naast het economisch herstel, ook te maken met het vertrek van ervaren vakmensen door pensionering.

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat

 
Glocalisering
Door globalisering raken steeds meer landen en regio’s over de hele wereld met elkaar verbonden. Bedrijven organiseren zich in netwerken die los staan van landsgrenzen en hebben zowel een uitstraling binnen als buiten een regio. Juist het regionale vestigingsklimaat is van belang in deze internationale netwerkeconomie. Bedrijven zoeken vooral in de regionale omgeving naar relaties die essentieel zijn voor hun belangrijkste bedrijfsprocessen. Het is een combinatie van lokaal en globaal: glocalisering. Vooral op het vlak van innovatie en kennisontwikkeling is de regionale aanwezigheid van toeleveranciers, kennisinstellingen en gekwalificeerd personeel van belang.

Verbeteren vestigingsklimaat
Het verbeteren van het vestigingsklimaat is een prioriteit van de Provincie Drenthe. Zo wordt ingezet op het Rodeloperbeleid voor ondernemers in Drenthe. Dit wordt inmiddels op verschillende plekken zichtbaar door o.a. het instellen van een coördinator strategische acquisitie, uitbreiding en verplaatsing en het opzetten van een ondernemersportal. Daarnaast worden er pilots in enkele gemeenten opgezet om ter plekke het vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken. Door met betrokken partijen een gecoördineerd programma op te stellen worden in deze pilots ontwikkelingen gefaciliteerd en knelpunten weggenomen.

Product 9.4. Vrijetijdseconomie

Drenthe beter beleefbaar
In Drenthe zijn 1,4 miljoen vakanties doorgebracht en er is door vakantiegangers en dag bezoekers bijna 9,5 miljoen euro uitgegeven in de provincie. De vrijetijdssector in Drenthe levert 14.440 banen (zie Feiten en cijfers Vrijetijdseconomie Drenthe 2014). De sector doet het relatief goed.
Uit provinciaal onderzoek naar de Vitaliteit van de kampeer en bungalowsector blijkt dat er overaanbod is en de kwaliteit en perspectief van bedrijven aandacht vraagt. Met provinciale steun heeft een Expertteam  in 2014 een 10 tal bedrijven advies en coaching gegeven.
In 2014 is een visie opgesteld over hoe Drenthe beter beleefbaar gemaakt kan worden met sport en beweging (dynamiek). Deze visie geeft richting aan de onlangs vastgestelde Natuurvisie (‘beleefbare natuur’) en de ontwikkeling van een dynamischer toeristisch product Drenthe. Er is geld beschikbaar gesteld om te komen tot beleefbare product-markt-partner combinaties passend bij doelgroepen. In de markt gezet door Marketing Drenthe.
Er is geïnvesteerd in borging van de kwaliteit van de toeristische infrastructuur zowel door de impuls gelden verbetering fietspaden als de bijdrage instandhouding recreatieve voorzieningen SBB. In 2015 willen we verder investeren in een provinciaal netwerk van wandelknooppunten.

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy

Het netwerk Plant Value i.o. heeft 6 businesscases/projecten afgerond en 4 zijn in uitvoering. Voor het cluster Agro&food zijn diverse netwerken, waaronder Innexus gevormd. Ook is de verbinding met health gevormd door het project Tasty Food. Vanuit de topsector agro&food zijn voor Noord-Nederland 2 innovatiemanagers aangesteld. Zij dragen zorg voor het samenbrengen van bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van de innovatie in Agro&food. De Agro-Agenda Noord-Nederland met diverse icoon projecten  is vastgesteld. Er zijn diverse (inter)nationale werkcongressen in Drenthe op het gebied van Agro en BBE gehouden. Hieruit zijn verbintenissen tussen bedrijven en kennisinstellingen ontstaan. Aanjaagorganisatie chemie Zuidoost Drenthe is actief met het verbinden van bedrijven en het zoeken naar businesscases. Coci, verbinding chemie Emmen- Zwolle is in uitvoering. Ook tussen de ketens zijn verbindingen ontstaan. Er zijn 17 projecten/businesscases  gefinancierd en in uitvoering.