Programma 9

Innovatief Drenthe : Economische zaken en arbeidsmarkt

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Economische zaken en arbeidsmarkt 1.551.514 12.115.047 18.434.226 18.696.756 -262.530
Lasten 7.444.644 12.182.247 18.606.426 18.918.038 -311.612
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht 2.073.724 8.109.704 2.068.164 2.674.608 -606.444
Versterking van de regionale innovatiekracht 2.073.724 8.109.704 2.068.164 2.674.608 -606.444
Inkoop 165.489 166.827 166.827 158.024 8.803
Subsidie 1.908.235 7.942.877 1.901.337 2.516.583 -615.246

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 606.444,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Projecten versterking economische structuur
Een overschrijding van het budget Versterking Economische Structuur van € 602.785,--. Een groot deel wordt veroorzaakt doordat de verleningsbeschikkingen toch nog in 2014 konden worden verleend. Wij stellen voor dit nadeel te verrekenen met de Reserve versterking economische structuur.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 893.738 830.000 556.262 563.147 -6.885
Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 893.738 830.000 556.262 563.147 -6.885
Subsidie 318.306 300.000 260.586 242.817 17.769
Inkoop 575.432 530.000 295.676 320.330 -24.654

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.885,--.

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat 1.991.966 798.425 13.521.182 13.295.270 225.912
Verbetering vestigingsklimaat 1.991.966 798.425 13.521.182 13.295.270 225.912
Subsidie 388.920 602.400 602.400 392.460 209.940
Inkoop 1.603.046 196.025 12.918.782 12.902.810 15.972

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 229.586,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Op de het budget dat beschikbaar is voor Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) houden wij ruim € 206.100,-- over. De verklaring voor deze onderbenutting is dat onze bijdrage aan de activiteiten NOM lager is dan verwacht. Bij de raming werd uitgegaan van intensivering als gevolg van een afname rijksmiddelen en herschikking financiering van de innovatie-ondersteuningsstructuur. Deze ontwikkeling heeft in 2014 nog geen effect gehad op onze bijdrage.

Product 9.4. Vrijetijdseconomie 1.784.786 1.937.169 2.087.169 1.866.838 220.331
Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe 1.784.786 1.937.169 2.087.169 1.866.838 220.331
Subsidie 1.628.246 1.900.220 2.050.220 1.808.394 241.826
Inkoop 156.540 36.949 36.949 58.444 -21.495

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 220.331,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Overheveling budget TT festival
Het subsidiebudget Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme is onderschreden met een bedrag van € 186.560,--. Dat komt onder andere doordat de aangegane subsidieverplichting van € 150.000,-- per jaar voor het TT festival aan de gemeente Assen niet in 2014 als last is opgenomen. In verband met externe vertraging van de evaluatie van 2014, een subsidie voorwaarde voor de bijdrage van 2015, kon de bijdrage voor 2015 niet meer door ons in 2014 beschikt worden. In 2015 zal nu € 150.000,-- extra ten laste van dit budget gebracht moeten worden. Wij vragen dan ook overheveling van de € 150.000,-- resterende middelen naar 2015. Met deze overheveling wordt niet vooruitgelopen op een beschikking voor 2015 of 2016. Het gaat alleen om interne begrotingstechniek bij ons zelf. De afrekening met de Stichting TT Motorweek moet nog plaatsvinden. Op dat moment kan ook worden beoordeeld in welke mate aan de voorwaarden is voldaan en of dat een vervolg rechtvaardigt. Is dat niet het geval dat komen de middelen aan het eind van dit jaar alsnog ten gunste van de algemene middelen.

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar
Er zijn eind 2014 diverse eerder toegekende subsidies afgerekend, waarbij meer is vrijgevallen dan begroot. Voordeel € 55.266,--.

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy 700.430 506.949 373.649 518.177 -144.528
Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy 700.430 506.949 373.649 518.177 -144.528
Subsidie 700.430 506.949 373.649 518.178 -144.529
Inkoop 0 0 0 -1 1

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 144.528,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Prikkels versterkte agrarische sector
Bij de 2e Bestuursrapportage 2014 hebben wij voorgesteld een bedrag van € 100.000,-- over te hevelen naar 2015, omdat voor een aantal projecten ingeschat werd dat de subsidies niet meer in 2014 konden worden toegekend. Dit is echter wel gelukt, daardoor is nu het budget met € 144.528,-- is overschreden. Wij stellen daarom voor om in 2015 het dan beschikbare bedrag te korten met het eerder overgehevelde bedrag van € 100.000,--.

Baten -5.893.130 -67.200 -172.200 -221.283 49.083
Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht -5.865.000 -35.000 -140.000 -190.000 50.000
Versterking van de regionale innovatiekracht -5.865.000 -35.000 -140.000 -190.000 50.000
Ontv.subsidies 0 0 -10.000 -60.000 50.000
Ontv. bijdragen -5.865.000 -35.000 -130.000 -130.000 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 50.000,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Bijdrage derden
Gemeenten en provincies hebben bijgedragen aan een economisch onderzoek waarvoor de provincie opdracht heeft verstrekt, dit was niet begroot voordeel € 50.000,--. Wij stellen voor dit voordeel toe te voegen aan de Reserve versterking economische structuur.

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 -2.138 2.138
Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 -2.138 2.138
Ontv. bijdragen 0 0 0 -2.138 2.138

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.138,--.

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat -28.130 -32.200 -32.200 -29.144 -3.056
Verbetering vestigingsklimaat -28.130 -32.200 -32.200 -29.144 -3.056
Ontv. bijdragen -28.130 -32.200 -32.200 -29.144 -3.056

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.056,--.

Verrekening met reserves

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Toelichting

Saldo Programma 

-262.530

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

-538.953

Totaal verrekend met reserves

-538.953

Resultaat programma na bestemming reserves

276.423