Programma 10

Middelen en bedrijfsvoering

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsopgave

Een financieel gezonde organisatie

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Duurzaam financieel evenwicht.

Structureel sluitende begroting, blijkend uit het actuele saldo in deze begroting.

De Begroting 2014 was sluitend; de Begroting 2015 is dat ook weer.

Een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarstukken.

Er is een goedkeurende verklaring over 2013 ontvangen.

Toepassing van repressief toezicht door de toezichthouder.

In 2014 en 2015 is repressief toezicht toegepast.

Alle risico’s kunnen afdekken door de risicoreserve.

De risico's zijn afgedekt door voldoende grote reserves op basis van berekening.

Voldoende weerstandsvermogen, (zie verder de paragraaf weerstandsvermogen)

Het weerstandsvermogen is voldoende (zie voor nadere toelichting op de risico's in de paragraaf weerstandsvermogen).

Een goede liquiditeitspositie, blijkend uit het kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen

De liquide middelen waren tijdig beschikbaar om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Goede liquide positie binnen de randvoorwaarden van het treasurystatuut.

Voldoende rendement op liquide middelen conform uitgangspunten treasurystatuut op de overtollige liquide middelen.

Er is rendement gerealiseerd op overtollige liquide middelen binnen de randvoorwaarden van het treasurystatuut en het feit dat het verplicht schatkistbankieren de speelruimte beperkt. Als gevolg van aflossingen van hypotheken en de zeer lage rente op de geld- en kapitaalmarkt, lopen de rendementen terug.

Product 10.2. Personeel en organisatie

Beleidsopgave

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Kostenreductie realiseren en de kwaliteit en continuïteit nu en in de toekomst handhaven.

Het regiemodel voor inkoop is ingevoerd.

Het regiemodel voor inkoop is gerealiseerd

Er is een afgeronde verkenning van samenwerking in noordelijk verband (met provincie Groningen of met gemeenten binnen Drenthe)

In 2014 zijn verkenningen voor samenwerking in noordelijk verband (met provincie Groningen en met de gemeente Emmen) gestart. Met provincie Groningen is gestart met samenwerking op verschillende terreinen.

Toelichting

De verkenning met Gemeente Emmen zal begin 2015 worden afgerond.

Verder vormgeven aan efficiëntere organisatie.

De taakstelling met betrekking tot reductie van de formatie en de overhead uit de directiebrief 2013 is gehaald

De taakstelling is gehaald.

Er is een ingevoerde bedrijfsadministratie voor de RUD.

De bedrijfsadministratie voor de RUD is ingevoerd.

Beleidsopgave

De provincie als goede werkgever.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Nu en in de toekomst een aantrekkelijke werkgever zijn die de juiste mensen kan vinden en binden.
Hoogste score van de provincies in het Beste werkgeversonderzoek en in de top 10 van beste overheidswerk-gevers in 2014.

Kwalitatieve hiaten zijn opgelost via talentmanagement en mobiliteit.

De kwaliteitsimpuls, die gestart is in 2013, werkte ook door in 2014. Dat geldt ook voor het traject Drentalenten.
Mobiliteit heeft mensen naar beter passende plekken geleid.

Toelichting

Er doen steeds minder overheden mee, daarom hebben wij er voor gekozen niet mee te doen aan het onderzoek Beste overheidswerkgevers in 2014.

Er is een verkenning van de CAO van de toekomst uitgevoerd.

Actieve bijdrage in diverse centrale werkcongressen rondom dit thema. Verkenning is (IPO-breed) afgerond.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave

De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Informatievoorziening.
Omvat een moderne flexibele ICT infrastructuur, waarvan de gemeten beschikbaarheid van de ICT systemen 99% uptime bedraagt, die meegroeit met en proactief ondersteuning biedt en eveneens de externe dienstverlening mogelijk maakt, door middel van ketenintegratie en kennismanagement. De informatievoorziening leidt, voert uit of ondersteunt activiteiten en diensten die gericht zijn op het beheren van documenten ongeacht hun vorm.
En het verbeteren van de kwaliteit van het vastleggen van de documentenstroom daarbij voldaan aan zaken als termijnen, volledigheid, juistheid, wetgeving en interne procedures.

ICT systemen zijn beschikbaar voor tenminste 99% (uptime).

ICT systemen zijn beschikbaar voor tenminste 99% (uptime).

Aantal ongeplande verstoringen (incl. telefonie) gemeld op Huisnet in 2014: gemiddeld 1 per 2 maanden.

Adequaat en actueel Informatieplan 2014 - 2017 en uitvoeringsprogramma inclusief prioritering, actueel ICT Architectuur en I-Beleid.

Adequaat en actueel Informatieplan 2014 - 2017 en uitvoeringsprogramma inclusief prioritering, actueel ICT Architectuur en I-Beleid.

Meerjaren Investerings Plan (MIP) ICT incl. Informatieplan 2014 is gereed en in oktober 2014 door GS vastgesteld.

Architectuur (BARD 2.0) is geactualiseerd en aangepast op organisatiebesluit 2014. Eind 2014 vastgesteld.

Up tot date I-Beleid aangesloten bij het informatiebeveiligingsbeleid.

Up tot date I-Beleid aangesloten bij het informatiebeveiligings-beleid.

Het bestuurlijk convenant Zelfregulering Informatie Beveiliging is interprovinciaal vastgesteld en intern en door GS geaccordeerd.

De interne informatie-beveiligingsorganisatie is in juli 2014 vastgesteld.
De interprovinciale Baseline wordt gevolgd.

Proces tot besluit ‘vervanging papier door digitale opslag (substitutie) gerealiseerd.

Proces tot besluit ‘vervanging papier door digitale opslag (substitutie) gerealiseerd.

Beleidsopgave

De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Huisvesting
In het technisch en bouwkundig goed functionerend gebouw wordt sinds de revitalisering gebruik gemaakt van duurzame en/of milieuontlastende en energiebesparende maatregelen CO2 neutraal.

Voorzien in en onderhouden van gebouwen en terreinen door planning in tijd en bedragen op te volgen – via een meerjarenplanning - , waarin bouwkundige en technische zaken en energiemanagement zijn inbegrepen.

De geplande werkzaamheden in het onderhouden van gebouwen en terreinen zijn uitgevoerd, voor zo ver dat inderdaad nodig was.

En vasthouden aan het maximaal streefverbruik van 20.000 m3 aardgas.

Maximaal verbruik van 20.000 m3 aardgas.

4.000 m3 verbruikt

Het efficiënt en doelmatig gebruik maken van het provinciale gebouw gebaseerd op uitgangspunten in het Huisvestings-beleidsplan

Realiseren van hogere bezettingsgraad, ondanks krimpende provinciale organisatie.

Huisvesting 60 Fte van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) per 01-01-2014

Beleidsopgave

De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten)

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Diensten
Verzorgen van diverse services waaronder kwalitatief goede consumptieve diensten. Van 20% van het aangeboden assortiment in het bedrijfsrestaurant naar 50% duurzaam.

Consumptieve diensten waarvan 50% van het aangeboden assortiment in het bedrijfsrestaurant duurzaam is.

46% gerealiseerd.

Toelichting

Wegens faillissement van de oorspronkelijke leverancier van de grondstoffen en de overgang naar een nieuwe leverancier. Deze had niet per direct het gehele assortiment duurzaam.

Product 10.4. Reserve mutaties

Beleidsopgave

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn.

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen.

Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen.

Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen.