Programma 10

Middelen en bedrijfsvoering

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

In 2014 verviel de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor de categorie zeer zuinige auto's. Momenteel wordt tussen de provincies een discussie gevoerd over de verdeelmodel voor de algemene uitkering uit het provinciefonds. Het huidige model wordt als niet voldoende transparant ervaren. Deze discussie vindt plaats tegen de in het regeerakkoord geuite wens, de uitgaven van de provincies aan banden te leggen (de zogenaamde materieel gesloten huishouding). Tegelijkertijd vindt ook een evaluatie plaats van de normeringssystematiek. En verder moeten de diverse decentralisaties in het verdeelmodel worden ingepast. Mede door de bij deze ontwikkelingen optredende herverdeeleffecten bestaat de kans dat een nog niet zo lang geleden ingevoerde verdeelsystematiek weer volop in discussie en dus onderhandeling tussen de provincies komt.

Product 10.2. Personeel en organisatie

Ondersteuning RUD gerealiseerd o.b.v. DVO. Selfservice personeel gedigitaliseerd (verlof, declaratie en IKB) Uitruilregeling doorgevoerd. Werkkostenregeling beleids- en kosten neutraal gereed voor 2016.

De organisatie-ontwikkeling naar de Adaptieve netwerkorganisatie heeft in 2 succesvolle medewerkerscongressen steeds meer vorm gekregen. Diverse methoden zijn ontwikkeld en ingezet om medewerkers te ondersteunen in resultaatgericht handelen, netwerken en het vergroten van het adaptief vermogen. In een krimpende formatie is selectief gebruik gemaakt van tijdelijke expertise, waarbij de sociale doelstellingen (werkgelegenheid voor doelgroepen) zijn behaald (BBL, werkervaringsplekken en verkenning inzake arbeidsgehandicapten). Daarnaast is ingezet op sturing van de organisatie en management-development.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken

Niet van toepassing.

Product 10.4. Reserve mutaties

Niet van toepassing.