Programma 10

Middelen en bedrijfsvoering

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
Middelen en bedrijfsvoering -121.444.742 -114.907.152 -121.153.446 -118.175.409 -2.978.037
Lasten 143.490.979 60.185.209 83.208.799 86.201.050 -2.992.251
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 170.649 254.551 254.551 175.362 79.189
Een financieel gezonde organisatie 170.649 254.551 254.551 175.362 79.189
Adm. boekingen 121.313 131.000 131.000 127.351 3.650
Inkoop 17.588 40.000 40.000 16.862 23.138
Onvoorzien/stelpost 0 50.000 50.000 0 50.000
Rente 696 2.500 2.500 99 2.401
Kapitaallasten 31.051 31.051 31.051 31.051 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 79.189,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Budget onvoorzien
Wegens het niet aanspreken van de post voor onvoorziene uitgaven ad € 50.000,-- is een voordeel ontstaan.

Product 10.2. Personeel en organisatie 42.585.133 42.454.878 39.567.065 39.651.454 -84.389
De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. 41.722.321 41.403.970 38.578.045 38.837.346 -259.301
Subsidie 7.575 6.231 6.231 6.000 231
Inkoop 638.477 1.208.758 1.058.758 943.845 114.913
Apparaatskosten 41.076.270 40.188.981 37.513.056 37.887.502 -374.446
De provincie als goede werkgever. 862.812 1.050.908 989.020 814.107 174.913
Inkoop 862.812 1.050.908 989.020 814.107 174.913

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 84.389,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Concernopleidingen
Het budget voor concern opleidingen is met € 107.319,-- onderschreden. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het niet doorgaan van een aantal geplande opleidingen. Daarnaast hebben we kosten kunnen besparen door een aantal trainingen in eigen beheer uit te voeren.

Financiële adviezen en controlekosten
Voordeel van € 108.951,-- door lagere kosten van de accountant omdat de reguliere controlewerkzaamheden geen aanleiding gaven tot extra specifieke onderzoeken. Bovendien hebben we minder externe fiscale deskundigheid ingeschakeld dan was voorzien.

Toegerekende apparaatskosten
Hierop is een overschrijding gerealiseerd van € 374.446,-- De belangrijkste oorzaak is een hogere noodzakelijke bijdrage aan de voorziening APPA van € 268.000,--.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 8.086.585 9.461.584 8.835.910 8.624.331 211.579
De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering 2.713.816 3.879.391 3.162.330 3.074.328 88.002
Kapitaallasten 660.265 1.667.326 847.765 847.764 1
Inkoop 2.053.552 2.212.065 2.314.565 2.226.564 88.001
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten) 1.697.422 1.860.982 2.035.982 1.899.889 136.093
Belastingen 0 7.572 7.572 0 7.572
Kapitaallasten 100.360 59.617 59.617 59.617 0
Inkoop 1.597.062 1.793.793 1.968.793 1.840.273 128.520
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting) 3.675.346 3.721.211 3.637.598 3.650.114 -12.516
Toev. voorziening 577.793 577.793 546.989 546.989 0
Kapitaallasten 2.355.736 2.285.460 2.285.460 2.285.460 0
Inkoop 645.594 776.758 708.949 725.609 -16.660
Belastingen 96.222 81.200 96.200 92.056 4.144

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 211.579,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Werkplek en Server
Vanwege vroegtijdig beëindigen van enkele lopende contracten, waaronder beheer op mobiele telefoons, en niet volledig uitputten van beheercontracten, zoals MCX, is een positief eindsaldo behaald op met name Werkplek en Server. Dit resulteerde in een voordeel van € 119.798,--.

Grafische diensten
De grote (kostbare) print volumes zijn verder teruggebracht en er zijn minder mailingen (inclusief post bezorging) verzorgd dan verwacht in 2014. Bovendien is de reguliere piek aan het eind van het jaar uitgebleven. Dit resulteerde in een voordeel van € 109.262,--.

Product 10.4. Reserve mutaties 92.648.613 8.014.196 34.551.273 37.749.903 -3.198.630
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. 92.648.613 8.014.196 34.551.273 37.749.903 -3.198.630
Bijdr. aan reserves 92.648.613 7.246.700 34.551.273 37.749.903 -3.198.630
Adm. boekingen 0 767.496 0 0 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.198.630,--.

De totale overschrijding van de lasten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met reserves, zoals hieronder aangegeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan wel de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen.

Mutaties reserves

Begrote toevoeging

Werkelijk toevoeging

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

232.130

415.119

N

-182.989

t.g.v. onderbesteding programma 2

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

571.403

1.128.038

N

-556.635

t.g.v. onderbesteding programma 2

Bijdrage aan RSP reserve

7.106.617

8.024.944

N

-918.327

t.g.v. onderbesteding programma 3

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

0

55.659

N

-55.659

t.g.v. onderbesteding programma 6

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

3.400.000

5.298.972

N

-1.898.972

t.g.v. onderbesteding programma 7

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

2.750.000

2.211.047

V

538.953

t.g.v. overbesteding programma 9

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

5.145.245

5.270.245

N

-125.000

t.g.v. onderbesteding programma 10

19.205.395

22.404.024

-3.198.629

Baten -264.935.721 -175.092.361 -204.362.245 -204.376.459 14.214
Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen -157.672.599 -133.440.019 -157.041.586 -157.356.480 314.894
Een financieel gezonde organisatie -157.672.599 -133.440.019 -157.041.586 -157.356.480 314.894
Opbr. rente -2.302.960 -365.000 -365.000 -261.479 -103.521
Ontv.subsidies -94.108.767 -70.138.386 -88.793.759 -88.790.736 -3.023
Ontv. bijdragen -416.612 0 -745.245 -874.747 129.502
Adm. boekingen -9.862.000 -8.911.000 -8.911.000 -8.911.000 0
Dividend -3.051.719 -2.274.633 -6.378.259 -6.376.779 -1.480
Opcenten MRB -47.930.541 -51.751.000 -51.848.323 -52.141.738 293.415

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 314.894,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

Extra opbrengsten wegens doorberekende kosten
Wij hebben na het vaststellen van de 2e Financiële actualisatie nog een garantstelling toegekend t.b.v. het starten van een spoorshuttle voor het goederenvervoer op het traject Coevorden-Malmö voor een periode van 12 maanden.  Het verstrekken van een financiële garantstelling past binnen het Drentse Kader Revolverend Financieren. Ten behoeve van het afdekken van het beheerrisico is een bedrag van € 125.000,- gestort in de Reserve opvang revolverend financieren. Omdat de shuttle al in januari ging rijden is de reservering al verwerkt in de jaarrekening 2014.
Aan het investeringsprogramma Investeringen Verkeer en Vervoer is deze bijdrage doorberekend en binnen programma 10 als niet begrote opbrengst verantwoord om vervolgens te storten in de reserve.

Ontvangen rente
Op de korte gelduitzettingen is in de begroting 2014 rekening gehouden met een opbrengst van
€ 365.000,--. We hebben € 261.000 gerealiseerd; de rente bij de schatkist lag in het 2e halfjaar rond de 0% en was daarmee beduidend lager dan verwacht, waardoor het nadeel van € 103.521,-- is ontstaan.

Opcenten MRB
De gerealiseerde opbrengsten zijn ruim € 293.415,-- hoger dan begroot. Het voordeel wordt veroorzaakt door een hogere groei van het volume "belastingplichtige" auto's dan geraamd.

Uitkering Provinciefonds
In totaal zijn € 87.689.071,-- aan baten Provinciefonds en decentralisatie-uitkeringen opgenomen als in 2014. Hieronder is daarvan ter informatie een specificatie opgenomen.

Uitkering Provinciefonds

Omschrijving

Begroot

Realisatie

Verschil

Uitkering uit het Provinciefonds

57.402.327

57.399.304

3.023

Decentralisatie-uitkering bodemsanering

1.059.434

1.059.434

0

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

494.185

494.185

0

Decentralisatie-uitkering ISV

2.067.128

2.067.128

0

Decentralisatie-uitkering externe veiligheid

498.000

498.000

0

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

5.419.828

5.419.828

0

Decentralisatie uitkering herstructurering bedrijventerreinen

537.748

537.748

0

Luchthavens 2011-2014

56.437

56.437

0

Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

150.000

150.000

0

Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn

77.007

77.007

0

Decentralisatie-uitkering Natuur

19.750.000

19.750.000

0

Decentralisatie-uitkering Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) Koloniën van Weldadigheid

180.000

180.000

0

Product 10.2. Personeel en organisatie -698.131 -2.077.858 -1.612.162 -1.305.070 -307.092
De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. -498.542 -2.071.358 -1.538.309 -1.233.612 -304.697
Adm. boekingen -483.453 -2.059.358 -1.044.309 -729.455 -314.854
Ontv. bijdragen -15.089 -12.000 -494.000 -504.156 10.156
De provincie als goede werkgever. -199.589 -6.500 -73.853 -71.458 -2.395
Ontv. bijdragen -199.589 -6.500 -73.853 -71.458 -2.395

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 307.092,--.
De voornaamste afwijking betreft:

Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten

In verband met de lage rentestand hebben meer medewerkers dan gedacht hun hypotheek afgelost bij de provincie. Hierdoor hebben we te maken met een tegenvallende rente bate van rond € 194.000,-
Het restant nadeel wordt veroorzaakt door een geringere administratieve doorbelasting van rente naar programma's. In totaal geeft dit samen een nadeel van € 314.854,--.

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken -876.977 -731.848 -1.368.274 -1.350.035 -18.239
De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering -68.000 -94.000 -94.000 -99.850 5.850
Ontv. bijdragen -68.000 -94.000 -94.000 -99.850 5.850
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Diensten) -808.977 -587.848 -757.848 -761.467 3.619
Ontv. bijdragen -808.977 -587.848 -757.848 -761.467 3.619
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting) 0 -50.000 -516.426 -488.718 -27.708
Ontv. bijdragen 0 -50.000 -516.426 -488.718 -27.708

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 18.239,--.

Product 10.4. Reserve mutaties -105.688.014 -38.842.636 -44.340.223 -44.364.875 24.652
Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. -105.688.014 -38.842.636 -44.340.223 -44.364.875 24.652
Bijdr. van reserves -105.688.014 -38.842.636 -44.340.223 -44.364.875 24.652

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 24.651--.

Het totale nadeel van de baten binnen dit product betreffen de niet begrote verrekeningen met reserves, zoals hieronder aangegeven. Het betreft verrekeningen die apart zullen worden voorgelegd ter besluitvorming aan Provinciale Staten. Zie voor toelichtingen de afzonderlijke programma's, dan wel de toelichtingen op de stand en verloop van reserves in de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen.

Mutaties reserves

Begrote onttrekking

Werkelijk onttrekking

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.848.025

-1.686.330

N

-161.695

t.g.v. onderbesteding programma 2

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-30.000

0

N

-30.000

t.g.v. onderbesteding programma 2

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-6.042.695

-6.597.628

V

554.933

t.g.v. overbesteding programma 7

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.525.000

-2.186.414

N

-338.586

t.g.v. onderbesteding programma 7

-10.445.720

-10.470.372

24.651


Het wagenpark van de provincie rijdt op groengas.

Verrekening met reserves

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Toelichting

Saldo Programma 

-2.978.037

Totaal verrekend met reserves lasten binnen product 10.4

-3.198.629

Totaal verrekend met reserves baten binnen product 10.4

24.651

Resultaat programma na bestemming reserves

195.941