Voorwoord

 
Het Jaarverslag 2014 is een verslag van uitvoering en afronding van beleid dat is gevoerd vanuit de beleidsvisie “Koers in onzekere tijden” en de ambities die het afgelopen jaar zijn opgepakt in de Drentse strijd tegen de economische recessie. Daarbij zijn ingrijpende inhoudelijke bezuinigingen vooralsnog achterwege gebleven door een solide financieel beleid zijn het afgelopen jaar zelfs nog extra ambities opgepakt.

De Jaarstukken 2014 sluiten aan bij de opzet van de Begroting 2014. U vindt dan ook in de Jaarstukken 2014 de indeling van programma’s terug die wij hebben gekozen op basis van ons Collegeprogramma “Focus en verbinding in Drenthe” en die wij hebben uitgewerkt in de Begroting 2013. Binnen deze programma’s doen wij verslag van het gevoerde beleid aan de hand van de beleidsopgaven die wij met u in ons beleid centraal hebben gesteld. Het Jaarverslag doet daar uitgebreid verslag van; hier willen wij nog enige zaken als een “bloemlezing” vermelden:

  • In Europees verband hebben wij de Drentse doelen succesvol vertaald naar de regionale Europese programma’s voor EFRO, INTERREG en POP voor de periode 2014-2020. Dankzij een succesvolle lobby is het OP EFRO budget voor Noord-Nederland uiteindelijk hoger uitgevallen dan verwacht.
  • Wij hebben een integrale Fietsnota afgerond en aan de fietspaden een kwaliteitsimpuls gegeven met een investering van € 7,5 miljoen.
  • De verdubbelde N33, inclusief de fly-over bij Assen, is september 2014 opgeleverd, een half jaar eerder dan gepland.
  • Het jeugdzorg beleid is succesvol afgesloten (geen wachtlijsten, iedere jeugdige heeft een garantie voor vervolghulp in 2015) en overgedragen aan de Drentse gemeenten.
  • Wij hebben een Realisatiestrategie Platteland opgesteld samen met externe partners en projecten op basis van deze Realisatiestrategie opgestart, waaronder de vier Icoonprojecten Oude Willem, Reest, Hunze en Bargerveen.
  • De animo voor de Drentse Zonnelening is boven verwachting groot. Een vervolgtraject is inmiddels opgestart.
  • De Versnellingsagenda 2.0 heeft tot nu toe voor bijna 500 mensen een baan, leerwerkplek en/of opleiding opgeleverd waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt fors hebben vergroot.
  • Het MKB-fonds Drenthe is in uitvoering.
  • Ondernemersfabriek TOP-regeling

De Jaarstukken 2014 laten een positief rekeningresultaat zien, ook na “schoning” van dit resultaat voor allerhande zaken die nog tot een uitgave zullen leiden en middelen die voor een specifieke besteding geoormerkt zijn. Naar onze mening laat dit positieve resultaat zien, dat een goed en sober financieel beheer zijn vruchten afwerpt en dat dit geen belemmering is voor het bereiken van resultaten, maar daarvoor zelfs ook ruimte schept. Wij dragen de provincie Drenthe financieel gezond aan het volgende College over. Eventuele noodzakelijke bezuinigingen staan op de rails en hoeven alleen nog uitgewerkt en ingevoerd te worden en er is voor het nieuwe College zowel structurele als incidentele ruimte om nieuwe ambities op te pakken.
De financiële verantwoording vindt u in de programmaverantwoording per beleidsopgave en tevens in de jaarrekening, het tweede onderdeel van de jaarstukken. Bij het onderdeel bestemming van het resultaat vindt u een beknopt overzicht van de financiële afwijkingen die hebben geresulteerd in het rekeningsaldo. Wij gaan ook kort in op de vraag, of de hieraan gerelateerde doelen wel of niet zijn behaald.

Wij vertrouwen erop dat wij u met de Jaarstukken 2014 op een goede wijze inzicht bieden in de resultaten van onze inzet.

College van gedeputeerde staten van Drenthe