Reserves en voorzieningen

Doel van deze paragraaf is meer aandacht te schenken aan de reserves en voorzieningen van de provincie. Conform de Financiële Verordening Drenthe artikel 10, bieden Gedeputeerde staten in de eerste helft van iedere statenperiode provinciale staten een Nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aan. Bij zowel de voorjaarsnota’s, bestuursrapportages als de jaarrekeningen monitoren wij de standen en bestedingen van de reserves en voorzieningen en beoordelen wij daarbij of bijstellingen nodig zijn. Dat is nu ook bij deze jaarrekening gedaan.

De reserves worden altijd gevormd met eigen middelen en zijn ter dekking van verwachte toekomstige uitgaven. Voorzieningen kunnen worden gevormd met eigen middelen of met middelen van derden. Voorzieningen die met eigen middelen worden gevormd zijn ter dekking van bestaande risico’s. De voorzieningen die zijn gevormd met middelen van derden hebben een specifiek bestedingsdoel. De provincie maakt onderscheid in drie soorten reserves en voorzieningen.

  • algemene reserves;
  • bestemmingsreserves;
  • voorzieningen.

Het onderscheid tussen voorzieningen en (bestemmings)reserves is van belang. In het BBV is het onderscheid gelegd bij de mogelijkheid dat de Staten de bestemming kunnen wijzigen. Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er sprake van een (bestemmings)reserve; zodra dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening.

Algemene reserves
Algemene reserves zijn reserves zonder bepaalde bestemming. De algemene reserves kunnen worden ingedeeld in twee categorieën, te weten: Reserve(s) zonder specifieke bestemming. Hiertoe worden gerekend de Reserve voor Algemene Doeleinden en de Saldireserve. Reserve(s) om risico’s die de provincie loopt, op te vangen. Hiertoe wordt de Risicoreserve gerekend.

Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve, waaraan Provinciale Staten een bepaalde bestemming hebben gegeven. Wanneer vanuit deze reserves bedragen beschikbaar zijn gesteld en die bedragen na afloop niet zijn besteed, dan dient in principe het overschot weer aan de betreffende bestemmingsreserve toegevoegd te worden, conform artikel 43 BBV. Het zijn Provinciale Staten die tot deze toevoegingen besluiten. Het beleid ten aanzien van bestemmingsreserves is dat het instellen dan wel opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Met het instellen van bestemmingsreserves zijn we terughoudend. In de begroting zijn idealiter alle structurele en incidentele baten en lasten opgenomen, zodat het vormen van een bestemmingsreserve niet nodig is. Toch kunnen er redenen zijn om een bestemmingsreserve in te stellen bijvoorbeeld als de lasten een onregelmatig verloop hebben, er uitgaven voor nieuw beleid zijn in het kader van afgebakende projecten en inzake heffingen waarvan de besteding in wet- en regelgeving is gelimiteerd.

Voorzieningen
Voor de definitie van voorzieningen is binnen het BBV aansluiting gezocht bij het Burgerlijk Wetboek. Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn ingesteld.

Ten slotte kunt u in de overzichten per reserve/voorziening aantreffen wat:

  • de doelen van de reserves en voorzieningen zijn;
  • de standen van de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn;
  • de (verwacht) meerjarenbegroting van de reserves en voorzieningen is;
  • wat de baten en lasten in de rekening/begroting zijn die betrekking hebben op de betreffende reserve en voorzieningen indien van toepassing.

Totaal overzicht bij paragraaf reserves en voorzieningen

 Saldo 31-dec-2013 

2014

2014

2014

 Saldo 31-dec-2014 

2014

 Saldo 31-dec-2014 

 Mutaties 2014 

2015

2015

2015

 Saldo 31-dec-2015 

2016

2016

2016

 Saldo 31-dec-2016 

2017

2017

2017

Saldo 31-dec-2017

 na bestemming 

 Begrote 

 Begrote 

 Begrote 

 voor bestemming 

 Resultaat 

 na bestemming 

 na bestemming 

 Begrote 

 Begrote 

 Begrote 

 Begrote 

 Begrote 

 Begrote 

Begrote

Begrote

Begrote

Nummer

Algemene Reserves

 resultaat reserves 

 Rente 

 Vermeerderingen 

 Verminderingen 

 resultaat reserves 

 op reserves 

 resultaat reserves 

 resultaat reserves 

 Rente 

 Vermeerderingen 

 Verminderingen 

 Rente 

 Vermeerderingen 

 Verminderingen 

Rente

Vermeerderingen

 Verminderingen 

050001

Reserve voor algemene doeleinden

           14.683.678

           6.601.653

           21.285.331

           21.285.331

             6.601.653

                         -

           8.298.877

           12.986.454

                         -

              200.000

           12.786.454

                         -

           12.786.454

050002

Saldireserve

             4.616.583

           4.559.415

           4.568.742

             4.607.256

             4.607.256

                   9.327-

110.876

4.668.132

                  50.000

                25.000

                75.000

                           -

                           -

050005

Risicoreserve 

           33.500.000

           6.000.000

           27.500.000

           27.500.000

            6.000.000-

           27.500.000

           27.500.000

           27.500.000

          52.800.261

                     -

        11.161.068

        10.568.742

          53.392.587

                     -

          53.392.587

               592.326

                 -

110.876

12.967.009

          40.536.454

                -

               25.000

             275.000

          40.286.454

                -

                         -

                         -

          40.286.454

Bestemmingsreserves

060111

Reserve monitoring voormalige stortplaatsen

             1.148.777

                30.000

             1.118.777

            30.000

             1.148.777

                           -

                75.000

             1.073.777

             1.073.777

             1.073.777

060117

Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten

             1.000.000

           1.000.000

                           -

                      -

                           -

            1.000.000-

                           -

                           -

                           -

060124

Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

             4.974.881

           1.848.025

             3.126.856

          161.695

             3.288.551

            1.686.330-

           1.190.000

             2.098.551

           1.000.000

             1.098.551

              340.000

                758.551

060150

Reserve versterking economische structuur

             6.279.020

           2.750.000

                         -

             9.029.020

          538.953-

             8.490.067

             2.211.047

           1.750.000

             6.740.067

           1.000.000

             5.740.067

           1.000.000

             4.740.067

060161

Reserve grondwaterheffing

                447.169

              300.000

                147.169

            55.659

                202.828

               244.341-

                202.828

                202.828

                202.828

060199

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

           25.277.244

              646.577

                         -

           25.923.821

                      -

           25.923.821

                646.577

           1.790.828

                         -

           27.714.649

              245.237

           27.469.412

           2.397.370

           25.072.042

060211

Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

             5.238.227

              232.130

                         -

             5.470.357

          182.989

             5.653.346

                415.119

           1.535.000

             4.118.346

             4.118.346

             4.118.346

060214

Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

             6.469.665

              571.403

                         0

             7.041.068

          556.635

             7.597.703

             1.128.038

           5.750.000

             1.847.703

             1.847.703

             1.847.703

060215

Reserve provinciaal aandeel ILG

           10.465.044

           6.042.695

             4.422.349

          554.933-

             3.867.416

            6.597.628-

                         -

           1.682.516

             2.184.900

              254.325

             2.439.225

           3.262.623

             5.701.848

060218

Reserve Regio Specifiek Pakket

           84.336.263

                     -

                         -

              321.590

           84.014.673

          918.327

           84.933.000

                596.737

                  -

           1.000.000

         29.249.973

           56.683.027

     566.830

           1.000.000

         15.870.795

           42.379.063

     423.791

           1.000.000

         14.742.042

           29.060.811

060221

Financieringsreserve

           91.915.509

3.538.233

           95.453.742

                      -

           95.453.742

             3.538.233

           95.453.742

           95.453.742

           95.453.742

060222

Reserve Vitaal Platteland

           12.324.725

           2.525.000

             9.799.725

          338.586

           10.138.311

            2.186.414-

           2.550.000

             7.588.311

              600.000

             6.988.311

              600.000

             6.388.311

060223

Cofinancieringsreserve Europa

           24.000.000

           1.212.554

           22.787.446

                      -

           22.787.446

            1.212.554-

           4.312.554

           18.474.892

           3.100.000

           15.374.892

           3.100.000

           12.274.892

060224

Reserve organisatie-ontwikkeling

             1.662.690

              385.000

             1.277.690

                      -

             1.277.690

               385.000-

              500.000

                777.690

                777.690

                777.690

060225

Reserve opvang revolverend financieren

                385.800

           5.145.245

             5.531.045

          125.000

             5.656.045

             5.270.245

             5.656.045

             5.656.045

             5.656.045

060226

Reserve financieringsfonds Drenthe 

           17.000.000

         13.000.000

             4.000.000

                      -

             4.000.000

          13.000.000-

           4.000.000

                           -

                           -

                           -

060227

Reserve natuurbeleid

           20.898.542

           3.400.000

           24.298.542

       1.898.972

           26.197.514

             5.298.972

           1.000.000

           27.197.514

           27.197.514

           27.197.514

        313.823.556

                     -

        16.283.588

        26.664.864

        303.442.280

       3.173.977

        306.616.257

            7.207.299-

                 -

          3.790.828

        52.595.043

        257.812.042

     566.830

          1.254.325

        21.816.032

        237.817.166

     423.791

          4.262.623

        22.179.412

        220.324.167

Totalen algemene reserves en bestemmingreserves

        366.623.817

0

        27.444.656

        37.233.606

        356.834.867

       3.173.977

        360.008.844

            6.614.973-

0

3.901.704

65.562.052

        298.348.496

     566.830

1.279.325

22.091.032

        278.103.619

423.791

4.262.623

22.179.412

260.610.621

Saldo 31-dec-2013

2014

2014

2014

Saldo 31-dec-2014

2015

2015

2015

Saldo 31-dec-2015

2016

2016

2016

Saldo 31-dec-2016

2017

2017

2017

Saldo 31-dec-2017

Nummer

Voorzieningen middelen derden

premie-inleg

 Vermeerderingen 

 Verminderingen 

premie-inleg

Vermeerderingen

Verminderingen

premie-inleg

Vermeerderingen

Verminderingen

premie-inleg

Vermeerderingen

Verminderingen

072110

Voorziening spaarhypotheken

             2.636.156

73.396

             2.709.552

100.000

             2.809.552

     100.000

             2.909.552

     100.000

             3.009.552

2.636.156

73.396

                         -

                         -

2.709.552

100.000

                         -

                         -

            2.809.552

     100.000

                         -

                         -

            2.909.552

100.000

                         -

                         -

            3.009.552

Voorzieningen

083173

Voorziening groot onderhoud provinciehuis

                893.581

              268.271

                22.067

             1.139.785

              398.750

           1.249.900

                288.635

              398.750

              197.646

                489.739

              398.750

              188.191

                700.298

083177

Voorziening groot onderhoud Drents Museum

                207.886

              264.675

              217.621

                254.940

              165.000

              119.947

                299.993

              165.000

              192.154

                272.839

              165.000

              357.565

                  80.274

083180

Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

           10.082.285

           10.082.285

           10.082.285

           10.082.285

           10.082.285

083181

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

             8.239.905

            92.175

              468.325

              313.795

             8.486.610

        90.000

              200.000

              350.000

             8.426.610

       90.000

              200.000

350.000

             8.366.610

       90.000

              200.000

350.000

             8.306.610

083182

Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

                  36.341

                14.043

                         -

                  50.384

                14.043

                10.187

                  54.240

                14.043

2.800

                  65.483

                14.043

1.160

                  78.366

083183

Voorziening financieel risico IAP Drenthe

                695.516

                695.516

                695.516

                695.516

                695.516

Totalen voorzieningen

          20.155.514

           92.175

          1.015.314

             553.483

          20.709.520

        90.000

             777.793

          1.730.034

          19.847.279

90.000

777.793

742.600

          19.972.472

90.000

777.793

896.916

          19.943.349

Saldo reserves en voorzieningen

         389.415.488

165.571

         28.459.970

         37.787.089

         383.427.917

      190.000

           4.679.497

         67.292.086

         321.005.328

     756.830

           2.057.118

         22.833.632

         300.985.644

     613.791

           5.040.416

         23.076.328

         283.563.523

In voorgaand overzicht wordt per reserve een toelichting gegeven op de vermeerderingen en de verminderingen. In sommige gevallen bestaan de vermeerderingen uit inkomsten ten gevolge van een heffing zoals bij de grondwaterheffing. De saldi aanvang jaar 2014 zijn dezelfde als de eindsaldi in de Jaarrekening 2013 (na bestemming). In de navolgende toelichtingen worden de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt in:
1. algemene reserves
2. bestemmingsreserves
3. voorzieningen middelen derden
4. voorzieningen

050001

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    10.915.016

    21.285.331

    12.986.454

    12.786.454

    12.786.454

Begrote onttrekking (2)

                   -

     8.298.877

        200.000

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

     6.601.653

                   -

                   -

                   -

                   -

Bestemming resultaat rek. (4)

     3.768.662

Saldo einde jaar (1-2+3+4)

    21.285.331

    12.986.454

    12.786.454

    12.786.454

    12.786.454

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-technisch deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang van tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in de meerjarenbegroting, veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken. In 2014 is voorzien in een begrotingsoverschot dat toegevoegd wordt. In 2014 is het rekeningsresultaat 2013 toegevoegd aan de reserve. En is rekening gehouden met de saldi van de rapportages over 2014 en de eerste en tweede begrotingswijziging 2015 en de dekking die daarin is opgenomen. Hiermee komt de vrije ruimte binnen deze reserve uit op € 12,8 miljoen.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Naast de storting van het resultaat over 2013 van € 3.768.662,-- is het begrote overschot van 2014 van per saldo € 6.601.653,-- toegevoegd.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De begrote toevoeging is gerealiseerd. De bestemming van het resultaat over 2014 kan pas verwerkt worden na vaststelling van de Jaarstukken 2014.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

050002

Saldireserve

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     4.616.583

     4.607.256

       (875.154)

    (1.240.154)

    (1.240.154)

Begrote onttrekking (2)

     4.568.742

     5.593.286

        390.000

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

     4.559.415

        110.876

          25.000

                   -

                   -

Bestemming resultaat (4)

Saldo einde jaar (1-2+3+4)

     4.607.256

       (875.154)

    (1.240.154)

    (1.240.154)

    (1.240.154)

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming van PS.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen en bestuursrapportages, waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in dit overzicht verwerkt. 

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Gepland waren diverse overhevelingen vanuit 2013 naar 2014 volgens de Jaarrekening 2013 en de Bestuursrapportages en de Financiële actualisaties. De begrote onttrekking is de toevoeging aan de exploitatie van de overhevelingen van 2013 naar 2014 en de begrote toevoeging is het saldo van overhevelingen vanuit 2014 naar volgende jaren.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De begrote onttrekkingen en toevoegingen.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

050005

Risicoreserve 

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    33.500.000

    27.500.000

    27.500.000

    27.500.000

    27.500.000

Begrote onttrekking (2)

     6.000.000

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Saldo einde jaar (1-2+3)

    27.500.000

    27.500.000

    27.500.000

    27.500.000

    27.500.000

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die niet door een specifieke voorziening of de algemene reserve worden gedekt. Deze reserve is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

De omvang van deze reserve achten wij de minimumomvang van de totale algemene reserves. Deze reserve is bij het vaststellen van de Begroting 2008 ingesteld op een niveau van 19 miljoen. In de Voorjaarsnota 2012 is besloten de Reserve te verhogen tot € 29 miljoen wegens verhoogd risicoprofiel met betrekking tot Deelakkoord Natuur. Binnen de RSP-reserve was een bedrag van 21 miljoen beschikbaar voor afdekken van RSP-risico's. Deze middelen zijn in 2013 overgeheveld naar de Risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve. Mochten zich t.a.v. het RSP-programma risico's voordoen, dan kan in die voorkomende gevallen een beroep gedaan worden op deze reserve. Volgens het huidige risicoprofiel is een bedrag van € 33,5 miljoen noodzakelijk. Daarom is in 2013 een bedrag van € 16,5 miljoen vrijgevallen en overgeheveld naar de Cofinancieringsreserve Europa voor een bedrag van € 12 miljoen en is € 4,5 miljoen naar de Financieringsreserve overgeheveld. In 2014 is conform de Overeenkomst beëindiging samenwerking RSP Bereikbaarheid Assen ingestemd met het eenmalig beschikbaar stellen van € 6 miljoen aan de gemeente Assen uit de risicoreserve ter compensatie van de huidige projectrisico's, zoals btw-afroming en inverdientaakstelling (Statenstuk 2014-615).

Nu alle risico's zijn ondergebracht in deze reserve betekent dat niet, dat nu ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewenteld op de risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te handhaven, wordt voorgesteld voor het opvangen van risico’s van het volgende escalatiemodel uit te gaan: eerst dient dekking te worden gevonden binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit programmagebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie (resultaat plus of min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve. Een onttrekking is op die manier dan meer het resultaat van een uitgekomen risico dan een politieke keuze.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Een onttrekking voor het eenmalig beschikbaar stellen van € 6 miljoen aan de gemeente Assen ter compensatie van de projectrisico's inzake RSP Bereikbaarheid Assen.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De begrote onttrekking.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

060111

Reserve monitoring voormalige stortplaatsen

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     1.148.777

     1.148.777

     1.073.777

     1.073.777

     1.073.777

Begrote onttrekking (2)

          30.000

          75.000

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van voormalige stortplaatsen te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit een extra opslag op de nazorgheffing en is in de Leemtewet gekoppeld aan voormalige stortplaatsen. Momenteel vindt geen heffing meer plaats.

Portefeuillehouder

H.H. van de Boer 

Teamleider

G. Gjaltema

Programma

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product

Product 6.6. Bodemsanering

Toelichting

Deze reserve is gevoed middels de leemtewetheffing. De leemtewetheffing is in artikel 15.44 lid 1c van de Wet milieubeheer opgenomen. Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend bedoeld is voor inventarisatie van voormalige stortplaatsen en onderzoek en monitoring van aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal ook in de periode 2010-2014 plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties en eventuele herontwikkelingslocaties. Een deel van de voormalige stortplaatsen heeft in deze periode geen prioriteit (geen actuele risico's voor mens en milieu) en zal na 2015 aangepakt worden. Er staan 3 voormalige stortplaatsen op de spoedlijst. In 2014 verwachten wij bij 1 voormalige stortplaats een nader onderzoek te doen naar de ecologische risico's en bij 1 voormalige stortplaats een onderzoek in het kader van gebiedsontwikkeling (ruilverkaveling). Verder gaan we onderzoeken of het mogelijk is om grond uit natuurontwikkelingsprojecten te gebruiken voor het ophogen van voormalige stortplaatsen daar waar de deklaag onvoldoende is. 

Daarom wordt in 2014 € 30.000,-- en in 2015 € 75.000,-- onttrokken aan deze reserve om de onderzoeken te kunnen dekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt momenteel de mogelijkheid de aanpak (sanering) van voormalige stortplaatsen via Leemtewetheffing mogelijk te maken. Indien op basis van dit onderzoek besloten wordt de Leemtewetheffing ook in te zetten voor de aanpak van voormalige stortplaatsen, wordt dit in de toekomst ten laste van deze reserve gebracht. Vooralsnog zijn geen extra onttrekkingen begroot.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Onderzoek bij 1 voormalige stortplaats.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Het onderzoek is uitgevoerd. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

De kosten zijn ten laste van het budget bodemsanering gebracht.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Geen.

060117

Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     1.000.000

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote onttrekking (2)

     1.000.000

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Deze reserve is bij de Voorjaarsnota PLUS 2007 ingesteld om gebiedsgerichte cofinanciering van relatief grote projecten mogelijk te maken, waarbij het met name gaat om cofinanciering voor Europese programma’s of bijdragen aan relatief grootschalige projecten om zodoende financiering mogelijk te maken.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

RSP-projecten worden niet meer uit deze reserve gedekt. Hiervoor is een aparte reserve ingesteld. Volgens planning is de reserve in 2014 uitgeput en kan daarna dan ook worden opgeheven. Na de begroting 2015 zal deze niet meer opgenomen worden.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Een onttrekking t.b.v. de aanleg van de Meppelerdiepschutsluis.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Een onttrekking t.b.v. de aanleg van de Meppelerdiepschutsluis.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

n.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Hiermee is het saldo van deze reserve op nul uitgekomen en stellen wij voor deze reserve af te sluiten en dit opnemen in de binnenkort te verschijnen Nota reserves en voorzieningen 2015.

Begrote lasten programma (4)

     1.000.000

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

     1.000.000

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

060124

Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     4.974.881

     3.288.551

     2.098.551

     1.098.551

        758.551

Begrote onttrekking (2)

     1.848.025

     1.190.000

     1.000.000

        340.000

        340.000

Begrote toevoeging (3)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt.

Portefeuillehouder

H. Brink

Teamleider

H. van den Eerenbeemt

Programma

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product

Product 2.3. Vaarwegen

Toelichting

De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt te waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren(groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden vastgesteld. Deze verwachte uitgaven vormen de verminderingen die aan Beleidsopgave 8302401. Het saldo van de reserve moet tot 2024 toereikend zijn om het totale onderhoud uit te kunnen voeren. Na deze periode stopt de bijdrage voor groot onderhoud van het rijk en zal de grondslag van de reserve heroverwogen moeten worden. Als gevolg van de lagere rijksinkomsten (btw-derving ad € 340.000,--) loopt het saldo van de reserve bij deze begrote onderhoudslasten per jaar met € 340.000,-- terug. In 2015 zal beide jaren een bedrag van € 850.000,-- worden ingezet voor afstandbediening op het Noord-Willemskanaal.
In 2014 starten we met de aanleg van bediening op afstand van bruggen op het Noord-Willemskanaal. In 2014 zal het project worden voorbereid en zal de infrastructuur (glasvezel) worden aangelegd. Het aanpassen van de  objecten zal in 2015 en voorjaar 2016 gebeuren, zodat in het vaarseizoen 2016 de afstandsbediening operationeel is. Daarom is voorgesteld in 2014 € 600.000,-- toe te voegen aan de Reserve Meppel-De Punt en dit weer te onttrekken in 2016. Vanaf 2019 komt deze reserve door de structureel onttrekking wegens btw-derving van € 340.000,-- negatief te staan. Daar zal op langere termijn een oplossing voor gezocht moeten worden.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

In 2014 was de realisatie van de Passantenhaven Dieverbrug gepland. Op diverse trajecten was vervanging van de oeverbeschoeiing gepland. Ook zou gestart worden met de aanleg van bediening op afstand op het traject Noord-Willemskanaal.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De aanleg van de Passantenhaven Dieverbrug is voltooid. We hebben circa € 350.000,-- extra kosten moeten maken voor de sanering van vervuilde grond. De voorgenomen werkzaamheden voor vervanging van de oeverbeschoeiing (Drentse Hoofdvaart, Noord-Willemskanaal) zijn uitgevoerd. In 2014 hebben we ons vooral bezig gehouden met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van bediening op afstand op het traject Noord-Willemskanaal. De aanleg verschuift naar 2015 en 2016.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De voorbereidingstijd van het project Bediening op afstand heeft meer tijd gevergd dan was voorzien door afstemming met gemeente Assen over deelname en de afstemming in de samenwerking met de provincie Groningen.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Geen.

Begrote lasten programma (4)

     4.864.983

     3.343.115

     3.093.115

     2.493.115

     2.493.115

Te verrekenen apparaatskosten (4a)

     1.090.000

     1.090.000

     1.090.000

     1.090.000

     1.090.000

Btw-derving vanaf 2010 opgenomen (4b)

        340.000

        340.000

        340.000

        340.000

        340.000

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

     4.821.174

     3.343.115

     3.093.115

     2.493.115

     2.493.115

Werkelijke/beoogde apparaatskosten (5a)

     1.090.000

     1.090.000

     1.090.000

     1.090.000

     1.090.000

Werkelijke/beoogde btw-derving vanaf 2010 opgenomen (5b)

        340.000

        340.000

        340.000

        340.000

        340.000

Begrote baten programma (6)

     3.819.472

     3.450.730

     3.450.730

     3.450.730

     3.450.730

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

     3.937.358

     3.450.730

     3.450.730

     3.450.730

     3.450.730

060150

Reserve versterking economische structuur

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     6.279.020

     8.490.067

     6.740.067

     5.740.067

     4.740.067

Begrote onttrekking (2)

                   -

     1.750.000

     1.000.000

     1.000.000

                   -

Begrote toevoeging (3)

     2.750.000

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk

Teamleider

E. Bos

Programma

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting

De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijk-economische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. De voortgang van de huidige programma´s loopt voorspoedig ondanks de economische en financiële crisis. In de Meerjarenbegroting is vanaf 2014 structureel een bedrag van € 3.841.977,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. Verder is in de meerjarenbegroting voor de jaren 2014 en 2015 € 500.000,-- onttrokken voor een vertaalslag van visies naar concrete projecten die leiden tot werkgelegenheid. Het budget 2014 Projectenbureau Drenthe zal echter niet geheel gebruikt worden, daarom is een bedrag van € 400.000,-- weer teruggestort in de reserve (2e berap 2014). Het budget 2014 VES wordt later ingezet omdat het OP EFRO 2014-2020 later wordt vastgesteld (Europese commissie) dan verwacht. Daardoor zal de provinciale cofinanciering dit jaar niet meer worden ingezet voor projecten en wordt een bedrag van € 3.000.000,-- verrekend met de reserve (2e berap 2014). Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,-  bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding,  reeds een bedrag van € 1.823.225,-  bijgedragen. Verder is opgenomen dat het restant, zijnde € 3.176.775,- vanuit de VES-middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES-middelen. 

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Starten projecten gericht op versterking van de economische structuur en Breedband.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Een overschrijding van het budget Versterking Economische Structuur van per saldo € 602.785,-- en een niet begrote ontvangst van € 50.000,-- en een voordeel van € 13.832,-- op de kosten Projectenbureau Drenthe leiden er toe dat wij voorstellen een bedrag van in totaal € 538.953,-- te verrekenen met de Reserve versterking economische structuur.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Een groot deel wordt veroorzaakt doordat de verleningsbeschikkingen toch nog in 2015 konden worden verleend. 

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Voorlopig geen meerjarige doorwerking.

Begrote lasten programma (4)

     2.020.362

     4.341.977

     3.841.977

     3.841.977

     3.841.977

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

     2.609.315

     4.341.977

     3.841.977

     3.841.977

     3.841.977

Begrote baten programma (6)

                   -

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

          50.000

060161

Reserve grondwaterheffing

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

        447.169

        202.828

        202.828

        202.828

        202.828

Begrote onttrekking (2)

        300.000

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer (waarnemen grondwaterstanden, beheer meetnet, uitvoeren onderzoek etc.). Daarnaast worden de middelen ingezet voor het stimuleren van projecten door derden, gericht op duurzaam grondwaterbeheer. 

Portefeuillehouder

H.H. van de Boer 

Teamleider

C. Hussels

Programma

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Toelichting

De reserve wordt gevoed met de opbrengst van de grondwaterheffing. De Waterwet schrijft limitatief voor waaraan de opbrengst van de grondwaterheffing mag worden besteed. Er is bij het opstellen van de Nota reserve en voorzieningen 2012 gekeken of deze reserve opgeheven kan worden, maar dat is in strijd met wettelijke voorschriften. Wel is afgesproken te streven naar een bufferomvang van € 150.000,--. In 2014 is € 300.000,-- extra geld opgenomen voor het verbreden van de inzet van de grondwaterheffing. Het streven is erop gericht om een buffer in deze reserve aan te houden van circa € 150.000,--.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Regulier onderhoud en beheer grondwatermeetnet. Onderzoek en monitoring als onderdeel van natuurherstelproject Bargerveen. Verdrogingsmeetnet Reest. Onderzoek grondwaterwinning Assen-West. Bijdragen verleend aan projecten duurzaam waterbeheer (Deurzerdiep, regelbare drainage, onderzoek sensoren en waterbeheer, maatregelen grondwaterbescherming, optimalisatie WKO). 

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Conform planning.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Begrote lasten programma (4)

        817.608

        470.421

        470.421

        470.421

        470.421

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

        819.522

        470.421

        470.421

        470.421

        470.421

Begrote baten programma (6)

        747.187

        700.000

        700.000

        700.000

        700.000

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

        804.760

        700.000

        700.000

        700.000

        700.000

060199

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

   25.277.244

   25.923.821

   27.714.649

   27.469.412

   25.072.042

Begrote onttrekking (2)

                  -

                  -

        245.237

     2.397.370

     2.013.580

Begrote toevoeging (3)

        646.577

     1.790.828

                  -

                  -

                  -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen.

Portefeuillehouder

H. Brink

Teamleider

S.A.B. de Vries

Programma

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Toelichting

Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de investeringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de investeringen die gemoeid zijn met het nieuwe IVV tot en met 2015. De infrastructurele investeringen zijn gericht op veilige bereikbaarheid in Drenthe. Samen met het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinnovatie binnen het openbaar vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in de verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebesparende maatregelen toegepast. Op basis van cijfers van de jaarrekening 2012 en een nieuwe inschatting bij het opstellen van deze begroting zijn de toekomstige kapitaallasten berekend. Bij de Voorjaarsnota 2011 is vanaf 2015 het structurele normbedrag voor kapitaallasten extra verhoogd met      € 2.100.000,-- tot een bedrag van € 9.417.079,-- in 2015. Dit is gedaan om de kapitaallasten van zowel de investeringen IVV oud als nieuw in de toekomst te kunnen dekken. Vanaf 2013 is het normbedrag structureel verlaagd met € 250.000,--.

Dit i.v.m.het aanpassen van de afschrijvingsmethodiek t.a.v. de activa in eigendom van derden. De termijn was een aantal jaar geleden op 1 jaar gezet, maar nu weer op 10 jaar, zodat een lager bedrag aan de reserve toegevoegd hoeft te worden en een voordeel ontstaat in de exploitatie. Door de eerder geplande kredieten meer gefaseerd in te plannen kan het structurele normbedrag in de toekomst misschien verder verlaagd worden. Het normbedrag vanaf 2015 wordt hiermee € 9.167.079,--.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Begroot waren kapitaallasten van € 6.420.482,--, waarbij het normbedrag    € 7.067.059,-- is, zodat de begrote en gerealiseerde toevoeging € 646.577,-- is.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De gerealiseerde kapitaallasten zijn € 6.420.482,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Begrote lasten programma (4)

     6.420.482

     8.126.251

     9.412.316

   11.564.449

   11.180.659

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

     6.420.482

     8.126.251

     9.412.316

   11.564.449

   11.180.659

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

060211

Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     5.238.227

     5.653.346

     4.118.346

     4.118.346

     4.118.346

Begrote onttrekking (2)

                  -

     1.535.000

                  -

                  -

                  -

Begrote toevoeging (3)

        232.130

                  -

                  -

                  -

                  -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.

Portefeuillehouder

H. Brink

Teamleider

A. Klijn

Programma

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product

Product 2.3. Vaarwegen

Toelichting

Bij besluit van 31 januari 2007 is door uw staten de Bestemmingsreserve Erica-Ter Apel ingesteld. Deze reserve is ingesteld vanuit de afkoopsom van de overdracht van de N34 en er is een storting gedaan van € 10 miljoen als aandeel van de provincie Drenthe in het totale investeringsvolume van de vaarweg. Bij de 1e bestuursrapportage 2010 is voor de jaren 2013 en 2014 besloten om vanuit deze reserve € 700.000,-- per jaar beschikbaar te stellen t.b.v. het onderhoud aan de N34 die van het rijk is overgenomen, maar waarvoor nog geen dekking is voor de extra onderhoudskosten. Na de realisatie van de vaarverbinding zal deze reserve worden opgeheven. Inmiddels is het gehele traject obstakelvrij. Conform planning is de vaarweg op 8 juni 2013 feestelijk geopend. In 2015 zal het project financieel worden afgesloten dat is iets later dan eerder gepland en kan deze reserve opgeheven worden. De verwachting is dat de oorspronkelijke garantstelling € 5 miljoen (onderdeel van € 10 miljoen) niet volledig zal worden benut.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

In 2014 waren de laatste werkzaamheden en de financiële afronding gepland.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Er  zijn nog enkele restwerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De ILG-Pop subsidie is definitief vastgesteld. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

De Efro-subsidie is op 1 december 2013 gedeclareerd. Het is nog niet tot een vaststelling gekomen, doordat de subsidieafrekening wederom in de steekproef viel die is uitgevoerd door de Financiele Audit Autoriteit. De afrekening voor de Interregsubsidie is ook ingediend en moet ook nog worden vastgesteld.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

n.v.t. 

060214

Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     6.469.665

     7.597.703

     1.847.703

     1.847.703

     1.847.703

Begrote onttrekking (2)

                  0

     5.750.000

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

        571.403

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden aan de N34.

Portefeuillehouder

H. Brink

Teamleider

S.A.B. de Vries

Programma

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product

Product 2.1. Bereikbaarheid (inclusief openbaar vervoer)

Toelichting

Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34 overgedragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor ontvangen afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden. Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande werkzaamheden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Na de realisatie van onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden opgeheven. Zorgvuldige afstemming van de reconstructie Ees heeft geleid tot uitstel van de oorspronkelijke planning en de planvorming Exloo. Voor de N34 staan nog 3 grote projecten op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting Klooster en nieuwe aansluiting Odoorn/Klijndijk/Emmen-Noord.
Voor Exloo zijn alle procedures tot aan Raad van State doorlopen. Grondaankopen zijn gestart en de aanbesteding staat voor 2015 gepland. De bestemmingsplanprocedure voor 't Klooster wordt in het najaar van 2014 gestart. Mogelijke vaststelling in het voorjaar van 2015, waarna de aanbesteding kan plaats vinden. Voor de aansluiting Klijndijk/Emmen-Noord loopt in het najaar van 2014 een nader onderzoek. Start procedures zal niet eerder dan in 2015 zijn. Uitvoering daarmee doorgeschoven naar 2016.  

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Begroot was een toevoeging van € 571.403,--, wegens afrekeningen van deelprojecten.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Afrekeningen zijn gerealiseerd en er heeft een verrekening plaatsgevonden met het Investeringsprogramma VV, waardoor de uitgaven per saldo negatief zijn.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

Het voordeel wordt veroorzaakt door een correctieboeking voor de busvoorziening bij Borger: er zijn lasten verantwoord op dat investeringsproject, die eerder verantwoord waren binnen het exploitatieproject N34.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Verschuiving bestedingen naar volgende jaren.

Begrote lasten programma (4)

          45.031

     5.750.000

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

        511.604-

     5.750.000

                   -

                   -

                   -

Begrote baten programma (6)

        616.434

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

        616.434

060215

Reserve provinciaal aandeel ILG

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    10.465.044

     3.867.415

     2.184.899

     2.439.224

     5.701.847

Begrote onttrekking (2)

     6.042.695

     1.682.516

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

        254.325

     3.262.623

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied.

Portefeuillehouder

R.W. Munniksma

Teamleider

F. Voogd

Programma

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Toelichting

De provincie is in het kader van de ILG-bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. In de jaarstukken van 2013 is er nog een restant verplichting van € 24,9 miljoen over. Hiervoor is dekking aanwezig die geparkeerd is in de ILG-reserve (uitfinanciering), de opbrengst uit de verkopen van grondbezit (voormalig BBL-bezit) tot het afgesproken bedrag van 11 miljoen en de bijdrage die wij ontvangen van andere provincies. In de 1e financiële actualisatie 2014 is de meerjarenbegroting op basis hiervan geactualiseerd.

Het in het verleden gestorte meerjarenbudget voor akkerrandenbeheer wordt de komende 3 jaar weer aan de ILG-reserve onttrokken. Op dit moment verwachten wij dat in 2018 de oude verplichtingen zijn afgewikkeld en er daarna geen onttrekkingen meer plaatsvinden. Op het restant saldo na aftrek van de restitutie van de lening uit het fonds eu-cofinanciering voor de dekking van de natuuruitgaven 2014 en 2015, liggen dan geen claims meer. 

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

De totale uitgaven wegens uitfinanciering oude ILG-verplichtingen waren geraamd op € 12.349.947,--. Daartegenover stonden verwachte inkomsten wegens verkoop van grond/gebouwen ad € 4.075.000,-- en bijdragen van collega-provincies op basis van het grond-voor-grondprincipe van € 4.674.491,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De werkelijke uitgaven wegens uitfinanciering bedroegen € 11.360.794,--, terwijl de gerealiseerde grondverkopen € 2.530.914,-- bedroegen en de inkomsten uit de grond-voor-grondregeling € 4.674.491,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Een nadere toelichting op verschillen is vermeld bij programmaonderdeel paragraaf 7.3.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

De doorrekening van de gevolgen van het opschuiven van planningen vindt in de eerste bestuursrapportage plaats.

Begrote lasten programma (4)

    12.349.947

    11.595.432

     3.275.598

        267.000

                   -

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

    11.360.795

    11.595.432

     3.275.598

        267.000

                   -

Begrote baten programma (6)

     8.749.491

     9.913.411

     3.529.623

     3.529.623

Werkelijke/beoogde baten programma (7) + decentralisatieuitk. (€ 5.070.000)

     7.205.405

     9.913.411

     3.529.623

     3.529.623

                   -

060218

Reserve Regio Specifiek Pakket

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

      84.336.263

      84.933.000

      56.683.027

      42.379.062

      29.060.811

Inflatiecorrectie/rente (2)

                     -

                     -

           566.830

           423.791

           290.608

Begrote onttrekking (3)

           321.590

      29.249.973

      15.870.795

      14.742.042

        7.644.344

Begrote toevoeging (4)

                     -

        1.000.000

        1.000.000

        1.000.000

                     -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.

Portefeuillehouder

H. Brink

Programma manager

E.A. Martens

Programma

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Product

Product 3.2. RSP/REP

Toelichting

Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermorgen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatie uitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken, heeft middels een brief van 1 maart 2013 aangegeven dat de prijsbijstelling 2013 (IBOI 2013) niet uitgekeerd wordt. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Daarom is in 2013 geen IBOI toegerekend aan deze reserve. Het percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd. Naar wij hebben vernomen wordt ook voor 2014 de IBOI op 0% vastgesteld. Dit percentage passen wij ook toe in 2015. Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 2016 het begrote percentage van 1%. De IBOI van een boekjaar wordt in het daarop volgende 

voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden. Binnen de RSP-reserve was een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor het afdekken van RSP-risico's. Dat bedrag is in 2013 overgeheveld naar de risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve. Provinciale Staten hebben ingestemd met een bijdrage van € 11,25 mln vanuit het programma K&E aan het RSP-programma Atalanta voor de periode 2010-2020. In 2010 en 2011 is als uitvoering van dit besluit € 250.000,-- en € 500.000,-- toegevoegd aan de RSP-reserve. Voor de periode 2012-2014 dient € 1.000.000,-- per jaar toegevoegd te worden en tot slot in de periode 2015 t/m 2020 dient € 1.250.000,-- per jaar toegevoegd te worden, zodat in totaal € 11,25 mln bijgedragen wordt. Voorgesteld wordt deze jaarlijkse reservering vanuit het programma Klimaat & Energie aan de RSP-reserve toe te voegen. In 2012 (2e Financiële Actualisatie) en 2013 ( 2e Bestuursrapportage) is vanuit K&E een bijdrage van € 1 miljoen per jaar (totaal € 2 mln) naar voren gehaald i.v.m. verwachte onderbesteden deze jaren. Aan deze reserve worden tevens de bedragen die als decentralisatie uitkering RSP wordt ontvangen, binnen programma 10, toegevoegd.

Het betreft een jaarlijks bedrag van € 2.591.139,--, waarbij het bedrag van 2013 in 2014 door het ministerie wordt uitgekeerd.
Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,-  bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding,  reeds een bedrag van € 1.823.225,-  bijgedragen. Verder is opgenomen dat het restant, zijnde €3.176.775,- vanuit de VES middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES middelen. 

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Begrote onttrekking in 2014 bedroeg € 321.590,--. In 2014 was een toevoeging gepland van € 1,25 mln vanuit programma K&E en € 176.775,-- vanuit VES. Daarnaast waren een decentralisatieuitkering van het Rijk en het verstrekken van voorschotten aan de gemeenten Emmen en Coevorden gepland voor RSP-projecten. 

Wat is in 2014 gerealiseerd? 

De bijdragen vanuit programma K&E en VES zijn in 2014 gerealiseerd. In 2014 zijn op basis van eerder afgegeven beschikkingen conform begroting voorschotten verstrekt aan de gemeenten Emmen en Coevorden. De samenwerking met de gemeente Assen is op het gebied van RSP beëindigd en is een beëindigingsovereenkomst gesloten. Als gevolg hiervan is voor het afdekking van toekomstige risico's € 6 miljoen vanuit de risicoreserve beschikbaar gesteld aan de gemeente Assen.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

De voornaamste afwijking wordt veroorzaakt doordat de verwachting was dat eind 2014 een beschikking in het kader van REP afgegeven kon worden. Dit is niet gelukt: de beschikking wordt in januari 2015 afgegeven. Daarom zijn de werkelijke lasten lager dan begroot en wordt een bedrag van €  918.327,-- verrekend met de reserve.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Verschuiving bestedingen naar volgende jaren.

Begrote lasten programma (5)

      12.918.193

      33.091.112

      25.611.934

      24.483.181

      17.385.483

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)

      11.999.866

      33.091.112

      25.611.934

      24.483.181

      17.385.483

Begrote baten programma (7)

                     -

                     -

        5.900.000-

        5.900.000-

        5.900.000-

Werkelijke/beoogde baten programma (8)

                     -

                     -

        5.900.000-

        5.900.000-

        5.900.000-

060221

Financieringsreserve

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

   91.915.509

   95.453.742

   95.453.742

   95.453.742

   95.453.742

Inflatiecorrectie/rente (2)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Begrote onttrekking (3)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Begrote toevoeging (4)

     3.538.233

                  -

                  -

                  -

                  -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma's en projecten op het ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te realiseren.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek 

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

In de Voorjaarsnota 2012 is de doelstelling van deze Reserve is gewijzigd. In plaats van hoge bijdragen te onttrekken voor cofinancieringsprojecten, waardoor de reserve op termijn is uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om voldoende structurele rentebaten te genereren die bijdragen aan structurele begrotingsruimte. En wordt er met ingang van 2012 geen inflatiecorrectie meer aan toegevoegd. Er wordt een bodemstand van deze reserve wenselijk geacht van minimaal € 80 miljoen. In 2013 is voor het ineens uitbetalen van de contant gemaakte toekomstige subsidies aan de Drentse Energie Organisatie (DEO), minus een korting, een onttrekking begroot van € 14,7 miljoen. 

Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking opgenomen van € 4 miljoen in 2013 voor de subsidiëring van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij (DPM). Het doel van de DPM, zoals dat geformuleerd is in de statuten, is het verstrekken van risicodragend kapitaal aan het bedrijfsleven binnen de regio van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. In de praktijk richt de DPM zich vooral op innovatieve industriële ondernemingen en bedrijven in de nieuwe zakelijke dienstverlening.

Daarnaast is in 2013 vanuit de Risicoreserve een bedrag van € 4,5 miljoen overgeheveld naar deze reserve. Wegens de opbrengst van de verkoop van onze aandelen in Attero is in 2014 een € 3.538.233,-- toegevoegd. Voor de komende jaren zijn geen onttrekkingen voorzien.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Begroot was een toevoeging wegens de verkoop van onze aandelen in Attero van € 3.538.233,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De begrote toevoeging is gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Begrote lasten programma (5)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Begrote baten programma (7)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Werkelijke/beoogde baten programma (8)

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

060222

Reserve Vitaal Platteland

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    12.324.725

    10.138.311

     7.588.311

     6.988.311

     6.388.311

Begrote onttrekking (2)

     2.525.000

     2.550.000

        600.000

        600.000

        600.000

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaal-economische vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk deel van de middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-Drenthe.

Portefeuillehouder

R.W. Munniksma

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Product

Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost-Drenthe en Stuurgroep Veenkoloniën) 

Toelichting

Via motie 2010-27 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is door PS aangegeven dat € 25 miljoen binnen deze reserve ingezet dient te worden voor de beleidsdoelen sociaal economische vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten het bedrag van € 25 miljoen uit de reserve Dynamische cofinanciering te halen en apart onder te brengen in de reserve Vitaal Platteland. Eerder is in de begroting 2012 een onttrekking gedaan van € 650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling, impulsgelden Vitaal Platteland en landschapsherstel. Reserve vitaal platteland een bedrag van    € 12 miljoen naar de Europese Cofinancieringsreserve over te hevelen. Bij het vaststellen van de 1e financiële actualisatie 2014 is opnieuw vanuit de reserve geput en is de eerder onttrokken € 2,8 miljoen anders gefaseerd. De volgende onttrekkingen zijn nu opgenomen: voor de extra impuls voor het leefbaar houden van het platteland is € 800.000,-- beschikbaar, daarnaast is voor vitaal platteland € 100.000,-- beschikbaar op grond van de brief over het uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland van 10 september 2013, bovendien is € 300.000,-- opgenomen voor de twee tenders dorpsinitiatieven in 2014 en tenslotte is 125.000,-- voor proces- en programma ondersteuning breedband initiatieven in 2014 opgenomen. Voor fietspaden is 1 miljoen in 2014 en € 500.000,-- in 2015 onttrokken. Voor de krimpregeling is € 200.000, -- in 2014 en € 1.200.000,-- opgenomen. Voor na 2015 zijn nog geen verdere onttrekkingen voorzien.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Voor 2014 waren diverse onttrekkingen begroot. € 1.000.000,-- voor het fietsnetwerk, voor de krimregeling en 3 tenders dorpsinitiatieven in totaal      € 1.400.000,-- en voor proces- en programma ondersteuning breedband initiatieven een bedrag van € 125.000,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De bedragen voor breedband en het fietsnetwerk zijn gerealiseerd. Per saldo is binnen Economische vitaliteit platteland, waar de tenders onder vallen, een bedrag van € 338.586,-- niet besteed. Wij stellen voor dat bedrag terug te laten vloeien in deze reserve om het op een later moment voor dat doel weer in te zetten.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Begrote lasten programma (4)

     2.525.000

     2.550.000

        600.000

        600.000

        600.000

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

     2.186.414

     2.550.000

        600.000

        600.000

        600.000

Begrote baten programma (6)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

060223

Cofinancieringsreserve Europa

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    24.000.000

    22.787.446

    18.474.892

    15.374.892

    12.274.892

Begrote onttrekking (2)

     1.212.554

     4.312.554

     3.100.000

     3.100.000

     3.100.000

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

E. Bos

Programma

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting

Ingesteld bij de Begroting 2013. In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangegeven dat we het economisch beleid richten op de cofinancieringsmogelijkheden van het Europees beleid. Om in te kunnen spelen op de goede mogelijkheden in de nieuwe EU periode (2014 – 2020), wordt voorgesteld een Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen van € 24 miljoen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt meer maatwerk. Dit betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is een nieuw in te stellen Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. Voor de omvang van de reserve hebben we een inschatting gemaakt op basis van de huidige kennis en is gevoed vanuit de Reserve vitaal platteland (€ 12 miljoen) en de Risicoreserve (€ 12 miljoen).

De ontwikkeling van (regionale) Europese programma's is in zichzelf een complex (onderhandelings-)proces langs vele schaakborden met nog wijzigende spelregels. Omvang, vorm en inhoud van de programma’s staan dan ook nog niet vast. Met inachtneming van alle onzekerheden schatten wij in dat wanneer de provincie de Europese Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) voor de periode 2014-2020 adequaat wil financieren (met het doel een goed resultaat voor Drenthe te behalen), een eigen inleg noodzakelijk voor een programmaperiode van 7 jaar (2014-2020). Voorlopig wordt uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 3,1 miljoen per jaar. De "omzet" die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 miljoen per jaar. Mocht in de toekomst duidelijk worden dat de cofinancieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan op dit moment ingeschat, dan kan in de toekomst een bijstelling nodig zijn. Hierbij geldt dat de ruimte 2014 later wordt ingezet omdat de Europese programma's 2014-2020 later worden vastgesteld (Europese commissie) dan verwacht. Daardoor zal de provinciale cofinanciering in 2014 niet meer worden ingezet voor projecten. Zoals beschreven in de Nota van aanbieding bij de Begroting 2015 neemt het belang van Europa voor onze provincie verder toe. Wij hebben daarom een 'gecoördineerde meerjarenaanpak Europa' uitgewerkt. Wij stellen extra investeringsruimte beschikbaar om onze ambitie daarin te onderstrepen en om herberekende Europese gelden te kunnen cofinancieren. Het in de nota genoemde bedrag voor deze intensivering bedraagt € 2.500.000,--. DIt wordt in de Begroting 2015 verwerkt.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Voor 2014 is een onttrekking begroot van € 1.212.554,--. Dit ter dekking van de benodigde en beschikbare middelen voor de verschillende natuuropgaven. Voor 2014 en 2015 is dat tekort opgelost door voor agrarisch natuurbeheer uit de reserve cofinanciering Europa voor te financieren.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Een onttrekking van € 1.212.554,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Begrote lasten programma (4)

     1.212.554

     6.812.554

     3.100.000

     3.100.000

     3.100.000

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

     1.212.554

     6.812.554

     3.100.000

     3.100.000

     3.100.000

Begrote baten programma (6)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

060224

Reserve organisatie-ontwikkeling

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     1.662.690

     1.277.690

        777.690

        777.690

        777.690

Begrote onttrekking (2)

        385.000

        500.000

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling. 

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.2 Personeel en Organisatie

Toelichting

Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Om te voorzien in de noodzakelijk te maken kosten voor scholing, mobiliteit en in- en uitstroom hebben uw staten in het kader van de Voorjaarsnota 2010 voor de periode 2010 - 2014 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. Aangezien in de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om jaarlijks voldoende nauwkeurig te bepalen welke kosten worden gemaakt is voorgesteld in de 2e Bestuursrapportage 2012 de nu nog resterende jaarlijkse budgetten te storten in een reserve Organisatieontwikkeling. Dit geeft de organisatie meer flexibiliteit in het beschikken over de middelen en voorkomt dat er in enig jaar overschotten dan wel tekorten ontstaan. Voor 2014 geldt dat de huidige budgetten niet voldoende zijn en dat in totaal een bijdrage van € 385.000,-- vanuit deze reserve nodig is. Met ingang van 2015 zijn er geen structurele budgetten beschikbaar voor organisatie-ontwikkeling. De gedachte is om in elk geval in 2015 de reserve daarvoor in te zetten voor € 500.000,--. Daarnaast zal aan het nieuwe college een voorstel gedaan worden om structureel geld vrij te maken voor organisatie-ontwikkeling.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Onttrekking van  € 335.000,-- i.v.m. het integriteitsonderzoek binnen de provinciale organisatie en € 50.000,-- voor de uitvoering van @Motion projecten.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Beide onttrekkingen zijn gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Begrote lasten programma (4)

        620.000

        500.000

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

        620.000

        500.000

                   -

                   -

                   -

Begrote baten programma (6)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

060225

Reserve opvang revolverend financieren

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

        385.800

     5.656.045

     5.656.045

     5.656.045

     5.656.045

Begrote onttrekking (2)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

     5.145.245

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico's op te vangen. Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij willen meer gebruik te maken van het instrument revolverend financieren. Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als balansmutaties en hebben geen invloed op hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan leningen. Leningen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbetalingen van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze nog steeds buiten de exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie zijn de risico’s die worden gelopen en de beheerskosten die worden gemaakt. Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan het best worden gestort in een reserve of een voorziening, aangezien de revolverende projecten zich doorgaans niet binnen één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een basiskapitaal gevormd dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende projecten. Het bedrag aan uitstaande leningen kan dan ook groter zijn dan het in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de korte termijn is de vorming van een reserve aan de orde en nog geen voorziening. 

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.2 Personeel en Organisatie

Toelichting

Een voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat de risico’s en verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten. Bij de controle op de jaarrekening ziet de accountant erop toe dat aan deze voorwaarde is voldaan als voorzieningen zijn opgenomen op de jaarrekening. Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s door minimaal 10% van uitgezette revolverende middelen te storten. Aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat welke risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van de concrete projecten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Wij stellen voor om binnen de reserve geen middelen te oormerken.

Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet de gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de risicoreserve aangesproken wordt. Er zijn nu stortingen gedaan voor:
een lening van € 620.000,-- aan de Stichting Sensor Universe: een bedrag van € 110.800,--, zijnde 17,87% dekking;
voor een lening van € 1.250.000,-- aan de Stichting Incas: een bedrag van € 125.000,--, zijnde 10% dekking;
voor een lening van € 150.000,-- aan de coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD): een bedrag van 150.000,--, zijnde 100% dekking;
voor een Zonnelening van € 1,2 miljoen: een bedrag van € 1,2 miljoen, zijnde 100% dekking;
voor het vervolg op de Zonnelening van € 365.245,--: een bedrag van € 365.245,--, zijnde 100% dekking;
voor een lening van € 2.800.000,-- aan Stichting INCAS3 (waarbij de bruglening van € 1.500.000,-- is vervallen): een bedrag van € 280.000,--, zijnde 10% dekking;
voor de garantstelling van € 640.000,-- aan het Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe: een bedrag van € 100.000,--, zijnde 16% dekking;
voor een lening van € 200.000,-- aan de Stichting Energy Challenges: een bedrag van € 200.000,--, zijnde 100% dekking.
Een bedrag van € 3.000.000,-- is gestort t.b.v. breedband ter afdekking van de risico’s van nog te verstrekken leningen aan coöperaties.
Daarnaast is een garantstelling aan de Bentheimer Eisenbahn AG verstrekt. Het betreft een garantie ten bedrage van maximaal € 250.000,-- ter dekking van een eventueel exploitatieverlies van de spoorgoederenshuttle Coevorden-Bad Bentheim-Malmö. De garantstelling zal worden afgegeven voor een periode van 12 maanden, lopend van 1 januari tot 31 december 2015. Mede door een bijdrage van de gemeente Coevorden (€ 62.500,--) en de gemeente Emmen (€ 62.500,--), en de provinciale storting van € 125.000,-- in deze reserve is het totale garantiebedrag 100% afgedekt.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

De stortingen voor leningen die zijn verstrekt in 2014 en de storting t.b.v. breedband van € 3 miljoen. Dit voor in totaal € 5.145.245,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Voor alle leningen die in 2014 zijn verstrekt zijn stortingen gedaan. Ook de storting van € 3.000.000,-- t.b.v. breedband is gerealiseerd. Daarnaast is een storting van 100% gedaan voor het Drentse aandeel t.b.v. de garantstelling spoorgoederenshuttle Coevorden-Bad Bentheim-Malmö. De beoordeling van de totale leningen portefeuile geeft geen aanleiding om ten laste van deze reserve een voorziening op te nemen. Provinciale Staten zijn in januari 2015 geïnformeerd over de eerste ervaringen revolverend financieren.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

De garantstelling spoorgoederenshuttle Coevorden-Bad Bentheim-Malmö is in december verstrekt en kon niet meer worden begroot in het jaar 2014.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Geen.

Begrote lasten programma (4)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote baten programma (6)

     5.145.245

                   -

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

     5.270.245

                   -

                   -

                   -

                   -

060226

Reserve financieringsfonds Drenthe 

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    17.000.000

     4.000.000

                   -

                   -

                   -

Begrote onttrekking (2)

    13.000.000

     4.000.000

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Op 19 december 2013 heeft Provinciale Staten besloten de Reserve financieringsfonds Drenthe in te stellen met als doel het Financieringsinstrumentarium Drenthe te ondersteunen.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

E. Bos

Programma

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting

Het Financieringsinstrumentarium Drenthe is in 2014 uitgewerkt en in 2013 is in totaal is een bedrag € 17.000.000,-- in de reserve gestort. Hiervan is in 2014 een bedrag van € 13.000.000,-- onttrokken en overgemaakt naar het MKB-fonds Drenthe. Een aparte reserve is noodzakelijk, want op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het MKB-fonds Drenthe en worden deze niet gemengd met de middelen die al in de Reserve versterken economische structuur aanwezig zijn. Eind 2014 is nog een saldo van € 4 miljoen in de reserve aanwezig. Dat wordt in 2015 ingezet zodra in noordelijk verband duidelijkheid is over NOM-projects.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Een bedrag van € 13.000.000,-- overmaken naar het MKB-fonds Drenthe.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De storting is gedaan.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

n.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

n.v.t.

Begrote lasten programma (4)

    13.000.000

     4.000.000

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

    13.000.000

     4.000.000

                   -

                   -

                   -

Begrote baten programma (6)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

060227

Reserve natuurbeleid

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     20.898.542

     26.197.514

     27.197.514

     27.197.514

     27.197.514

Onttrekking (2)

                    -

                    -

                    -

                    -

                    -

Toevoeging (3)

       3.400.000

       1.000.000

                    -

                    -

                    -

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De doelstelling van deze reserve is de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken. De reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2013.

Portefeuillehouder

R.W. Munniksma

Teamleider

F. Voogd

Programma

Programma 6 Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem en Programma 7 Groen Drenthe: pMJP, Natuur, Landschap en Landbouw

Product

7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP en deels 6.1 en 7.2

Toelichting

In de meicirculaire 2013 is een integratie-uitkering aan de provinciefonds-uitkering toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering was het gevolg van de aanvraag van rijksmiddelen voor vier grote natuurprojecten (icoonprojecten Bargerveen, Hunzedal, Reest en Drents-Friese Wold) alsmede voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze projecten moeten in de komende jaren worden uitgevoerd.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Voor 2014 waren uitgaven wegens ontwikkelopgave begroot van € 5.395.563,--, inkomsten wegens afwikkeling saldo BBL oud € 3.007.816,--, PAS-uitgaven voor € 4.199.450,--, Beheeruitgaven ad € 19.275.452,-- en kosten wegens Grondgebonden landbouw van € 250.000,--

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De realisatie bedroeg voor de ontwikkelopgave € 8.660.520,--. De inkomsten op de ontwikkelopgave bedroegen € 3.309.298,--. De uitgaven wegens PAS bedroegen € 971.431,-- terwijl de inkomsten € 258.688,-- waren. De Beheeruitgaven bedroegen € 17.780.526,-- en de kosten grondgebonden landbouw € 369.186,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Een toelichting op de verschillen op deze exploitatieonderdelen staat in de paragraaf 7.1 onder het onderdeel "wat heeft het gekost".

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

De doorrekening van de gevolgen van het opschuiven van planningen vindt in de eerste bestuursrapportage plaats.

Begrote lasten voorziening (4)

     29.120.465

                    -

                    -

                    -

Beoogde/werkelijke lasten voorziening (5)

     27.781.663

                    -

                    -

                    -

Begrote baten voorziening (6)

       3.007.816

Beoogde/werkelijke baten voorziening (7)

       3.567.986

072110

Voorziening spaarhypotheken

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     2.636.156

     2.709.552

     2.809.552

     2.909.552

     3.009.552

Premie-inleg (2)

          73.396

        100.000

        100.000

        100.000

        100.000

Onttrekking (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Toevoeging (4)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Saldo einde jaar (1+2-3+4)

     2.709.552

     2.809.552

     2.909.552

     3.009.552

     3.109.552

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen.

Portefeuillehouder

H. Brink

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.2. Personeel en organisatie   

Toelichting

De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het aantal spaarhypotheken afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening dalen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zal toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen kan de voorziening in omvang afnemen, maar daar is geen rekening meegehouden omdat het effect hiervan niet in te schatten is. De stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig houden we daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse stijging van het spaarsaldo van € 100.000,--.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Gepland was een premie-inleg van € 100.000,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Een premie-inleg van per saldo € 73.396,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

Medewerkers hebben leningen (deels) afgelost, waardoor ook minder premie-inleg nodig was.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

083173

Voorziening groot onderhoud provinciehuis

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

        893.581

     1.139.785

        288.635

        489.739

        700.298

Onttrekking (2)

          22.067

     1.249.900

        197.646

        188.191

        337.071

Toevoeging (3)

        268.271

        398.750

        398.750

        398.750

        398.750

Saldo einde jaar (1-2+3)

     1.139.785

        288.635

        489.739

        700.298

        761.977

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

H.J. Schimmel

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Toelichting

De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. Op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplanning opgesteld voor 25 jaren (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). In 2010 is het planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het provinciehuis deels opgenomen binnen het Programma Provinciehuis van Morgen. In 2011 is ook het overige (geplande) deel van het planmatig onderhoud uitgevoerd. De voorziening op basis van 25 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2014, 2022, 2027 en 2032 een aantal investeringsbudgetten beschikbaar komt, zijn deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden beschouwd voor een periode van 25 jaar op € 398.750,-- per jaar.

In 2014 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Omdat het gebouw een geheel gerenoveerd gebouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) beperkt aan de orde de komende jaren.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Er was een aantal (uitgestelde) onderhoudswerken gepland voor in totaal € 680.643,--. De toevoegingen aan de voorzieningen voor het Provinciehuis is aangepast. Nu is rekening gehouden met geactualiseerde onderhoudsplannen. De Voorziening groot onderhoud provinciehuis was hoger dan strikt noodzakelijk was. Daarom is de jaarlijkse dotatie in 2014 incidenteel verlaagd met een bedrag van € 130.479,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Het reguliere onderhoud van gebouw en terrein is uitgevoerd. Er is voor € 22.000,-- aan onderhoud besteed ten laste van deze voorziening. De begrote dotatie is wel gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

Groot onderhoud op een aantal daken en galerijen is uitgesteld. Tevens moet op een aantal daken valbeveiliging worden aangebracht. Daarnaast divers schilderwerk en is houtrotherstel van een aantal dakopbouwen uitgesteld naar 2015.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

De onttrekkingen zullen later plaatsvinden. Het onderhoud zal in principe volgens de Meerjaren-onderhoudsplanning uitgevoerd worden.

083177

Voorziening groot onderhoud Drents Museum

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

        207.886

        254.940

        299.993

        272.839

          80.274

Onttrekking (2)

        217.621

        119.947

        192.154

        357.565

        104.196

Toevoeging (3)

        264.675

        165.000

        165.000

        165.000

        165.000

Saldo einde jaar (1-2+3)

        254.940

        299.993

        272.839

          80.274

        141.078

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

H.J. Schimmel

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Toelichting

Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum. De planning beslaat een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting van het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 2011 is opgenomen. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar.

Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. Vooralsnog wordt dan uitgegaan van een jaarlijks benodigde storting van € 354.132,-- per jaar. In 2015 en de komende jaren wordt er beperkt planmatig onderhoud uitgevoerd. Omdat het oude gebouw deels is gerenoveerd en de aanbouw een volledige nieuwbouw betreft, zijn planmatige onderhoudskosten (nog) niet/weinig aan de orde de komende jaren.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

In 2014 waren afrondende werkzaamheden van de verbouwing en nieuwbouw gepland, daarnaast upgrading van liften in de oudbouw, vervanging van de cv-ketels in Huize Tetrode en een aantal uitgestelde planmatige onderhoudswerken, voor in totaal een bedrag van € 170.691,--. In Huize Tetrode hebben de (elektro)technische installaties groot onderhoud gehad en heeft een upgrading van de binnenzijde op het gebied van schilderwerk plaatsgevonden t.b.v. verhuur van het gehele pand Huize Tetrode per 1 januari 2015. De toevoegingen aan de voorziening voor het Drents Museum is aangepast. Nu is rekening gehouden met geactualiseerde onderhoudsplannen en is in 2014 een extra storting van € 99.675,-- gedaan.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De afrondende werkzaamheden verbouw/nieuwbouw zijn geheel afgerond. Upgrading van liften is in 2014 afgerond. Reguliere onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen installaties zijn gerealiseerd. In totaal zijn de uitgaven € 217.621,-- geweest.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

Afwijkingen komen door laatste werkzaamheden afronding verbouw in 2014 gerealiseerd, een aantal uitgestelde onderhoudswerken van 2013 naar 2015 (dakrenovatie logeervleugel, aanbrengen valbeveiliging op daken).

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Geen.

083180

Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

    10.082.285

    10.082.285

    10.082.285

    10.082.285

    10.082.285

Begrote onttrekking (2)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Begrote toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Saldo einde jaar (1-2+3)

    10.082.285

    10.082.285

    10.082.285

    10.082.285

    10.082.285

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Afdekking risico van nog af te wikkelen verplichtingen die voor rekening komen van de "vendors" van de aandelen Essent Holding N.V. aan RWE AG.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Deze voorziening is ingesteld na verkoop van Essent. Met RWE is overeengekomen dat de aandeelhouders een voorziening treffen ten laste van de verkoopopbrengst Essent. Het is mogelijk dat dan een gedeelte alsnog wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, afhankelijk van het beroep dat op de voorziening moet worden gedaan vanwege nog af te wikkelen zaken. Indien alsnog tot uitkering wordt overgegaan, dan zal op dat moment de opbrengst in de begroting worden opgenomen. Begin 2011 is sprake geweest van vrijval van een bedrag van € 8.166.159,--. Bij wijze van interim-dividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel van de geblokkeerde gelden in het general escrow-fonds vrijgegeven. Vooralsnog is van verdere vrijval geen sprake.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Geen mutaties gepland.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Geen mutaties gedaan.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

N.v.t.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

083181

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

     8.239.905

     8.486.610

     8.426.610

     8.366.610

     8.306.610

Onttrekking (2)

        313.795

        350.000

        350.000

        350.000

        350.000

Toevoeging (3)

        560.500

        290.000

        290.000

        290.000

        290.000

Saldo einde jaar (1-2+3)

     8.486.610

     8.426.610

     8.366.610

     8.306.610

     8.246.610

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.

Portefeuillehouder

H. Brink

Teamleider

R. Kavsek

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.2. Personeel en organisatie   

Toelichting

De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen onttrokken. In 2012 is de voorziening op peil gebracht (2e bestuursrapportage). Het werkgeversdeel in de pensioenpremie wordt begroot op de kostenplaats Oud GS en de totale pensioenpremies van gedeputeerden worden begroot als storting in de voorziening. Betaalde pensioenen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2012 worden wachtgeld betalingen niet meer ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2013 vindt een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- plaats en daarnaast een verwachte premiestorting van € 90.000,--.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

De premiestorting is begroot op € 90.000,-- en de (rente)toevoeging op € 200.000,--. De pensioenuitkering was begroot op € 310.000,--

Wat is in 2014 gerealiseerd?

De premie storting bedroeg € 92.175,-- en de begrote (rente)storting € 200.000,--. Daarnaast heeft nog een aanvullende storting plaatsgevonden van € 268.325,-- i.v.m. de actualisatie van het saldo. De aanvullende storting is gedekt binnen de totale personele lasten. De betaalde pensioenen bedroegen € 313.795,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

In 2014 zijn hernieuwde actuariële berekeningen uitgevoerd. Met het oog op de fondsvorming wordt thans gebruikgemaakt van de grondslagen van het ABP, zodat bij het te zijner tijd realiseren van de fondsvorming het bedrag voor overheveling naar ABP als voorziening op de balans staat.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Geen.

083182

Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

          36.341

          50.384

          54.240

          65.483

          78.366

Onttrekking (2)

                   -

          10.187

            2.800

            1.160

            1.189

Toevoeging (3)

          14.043

          14.043

          14.043

          14.043

          14.043

Saldo einde jaar (1-2+3)

          50.384

          54.240

          65.483

          78.366

          91.220

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

H.J. Schimmel

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Toelichting

Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op       € 53.590,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden verlaagd naar € 14.043,-- per jaar.

In 2015 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Omdat het gebouw een nieuw gebouw betreft, zijn planmatige onderhoudskosten (nog) maar beperkt aan de orde.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

Het vervangen van de wandafdichting was begroot voor € 1.077,-- en een toevoeging van € 14.043,--.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn gerealiseerd, maar er heeft geen planmatig onderhoud plaatsgevonden.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

Onderhoud is naar achteren geschoven.

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

083183

Voorziening financieel risico IAP Drenthe

Verloop

2014

2015

2016

2017

2018

Saldo aanvang jaar (1)

        695.516

        695.516

        695.516

        695.516

        695.516

Onttrekking (2)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Toevoeging (3)

                   -

                   -

                   -

                   -

                   -

Saldo einde jaar (1-2+3)

        695.516

        695.516

        695.516

        695.516

        695.516

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Afdekking risico van nog af te wikkelen claim n.a.v. een audit bij het SNN over het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010, waarbij een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd.

Portefeuillehouder

A. van der Tuuk 

Teamleider

E. Bos

Programma

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product

P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting

Deze voorziening is ingesteld omdat na een audit bij het SNN bij het Innovatieve Actieprogramma Drenthe 2008-2010 een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd. Het risico hiervoor ligt bij de provincie. De definitieve correctie door SNN moet nog plaatsvinden. In afwachting hiervan is deze voorziening van € 1.088.000,-- ten laste van het Innovatieve Actieprogramma Drenthe gemaakt. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd die hebben geresulteerd in een aangepaste einddeclaratie, waardoor een deel van de voorziening daadwerkelijk aangesproken is. In totaal is toen een bedrag van € 392.000,-- ten laste van de voorziening gebracht. Ondanks dat wij staan voor de huidige einddeclaratie en deze ook definitief hebben ingediend bij het SNN loopt de provincie volgens ons het risico dat SNN dan wel de rijksaudit autoriteit toch niet akkoord gaat met het volledige subsidiabel zijn van de einddeclaratie. Voorzichtigheidshalve handhaven wij daarom nu de voorziening om later niet alsnog opnieuw een verlies te moeten nemen. Zodra de einddeclaratie door het SNN is vastgesteld, dat zal naar verwachting begin 2015 gebeuren, zal het saldo van de voorziening ten gunste van de Reserve versterking economische structuur komen.

Inhoudelijke en financiële toelichting

Wat was in 2014 gepland?

In 2014 zijn extra controle- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Wat is in 2014 gerealiseerd?

Eind 2013 is de einddeclaratie ter controle aan het SNN gezonden.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? 

Aanvullende afwijkingen niet geconstateerd. Afhankelijk van controle SNN en Audit Autoriteit (AA) kunnen afwijkingen ontstaan. Hiervoor blijft een voorziening van € 695.516,-- noodzakelijk. 

Wat is het het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen?

Na vaststelling SNN (inclusief AA) kan voorziening vervallen of dient er (deels) van de voorziening gebruik gemaakt te worden.