Overzicht personeelssterkte (fte)

Organisatie-eenheid/afdeling

Sterkte

Sterkte

(zoals opgenomen in de kostenverdeelstaat)

ultimo 2013

ultimo 2014

(werkelijk) 

(werkelijk vaste en

tijdelijke arbeids contracten)

Hulpkostenplaatsen

Directie (CMT)

1,00

6,00

Bestuur, Communicatie en Concernzaken (BC, COM, KCC)

44,20

42,05

Facilitaire Ondersteuning (DOC, SEC, BG, I&A)

89,55

83,15

Management Ondersteuning (FPB,FPO,subsidies)

50,18

49,82

Statengriffie

8,39

7,48

Totaal hulpkostenplaatsen

184,93

188,50

Hoofdkostenplaatsen

Programma- en Projectmanagement

4,90

5,60

Wegen en Kanalen (PWV, BPWV, OBV, OBW)

78,29

80,16

Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur (EC,VV, CMV)

61,76

58,40

Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur (PO,RO,NW,MBE)

76,77

82,72

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

55,75

16,21

Totaal hoofdkostenplaatsen

277,47

243,09

Totaal organisatieschema

462,40

431,59

Overig personeel

Provinciale staten

41,00

41,00

Gedeputeerde staten

4,00

4,00

Oud-leden gedeputeerde staten/provinciale staten

5,00

Commissaris van de Koning

1,00

1,00

Herplaatsen/Regelingen

3,00

3,00

Totaal overig

54,00

49,00

Totaal Generaal

516,40

480,59

Noordelijke Rekenkamer

8,80

8,80

BBL-ers

6,88

1,78

bron:

Management info december 2014

excl. stagiaires en uitzendkrachten

incl. personen met een tijdelijk dienstverband

Voor de vergelijkbaarheid is het aantal FTE's per ultimo 2014 weergegeven volgens de oude afdelingsindeling. Het grote verschil bij de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving wordt veroorzaakt doordat bezetting is overgegaan naar de RUD.