Rapportage Verordening Dwangsom

Achtergrond
Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden en vervangt de provinciale Verordening dwangsom. De wijzigingen zijn onder andere:
- uitbreiding van de gronden voor het opschorten van de beslistermijn
- schriftelijke bevestiging aan de aanvrager in geval van beëindiging opschortingsperiode
- de bedragen en looptijd zijn gewijzigd
- de dwangsom mag niet verrekend worden met eventuele openstaande rekeningen van de aanvrager bij de provincie

Hier treft u de rapportage aan. De tabel geeft een overzicht over analoge brievenstroom van de provincie
als totaal. Hieruit en uit een daartoe in de ambtelijke organisatie gemaakte analyse komt het volgende
beeld naar voren.

Hoeveelheid geregistreerde ingekomen stukken met risico van dwangsom
Van de in de periode 1 januari tot en met 31 december 2014 totaal geregistreerde ingekomen stukken had 14,8% het risico van dwangsom in zich. Dat is 4,3% minder dan in de rapportage van 2013. In absolute aantallen zijn er in 2014 ( 469) minder ingekomen stukken met risico van dwangsom dan in 2013 (819). Bij stukken met risico van dwangsom valt bijvoorbeeld te denken aan een aanvraag voor een subsidie of vergunning, een gedoogbesluit, een verzoek tot handhaving, een bezwaarschrift etc. De verdeling van het aantal stukken met risico van dwangsom is als volgt: Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH): 21,8%,  RUD Milieu: 20%,  Wegen en Kanalen: 17,3%, Bestuur & Concernzaken: 14,1%. De overige  stukken met risico op dwangsom, 26,8% is gelijk verdeeld over de werkvelden.

Afhandeling stukken met risico van dwangsom
In totaal is 51% (ofwel in aantal 239) van de geregistreerde en afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom tijdig afgehandeld; 10,2% (ofwel in aantal 48) van de stukken is te laat afgehandeld. Het percentage tijdig afgehandelde stukken is ten opzichte van 2013, gestegen, namelijk van 43,9% naar 51%. Voor de organisatie als totaal hadden van de te laat afgedane stukken 18,8% een termijnoverschrijding van meer > dan 8 weken. Het percentage van de termijnoverschrijdingen minder dan  < 2 weken betrof in 2014 33%. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2013.

Toelichting op termijnoverschrijdingen
De meeste termijnoverschrijdingen hebben plaatsgevonden bij de teams BC en VTH. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat op deze beleidsterreinen verreweg de meeste stukken met risico van dwangsom zijn binnengekomen. De termijnoverschrijdingen betreffen afwikkeling van complexe zaken waar vaak veel overleg voor nodig is. Echter verreweg het grootste deel van de termijnoverschrijdingen zijn kleine overschrijdingen die vaak het gevolg zijn van niet juiste prioritering.

Ingebrekestellingen en dwangsommen
In 2014 zijn er 23 ingebrekestellingen ontvangen (in 2013 waren dat er 7). Dit is een forse stijging ten opzichte van 2013. Veel ingebrekestellingen hebben te maken met het afwikkelen van personele procedures. De overige ingebrekestellingen zijn veelal het gevolg van een overschrijding van de beslistermijnen.

In 2014 zijn er 4 dwangsommen betaald 1 bij het team BC en 3 bij het team FPO. De dwangsom van het team BC, € 60,- heeft werkdruk als reden. Voor de voormalige de afdeling MO zijn 3 dwangsommen van € 1.260,- uitbetaald . Twee van deze dwangsommen hebben feitelijk nog betrekking op afwikkeling van procedures uit 2013, de uitbetaling van de dwangsom heeft begin 2014 plaats gevonden. De oorzaak van deze dwangsommen: de afdoening van Wob-verzoeken was niet op de juiste plek van afhandeling terecht gekomen. In 2013 zijn organisatorisch maatregelen genomen om de afdoening van deze verzoeken op een correcte manier te laten plaatsvinden.  De dwangsom welke in 2014 is betaald is het gevolg van een juridische afwikkeling van een procedure waarbij het bezwaarschrift naderhand als WOB verzoek is aangemerkt. De bijbehorende termijnen werden hierdoor overschreden waardoor er een dwangsom inclusief wettelijke rente moest worden betaald.

Noten bij het overzicht op de volgende pagina:
NOOT 1: Voor de hele rapportage geldt: de getallen kunnen ook stukken betreffen die weliswaar in de rapportageperiode zijn afgedaan of nog openstaan, maar die voorafgaand aan de rapportageperiode zijn ingekomen.
NOOT 2: Het betreft hier het % stukken dat tijdig c.q. te laat na de in wet- of regelgeving gestelde termijn is afgehandeld. Het % betreft het gedeelte van het aantal geregistreerde afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom (zie 4e kolom).
NOOT 3: Een aanvrager van een beschikking kan binnen 6 weken nadat de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en er geen beschikking is gegeven, een schriftelijke ingebrekestelling sturen. De provincie heeft dan nog 2 weken de tijd alsnog een beschikking te geven. Gebeurt dit niet, dan is dwangsom verschuldigd.

Rapportage i.v.m. Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen door de provincie Drenthe over de periode 01/01/2014 t/m 31/12/2014

Productgroep / Stafgroep

Totaal aantal geregistreerde ingekomen stukken (incl. stukken met risico van dwangsom)

Aantal geregistreerde ingekomen stukken met risico van dwangsom

Aantal geregistreerde afgedane ingekomen stukken met risico van dwangsom 

Aantal geregistreerde nog openstaande ingekomen stukken met risico van dwangsom 

Aantal stukken met risico van dwangsom dat tijdig is afgehandeld

Aantal stukken met risico van dwangsom dat te laat is afgehandeld

% stukken met risico van dwangsom dat tijdig is afgehandeld (NOOT 2)

% stukken met risico van dwangsom dat te laat is afgehandeld (NOOT 2)

Overzicht lengte termijnoverschrijding afgedane stukken (in aantallen)

Overzicht redenen termijnoverschrijding afgedane stukken (in aantallen)

Aantal ingebrekestellingen (NOOT 3)

Aantal betaalde dwangsommen 

Hoogte betaalde dwangsommen in euro's

0 < 2 weken

2 < 4 weken

4 < 6 weken

6 < 8 weken

> 8 weken

Complexiteit van de aanvraag

Inschakeling externe adviescommissie/org

Piekbelasting

Prioriteitstelling

Veel overleg nodig

Vrije toelichting

Geen reden opgegeven

BC&C (Bestuur en Communicatie en Concernzaken)

87

5

2

3

2

40

0

0

Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen

45

3

3

0

3

100

0

0

1

Bestuur en Concernzaken

391

66

23

42

13

10

20

15

1

1

7

1

10

0

8

1

60

Bestuursservice en Gebouwen

36

2

2

0

2

100

0

0

Communicatie

5

0

0

0

Concern-managementteam

7

0

0

0

Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie

101

3

1

2

1

33

0

0

Documenten

44

18

16

15

1

83

6

1

1

Economie

47

3

3

2

1

67

33

1

1

EOM&C (Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur)

119

14

13

1

11

1

79

7

1

1

0

Financieel en Personeel Beleid

91

20

1

19

1

0

5

1

1

0

6

3

3780

Financiele en Personele Ondersteuning

49

6

4

2

3

1

50

17

1

1

0

FO (Facilitaire Ondersteuning)

14

0

0

0

Informatie & Automatisering

12

0

0

0

Milieu, Bodem en Energie

90

4

2

2

1

1

25

25

1

1

0

2

MO (Management Ondersteuning)

36

7

1

6

1

0

14

0

0

2

Natuur en Water

178

8

0

8

0

0

0

Omgeving en Beheer Vaarwegen

18

4

3

1

3

75

0

0

Omgeving en Beheer Wegen

93

44

36

7

33

3

75

7

3

3

Plattelandsontwikkeling

126

1

1

1

100

0

0

PPM (Programma- en Projectmanagement)

3

0

0

0

Programmamanagers

21

1

1

1

0

100

1

1

Projecten Wegen en Vaarwegen

40

8

6

2

6

75

0

0

ROM&N (Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur)

180

5

4

1

3

1

60

20

1

1

RUD Milieu

537

93

82

10

65

6

70

6

2

0

0

3

1

4

2

0

1

Ruimtelijke ontwikkeling

52

4

2

2

2

50

0

0

Statengriffie (SG)

3

2

2

1

50

1

1

1

0

Subsidies

30

6

3

2

2

0

33

0

0

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

372

61

37

23

28

9

46

15

2

1

2

4

9

Verkeer en Vervoer

108

21

19

2

14

5

67

24

4

1

0

1

4

0

VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving)

154

40

13

27

13

33

0

0

3

VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving),RUD Milieu

1

1

1

1

100

0

0

WK (Wegen en Kanalen)

82

21

20

1

15

6

71

29

3

2

1

0

1

5

0

WK (Wegen en Kanalen),EOM&C (Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur)

1

0

0

0

Totaal

3173

471

301

163

240

48

17

8

11

5

7

2

0

10

2

14

4

16

23

4

3840