Balans per 31 december 2014

 31 december 2013

 31 december 2014

ACTIVA

Vaste activa

 Materiële vaste activa

- investeringen in economisch nut

42.775

40.497

- investeringen in maatschappelijk nut

58.240

59.394

 Financiële vaste activa

 - kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

690

714

 - leningen aan openbare lichamen

38.000

 - overige verstrekte langlopende leningen

113.401

118.151

215.107

256.756

Vlottende activa

 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

 - vorderingen op openbare lichamen

12.840

12.154

 - verstrekte kasgeldleningen

50

 - rekening-courantverhoudingen met het Rijk

182.150*

 - overige vorderingen

10.514

10.739

 Liquide middelen

246.640

7.203

 Overlopende activa

34.546

34.109

 Voorraden

199

50

304.789

246.404

Totaal activa

519.896

503.160

PASSIVA

Vaste passiva

 Eigen vermogen

 - Algemene reserves

48.039

53.393

 - Bestemmingsreserves

313.824

306.616

 - Resultaat

4.762

3.291

366.624

363.300

Voorzieningen

 - Voorzieningen t.b.v. derden

2.636

2.710

 - Voorzieningen

20.156

20.710

22.792

23.419

 Vaste schulden met een rentetypische looptijd
 van 1 jaar of langer

253

253

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan 1 jaar

 - overige schulden

16.940

23.770

 - overlopende passiva

113.287

92.418

130.227

116.188

 Totaal passiva

519.896

503.160

* Presentatiewijziging: In de balans per 31-12-2014  zijn de rekening-courantverhoudingen met het Rijk separaat weergegeven. Voorheen was dat onderdeel van de post Liquide middelen.