Bestemming van het resultaat

Het resultaat over 2014, na verwerking van de begrote mutaties met reserves, bedraagt € 6.465.102,-- voordelig.

Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2014 opgenomen. Conform "Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013" volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen worden bij de 2e financiële actualisatie). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost?

Omschrijving

Saldo programma

Toelichting nodig?

Bedrag

Voordeel / nadeel

Resultaat behaald (ja/nee)

Oorzaak overwegend (intern/extern

Hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee)

Saldo na verrekening reserves

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

648.397

ja

648.397

RUD projectkosten

314.274

V

Ja

extern

ja

Ondersteuning bij functioneren van PS

83.124

V

Ja

intern

ja

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

182.064

V

Ja

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

68.934

V

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

1.847.916

ja

946.596

Onderhoud en verbeteringswerken N34

556.635

V

nee

extern

nee

Onderhoud wegen

426.858

V

ja

intern

ja

Afwikkeling voorgaand jaar wegen

199.258

V

ja

intern

ja

Overige opbrengsten schadeafhandeling

150.234

V

ja

extern

ja

Onderhoud bruggen en gemalen

58.824

V

ja

intern

ja

Onderhoud Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

171.609

V

ja

intern

ja

Bijdrage Rijk Meppel - De Punt

138.377

V

ja

intern

ja

Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen

112.903

V

ja

extern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

33.218

V

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

918.327

ja

0

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

-138.608

N

ja

intern

ja

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

79.885

V

ja

intern

ja

Ruimtelijk Economisch Programma

995.000

V

nee

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

-17.950

N

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

-43.164

nee

-43.164

Koloniën van Weldadigheid en herbestemming karakeristiek bezit

-85.820

N

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

42.656

V

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

334.141

ja

334.141

Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030

204.646

V

nee

extern

nee

Afwikkeling voorgaand jaar

56.351

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

73.144

V

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

525.601

ja

439.942

Afwikkeling voorgaand jaar

51.324

V

ja

intern

ja

Opbrengst grondwaterheffing

57.573

V

ja

extern

nee

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

107.687

V

nee

extern

ja

Doorbetaalde leges aan gemeenten en coördinatiekosten Wabo

156.481

V

ja

extern

ja

Leges en andere rechten

-170.357

N

ja

extern

ja

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma

225.546

V

nee

extern

nee

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen en afwikkeling verplichtingen

64.720

V

ja

intern

ja

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen

-143.833

N

ja

extern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

176.460

V

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

1.707.319

ja

24.693

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

-3.264.958

N

ja

extern

nee

Aanpak stikstof (PAS) DU

3.228.018

V

nee

extern

nee

GWO (Bij12)

466.403

V

ja

extern

nee

Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)

1.028.525

V

nee

extern

nee

Opbrengsten ontwikkelopgave

301.482

V

ja

extern

nee

Inkomensoverdrachten (PAS)

258.688

V

ja

extern

nee

Nationale Parken

-157.600

N

ja

intern

ja

Vitaal Platteland tenders

338.586

V

nee

intern

ja

Recreatie & Toerisme, sociaal economische vitalisering en landbouw

119.248

V

ja

extern

nee

Grondgebonden landbouw

-119.186

N

ja

extern

nee

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

989.152

V

nee

extern

nee

Opbrengst verkoop grond en gebouwen

-1.544.085

N

nee

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

63.046

V

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

593.154

ja

593.154

Projecten Milieu en Energie en afwikkeling voorgaand jaar

176.244

V

ja

extern

ja

Subsidie inzake Green Deal

195.094

V

nee

intern

ja

Ombouwregeling auto's

71.600

V

nee

intern

ja

Europa project"Groen Gas"

145.045

V

nee

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

5.171

V

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

-262.530

nee

276.423

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

-602.785

N

ja

intern

nee

Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur

50.000

V

nee

extern

ja

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

206.100

V

nee

intern

ja

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

186.560

V

nee

intern

ja

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

55.266

V

ja

intern

ja

Landbouw structuur versterking

-144.528

N

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

-13.143

N

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

195.941

nee

70.941

Onvoorziene uitgaven

50.000

V

ja

intern

nee

Doorberekende kosten garantstelling

125.000

V

ja

extern

nee

Rente van belegd kasgeld

-103.521

N

ja

extern

nee

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

293.415

V

ja

intern

ja

Concernopleidingen

107.319

V

nee

intern

ja

Financiele adviezen en controlekosten

108.951

V

ja

intern

ja

Toegerekende apparaatskosten

-374.446

N

ja

intern

ja

Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten

-314.854

N

ja

intern

ja

Werkplek en Server kosten

119.798

V

ja

intern

ja

Grafische diensten

109.262

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

75.015

V

saldo na reserves

Van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves toe te voegen een bedrag van € 3.173.978,--. Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaal bedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weer gegeven):

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

232.130

415.119

N

-182.989

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

571.403

1.128.038

N

-556.635

Bijdrage aan RSP reserve

7.106.617

8.024.944

N

-918.327

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

0

55.659

N

-55.659

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

2.750.000

2.211.047

V

538.953

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

5.145.245

5.270.245

N

-125.000

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.848.025

-1.686.330

N

-161.695

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-30.000

0

N

-30.000

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-6.042.695

-6.597.628

V

554.933

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

3.400.000

5.298.972

N

-1.898.972

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.525.000

-2.186.414

N

-338.586

-3.173.978

Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een voordeel van € 3.291.124,--. Van dit resultaat stellen wij u voor een bedrag van € 1.240.154,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2015.

Omschrijving

Frictiekosten als gevolg van de oprichting van de RUD Drenthe

315.000

Klimaat en Energie

593.154

Versterking landgoederen Eelde Paterswolde

182.000

Gelden TT motorweek

150.000

1.240.154

Vanuit het geheel vrij besteedbaar resultaat van € 2.050.970,-- dat nu nog resteert, stellen wij voor om het saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.

Resumerend stellen wij u voor:
- een bedrag van € 3.173.978,-- per saldo toe te voegen aan diverse reserves;

- een bedrag van in totaal € 1.240.154,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten;
- een bedrag van € 2.050.970,-- toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.