De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze wet handelt over het maximum inkomen van topfunctionarissen. Als het gaat om de provinciale organisatie is de conclusie dat geen van onze medewerkers, dus ook niet diegenen die moeten worden gekwalificeerd als topfunctionaris, de norm zoals gesteld in de WNT overstijgen. De uitleg van de wet is overigens dat de Directeur-secretaris en de Statengriffier als topfunctionaris moeten worden gezien. De WNT-norm voor 2014 is gebaseerd op 130% van het salaris van een minister. Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (het WNT II) ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is op 22 december 2014 aangenomen door de Eerste kamer en is per 1 januari 2015 in werking getreden. Het wettelijk bezoldigingsmaximum voor het jaar 2015 bedraag hiermee € 178.000,- daarmee is de norm van het bezoldigingsmaximum WNT tot 100% van een ministerssalaris vastgelegd. Ook met deze norm overschrijdt het salaris van onze topfunctionarissen – en dus ook van andere medewerkers – de norm niet.

De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de contractuele ontslagvergoeding vast. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de provincie dienen te worden gepubliceerd. Het beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde derden. Op grond van de wet bedraagt de totale maximale bezoldiging (exclusief sociale verzekeringspremies) na indexering voor 2014 € 230.474,-- (was over 2013 228.599,--) of een pro rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 230.474,-- geldt ook voor contracten met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes maanden voor de organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een management-BV en (interim-) arbeidskrachten van adviesbureaus.
De beloning in het sectoraal bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt door de betrokken minister vastgesteld. Ten slotte geldt er een bonusverbod, tenzij een bonus bij uitzondering is toegestaan op grond van een algemene maatregel van bestuur.

Bezoldiging topfunctionarissen, Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

A.M. van Schreven

G.V. Buissink

Functie(s)

Directeur-secretaris

Statengriffier

Duur dienstverband in 2014

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning

€ 136.657

€ 97.991

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 300

€ 1.405

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.630

€ 15.811

Totaal bezoldiging

[€158.588]

[€115.206]

Toepasselijk WNT-maximum

€ 230.474

€ 230.474

Motivering indien overschrijding: zie

n.v.t.

n.v.t.

Voor beide topfunctionarissen geldt dat het geldende beloningsmaximum over 2014 niet is overschreden. De provincie Drenthe heeft over 2014 voldaan aan de WNT.

Beëindigingsvergoedingen
Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te worden wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 75.000,-- en geldt ook wanneer de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. In 2014 is inzake topfunctionarissen geen beëindigingsvergoeding uitbetaald. Tevens is in 2014 geen beëindigingsvergoeding aan niet-topfunctionarissen betaald hoger dan het geldende maximum.