Verbonden partijen

In de volgende tabellen worden de verbonden partijen van de provincie Drenthe weergegeven. De verbonden partijen voeren een beleid uit dat de provincie ook (gedeeltelijk) zelf had kunnen uitvoeren of vanuit andere, ook beleidsmatige overwegingen, hebben Provinciale Staten indertijd besloten deel te nemen aan de verbonden partij. De doelstellingen van de verbonden partijen corresponderen met die van de provincie of via de verbonden partijen worden de doelstellingen van de provincie gerealiseerd. Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota Verbonden Partijen.

Gedeputeerde Staten kiezen ervoor het begrip verbonden partijen ruimer op te vatten dan de definitie en de uitleg uit het BBV. In de paragraaf verbonden partijen van de begroting en de jaarstukken kan bijvoorbeeld een organisatie worden opgenomen, waarin de provincie niet bestuurlijk is vertegenwoordigd of waarbij de provincie een gering financieel risico loopt, maar waarbij de relatie met de provincie zodanig is dat opname van de organisatie in de paragraaf is gerechtvaardigd.
De reden dat wordt gekozen voor een “brede” invulling is de behoefte aan een meer volledig overzicht en transparantie. Voorbeeld hiervan is de Stichting Drentse Energie Organisatie (DEO), waarin de provincie niet bestuurlijk is vertegenwoordigd, maar waarbij de bestuurlijke en financiële verbondenheid zodanig is dat opname van deze organisatie in de paragraaf verbonden partijen aan te bevelen is.
De opgenomen financiële kengetallen zijn overgenomen uit de vastgestelde jaarverslagen/-rekeningen van de verbonden partijen uit 2013. De jaarverslagen/-rekeningen over 2014 komen pas in het 2de kwartaal van 2015 beschikbaar. De verbonden partijen zijn per juridische vorm en vervolgens per beleidsprogramma gerangschikt.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
1.2 SNN

Verbonden partij

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Website

www.snn.eu

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

 • verbreding en intensivering van de samenwerking en het overleg tussen de deelnemende provinciale besturen;
 • het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de deelnemende provinciale besturen;
 • het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de werkzaamheden van de Europese Unie voor de deelnemende provincies en het opstellen van gemeenschappelijke standpunten dienaangaande;
 • het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover derden, met name de Europese Unie en de rijksoverheid;
 • het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het bieden van een kader voor decentralisatie van rijkstaken naar samenwerkende provincies;
 • het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende provincies en het bevorderen van de uitwisseling van en taakverdeling tussen personeel van de deelnemende provincies.

Openbaar belang

Als omschreven hiervoor, onder ‘Doel’

Overzicht activiteiten

 1. Vervullen van een netwerkfunctie voor overheden, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in Noord-Nederland.
 2. Subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, woningcorporaties, samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties. Subsidies om de noordelijke economie te versterken.
 3. Afstemming van het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd.

Eigenaars-/deelnemersbelang
Provincie Drenthe

1/3

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€ 527.667,-

Bestuurlijk belang

Leden van PS en GS zijn vertegenwoordigd in het SNN-Algemeen bestuur, de leden van GS in het SNN-Dagelijks bestuur

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet van toepassing
Het SNN heeft geen Raad van Commissarissen.

Eigen vermogen op 31-12-2013

€ 7.544.000,-

Vreemd vermogen 31-12-2013

€ 293.726.000,-

Resultaat over afgelopen jaar

€ -1.709.000,-

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen

Leden van GS zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het SNN

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s

Het SNN geeft aan dat er ultimo 2013 alleen een renterisico van circa € 271.000 aanwezig is en geen andere direct aanwijsbare risico’s en onzekerheden.

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur
1.3 De Noordelijke rekenkamer

Verbonden partij

Noordelijke Rekenkamer

Website

www.noordelijkerekenkamer.nl

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doel

Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol.

Openbaar belang

De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of het organiseren van een rekenkamerfunctie. Ook bestaat de mogelijkheid tot een gemeenschappelijke rekenkamer, waartoe alle provinciën met uitzondering van Zeeland voor gekozen hebben. Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de Noordelijke Rekenkamer ingesteld.

Overzicht activiteiten

De Rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur waarbij de vraag naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 tbv de provincie

Uitvoering onderzoeksprogramma 2014-2015. Zie hiervoor: www.noordelijkerekenkamer.nl onderzoeksprogramma’s.

Eigenaars-/deelnemersbelang
Provincie Drenthe

1/3

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe over 2014

De Noordelijke Rekenkamer ontvangt van elke provincie een gelijke bijdrage in de kosten. In 2014 bedroeg de bijdrage van de provincie Drenthe € 251.000,-

Bestuurlijk belang

Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 174.109,-

Vreemd vermogen op
31-12-2013

€ 89.226,-

Resultaat over 2013

€ 42.318,-

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen

Als onafhankelijk functionerende organisatie is de Rekenkamer vrij in haar onderwerpkeuze. In de Gemeenschappelijke Regeling De Noordelijke Rekenkamer is bepaald dat er een Programmaraad is, die als taak heeft het doen van suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad.

Risico’s

Niet van toepassing

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
2.1 OV-bureau Groningen-Drenthe

Verbonden partij

Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe

Website

www.ovbureau.nl

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen

Doel

 1. Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per auto en per bus en andere vormen van vervoer ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer
 2. Zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften
 3. Zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies

Openbaar belang

Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor stad en land in de provincies Groningen en Drenthe

Overzicht activiteiten

 1. De algemene taken die het Openbaar Lichaam OV-bureau heeft uit te voeren zijn:
 2. het beheer van het openbaar vervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten);
 3. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van de drie overheden; de advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.

In 2013 voor de provincie gerealiseerd resultaat

Zie ‘Trendmonitor 2013’, voor een uitgebreid overzicht
http://www.ovbureau.nl/ov-bureau/bestuur-organisatie/publicaties-0/

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

35% (analoog aan de hoogte van de exploitatiesubsidie)

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€ 247.550 (bijdrage in apparaatskosten)
€ 20.948.502 (bijdrage via BDU gelden)

Bestuurlijk belang

De werkzaamheden, zoals die door het OV-bureau uitgeoefend worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en behoren daarmee tot de competentie van de colleges van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Drenthe en Groningen stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke begroting het budget voor het openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

Bestuur en organisatie

Het OV-bureau is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een uitvoerende organisatie. De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van het AB en DB OV-bureau Groningen-Drenthe. Het AB bestaat uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en financiën. Het DB wordt gevormd door de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de directeur van het OV-bureau.

Eigen vermogen op  31-12-2014*

€ 0

Vreemd vermogen op 31-12-2014*

€ 1.000.000,-

Resultaat over 2014*

Positief resultaat over 2013 van € 93.366

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling openbaar vervoer bureau Groningen en Drenthe. Zie verder organisatie en benoemingen hiervoor.  

Invloed uitoefenen

PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van het OV. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Er is geen RvC aanwezig.

Risico’s

Indexering BDU, zonder bezuiniging zou tekort ontstaan:
Financieel was 2013 een jaar van doorgaand financieel herstel. Mede door de doorgevoerde ombuigingsmaatregelen per december 2012 (dienstregeling en tarieven) behaalde het OV-bureau een ruim positief financieel resultaat van 3,9 miljoen euro.

*op basis van de jaarrekening conceptcijfers over 2014. Deze cijfers zijn nog niet vastgesteld.

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
6.5 RUD Drenthe

Verbonden partij

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Website

http://www.ruddrenthe.nl/home/

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats

Assen en Emmen

Doel

 • Uitvoeren van de milieutaken vanuit de WABO
 • Uitvoeren van de taken vanuit de WBB
 • Uitvoeren van overige uitvoeringstaken op het gebied van milieu

Openbaar belang

Zorg dragen voor een goede uitvoering van de milieutaken binnen de provincie Drenthe

Overzicht activiteiten

De algemene taken die de RUD Drenthe heeft uit te voeren zijn:

 1. Toezicht en handhaving op de milieu aspecten van de WABO
 2. Opstellen van het milieudeel van de omgevingsvergunning
 3. Beoordelingen van meldingen op grond van het activiteitenbesluit
 4. Toezicht en handhaving op de WBB
 5. Vergunningverlening in het kader van de WBB
 6. Begeleiden van saneringen
 7. Geven van advies op het gebied van Externe veiligheid, lucht, geluid
 8. Afhandelen van milieuklachten en –meldingen
 9. Het vuurwerkbesluit
 10. Luchtvaartwet, nl. verlenen TUG-ontheffingen en Luchthavenbesluiten/-regelingen

Gerealiseerd resultaat in 2014

Het uitvoeringsprogramma VTH 2014 conform de Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) tussen de RUD en de provincie.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

20,12%  (percentage obv financiële bijdrage)

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€ 2.446.380,-.
In 2014 en 2015 geldt een ‘vaste bijdrage’ voor de uitvoering.

Bestuurlijk belang

Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur en in het Dagelijks bestuur.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Er is geen RvC. Wel is er een Raad van Opdrachtgevers benoemd welke een advies rol vervullen voor het Dagelijks Bestuur. De secretaris-directeur is vertegenwoordigd in deze RvO.

Eigen vermogen op 31-12-2014

De financiële gegevens over 2014 zijn nog niet voorhanden. De RUD jaarrekening 2014 komt in voorjaar 2015 beschikbaar.

Vreemd vermogen op 31-12-2014

Resultaat over 2014

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen

Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe. De provinciesecretaris maakt deel uit van de raad van opdrachtgevers. PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van de provinciale milieutaken die uitgevoerd worden door  de RUD. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het milieubeleid en de financiering uitoefenen.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s

Functioneren RUD als een organisatie: Er hebben zich geen grote problemen voor gedaan in het functioneren van de RUD in eerste jaar.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN ZONDER MEER

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit
2.2 Vechtdallijnen

Verbonden partij

Beheerorganisatie Vechtdallijnen

Website

https://www.ervaarhetov.nl/partners/vechtdallijnen.html

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling zonder meer
(zogenaamde “Gemeenschappelijk regeling zonder meer” op basis van de bestuursovereenkomst “Samenwerkingsovereenkomst Beheer en Financiering Vechtdallijnen 2012-2027”)

Vestigingsplaats

Geen. Betreft samenwerkingsovereenkomst. Concessie met Arriva OV

Doel

 1. zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per trein op de Vechtdallijnen (spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo – Marienberg) ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer
 2. zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften
 3. zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies

Openbaar belang

Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar treinvervoer voor het gebied rond de spoorlijnen Zwolle – Emmen en Almelo - Marienberg in de provincies Overijssel en Drenthe

Overzicht activiteiten

De algemene taken die de beheerorganisatie Vechtdallijnen  heeft uit te voeren zijn:

 1. het beheer van het openbaar treinvervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten) op en rond de Vechtdallijnen;
 2. de bundeling van de OV-taken en -verantwoordelijkheden van de drie overheden provincie Drenthe en Overijssel en regio Twente voor de Vechtdallijnen;
 3. de advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid met betrekking tot de Vechtdallijnen in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.

Gerealiseerd resultaat in 2014 tbv de provincie

Treinspoorvervoer tussen Emmen-Zwolle

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

36% (bijdrage aandeel exploitatiesubsidie)

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€ 2.623.278,-

Bestuurlijk belang

De werkzaamheden zoals die door de beheerorganisatie Vechtdallijnen uitgeoefend worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en behoren daarmee tot de competentie van de colleges van gedeputeerde staten. Provinciale staten van Drenthe en Overijssel stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke begroting het budget voor het openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben provinciale staten hun kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

De beheerorganisatie Vechtdallijnen is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een Stuurgroep, een concessiemanagement dat ondergebracht is bij de provincie Overijssel en ambtelijke samenwerkingsgroepen (kernteam, Ontwikkelteam). De deelnemende bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van de stuurgroep. De stuurgroep bestaat nu uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de concessiemanager van de Vechtdallijnen.

Eigen vermogen op  31-12-2013

De beheerorganisatie Vechtdallijnen heeft als zodanig geen eigen vermogen en vreemd vermogen. Het betreft een overeenkomst in de vorm van een concessie. Er zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van de werkzaamheden, waarbij de kosten zijn verdeeld over de drie partners.

Vreemd vermogen op 31-12-2013

Resultaat over afgelopen jaar

0,5 mln (negatief)

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Vechtdallijnen. Zie verder organisatie en benoemingen hiervoor.

Invloed uitoefenen

PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van het OV. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Zie samenstelling bestuur hiervoor

Risico’s

De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn opbrengstverantwoordelijk voor de exploitatie van de treindienst. Dat wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop inkomsten. Conform het OV bureau Groningen Drenthe wordt er een conservatief financieel beleid gevoerd.

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling
5.1 Regiovisie Groningen- Assen

Verbonden partij

Regiovisie Groningen- Assen

Website

http://www.regiogroningenassen.nl/

Rechtsvorm

Samenwerkingsverband/gemeenschappelijke regeling
“zonder meer”

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Afstemming woningbouw en bedrijventerreinen voor plangebied
Realisatie pakket bereikbaarheidsmaatregelen
Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit

Openbaar belang

Zie doel, uitvoering provinciaal beleid

Overzicht activiteiten

Gespecificeerd in jaarprogramma’s/begroting

Gerealiseerd resultaat in 2013/2014

In 2013 heeft de Stuurgroep een nieuwe koers uitgezet voor de regionale samenwerking. Sterkere focus op doelen en resultaten gaan gepaard met een andere wijze van samenwerken. De geactualiseerde regiovisie is in 2014 definitief vastgesteld door de raden en Staten. Ter uitwerking van deze visie heeft er in de Stuurgroep van medio 2014 besluitvorming plaatsgevonden over de inrichting van de vernieuwde organisatie van de regionale samenwerking.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

12,5%

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€ 703.127,-

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Staten zijn met twee bestuurders vertegenwoordigd in de Stuurgroep Regiovisie Groningen Assen.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 20.257.000,-  (betreft saldo Regiofonds)

Vreemd vermogen 31-12-2013

€ 15.048.768,-

Resultaat over 2013

€ 7.592.571,-  (negatief)

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen

Gedeputeerde Staten zijn met twee bestuurders vertegenwoordigd in de Stuurgroep Regiovisie Groningen Assen. De stuurgroep is het hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke samenwerking door het nemen van beslissingen gestalte krijgt (convenant 2004, art. 3 en art. 4.1). Provinciale Staten stellen jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast.

Profiel voor lid RvC

Niet van toepassing

Risico’s

Niet van toepassing

VERENIGING

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

  1. Vereniging IPO

Verbonden partij

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Website

www.ipo.nl

Rechtsvorm

Vereniging

Vestigingsplaats

‘s-Gravenhage

Doel

 • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’;
 • het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring;
 • het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

Openbaar belang

De provincies trekken gezamenlijk op in de dossiers Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, Vitaal Platteland, Regionale bereikbaarheid en Openbaar Vervoer, Regionale economie en energie, Middelen,  Kwaliteit Openbaar Bestuur, Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg, Regionale (milieu) UitvoeringsDiensten  en Werkgeverszaken.

Overzicht activiteiten

 • participeert in de voorbereiding van wetsvoorstellen op rijksniveau;
 • beïnvloedt beleid door het voeren van overleg met andere overheden, zowel op nationaal als Europees niveau;
 • begeleidt, coördineert, stimuleert en voert gezamenlijke projecten van provincies uit;
 • zorgt voor een goed gecoördineerde uitvoering van provinciale verordeningen;
 • brengt partijen bij elkaar om ontwikkelingen te stimuleren, bijvoorbeeld op economisch gebied.

Gerealiseerd resultaat in 2013

Zie hiervoor het IPO jaarverslag 2013

Eigenaars-/deelnemersbelang provincie Drenthe

1/12

Financiële bedrage
provincie Drenthe in 2014

De provincie betaalt als lid van de vereniging contributie. De provincies dragen daarnaast de variabele kosten voor extra activiteiten, die op grond van incidentele besluiten van het IPO-bestuur voor de provincies worden verricht. Totale bijdrage bedroeg € € 684.272,-

Bestuurlijk belang

Het IPO-bestuur bestaat uit dertien leden. Alle colleges van GS kunnen uit hun midden een bindende voordracht doen voor een lid van het bestuur. Het bestuur doet een bindende voordracht voor 1 lid, bij voorkeur een gedeputeerde. De voorzitter van het bestuur is een commissaris van de Koning uit één van de provincies.
Op de algemene ledenvergadering wordt elke provincie  vertegenwoordigd door twee statenleden.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

IPO heeft geen Raad van Commissarissen, maar een bestuur. Het bestuur wordt vertegenwoordigd door een gedeputeerde vanuit iedere provincie. Het bestuur kent ook een viertal adviseurs: drie Commissarissen van de Koning en een Provinciesecretaris.

Eigen vermogen op 31-12-2013

€ 258.140,-

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 7.690.875,-

Resultaat over afgelopen jaar 2013

€ 258.140,-

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Ook vervult het IPO een beperkte kassiersfunctie. Om administratieve redenen worden de provinciale bijdragen aan deze activiteiten ‘gekassierd’ via de IPO begroting. Vaak betreft het hier activiteiten waar ook bijdragen van of samenwerking met andere partijen aan de orde is.

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen

Invloed kan worden uitgeoefend in het IPO-bestuur door het collegelid dat lid is van het IPO-bestuur. Het college van GS in de persoon van het IPO-bestuurslid legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan PS.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s

Voor zover bekend, hebben er zich geen risico’s voor gedaan.

STICHTINGEN

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

  1. Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB)

Verbonden partij

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (Blok III)

Website

http://www.slbnoord.nl

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Het verbeteren van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in het veenkoloniaal gebied van de provincie Groningen en Drenthe waar bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de landinrichting en de landbouw. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren.
Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid - het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is (beleidsopgaven 6. 3 en 6.6).

Openbaar belang

Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de landinrichting.

Overzicht activiteiten

Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van beschermingsmaatregelen. Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het vrijwaren van eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch aansprakelijkheidsinstrumentarium volgens de Wet bodembescherming. Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

8.5%

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€  387.211 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget bodemsanering.

Bestuurlijk belang

 1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.
 2. Toepassing Wet bodembescherming in het Drentse deel.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Voor de Raad van Toezicht.

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 2.273.885,-  (€ 300.708 voor Drentse deel)

Vreemd vermogen op 31-12-2013

0

Resultaat over afgelopen jaar

0

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordiging van GS van Groningen en Drenthe, de minister van ELI, waterschappen, LTO + B&W van div. gemeenten. Door deze variëteit wordt kritischer geoordeeld over verstrengeling van belangen.

Invloed uitoefenen

De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar van team MBE.

Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg.

Profiel voor lid Raad van Toezicht waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de Provincie Groningen. Het lid van Drenthe en diens waarnemer moeten een moderne visie hebben op governance. en kennis en ervaring hebben in bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het algemeen en van milieu en bodemaspecten in het bijzonder. Vandaar dat deze personen worden gekozen uit de bestuurlijke en ambtelijke milieu- en bodemdiscipline. Tevens moet het lid het vermogen hebben om op gepaste afstand en met een deskundig/kritische blik de gang van zaken te beoordelen en te controleren.

Risico’s

Financieel dekkingsniveau: Het totale fondsbedrag van ca. € 2 mln. is voldoende om de algemene uitvoerende taken te dekken middels de jaarlijkse rentebijschrijving (in 2013 ca. € 61.500,-). Daarnaast beschikt de stichting over voldoende reserves om de vrijwaringen eeuwigdurend gestand te doen.

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

  1. Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Verbonden partij

Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Website

Niet aanwezig

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Nieuw-Weerdinge

Doel

Het versterken van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe waar bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de landinrichting en de landbouw.
Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid - het realiseren van duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat maatschappelijk gewenst is (beleidsopgaven 6. 3 en 6.6).

Openbaar belang

Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het bevorderen van de landinrichting. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren.

Overzicht activiteiten

Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van beschermingsmaatregelen.
Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen  en het vrijwaren van eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch instrumentarium volgens de Wet bodembescherming.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

6%

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

Geen.

Bestuurlijk belang

 1. Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.
 2. Toepassing Wet bodembescherming.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Voor de Raad van Toezicht.

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 0

Vreemd vermogen op 31-12 -2013

€ 15.540,-

Resultaat over afgelopen jaar

€ 43.789,- (negatief)

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Nee

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen

De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 9 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar van de groep Bodemsanering.

Tevens voert de provincie invloed uit, voor het deel dat buiten de gemeente Emmen is gelegen, via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. Als bevoegd gezag moeten Gedeputeerde Staten inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg voor het deel buiten Emmen. Emmen is nl. in het kader van de Wbb zelf bevoegd.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente Emmen.
Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde toereikend.

Risico’s

geen

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

  1. LMA

Verbonden partij

Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Website

http://www.lma.nl

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Uitvoering geven aan wettelijk taak Provincies: het mogelijk maken en verwerken van meldingen afvalstoffen, beheer gegevens, beheer helpdesk, etc

Openbaar belang

Uitvoering geven aan wettelijke taak Provincies. De meldgegevens zijn naast gebruik door de provincies, landelijk beschikbaar voor andere handhavende instanties, zoals gemeenten, politie, NVWA Inspectie Leefomgeving en Transport.

Overzicht activiteiten

 • het verwerken van de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen;
 • het beschikbaar stellen van meldgegevens aan overheden en andere instanties;
 • het geven van voorlichting over de meldingensystematiek;
 • het bewaken van de kwaliteit van de databases met meldgegevens;
 • het signaleren van en communiceren over eventuele systeemfouten;
 • het bijhouden van een bestand waarin gegevens over vergunningen worden vastgelegd;
 • het op verzoek analyseren van meldgegevens voor met name handhaving en beleid.
 • het uitgeven en intrekken van verwerkersnummers
 • het rappelleren indien geen melding wordt gedaan

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

1/12

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

€ 130.595,-

Bestuurlijk belang

Lid van de Raad van Toezicht LMA

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op  
31-12-2013

€ 2.904.412,-

Vreemd vermogen op
31-12-2013

€ 1.423.136,-

Resultaat over 2013

€ - 416.015,-

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Niet bekend.

Invloed uitoefenen

Raad van toezicht (bestuurlijk)
Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT, ambtelijk)

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s

Geen specifieke risico’s,

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie
8.1 Drentse Energie Organisatie (DEO)

Verbonden partij

Stichting Drentse Energie Organisatie

Website

http://www.drentseenergieorganisatie.nl

  Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Assen

Doel

De Drentse Energie Organisatie is een financierings- en investeringsmaatschappij die de energietransitie in Drenthe wil versnellen. Versnelling van de energietransitie is nodig om de provinciale klimaatdoelstellingen te behalen en biedt kansen voor duurzame economische ontwikkelingen voor de regio. Daarnaast is de transitie noodzakelijke voor de toekomstige voorzieningszekerheid en betaalbaarheid van energie.

Openbaar belang

Het versnellen van de energietransitie draagt bij aan het betaalbaar houden van energielasten. De projecten waarmee deze transitie gestalte krijgt dragen bij aan werkgelegenheid door de economische spin-off van de projecten. De projecten dragen daarnaast bij aan de Drentse doelstellingen voor duurzame energieproductie en CO2-reductie.

Overzicht activiteiten

 • Drentse Energie Organisatie als projectfinancier
  Een lening vanuit de Drentse Energie Organisatie onderscheidt zich van een traditionele bancaire lening door de manier waarop de financieringsvoorwaarden worden vastgesteld. Het vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op basis van de kenmerken van het project, daarnaast kunnen maatschappelijke baten meewegen. Het financieringsbeleid van de Drentse Energie Organisatie is gericht op het mogelijk maken van projecten.
 • Drentse Energie Organisatie als borg- en garantsteller
  Naast directe financiering kan de Drentse Energie Organisatie onder strikte voorwaarden als borg of garantsteller op te treden. Hierbij verplicht de Drentse Energie Organisatie zich om de verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet kan.
 • Drentse Energie Organisatie als projectinvesteerder
  De Drentse Energie Organisatie heeft naast de rol van projectfinancier ook de mogelijkheid om (tijdelijk) als projectinvesteerder op te treden. Het voor de realisatie van een duurzaam energieproject benodigde kapitaal wordt bijeengebracht door investeerders aangevuld met een vorm van financiering. De investeerders ontvangen voor het ingebrachte kapitaal een aandelenbelang in het project.

Gerealiseerd resultaat over 2014

Eind 2014 bestaat de projectportfolio van de Drentse Energie Organisatie (DEO) uit  52 projecten. Hiervan zijn er 13 gefinancierd. Daarnaast heeft DEO zes regelingen lopen. Vanuit deze regelingen zijn in totaal 44 MKB-ers gefinancierd.  Voor 6 projecten uit de projectenportfolio is een reservering gemaakt. In totaal heeft DEO voor ca. € 7,6 miljoen aan projecten gefinancierd. Hiervan is ruim € 5 miljoen daadwerkelijk uitgekeerd en staat € 2,6 miljoen in depot. De bedrag aan reserveringen bedraagt ca. € 5,4  miljoen. Hiermee staat de financieringsbestemming eind 2014 op ca. € 13 miljoen.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

Wordt dmv subsidie voor 100% gefinancierd door de provincie Drenthe.

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

Het financiële belang van de provincie is gelegen in de subsidie die is verleend door de provincie. Normaal gesproken is bij het verlenen van subsidie geen sprake van een financieel belang zoals aangegeven in het Besluit begroting en verantwoording  provincies en gemeenten bij een verbonden partij. Bij de stichting DEO ligt dat anders. De middelen uit de subsidie worden door de stichting revolverend ingezet in duurzame energieprojecten. Dit kan door middelen van leningen, garantiestelling of participatie.
De stichting DEO is opgericht voor bepaalde tijd, tot en met 2020. Het batig saldo van de DEO vervalt aan de provincie.

Bestuurlijk belang

Strikt genomen is er volgens de regels geen bestuurlijk belang maar doordat de provincie de oprichter van de stichting is, is er sprake van een zekere bestuurlijke verbondenheid, waardoor opname van deze organisatie in de lijst van verbonden partijen niet onlogisch is.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Volgens de statuten van DEO voorziet de Raad van Toezicht zelf in vacatures, met dien verstande dat het college van GS steeds het recht heeft om tenminste één lid van de RvT voor te dragen. Een bestuurlijk belang in de zin dat de provincie een zetel heeft in het bestuur is er dus niet.

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 7.942.260,-

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 20.370.766,-

Resultaat over afgelopen jaar

De totale lasten in 2013 bedragen € 577.341.  In 2013 is in totaal € 471.000,- uitgezet. Hiermee is voor ca. € 1 miljoen aan projecten gerealiseerd en ca. 510 ton aan CO2 reductie/jaar.

Dochterondernemingen

geen

Overige activiteiten

De Drentse Energie Organisatie treedt in Drenthe op als aanjager en accelerator van de transitie door;

 • Projectkansen te signaleren op te pakken en onder de aandacht te brengen bij belanghebbenden;
 • Opgedane ervaringen en kennis uit projecten in te brengen in andere projecten;
 • Haar uitgebreide netwerk open te stellen voor initiatiefnemers.

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Er is een bestuur (directeur) en een Raad van Toezicht.

Invloed uitoefenen

DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze subsidie zijn vastgelegd in een programma van eisen. Via een jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording afgelegd. Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met directeur plaats.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s

Risico’s hebben de omvang van het beschikbaar gestelde kapitaal.
Het is mogelijk dat de provincie door mogelijk verschillende oorzaken (tegenvallende rendementen, faillissement van de ontvangers van een lening van DEO of faillissement van DEO zelf) het beschikbaar gestelde bedrag niet revolverend zal blijken te zijn.

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
9.2 Stichting Drentse Bedrijfslocaties

Verbonden partij

Stichting Drentse Bedrijfslocaties (DBL)

Rechtsvorm

Stichting

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Stimuleren van economische activiteiten, werkgelegenheid en bedrijvigheid samen met de provincie Drenthe en de Drentse gemeenten. In praktijk: gebundelde inzet van middelen m.b.t. promotie en acquisitie.

Openbaar belang

Bevorderen werkgelegenheid via investeringsprojecten en vestiging van nieuwe bedrijven.

Overzicht activiteiten

Via DBL verlenen provincie en gemeenten opdracht aan de NOM om acquisitie te verzorgen voor Drenthe.
Via DBL worden de financiële bijdragen van provincie en gemeenten geïnd en via DBL wordt ook de factuur van de NOM voldaan

Financieel belang

Provincie levert jaarlijks een bijdrage van € 62.000,-- aan de stichting, voor de uitvoering van de acquisitie activiteiten van NOM in Drenthe.

Bestuurlijk belang

Via deelname aan bestuursvergadering DBL

Eigen vermogen op  31-12-2014

€ 11.131,--

Vreemd vermogen op 31-12-2014

-

Resultaat over afgelopen jaar

€ 0

Invloed uitoefenen

Vanuit Stichting Drentse Bedrijfslocaties (participanten: gemeenten en provincie) werd tot 2014 gezamenlijk opdracht verleend aan NOM voor de uitvoering van acquisitietaken t.b.v. Drenthe.
In 2014 is besloten tot een gewijzigde aanpak. De provincie financiert basisacquisitie via een rechtstreekse opdracht aan NOM. Voor specifieke additionele inzet maken gemeenten desgewenst zelf (rechtstreeks) afspraken met NOM.
Omdat de activiteiten van de stichting door deze nieuwe aanpak zijn beëindigd, wordt de stichting in 2015 opgeheven.

Risico’s

Risico’s zijn nihil

REGELEMENTEN

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem
6.4 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Verbonden partij

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Rechtsvorm

Regelement (ingesteld obv de Wet Milieubeheer)

Vestigingsplaats

Assen

Doel

Financiering voor eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen mogelijk maken conform Wet Milieubeheer artikel 15.47.

Openbaar belang

Gesloten stortplaatsen die voldoen aan wettelijke normen.

Overzicht activiteiten

Beleggen van heffingen die de exploitanten van de stortplaatsen, te weten Attero Noord in Wijster betalen. Ook is sprake van een zorgplicht, welke uit de volgende activiteiten kan bestaan:

 • maatregelen strekkende tot het instandhouden en onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem;
 • het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de bodem;
 • het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats.

Gerealiseerd resultaat

Fondsvermogen dat niet meer dan 10% afwijkt van de netto contante waarde van het doelvermogen. Bij meer afwijking wordt een heffing opgelegd.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

‘100%’. De provincie is beheerder van het fonds.

Financiële bijdrage
Provincie Drenthe in 2014

Niet van toepassing (Attero is verantwoordelijk voor de financiële bijdrage)

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde staten vormen het algemeen bestuur van het fonds. Het dagelijks bestuur bestaat uit 2 gedeputeerden, waaronder in ieder geval de gedeputeerde voor financiën en de gedeputeerde die belast is met de nazorg.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 7.292.335,-

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 50.190,-

Resultaat over afgelopen jaar

€ 225.782,- (na reservemutaties)

Dochterondernemingen

Niet van toepassing

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja. Corporate Governance is vastgelegd in het Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Dit betekent dat GS het algemeen bestuur vormen en het dagelijks bestuur gevormd wordt door gedeputeerde financiën en gedeputeerde milieu. Minstens tweemaal per jaar vergadert het AB.

Invloed uitoefenen

Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan slechts genomen worden door het AB.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s

Financieel risico: het door Attero niet nakomen van de opgelegde heffing. Het risico heeft zich niet voorgedaan. Attero heeft voldaan aan haar financiële verplichting.

NAAMLOZE VENOOTSCHAPPEN

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
9.1 NOM

Verbonden partij

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland (NV NOM)

Website

http://www.nom.nl/

Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Groningen

Doel

Het stimuleren van de regionale economische structuur en werkgelegenheid.  

Openbaar belang

Versterking noordelijke economie.

Overzicht activiteiten

De NOM heeft van haar aandeelhouders (Ministerie van EZ en de drie noordelijke provincies) de volgende kerntaken gekregen:

 • het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland (NOM Finance);
 • het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland (NOM Foreign Direct Investment);
 • het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige innovatieprojecten, van idee naar een marktrijp product (NOM Business Development).

Gerealiseerd resultaat 2013

Het ontwikkelbedrijf heeft de doelstellingen met betrekking tot het creëren en behouden van arbeidsplaatsen, de investeringen en de innovatie impuls ruim gehaald (NOM jaarverslag 2013).

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

0.01 % aandelen, net als provincie Groningen en provincie Fryslân. Overige aandelen (99,7%) in handen van Ministerie EL&I.

Financiële bijdrage in 2014

€ 330.000,-

Bestuurlijk belang

Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Nee. Wel invloed in kandidaat keuze via AvA.

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 70.456.000,-

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 3.308.000,-

Resultaat over 2013

€ 2.396.000,-

Dochterondernemingen

Venture Kapitaalfonds II BV (100%)
Venture Kapitaalfonds III BV (100%)
Drentse Participatiemaatschappij (100%)
Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen BV (100%)

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

Als aandeelhouder invloed via de AvA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

In de AVA van april 2014 zijn nieuwe profielschetsen voor de RvC vastgesteld en is door de aandeelhouders tevens een nieuwe benoemingsprocedure overeengekomen. In de nieuwe procedure stelt de RvC  - op basis van een door de aandeelhouders goedgekeurde profielschets -  zelf een 'shortlist van kandidaten' op; na instemming van de aandeelhouders voert de RvC de gesprekken met de betreffende kandidaten, gevolgd door benoeming op basis van benoemingbesluit door de Aandeelhouders.

Risico’s

Verwijzend naar het beperkte belang (0,01%) dat de provincie in de onderneming heeft, is het risico eveneens beperkt.    

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt
9.3 Groningen Airport Eelde

Verbonden partij

Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)

website

www.groningenairport.nl

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Eelde

Doel

Uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder voornamelijk de aanleg, het onderhoud, de ontwikkeling, exploitatie van het luchtvaartterrein inclusief het verrichten van daaraan verbonden handelingen van commerciële of financiële aard (art. 2 lid 1a Statuten GAE).

Openbaar belang

De luchthaven vormt een ‘essentiële infrastructurele basisvoorziening’ die bijdraagt aan de internationale en sociaal-maatschappelijke bereikbaarheid van Noord-Nederland. Zij maakt daarmee deel uit van het totaalpakket aan keuzes in mobiliteit voor inwoners en bedrijven. Daarnaast fungeert de luchthaven als katalysator voor het regionale vestigingsklimaat en levert zij een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid, als zodanig passend binnen de doelen zoals opgenomen in product 9.3, Verbeteren van vestigingsklimaat. Via onder meer de accommodatie van medische vluchten en het belangrijkste opleidingscentrum van verkeersvliegers in Nederland vervult GAE ook een duidelijke maatschappelijke functie.

Overzicht activiteiten

Groningen Airport Eelde N.V. zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het luchtvaartbedrijf met een optimaal economisch en sociaal-maatschappelijk rendement. Vanuit dat oogpunt wordt continu gewerkt aan het luchthavenproduct waaronder aan de luchthaven verbonden diensten, de ruimtelijke ontwikkeling van het luchthaventerrein en het bestemmingsportfolio.

Gerealiseerd resultaat 2013

Geen bijdrage vanuit de provincie voor dit jaar.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

De provincie Drenthe bezit 30% van de aandelen.
Overige aandelen in handen van de provincie Groningen (30%), de gemeente Groningen (26%), de gemeente Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%).

Financiële bijdrage in 2014

Geen. Vanaf 2004 tot 2013 is een jaarlijkse bijdrage gestort, welke sinds 2006 aangemerkt en opgenomen als agiostorting.

Bestuurlijk belang

Stemrecht in de AvA.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Ja. Drenthe heeft als aandeelhouder voor één lid van de RvC tevens een voordrachtsrecht.

Eigen vermogen op 31-12-2013

€ 15.054.451-

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 29.237.868-

Resultaat over 2013

€ -492.869,-

Dochterondernemingen

Nee.

Overige activiteiten

Niet van toepassing.

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

Via AvA: Het bestuur dient de AvA om toestemming te vragen in de volgende situaties (artikel 11 lid 4 Statuten GAE):

 • Overdracht van de onderneming of nagenoeg de hele onderneming aan een derde;
 • Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een andere rechtspersoon;
 • Het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap van ten minste een derde van het bedrag van de activa;
 • Het verkrijgen van eigen aandelen.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

In 2012 is een nieuwe algemene profielschets vastgesteld waaraan elk lid van de RvC moet voldoen. In overleg met de RvC wordt door de voordragende aandeelhouder een specifieke profielschets opgesteld voor de betreffende vacature waarvoor zij een voordracht kan doen. Deze profielschets wordt vastgesteld door de AvA.

Risico’s

Risico's blijven beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng in geval van een faillissement. Het aandelenkapitaal van de provincie Drenthe is nominaal gewaardeerd op € 1.252.443,--.
Drentse storting € 2.156.434,-- (7 x € 308.062,--) in de agioreserve.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.1 Enexis N.V.

Verbonden partij

Enexis N.V.

Rechtsvorm

Enexis Holding NV is een naamloze vennootschap.

Vestigingsplaats

Rosmalen

Doel

Enexis zet alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie (Missie uit Jaarverslag 2011).

Openbaar belang

Energiedistributie wordt gezien als publieke taak; vandaar dat de aandelen Enexis in publieke handen moeten blijven.

Overzicht activiteiten

Enexis is een netwerkbedrijf dat ingevolge de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), ook wel splitsingswet genoemd, alle netwerkactiviteiten van het voormalige Essent bezit en beheert. Wel zijn de 150 kV-netten inmiddels verkocht aan TenneT

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten.

Ontvangen dividend in 2014

€ 2.725.862,-

Bestuurlijk belang

Stemrecht in de AVA.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2013

€ 239,1 mln. winst

Eigen Vermogen 31-12-2013

€ 3.370 mln.

Vreemd Vermogen 31-12-2013

€ 2.895 mln.

Dochterondernemingen

Fudura

Overige activiteiten

Fudura verzorgt meetdiensten voor zakelijke klanten, levert een commercieel dienstenpakket aan klanten met een eigen infrastructuur en ontwikkelt nieuwe, duurzame producten in het kader van de energietransitie.

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s

Gezien de wettelijke basis/status zijn de risico’s voor de Provincie uitermate gering.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
 10.2 Attero N.V.

Op 22 mei 2014 heeft de provincie Drenthe - met vrijwel alle andere voormalige aandeelhouders - de aandelen van Attero Holding NV verkocht aan Waterland Private Equity BV. De opbrengst van deze verkoop kan worden gesteld op € 3.614.193,--, zijnde het bedrag dat op 28 mei 2014 den aan de provincie is overgemaakt. Van de opbrengst is een bedrag in escrow gehouden voor afwikkeling van lopende zaken; eventueel komt er op een later moment nog een nabetaling.
Door de verkoop dient ook de boekwaarde afgewikkeld te worden dat betreft een bedrag van € 75.960,-- en is de daadwerkelijk opbrengst € 3.538.233,--. Door de verkoop van de aandelen Attero komt de jaarlijkse dividendopbrengst te vervallen met ingang van 2014. Deze opbrengst was in de Begroting 2014 geraamd op € 171.000,-- structureel.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.3 N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Verbonden partij

NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

website

www.wmd.nl

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Assen

Doel

Vooral de zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in haar verzorgingsgebied van drinkwater in het verzorgingsgebied

Openbaar belang

Drinkwater van goede kwaliteit en tegen een acceptabele prijs,vastgelegd in de Drinkwaterwet

Overzicht activiteiten

De NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) staat garant voor duurzame en efficiënte drinkwatervoorziening aan 450.000 inwoners van elf Drentse gemeenten. De WMD is een winstgevend bedrijf en behoort al jaren tot de top in de landelijke benchmark van waterbedrijven.
De aandeelhouders hebben belangrijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van de tarieven en voorwaarden. Binnen het verzorgingsgebied produceert de WMD jaarlijks 32 miljard liter drinkwater in 12 drinkwaterproductiebedrijven. De organisatie had in 2011 een netto omzet van ruim M € 36 en sloot dat jaar af met een positief resultaat. Kwaliteit, leveringszekerheid en betaalbaarheid staan als kernwaarden voorop. De WMD haalt daarom haar water uit de meest betrouwbare bron, diep uit de grond. Voor de controle van dit kwaliteitsproduct heeft de WMD de beschikking over een laboratorium. De kwaliteit van het water is in de wet vastgelegd. Naast het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater wil de WMD zich nationaal en internationaal profileren op de watermarkt. Deze activiteiten zijn ondergebracht in verschillende BV's. Daarnaast legt de WMD zich toe op andere en vernieuwende wateractiviteiten. Bij alle activiteiten staat de zorg voor natuur en milieu voorop. De aandeelhouders ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van de WMD en een duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Resultaat

Zorg en instandhouding van (drink)watervoorziening in WMD verzorgingsgebied.

Ontvangen dividend in 2014

€ 1.241,-

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

Aandelen (50 %); overige aandelen in handen van elf Drentse gemeenten

Bestuurlijk belang

Stemrecht in de AvA

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Ja. Het door de provincie voorgedragen lid is voorzitter van de RvC.
Overeenkomstig hetgeen in de Nota Verbonden partijen is vermeld wordt een extern persoon voorgedragen die geen functie vervult binnen het provinciaal apparaat. De selectie van deze persoon vindt plaats via een open en transparante procedure.
Met de voordracht wordt beoogd dat een commissaris wordt benoemd die in staat is toezicht te houden op het bestuur en anderzijds afwegingen kan maken waarbij niet alleen het ondernemingsbelang speelt maar ook het publieke belang daarmee kan combineren

Eigen vermogen op  
31-12-2013

€ 41.203.000,-

Vreemd vermogen op
31-12-2013

€ 105.017,-

Resultaat over 2013

€ 2.282.000,-

 Dochterondernemingen

 • Noordwater BV
 • NieuWater BV
 • Drentse Golf en Countryclub BV
 • Futuro BV
 • Waterfund Holland BV
 • Waterlaboratorium Noord BV

Overige activiteiten

De WMD kenmerkt zich al jaren door een geïntegreerde exploitatie van drinkwater en ander waterprojecten. Volgend op de juridische herstructurering/vereenvoudiging van 2010, is in 2011 een start gemaakt om de drinkwateractiviteiten en ander wateractiviteiten naast
de procesmatige en organisatorische scheiding ook financieel volledig te scheiden. Hierbij is de Drinkwaterwet leidend.

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja, met ingang van 2006
De corporate governance is vastgelegd in de Statuten, het Directiestatuut en het Reglement Raad van Commissarissen.

Invloed uitoefenen

In beginsel zijn de regels omtrent de structuurregeling van toepassing op WMD. Dit brengt met zich mee dat de WMD verplicht is om een RvC in te stellen. De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
WMD is echter gebonden aan de bepalingen uit de Drinkwaterwet 2011. Deze wet heeft – indien strijdig – voorrang boven hetgeen bepaald is in het Burgerlijk Wetboek. Voorts zijn de bepalingen van de Drinkwaterwet van toepassing ongeacht of de statuten (al) zijn geconformeerd aan de Drinkwaterwet.
De lokale overheden, in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hebben een toezichthoudende taak met betrekking tot het beleid en bestuur van WMD. Om het de lokale overheden mogelijk maken deze toezichthoudende taak uit te oefenen heeft de wetgever de Ava bepaalde bevoegdheden toegekend. Allereerst heeft de wetgever het verzwakte regime van toepassing verklaard, waardoor de Ava met name door middel van uitoefening van de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurders van de vennootschap invloed kan uitoefenen op het beleid  van het bestuur. Het bestuur van een kapitaalvennootschap kan te allen tijde worden ontslagen. Daarbij speelt geen ontslagbescherming. Verder heeft de Ava een specifieke bevoegdheid toebedeeld gekregen, namelijk het (uiteindelijk) bepalen van de hoogte van de tarieven. Deze bevoegdheden maken het de Ava mogelijk om het beleid van het bestuur tot op zekere hoogte te beïnvloeden.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

De RvC, 6 leden, vervult de formele taken als toezichthouder en werkgever van de directie en staat de directie bij in het maken van strategische afwegingen en keuzes.
Op grond van de Corporate Gorvernance Code  moet een commissaris geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt hij over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Tevens moet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en bestuurder worden vermeden.

Risico’s

Geen specifieke risico’s

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.4 Nederlandse Waterschapsbank.

Verbonden partij

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

website

www.nwbbank.com

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Uitoefening van het bankbedrijf door onder andere het verstrekken van kredieten aan waterschappen en andere publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen. Voor het bereiken van dit doel dient de NWB Bank te voorzien in haar funding. De bank doet dit door het uitgeven van schuldpapier onder haar emissieprogramma’s.

Openbaar belang

De Nederlandse Waterschapsbank is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken.

Overzicht activiteiten

Kredietverlening: breed assortiment aan leningvormen binnen de Nederlandse (semi) publieke sector. Ze verstrekken kredieten aan decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van decentrale overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een decentrale overheid. Daarnaast financieren ze instellingen op het gebied van volkshuisvesting en gezondheidszorg indien er sprake is van een borging van het waarborgfonds.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

Aandelen; 0,32% (40 stuks)

Financiële bijdrage in 2014

Nvt.

Bestuurlijk belang

Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de NWB en haar doelen via stemrecht.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Nee.

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 1.256.000.000,--

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 71.850.000.000,--

Nettowinst 2013

€ 34.000.000,--

Dochterondernemingen

Nee

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

Via stemrecht AVA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

-

Risico’s

Geen specifieke risico’s

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.5 Bank Nederlandse gemeenten (BNG).

Verbonden partij

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

website

www.bngbank.nl

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Openbaar belang

De BNG is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken.

Overzicht activiteiten

BNG Bank biedt een compleet pakket van financiële diensten in de (semi) publieke sector met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleggen, treasury en aanvullende adviesdiensten.

Ontvangen dividend in 2014

€ 111.443,-

Financieel belang

Aandelen: 0,09% (87.750 stuks)

Bestuurlijk belang

Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de BNG en haar doelen via stemrecht.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Nee.

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 2.918.000.000,--

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 128.265.000.000,--

Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar (2013)

€ 397.000.000,--

Dochterondernemingen

BNG Gebiedsontwikkeling, BNG Vermogensbeheer, Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel,

Overige activiteiten

Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

Via stemrecht AVA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

-

Risico’s

Geen specifieke risico’s

BESLOTEN VENOOTSCHAPPEN

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.6 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V

Verbonden partij

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Rechtsvorm

Publiek Belang Elektriciteitsproductie is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch

Doel

Vanwege de voorlopige uitkomst van een juridische procedure ter zake, is in september 2009 besloten tot een afsplitsing van het 50%-belang van Essent in het Zeeuwse elektriciteitsproductiebedrijf EPZ. Na onderbrenging van dat belang in de daartoe opgerichte, afzonderlijke houdstermaatschappij EPZ, is deze overgedragen aan de voormalige aandeelhouders van Essent. In 2011 is overeenstemming bereikt over een minnelijke oplossing van het
geschil dat heeft geleid tot de genoemde juridische procedure, waarna het EPZ-belang alsnog is verkocht aan RWE.

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten

PBE heeft alleen nog enkele toezichthoudende taken.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Eigen vermogen op  31-12-2013

€ 1.616.680,--

Vreemd vermogen op 31-12-2013

€ 111.272,--

Resultaat voor belastingen over afgelopen jaar

-/- € 18.114,--

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s

Na verkoop geen specifieke risico’s meer.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.7 Verkoop Vennootschap

Verbonden partij

Verkoop Vennootschap B.V.

Rechtsvorm

Verkoop Vennootschap is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch

Doel

De SPV Verkoop Vennootschap is o.a. belast met het beheer van en de afwikkeling van mogelijke claims op het gevormde risicofonds van € 800 miljoen, dat vanuit de betreffende verkoopopbrengst is gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van de verkopende aandeelhouders in verband met de vervreemding van het productie- en leveringsbedrijf van Essent.

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten

In 2011 is de eerste helft van het genoemde risicofonds van € 800 miljoen minus het bedrag van daarop liggende claims, vrijgevallen ten gunste van de voormalige aandeelhouders van Essent. De vrijval van de tweede helft van dit fonds minus eventuele additionele claims, zal plaatsvinden in 2015.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten.

Financiële bijdrage provincie Drenthe

Nvt

Bestuurlijk belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2013

€ 62,1 miljoen verlies

Eigen Vermogen 31-12-2013

€ 347,3 miljoen

Vreemd Vermogen 31-12-2013

€ 98,1 miljoen

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s

Eventuele toegekende claims worden opgevangen binnen balans.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.8 CBL (Cross Border Leases) vennootschap

Verbonden partij

Cross Border Leases Vennootschap B.V.

Rechtsvorm

CBL Cross Border Leases is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch

Doel

De SPV CBL Vennootschap is belast met het beheer van en de afwikkeling van mogelijke claims op het gevormde Escrowfonds, dat is gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van de verkopende aandeelhouders in verband met de eerder door Essent afgesloten cross border leases op centrales en netten en de kosten van een mogelijke vrijwillige beëindiging van de thans nog resterende leases.

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten

Vanwege vrijwillige vervroegde beëindiging van de bestaande cross border leases, is in 2011 besloten tot uitkering van het grootste deel van het genoemde escrowfonds. Deze uitkering is toegekomen aan RWE en aan de voormalige aandeelhouders van Essent (ieder de helft).

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2013

$ 9,88 mln. winst

Eigen Vermogen 31-12-2013

$ 9,88 mln.

Vreemd Vermogen 31-12-2013

$ 103.732.

De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar

Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) geliquideerd en valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.   

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s

Claims worden opgevangen binnen escrowfonds.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.9 Vordering Op Enexis

Verbonden partij

Vordering op Enexis B.V.

Rechtsvorm

Vordering op Enexis is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch

Doel

De SPV Vordering op Enexis is belast met de uitvoering van alle taken die verband houden met het beheer van de aan de aandeelhouders overgedragen bruglening, die eerder door de holding Essent was verstrekt aan haar voormalig netwerkbedrijf.

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten

Beheer bruglening; gestreefd wordt naar versnelde aflossing.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten.

Financiële bijdrage 2014

N.v.t.

Bestuurlijk belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2013

€ 11.918 verlies

Eigen Vermogen 31-12-2013

€ 82.250

Vreemd Vermogen 31-12-2013

€ 862 mln.

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s

Enig renterisico bij vervroegde aflossing.

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering
10.10 CSV Amsterdam B.V.

Verbonden partij

CSV Amsterdam B.V. ( voorheen Claim Staat B.V.)

Rechtsvorm

De SPV CSV Amsterdam B.V. is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats

‘s Hertogenbosch

Doel

De SPV Claim Staat is verantwoordelijk voor het vervolg van de lopende juridische procedure tegen de Staat, die eerder door Essent was opgestart in verband met de van rijkswege opgelegde verplichting tot afsplitsing van haar netwerkbedrijf en de daardoor door Essent geleden schade.

Openbaar belang

Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten

Voeren en afhandelen lopende procedure.

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie Drenthe

2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in publieke handen bij provincies en gemeenten.

Financiële bijdrage 2014

N.v.t.

Bestuurlijk belang

Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Recht om voordracht te doen voor lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2013

€ 14.095 verlies

Eigen Vermogen (begin 2013 en eind 2013)

€ 66.482 en € 52.387

Vreemd Vermogen (begin 2013 en eind 2013)

€ 1.785 en € 12.484

De verwachte omvang van het Eigen Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 10,5 mln. en € 4,0 mln.

De verwachte omvang van het Vreemd Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 25.000 en € 25.000

De verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar

€ 3 mln. verlies

Dochterondernemingen

Geen

Overige activiteiten

Geen

Geconformeerd aan de Corporate Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen

De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s

-