Arbeidskostengerelateerde verplichtingen

In het Besluit begroting en verantwoording is bepaald dat de arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume een onderdeel van de uiteenzetting over de financiële positie in de jaarrekening zijn. Wij beschrijven het verloop van deze verplichtingen ten opzichte van de begroting.

Vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW)
De totale lasten van de vergoeding Ziekte Verzekering Wet (ZVW) hebben in 2014 € 1.552.023,-- bedragen. Deze vergoeding geldt totdat werknemers uit dienst treden.

Vakantiegeld
In de maand mei werd het vakantiegeld over de daar voorafgaande 12 maanden betaald. Aan het eind van het jaar ontstaat er daardoor een verplichting van 7 maanden vakantiegeld. Het bedrag van de verplichting per 31 december 2014 bedraagt € 1.662.804,--. Overigens is de regelgeving hieromtrent gewijzigd. Vakantiegeld wordt vanaf 2015 uitbetaald in het jaar dat het wordt opgebouwd. Er zal dan ook in vervolg aan het eind van het jaar geen verplichting t.a.v. vakantiegeld meer zijn.

Pensioenen/wachtgelden
Er zijn per eind december 30 uitkeringsgerechtigden. Dat betreffen pensioen ontvangende ex-leden van gedeputeerde staten en/of nabestaanden (19) en overige slapers en actieven (11). Daarnaast zijn er 1 ex-gedeputeerden die wachtgeld ontvingen. In 2014 zijn de uitgaven voor pensioenen € 397.206,-- geweest en de wachtgelden € 109.274,-- geweest. De rentetoevoeging aan de Appa voorziening bedroeg € 468.324,-- (begroot was € 200.000,--).