Onderhoud kapitaalgoederen

Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de exploitatie gemoeid. In de paragraaf die hieraan wordt gewijd, worden de beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten daarvan weergegeven. In deze verantwoording doen wij verslag over de uitvoering van het onderhoud aan de kapitaalgoederen. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een meerjarig nut. Deze kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd:

 • Wegen
 • Vaarwegen
 • Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)
 • Groen
 • Gebouwen

Bij alle kapitaalgoederen is geen sprake van achterstallig onderhoud. In die gevallen waar dit mogelijk is, wordt groot onderhoud gelijktijdig uitgevoerd met vernieuwingsinvesteringen. Ook op onze vaarwegen is er geen sprake van achterstallig onderhoud. Bij de overdracht van de N34 aan de provincie is de afkoopsom in een reserve gestort. De stand van de reserve is voldoende voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud en het doen van verdere aanpassingen aan deze weg ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer. Dit onderhoud wordt bovendien gecombineerd met investeringswerken.
In de komende jaren gaan we het beheer van onze wegen en vaarwegen verder professionaliseren. Aan onderhoudskeuzes zullen maatschappelijke waarden, zoals verkeersveiligheid, doorstroming en financiën, ten grondslag liggen. De onderhoudsstaat, moet samen met inspecties worden vastgelegd in systemen, waardoor keuzes voor de lange termijn gefundeerd gemaakt kunnen worden.

In het provinciehuis, het Drents Museum hebben een aantal jaren gelden ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden, waarbij ook de in die gebouwen aanwezige technische installaties zijn vernieuwd en aangepast. Ook hier is geen sprake van achterstallig onderhoud. Dat geldt even eens voor het Depot Drents Museum dat ook enkele jaren geleden geheel nieuw gebouwd is.

 • Wegen

Kengetallen
De provincie Drenthe beschikt over ongeveer 467 km wegen, 13 km parallelwegen, 256 km fiets-paden, 26 km op- en afritten, 9 km dubbele rijbanen en 3 km voetpaden. Hierin bevinden zich 330 kruispunten/T-aansluitingen, 92 rotondes, 7 verkeersregelinstallaties, 9 carpoolplaatsen, 2 transferia en een groot aantal (circa 80) bushokjes.

Budget voor onderhoud
De kosten van onderhoud van de wegen, zoals opgenomen in de begroting 2014, en de werkelijke kosten zijn als volgt:

Verantwoording 2014

Lasten

Begroot 2014

Realisatie 2014

Programma Beheer en onderhoud

€ 10.475.407,--

€ 9.853.423,--

Het beleidsplan beheer en onderhoud is afgerond. Het cyclische beheer en onderhoud is in 2014 volgens planning verlopen; de zachte winter heeft ertoe geleid dat er minder middelen zijn uitgegeven dan begroot.

 • Vaarwegen

De provincie beheert circa 176 km vaarwegen, met daarnaast 21.200 are bermen en taluds en 24.900 meter watergangen. Het water in de vaarwegen wordt op peil gehouden door middel van 19 sluizen (van 2 sluizen hebben wij het nautisch beheer) en 14 gemalen.

Vaarweg Meppel-De Punt
Kengetallen
Totale lengte is 64 km vaarweg: het Noord-Willemskanaal, de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep.Over de vaarweg liggen 26 beweegbare bruggen en het water wordt op peil gehouden door middel van9 sluizen en 6 pompgemalen/aflaten.

Budget voor onderhoud
Het beschikbare budget voor onderhoud bestaat, voornamelijk uit bijdragen van derden (rijk en
waterschappen). Opmerking hierbij is dat de vergoeding van het Rijk voor groot onderhoud met ingang van2024 komt te vervallen.

Verantwoording 2014
Lasten Begroot 2014 Realisatie 2014
Programma Beheer en onderhoud € 4.864.983,-- € 4.821.175,--

Stand per 1 januari 2014
Saldo reserve Beheer vaarweg Meppel-De Punt € 4.974.881,--
Stand 31 december 2014
Saldo reserve Beheer vaarweg Meppel0-De Punt € 3.288.551,--

De aanleg van de passantenhaven Dieverbrug is afgerond in 2014. Voor de sanering van de vervuilde grond hebben we circa € 350.000,-- extra aan kosten moeten maken. In 2014 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor bediening op afstand op het Noord-Willemskanaal. De daadwerkelijke aanleg staat gepland voor 2015 en 2016. De voorgenomen werkzaamheden voor vervanging van de oeverbeschoeiing (Drentse Hoofdvaart, Noord-Willemskanaal) zijn uitgevoerd.

Zuidoost-Drentse vaarwegen
Kengetallen
De totale lengte is 112 km (inclusief Vaarweg Erica-Ter Apel), waarin zijn opgenomen alle vaarwegen die in het beheer en onderhoud zijn van de provincie Drenthe en die niet vallen onder de vaarweg Meppel-De Punt. Over deze vaarwegen liggen 20 provinciale, beweegbare bruggen en wordt het water op peil gehouden door middel van 10 sluizen en 8 gemalen met aflaatwerken.

Budget voor onderhoud
Het beschikbare budget voor onderhoud wordt aangevuld met bijdragen die van derden (met name
waterschappen) worden ontvangen.
Verantwoording 2014

Lasten Begroot 2014 Realisatie 2014
Programma Beheer en onderhoud € 1.759.711,-- € 1.714.817,--
Het dagelijks beheer en onderhoud van de vaarwegen is volgens de planning uitgevoerd.

Vaarverbinding Erica – Ter Apel
Het project is op enkele restwerkzaamheden na afgerond. De ILG Pop subsidie is vastgesteld.

 • Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)

Kengetallen
De provincie beheert een groot aantal kunstwerken: 445 duikers, 46 vaste bruggen, 13 houten bruggen, 6 betonnen fietsbruggen, 35 viaducten, 30 onderdoorgangen, 2 stalen bruggen. De kosten van exploitatie en onderhoud van de kunstwerken zijn in de Begroting verdisconteerd in het Programma beheer en onderhoud (zowel voor de wegen als de vaarwegen)

 • Groen

Kengetallen
Drenthe beheert 66.200 are bermen met ruim 29.000 bomen. De ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de infrastructuur.

 • Verlichting (openbare verlichting)

In het Beleidsplan verlichting is opgenomen de openbare verlichting tot een minimum te beperken.In het kader van energiebesparing, door toepassing van ledverlichting, zal in 2015 een extra inspanning gepleegd worden om de openbare verlichting te verduurzamen ( € 250.000,-- extra beschikbaar gesteld). Masten ouder dan 35 jaar zullen compleet worden vervangen, armaturen van de overige masten met een restlevensduur van 5 jaar zullen ook worden vervangen. Er zal onderzocht worden of het doelmatig is om armaturen met een restlevensduur van meer dan  10 jaar ook te vervangen door deze Led-module.
De kosten van de exploitatie en het onderhoud van de verlichting zijn in de Begroting verdisconteerd in het Programma beheer en onderhoud (zowel voor de wegen als de vaarwegen).

 • Gebouwen

Naast de steunpunten op het werkterrein van wegen en kanalen kent de provincie Drenthe nog drie gebouwen waarvan zij het onderhoud heeft. Dit betreffen:

Het provinciehuis.
Het Drents Museum, inclusief Huize Tetrode.
Het Depot Drents Museum.

Provinciehuis
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan het provinciehuis uit te voeren, is het onderhoudsplan geactualiseerd en in 2014 aangepast, waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Dit onderhoudsplan wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo van de voorziening is op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Voor de uitvoering van het onderhoudsplan is in de meest actuele Meerjarenbegroting rekening gehouden. Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget in de begroting opgenomen. Er zijn een beperkt aantal investeringen opgenomen die betrekking hebben op het provinciehuis.

Provinciehuis

2014

2015

2016

2017

2018

Toevoeging aan de voorziening

 268.271

    398.750

 398.750

 398.750

 398.750

Onttrekking voorziening provinciehuis

   22.067

 1.249.900

 197.646

 188.191

 337.071

Lasten dagelijks onderhoud

 200.458

    192.395

 192.395

 192.395

 192.395

De begrote onttrekking aan de voorziening wegens onderhoudswerken bedroeg € 680.643,-- en het gerealiseerd bedrag is € 22.067,--. De begrote storting in de voorziening bedroeg € 268.271,-- en is ook gerealiseerd. Het saldo van de Voorziening groot onderhoud provinciehuis bedraagt per 31 december 2014 € 1.139.785,--. Het begrote bedrag van dagelijks onderhoud bedroeg € 192.395,-- en het gerealiseerde bedrag is uitgekomen op € 200.458,--.

Drents Museum
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan de gebouwen van het Drents Museum uit te voeren, is het onderhoudsplan naar aanleiding van de verbouwing en nieuwbouw van het Drents Museum aangepast, waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Dit onderhoudsplan wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo van de voorziening is hiermee op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud.
Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget in de begroting opgenomen.

Drents Museum

2014

2015

2016

2017

2018

Toevoeging aan de voorziening

 264.675

    165.000

 165.000

 165.000

 165.000

Onttrekking voorziening Drents Museum

 217.621

    119.947

 192.154

 357.565

 104.196

Lasten dagelijks onderhoud

 159.047

    240.000

 240.000

 240.000

 240.000

De begrote onttrekking aan de voorziening wegens onderhoudswerken bedroeg € 170.691,-- en het gerealiseerd bedrag is € 217.621,--. De begrote storting in de voorziening bedroeg € 264.675,-- en is ook gerealiseerd. Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Drents Museum bedraagt per 31 december 2014 € 254.940,--. Het begrote bedrag van dagelijks onderhoud inclusief dat voor Huize Tetrode bedroeg € 136.500,-- en het gerealiseerde bedrag is uitgekomen op € 159.047,--.

Depot Drents Museum
Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhoudsplan voor het Depot Drents Museum ook een voorziening ingesteld, nadat het depot in 2011 was opgeleverd. De planning beslaat een periode van 25 jaar. Dit onderhoudsplan wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo van de voorziening is hiermee op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud.
Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget in de begroting opgenomen.

Depot Drents Museum

2014

2015

2016

2017

2018

Toevoeging aan de voorziening

   14.043

      14.043

   14.043

   14.043

   14.043

Onttrekking voorziening Depot Drents Museum

          -  

      10.187

     2.800

     1.160

     1.189

Lasten dagelijks onderhoud

   35.664

      47.352

   47.352

   47.352

   47.352

De begrote onttrekking aan de voorziening wegens onderhoudswerken bedroeg € 1.077,-- en het gerealiseerd bedrag is € 0,--. De begrote storting in de voorziening bedroeg € 14.043,-- en is ook gerealiseerd. Het saldo van de Voorziening groot onderhoud provinciehuis bedraagt per 31 december 2014 € 50.384,--. Het begrote bedrag van dagelijks onderhoud bedroeg € 47.352,-- en het gerealiseerde bedrag is uitgekomen op € 35.664,--.