Investeringen

Investeringsprojecten

In 2014 waren er in totaal 112 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (68) wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid volgens het Provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer . De overige projecten hebben betrekking op wegen en vaarwegen (21), ICT (21) en gebouwen (2). De totale netto-investering op de provinciale investeringsprojecten in 2014 bedroeg € 8.213.000,-- (in 2013 was dit € 8.493.000,--)

Van de 112 lopende projecten, zijn er 22 in financieel en technisch opzicht geheel in 2014 afgerond en is er 1 project vervallen. (van de afgesloten investeringsprojecten waren 12 projecten van verkeer en vervoer, 5 van wegen/vaarwegen en 4 van ICT). De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 12.637.000,--. Van dit krediet is € 1.275.000,-- overgebleven. De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 855.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een voordeel van € 433.000,-- en de ICT projecten een nadeel van € 13.000,--.
Het voordeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2014 in lagere kapitaallasten, waarbij het voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste komt van de reserve investeringen verkeer en vervoer.

De investeringen kunnen als volgt worden gerecapituleerd:

(x € 1.000,--)

Verstrekte kredieten

Realisatie

kredietruimte

89 lopende investeringsprojecten

uitgaven 1 januari 2014

18.019

investeringen 2014

7.527

totale uitgaven

94.776

25.546

69.230

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2014

4.260

ontvangen bijdragen 2014

2.183

totale bijdragen 2014

12.544

6.443

6.101

totaal netto

82.232

19.103

63.129

De dit jaar afgesloten 23 projecten

uitgaven 1 januari 2014

9.608

investeringen 2014

3.473

totale uitgaven

9.852

13.081

958

Bijdragen derden en reserves 1 januari 2014

1.115

ontvangen bijdragen 2014

604

totale bijdragen 2014

1.402

1.719

-317

Totaal netto

12.637

11.362

1.275

Netto investering in 2014 (x € 1.000,--)

Totale uitgaven 2014

11.000

Totale inkomsten 2014

2.787

Kapitaallasten

De kapitaallasten (x € 1.000,-- )zijn op de navolgende wijze aan programma’s doorberekend:

Programma

Budget

Realisatie

Verschil

V/N

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

8.366

8.366

0

-

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

1.412

1.412

0

-

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

49

49

0

-

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

215

215

0

-

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

3.224

3.224

0

-

De kapitaallasten die worden toegerekend aan programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit komen grotendeels ten laste van de reserve investeringen verkeer en vervoer.

Overzicht restant kredieten van lopende investeringsprojecten

Nummer

Omschrijving

Budgetbedrag

Kosten

Opbrengsten

restant/tekort

Af te sluiten

Opmerkingen

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010 en eerder

6300517

Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo

5.000.000

5.000.000

0

0

ja

Project is afgerekend met de gemeente Assen.

6300607

UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden

500.000

0

0

500.000

nee

Betreft reservering. Bestuurlijke afspraken in RSP-verband

6300708

N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK

700.000

572.808

-16.000

143.192

nee

Project is deels gereed en voor een deel nog in uitvoering

6300711

A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte A28/N386

57.788

57.788

0

0

ja

Project is afgerond.

6300713

Q-liner Zuidlaren-Groningen

168.067

168.067

0

0

ja

Project is afgerond.

6300714

N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa

250.000

1.270.703

-1.024.018

3.314

ja

Project is afgerond.

6300716

OV-vriendelijke ontsluiting

250.000

135.468

0

114.532

nee

Dit project is omgezet in 2 andere projecten, namelijk: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000). Beide projecten zijn uitgevoerd. Berggierslanden is afgerekend, maar P&R nog niet.

6300723

Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat

328.000

0

0

328.000

nee

Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening

6300724

Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde

300.000

0

0

300.000

nee

Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening

6300733

N374 Busstation Borger

800.000

798.582

0

1.418

ja

6300740

Toegankelijkheid Dwingelderveld

250.000

0

0

250.000

ja

Convenantproject Westerveld. Wordt niet meer uitgevoerd.

6300807

N374/N857 Reconstructie aansluiting

1.300.000

1.516.435

-216.624

189

nee

De afrekening met de gemeente is in voorbereiding.

6300810

Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat **** (35101 balansrek)

2.600.000

0

0

2.600.000

nee

Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening.

6300811

Schutstraat hoogeveen (035101 balansrekening)

810.000

455.393

0

354.607

nee

Project is in uitvoering

6300818

N372/N386Vervanging VRI

1.000.000

401.126

0

598.874

nee

project is uitgevoerd. De afrekening zal in het voorjaar 2015 gedaan worden.

6300907

Bijdrage aan Station Emmen-Zuid

3.500.000

0

0

3.500.000

nee

Project is uitgevoerd, maar er is nog geen overeenstemming met de gemeente Emmen over de afrekening.

6300909

N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde

750.000

487

0

749.513

nee

Project is afgerond, maar met RWS is nog geen overeenstemming. Afrekening volgt in voorjaar 2015.

6300911

N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag Westdorp/ fietspad

611.482

441.140

0

170.342

Project is nog niet geheel uitgevoerd. Kom Schoonloo wordt nog aangepakt.

6300915

N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW

149.960

35.673

0

114.287

ja

Project is afgerond.

6300922

Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (onderdeel Kolibri)

84.305

325.361

-241.056

1

ja

Project is afgerond.

6300924

Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.

1.300.000

540.103

0

759.897

nee

Uitvoering in 2014, 2015 en 2016

6300925

Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden

700.000

601.870

-567.396

665.526

nee

Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015

6301003

Kunstprojecten langs provinciale wegen

50.000

260.464

-185.000

-25.464

nee

Kunstprojecten zijn geplaatst. Afrekening met WK moet nog plaatsvinden.

6301007

Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

415.695

26.059

-26.059

415.695

nee

In 2015 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats. Deel van de kosten zijn gecorrigeerd, omdat dit via sisa BDU verantwoord moest worden in 2014

6301009

Diverse studies: - Beleidsonderzoek algemeen

50.000

50.000

0

0

nee

Studies zijn nog niet aleemaal afgerond, maar lopen volgens planning

Diverse studies: - studie luchtvaartbeleid

30.000

13.501

0

16.499

Diverse studies: - studie OV en Spoor in Drenthe

140.000

106.465

0

33.535

Diverse studies: - vervolgstudie Dryport ca

30.000

30.000

0

0

6301010

N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen

430.000

425.640

0

4.360

nee

Project is afgerond, maar afrekening volgt nog in voorjaar 2015

6301012

N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve

425.000

1.391.827

-282.778

-684.049

nee

Project is uitgevoerd. De afrekening met gemeente is in voorbereiding. Bijdragen BDU, WK en gemeenten (respectievelijk € 425.000, € 283.000 en € 350.000) moeten nog worden gedaan. Afrekening zal in voorjaar 2015 gedaan worden.

6301013

N386: Rotonde kruispunt N386/N858

575.000

839.977

-275.063

10.087

nee

Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015

6301014

(Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

125.000

33.899

0

91.102

nee

Project is in uitvoering.

23.680.297

15.498.836

-2.833.994

11.015.456

Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011

6311003

N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase)

250.000

64.962

0

185.038

nee

Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015

6311004

Vervolgstudie Transferium De Punt

100.000

115.953

0

-15.953

ja

Studie is uitgevoerd.

6311005

Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en abonnementskosten

71.750

61.013

0

10.737

nee

Project is in uitvoering

6311006

Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

105.000

248.131

-150.000

6.869

nee

Project is in uitvoering

6311007

PR en Communicatie

100.000

65.500

0

34.500

nee

Project is in uitvoering

6311008

N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade

1.500.000

1.447.796

0

52.204

nee

Project is in uitvoering

6311011

Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen

150.000

229.525

-95.157

15.632

ja

6311012

N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen

600.000

2.469.751

-495.868

-1.373.883

nee

Project is afgerond, maar de afrekening volgt nog in voorjaar 2015. De afrekening bedraagt circa € 0,4 miljoen en de BDU-bijdrage is € 0,6 miljoen. Er zal dan nog een negatief resultaat overblijven van € 0,4 miljoen. Oorzaak hiervan is een ‘grondtegenvaller’. Aannemer was gedwongen meer kosten te maken die niet in bestek waren voorzien.

6311013

Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart

350.000

388.306

-60.347

22.041

nee

Project is in uitvoering en loopt volgens planning.

6311014

N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt N386/N858

100.000

0

0

100.000

nee

Project is uitgevoerd. Afrekening volgt in voorjaar 2015

6311015

N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

500.000

559

11.098

488.343

nee

Over dit project worden nog bestuurlijke afspraak gemaakt.

6311016

Studies Veiligheid en Bereikbaarheid

75.000

87.337

-22.450

10.113

nee

Project is in uitvoering en loopt volgens planning.

3.901.750

5.178.833

-812.724

-464.358

Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012

6312002

Kwaliteitsverbetering busvervoer "exploitatie busvervoer noodzaak MEP 2010"

713.000

0

0

713.000

nee

Project is in uitvoering

6312003

Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat

375.000

0

0

375.000

nee

Project is in uitvoering

6312004

Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2)

1.400.000

0

0

1.400.000

nee

Project is in uitvoering

6312005

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

1.500.000

680.596

0

819.405

nee

Project is in uitvoering

6312006

Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

1.000.000

7.508

0

992.493

nee

Project zit in een bestuurlijk proces.

6312007

N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising"

2.500.000

213.454

0

2.286.546

nee

De planologische procedure is in voorbereiding.

6312008

N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 Holsloot - Coevorden

50.000

0

0

50.000

nee

Project (onderzoek) is in uitvoering.

6312011

Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid, fietsverbinding)

500.000

0

0

500.000

nee

Project is in uitvoering.

8.038.000

901.557

0

7.136.443

Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013

6313001

N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden

5.000.000

1.400

0

4.998.600

nee

Project is in voorbereiding.

6313002

N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

500.000

141.331

0

358.669

nee

Project is in voorbereiding.

6313003

N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie

10.000.000

2.394.466

-429.500

8.035.034

nee

Project is in uitvoering. Budget is opgesplitst in: Verbreding, Emmerschans, Roswinkel en N391/N366

6313004

N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld

300.000

0

0

300.000

ja

Het project is volledig uitgevoerd, maar moet samen worden bezien met project 6300913 N353 Darp-W'veen, GOW B die in 2013 is afgesloten. Het restant krediet van € 300.000,-- willen wij graag inzetten voor het project Duurzaam veilig inrichten provinciale Wegen. Wij zullen dit voorstel opnemen in de Bestuursrapportage van 2015.

6313005

N371 Reconstructie Pijlebrug

1.500.000

544.454

-244.763

1.200.309

nee

Project is in uitvoering

6313006

Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

930.000

0

0

930.000

nee

Project is in voorbereiding en is afhankelijk van planologische procedures.

6313007

Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

500.000

0

0

500.000

nee

Project is in voorbereiding en is afhankelijk van planologische procedures.

6313008

Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

250.000

0

0

250.000

nee

Project is in voorbereiding en is afhankelijk van planologische procedures.

6313009

N376/N855, Hoofdwegennet-prov.wegennet, aanleg 2 rotondes

900.000

713.970

0

186.030

ja

De rotondes zijn aangelegd. Door integrale samenwerking en het combineren van werkzaamheden, zijn de kosten lager geworden.

6313010

Eerste fase Transferium De Punt

2.100.000

71.173

-20.000

2.048.827

nee

Project is in voorbereiding.

6313011

Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen

200.000

56.176

0

143.824

nee

Project is in uitvoering

6313012

Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

500.000

458.199

0

41.801

nee

Project is in uitvoering

6313013

Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

5.617.112

24.075

-333.437

5.926.474

nee

Project is een langdurig bestuurlijk proces

28.297.112

4.405.243

-1.027.700

24.919.569

Product 2.1 Bereikbaarheid Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014

6314001

Fietstunnel N 372 - Brunlaan

1.200.000

0

0

1.200.000

nee

Project is in voorbereiding. De planning gaat uit van uitvoering in 2016.

6314002

N855 - Fietsoversteek Nijensleek

100.000

0

0

100.000

nee

Project is in voorbereiding.

6314003

N34 - Aansluiting Klijndijk

8.000.000

29.680

0

7.970.320

nee

Project is afhankelijk van gemeentelijke besluitvorming

6314004

Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren

75.000

92.316

-134.280

116.964

nee

Gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo werken aan plaatsing/uitbreiding van stallingen

6314005

N375 Duurzaam Veilig inrichten

750.000

0

0

750.000

nee

Project is afhankelijk van Visie DV N375

10.125.000

121.996

-134.280

10.137.284

Product 2.3 Wegen

6331101

Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT)

942.000

11.948

0

930.052

nee

Het budget kan bijgesteld worden naar € 250.000,-- wij zullen dit opnemen in de Bestuursrapportage van 2015. We hebben minder middelen nodig omdat we een sterk  vereenvoudigd product af gaan nemen (wettelijk minimum) en profiteren van schaalvoordeel door met 400 andere partners samen te werken. Wel is er voor het bijhouden van de gegevens jaarlijks € 35.000,-- nodig, die kan gedekt worden uit de lagere toekomstige kapitaallasten. Wij zullen in de Bestuursrapportage van 2015 daarom gaan voorstellen de vrijgespeelde middelen hiervoor structureel in te zetten. 

6331102

Incidentmanagemnet op de N34, N381 en N372

14.000

13.833

0

167

ja

Project is afgerond.

6331104

Zoutloods

2.116.000

4.719.488

-2.551.635

-51.853

nee

Project is technisch gereed, maar de financiële afrekening moet nog plaatsvinden.

3.072.000

4.745.270

-2.551.635

878.365

Product 2.4 Vaarwegen

6330006

Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis

2.200.000

2.240.506

-358.107

317.600

ja

Het voordelig saldo betreft de niet geraamde project bijdrage voor waterhuishouding vanuit 3 waterschappen volgens waterakkoord uit 1994.

6331103

Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis

820.000

742.130

0

77.870

ja

Project is afgerond.

6331106

Vervanging Noorscheschutsluis - en brug

768.500

99.057

0

669.443

nee

Project is in uitvoering.

6331107

Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922

1.320.000

1.058.595

-423.000

684.405

nee

Project is in uitvoering.

6331111

Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebrug draaibrug (over NWK) uit 1956 uit 1956

660.000

96

0

659.904

nee

De uitvoering vindt in 2015 plaats. Tijdens de voorbereiding hebben aanvullende inspecties aangetoond dat volstaan kan worden met  het uitvoeren van groot onderhoud en waardoor vervanging niet nodig is.  In de Bestuursrapportage van 2015 zullen wij voorstellen het krediet te verlagen tot € 413.000,-- en dit geld opnieuw voor vervangingsinvesteringen t.b.v. vaarwegen in te zetten. 

6331112

Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956

660.000

889.016

0

-229.016

nee

Project is financieel nog niet afgerond. Er volgt  een bijdrage vanuit de Reseve Investeringen Verkeer en Vervoer van circa  € 301.468,--. Verder hebben we te maken met een een geschil over meerwerk (circa  €90.000,--)

6331114

Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923

550.000

49.426

0

500.574

nee

Uitvoering in 2015-2016

6331115

Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912

550.000

0

0

550.000

nee

Uitvoering in 2015-2016

6331116

Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913

550.000

0

0

550.000

nee

Uitvoering in 2015-2016

6331117

Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

550.000

0

0

550.000

nee

Uitvoering in 2015-2016

6331118

Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

550.000

0

0

550.000

nee

Uitvoering in 2015-2016

6331119

Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

250.000

0

0

250.000

nee

Uitvoering in 2015-2016

6331120

Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955

220.000

172.834

0

47.166

nee

Uitvoering in 2014-2015

6331122

Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014)

300.000

2.480

0

297.520

nee

In eerste instantie was er een globale inschatting gemaakt van het benodigde budget. Nu blijkt uit de technische voorbereiding dat het budget met € 200.000,-- te laag was geraamd. In de Bestuursrapportage van 2015 zullen wij voorstellen het krediet met dit bedrag op te hogen (vanuit bestaande kredietruimte). De uitvoering start in 2015.

6331301

Vervanging N857-4365 fietsbrug Anderschediep

70.000

71.174

0

-1.174

ja

Project is afgerond.

6331302

Vervanging N382-0845 Brug De Heege, (incl. fietsbrug Anderschediep N857-4365))

428.500

389.324

0

39.176

ja

Project is afgerond.

6331601

NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren)

539.500

16.230

0

523.270

nee

Project is in uitvoering

6331602

NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren)

539.000

16.230

0

522.770

nee

Project is in uitvoering

11.525.500

5.747.099

-781.107

6.559.508

Totaal programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

88.639.658

36.598.833

-8.141.441

60.182.266

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

10.3 ICT en facilitaire zaken

5270804

Hardware ERP 2008

59.000

58.733

0

267

ja

Project is afgerond.

5270807

Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007)

331.000

330.062

0

938

ja

Project is afgerond.

5270809

Vervanging SAN (opslag)

412.000

0

0

412.000

nee

Hernieuwd aan te besteden in 2015. Start in 1e kwartaal 2015.

5270901

Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009

335.000

331.954

0

3.046

ja

Project is afgerond.

5271001

Vervanging lokaal netwerk 2010

157.000

67.462

0

89.539

nee

Project is in uitvoering. Vervanging start in 1e kwartaal 2015

5271102

ICT VJN 2011 basisregistratie

1.000.000

270.947

0

729.053

nee

Implementatie basisregistraties loopt door tot in 2017.

5271104

ICT VJN 2011 ZGW 1e fase

410.000

0

0

410.000

nee

Op basis van besluit uit 2013 getemporiseerd. In 2015 heroverwegen

5271105

ICT VJN 2011 ZGW 12 processen

300.000

0

0

300.000

nee

Op basis van besluit uit 2013 getemporiseerd. In 2015 heroverwegen

5271106

ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur

75.000

18.190

0

56.810

nee

Project is in uitvoering door in 2015.

5271108

ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie

60.000

15.195

0

44.805

nee

Project is in uitvoering. Ten behoeve van vervanging huidige beheeromgeving mobiele devices

5271109

ICT VJN 2011 Ruimtelijk informatie systeem

50.000

67.905

0

-17.905

ja

Project is afgerond.

5271110

ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet

100.000

48.850

0

51.150

nee

Project is in uitvoering. (Door)ontwikkelingen optimalisatie VDI omgeving

5271201

Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006)

320.000

137.257

0

182.744

nee

Project is in uitvoering. Ten behoeve van Licenties katoorautomatisering

5271202

ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007)

59.000

53.687

-20.000

25.313

nee

Project is in uitvoering. Afronding en uitlevering tablets in 1e kwartaal 2015

5271203

Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007)

135.000

78.145

0

56.855

nee

Project is in uitvoering. Nieuw SIS in 1e kwartaal 2015

5271301

Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008)

65.000

0

0

65.000

nee

Project is in uitvoering. iPads Statenleden te leveren in 1e kwartaal 2015

5271401

Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006)

280.000

60.292

0

219.708

nee

Project start in 2015

5271402

Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010)

50.000

0

0

50.000

nee

Project is in uitvoering. Betreft regulier vervangingsbudget

5271403

Klantencontactsysteem

120.000

119.669

0

331

ja

Project is afgerond.

5271404

Investeringen ICT voormalige DLG werkzaamheden

1.596.235

284.930

0

1.311.305

nee

Project is in uitvoering. Ten behoeve inhuising/ondersteuning DLG transitie

5281201

Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering)

65.000

22.622

0

42.378

nee

Project is in uitvoering.

5281401

Werkplekken inhuizing voormalige DLG medewerkers

250.000

62.137

0

187.863

nee

Project is in uitvoering. Ten behoeve inhuising/ondersteuning DLG transitie

Totaal programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

6.229.235

2.028.036

-20.000

4.221.199