Programma 6

Groen Drenthe : Water, Milieu en Bodem

Missie

Een hoogwaardige leefomgevingskwaliteit is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor een duurzame ruimtelijk- economische ontwikkeling van onze provincie.

Successen

  • Succesvol lobbytraject uitgevoerd op de Melkveewet (samenwerking met andere teams en provincies Groningen en Friesland). Uitkomst is dat uitbreiding van melkveebedrijf (deels) gekoppeld moet zijn aan grond.
  • Boek "Kringlooplandbouw, van marge naar mainstream" uitgebracht over 15 jaar ervaringen met kringloopaanpak in melkveehouderij Noord Nederland (vooral Drenthe)
  • Beschrijvingen van alle 350 aardkundig waardevolle gebieden zijn geactualiseerd en ook zijn nieuwe beschrijvingen beschikbaar van de aardkundige monumenten en de stergebieden
  • Regionaal bod Deltaprogramma op basis waarvan het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de zoetwatervoorziening van de hoge zandgronden
  • Uitvoeringsprogramma's grondwaterbeschermingsgebieden zijn op 14 februari ondertekend door gemeenten, waterleidingsbedrijven en de provincie.
  • Doelen voor de nieuwe KRW periode 2016 tot 2021 zijn in ontwerp vastgesteld

Knelpunten

Er zijn geen knelpunten.