Rapportage Single Information Single Audit (SISA)

In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het rijk aan dat van een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het rijk gelden ontvangen, verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Door de afnamen van het aantal specifieke uitkeringen vanuit het Rijk neem het aantal regelingen waarover verantwoording moeten worden afgelegd navenant af. Over 2014 worden 5 regelingen verantwoord via deze rapportage.

Het opgenomen overzicht is het door het rijk voorgeschreven. De verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat cijfers beter aansluiten op de provinciale administratie, waardoor eveneens de administratieve lasten verder worden beperkt.

In IPO-verband is afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over diverse regelingen, waarover de provincies weer naar het rijk moeten verantwoorden. Over 2014 dienen Drentse gemeenten zich aan de provincie voor 3 regelingen te verantwoorden te weten de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer, Bodemsaneringsgelden en Regionale mobiliteitsfondsen (RSP).

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015

I&M

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies en stadsregio's (Wgr+)

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Rentebaten (jaar T)

Ontvangen BDU-bijdrage V&W (jaar T)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 01

Indicatornummer: E27 / 02

Indicatornummer: E27 / 03

Indicatornummer: E27 / 04

Indicatornummer: E27 / 05

Indicatornummer: E27 / 06

€ 15.601.621

€ 0

€ 28.949.523

€ 13.186

€ 28.133.367

€ 11.064

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 07

€ 16.419.899

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Omschrijving

Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicatornummer: E27 / 08

Indicatornummer: E27 / 09

1

Consesie Groningen Drenthe

€ 15.598.700

I&M

E28B

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden

Beschikking of overeenkomst van Samenwerkingsverband Noord Nederland met provincies obv convenant tussen Rijk en Samenwerkingsverband Noord Nederland voor Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Provincies Friesland, Groningen en Drenthe

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Gerealiseerd Ja/Nee

Besteding (jaar T) ten laste van SNN

Overige bestedingen (jaar T)

Te verrekenen met SNN

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E28B / 01

Indicatornummer: E28B / 02

Indicatornummer: E28B / 03

Indicatornummer: E28B / 04

Indicatornummer: E28B / 05

1

UP-10-03055

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

2

UP-10-21307

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

3

UP-11-15071

Nee

€ 1.198.835

€ 0

€ 0

4

UP-12-06690

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

5

UP-13-10546

Nee

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

 Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E28B / 06

Indicatornummer: E28B / 07

Indicatornummer: E28B / 08

1

UP-10-03055

Geen besteding in 2014

Nee

2

UP-10-21307

Geen besteding in 2014

Nee

3

UP-11-15071

Project Coevorden Stationsgebied

Nee

4

UP-12-06690

Geen besteding in 2014

Nee

5

UP-13-10546

Geen besteding in 2014

Nee

I&M

E30

Quick wins binnenhavens

Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart

Provincies en gemeenten

Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: E30 / 01

Indicatornummer: E30 / 02

Indicatornummer: E30 / 03

Indicatornummer: E30 / 04

1

5000001276

€ 7.783

€ 7.815

Ja

EZ

F3

Verzameluitkering EZ

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: F3 / 01

€ 100.000

VWS

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

Wet op de jeugdzorg (art. 37)
en
Regeling bekostiging jeugdzorg 2009

Provincies en stadsregio’s (Wgr+)

Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)

Aantal OTS (jaar T-1), overig

Aantal voorlopige voogdij         (jaar T-1)

Aantal voogdij (jaar T-1)

Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)

Aantal samenloop (jaar T-1)

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicatornummer: H8 / 01

Indicatornummer: H8 / 02

Indicatornummer: H8 / 03

Indicatornummer: H8 / 04

Indicatornummer: H8 / 05

Indicatornummer: H8 / 06

119

345

3

106

204

15

Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern

Aantal ITB (jaar T-1), Criem

Aantal scholing- en trainingsprogramma's (STP) (jaar T-1)

Besteding (jaar T) aan stichting die een bureau jeugdzorg in stand houdt -deel justitietaken

Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt - deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg

Besteding (jaar T) aan zorgaanbod

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: H8 / 07

Indicatornummer: H8 / 08

Indicatornummer: H8 / 09

Indicatornummer: H8 / 10

Indicatornummer: H8 / 11

Indicatornummer: H8 / 12

38

3

0

€ 5.955.876

€ 7.211.988

€ 27.508.332

Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg

Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T) 

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: H8 / 13

Indicatornummer: H8 / 14

Indicatornummer: H8 / 15

Indicatornummer: H8 / 16

147

67

€ 17.819

Nee