Programma 8

Groen Drenthe : Klimaat en Energie

Missie

Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, mede gelet op de huidige spanningen in de wereld. Bovendien willen we de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar houden. Daarnaast zijn uiteraard de ruimtelijke implicaties van belang; in de loop der tijd ontstaan zo nieuwe energielandschappen. Wij sluiten aan bij het noordelijke energievizier. De focus ligt daarbij op Energieproductie, Biobased Energy, Groen Gas, Slimme Energiesystemen en Kennis en Innovatie. De Drentse Energie Organisatie is voor ons de uitvoeringsorganisatie van energieprojecten in de definitieve financieringsfase. Wij zien kansen om via een energie-academie (WO en HBO) en een energiecollege (MBO) het onderwijsaanbod te vernieuwen. Wij verbinden de robuuste onderdelen van het energieprogramma aan het noordelijke energievizier. Bestaande meerjarige afspraken, bijvoorbeeld de bijdrage aan RSP Emmen, worden gerespecteerd. Het zoekgebied Windenergie zoals verwoord in de Omgevingsvisie is onze leidraad voor de realisatie van grootschalige windparken. De Structuurvisie Ondergrond is voor ons leidend in de nationale discussie over het gebruik van de ondergrond. De opslag van kernafval in de Drentse ondergrond sluiten wij uit, evenals de komst van een kerncentrale in Drenthe.

Successen

Er zijn meerdere Green Deals afgesloten, waarvan we er een aantal in het oog springende nader willen benoemen.

  • Groen gas Hub Attero: met de eerste externe aansluiting van een initiatief van 4 Nm3 groen gas, middels de realisatie van een biogasleiding van 11 kilometer met aansluitmogelijkheden voor toekomstige biogasproducenten, ligt de planning voor de beoogde jaarproductie van de groengashub Wijster van 30 miljoen Nm3 groen gas op schema. Hiermee wordt een gemiddelde reductie van CO2-uitstoot van 67.000 ton per jaar gerealiseerd.
  • Avebe Gasselternijveen: AVEBE gaat fors investeren in Gasselternijveen in een groot besparingsproject (In-line Protastar) waarmee 150 TJ energiebesparing per jaar (11.000 ton CO2-reductie) wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn stappen gezet waarmee 40.000 transportkilometers in de regio wordt gereduceerd.
  • Energy Challenges Drenthe: deze stichting organiseert dit schooljaar (2014-2015) voor 28 Drentse scholen (zowel Primair –en Voortgezet Onderwijs) een wedstrijd/campagne op het gebied van duurzame energie die naast het vergroten van bewustwording leidt tot energiebesparing van 10 tot 15% per school.
  • Energiebesparing melkveehouderij: in samenwerking met DOC Kaas te Hoogeveen is een pilot-besparingsproject ontwikkeld. Er hebben zich tot heden 18 melkveehouders aangemeld. Het project draagt bij aan energiebesparing en biedt kansen op gebied ontwikkelingen in software.
  • Zonneweide Circuit: In nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar, het circuit en de gemeente Assen is met succes voor 6 MW zonneenergie SDE verkregen. Dit leidt tot de realisatie van een overdekt parkeerterrein voor motoren van circa 7 hectare. Verwachte oplevering van het park is juli 2015.
  • De animo voor de Drentse Zonnelening is boven verwachting groot. Een vervolgtraject is inmiddels opgestart.

Knelpunten

  • Afnemende energieprijzen zijn van invloed op de concurrentiekracht van hernieuwbare energieprojecten.
  • Beleidsvoornemens van het Rijk en onduidelijkheid rond saldering zijn van invloed op investeringsbereidheid voor productie duurzame energie.