Incidentele lasten en baten

In de Meerjarenraming 2014-2017 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2014 te zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV is hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitie geeft wat incidenteel of structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd:

1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid op dit punt wordt vergroot. Dit is nu toegevoegd. Tevens zal in het vervolg de decentralisatie-uitkering Natuur op verzoek van BZK als structureel aangemerkt worden.

De overzichten van de incidentele lasten en baten voor 2014 zien er als volgt uit.

Incidentele lasten

Programma omschrijving

Omschrijving post

Begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil begroting/ rekening

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Visievorming Midden-bestuur

10.000

0

10.000

RUD projectkosten

600.000

285.726

314.274

Kwaliteit van dienstverlening

115.000

108.469

6.531

Totaal incidenteel

725.000

394.194

330.806

Totaal structureel

2.711.919

2.376.360

335.560

Totaal lasten programma

3.436.919

2.770.554

666.365

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Aanleg Meppelerdiepschutsluis

1.080.000

1.104.553

-24.553

Onderhoud en verbeteringswerken N34

45.031

-511.604

556.635

Uitvoering luchtvaartbeleid

56.437

39.891

16.546

Intensivering uitvoering fietsnota

100.000

127.920

-27.920

Intensivering m.b.t. fietspaden

1.000.000

998.083

1.917

407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna

0

-199.258

199.258

91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten

0

-12.673

12.673

Vaarweg Meppel - De Punt aandeel uit reserve

4.864.983

4.821.175

43.808

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

295.000

123.391

171.609

Totaal incidenteel

7.441.451

6.491.476

949.975

Totaal structureel

49.463.286

49.636.483

-173.197

Totaal lasten programma

56.904.737

56.127.959

776.778

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

Integrale gebiedsontwikkeling Assen

-6.814.000

-6.800.000

-14.000

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

5.300.000

5.220.115

79.885

Integrale gebiedsontwikkeling Emmen  (RSP verbreed)

5.200.000

5.200.000

0

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden

1.232.193

1.236.143

-3.950

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

0

138.608

-138.608

Ruimtelijk Economisch Programma

8.000.000

7.005.000

995.000

Totaal incidenteel

12.918.193

11.999.866

918.327

Totaal structureel

0

0

0

Totaal lasten programma

12.918.193

11.999.866

918.327

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Diverse afwikkelingen (subsidie) vorig boekjaar

80.000

-6.249

86.249

Sensoor Gr/Dr en Oost-Ned.

150.000

149.570

430

Overige uitgaven Jeugdzorg

200.000

200.000

0

Drenthe beweegt

200.000

200.000

0

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

230.000

276.924

-46.924

Subsidie Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) Herbestemming

180.000

180.000

0

UNESCO traject

62.500

80.865

-18.365

Restauratie Rijksmonumenten

494.185

494.219

-34

Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF)

118.000

108.100

9.900

Totaal incidenteel

1.714.685

1.683.429

31.256

Totaal structureel

57.328.997

57.947.483

-618.486

Totaal lasten programma

59.043.682

59.630.913

-587.231

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030

-50.000

-50.000

0

Diverse afwikkelingen (subsidie) voorgaand jaar

0

-68.771

68.771

Uitgaven ISV III leefomgeving

230.652

230.000

652

Totaal incidenteel

180.652

111.229

69.423

Totaal structureel

1.579.209

1.314.491

264.718

Totaal lasten programma

1.759.861

1.425.719

334.142

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Kosten uitvoering Grondwaterwet

817.608

819.522

-1.914

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-127.345

127.345

Uitgaven ISV III geluidbeleid

52.729

31.673

21.056

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)

2.429.000

2.203.454

225.546

Leren voor duurzaamheid

100.000

84.863

15.137

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen

30.000

0

30.000

Uitgaven ISV III saneringen

489.534

473.037

16.497

Totaal incidenteel

3.918.871

3.485.205

433.666

Totaal structureel

5.178.628

4.815.660

362.968

Totaal lasten programma

9.097.499

8.300.864

796.635

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

12.349.947

11.360.795

989.152

Vitaal Platteland (Impuls sev)

1.325.000

986.414

338.586

Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën

100.000

100.000

0

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

5.395.563

8.660.521

-3.264.958

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

0

-119.656

119.656

Aanpak stikstof(PAS) DU

4.199.450

971.432

3.228.018

Programma Beheer

19.275.452

17.780.524

1.494.928

Correctie aandeel kosten decentralisatie uitkering Natuur dat Structureel is

-19.750.000

-19.750.000

0

Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)

250.000

369.186

-119.186

Totaal incidenteel

23.145.412

20.359.215

2.786.197

Totaal structureel

25.196.793

25.409.951

-213.158

Totaal lasten programma

48.342.205

45.769.166

2.573.039

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

-145.000

-588.479

443.479

Zonnepanelen en Asbest (DU)

0

14.147

-14.147

Totaal incidenteel

-145.000

-574.332

429.332

Totaal structureel

2.313.447

2.149.625

163.822

Totaal lasten programma

2.168.447

1.575.293

593.154

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

1.920.362

2.523.147

-602.785

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

425.455

441.801

-16.346

Risicofinanciering MKB

13.000.000

13.000.000

0

Innovatieplatform PGA

130.000

145.561

-15.561

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

-351.736

-417.107

65.371

Totaal incidenteel

15.124.081

15.693.402

-569.321

Totaal structureel

3.482.345

3.224.636

257.709

Totaal lasten programma

18.606.426

18.918.038

-311.612

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Frictiekosten LSM

615.000

619.979

-4.979

Afwikkeling voorgaand jaar

0

-8.382

8.382

Totaal incidenteel

615.000

611.598

3.402

Totaal structureel

48.042.526

47.839.550

202.976

Totaal lasten programma, zonder reserves

48.657.526

48.451.147

206.379

Totaal lasten alle programma's zonder reserve mutaties

260.935.495

254.969.520

5.965.975

Product 10.4. Reserve mutaties

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

0

55.659

-55.659

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

6.601.653

6.601.653

0

Bijdrage aan saldireserve

4.559.415

4.559.415

0

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

2.750.000

2.211.047

538.953

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

232.130

415.119

-182.989

Bijdrage aan RSP reserve

7.106.617

8.024.944

-918.327

Bijdrage aan Financieringsreserve

3.538.233

3.538.233

0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

5.145.245

5.270.245

-125.000

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

3.400.000

5.298.972

-1.898.972

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

571.403

1.128.038

-556.635

Totaal incidenteel

33.904.696

37.103.326

-3.198.630

Totaal structureel

646.577

646.577

0

Totaal toevoeging aan reserves

34.551.273

37.749.903

-3.198.630

Totaal generaal lasten inclusief reserve mutaties

295.486.768

292.719.423

2.767.346

Incidentele baten

Programma omschrijving

Omschrijving post

Begroting 2014

Realisatie 2014

Verschil begroting/ rekening

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Totaal incidenteel

0

0

0

Totaal structureel

-19.640

-1.672

-17.968

Totaal baten programma

-19.640

-1.672

-17.968

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Vaarweg Meppel - De Punt aandeel uit reserves

-3.819.472

-3.937.358

117.886

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

-1.227.130

-1.238.510

11.380

Totaal incidenteel

-5.046.602

-5.175.868

129.266

Totaal structureel

-29.656.494

-30.598.366

941.872

Totaal baten programma

-34.703.096

-35.774.234

1.071.138

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

Totaal incidenteel

0

0

0

Totaal structureel

0

0

0

Totaal baten programma

0

0

0

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Podiumkunsten, festivals en evenementen

-70.000

-65.000

-5.000

Musea, afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

0

-8.000

8.000

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken

-118.000

-118.000

0

Totaal incidenteel

-188.000

-191.000

3.000

Totaal structureel

-41.541.244

-42.082.311

541.067

Totaal baten programma

-41.729.244

-42.273.311

544.067

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing

-7.825

-7.825

0

Totaal incidenteel

-7.825

-7.825

0

Totaal structureel

0

0

0

Totaal baten programma

-7.825

-7.825

0

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Uitvoering grondwaterbeheer

-747.187

-804.760

57.573

Bijdrage van min. van LNV Leren voor duurzaamheid

-100.000

-84.863

-15.137

Ontvangsten van derden ivm bodemsanering

-62.600

-56.038

-6.563

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen

-814.300

-670.467

-143.833

Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen

-389.534

-417.516

27.982

Convenant bodemsanering bedrijventerrein

0

35.360

-35.360

Totaal incidenteel

-2.113.621

-1.998.283

-115.338

Totaal structureel

-203.345

-47.650

-155.695

Totaal baten programma

-2.316.966

-2.045.932

-271.034

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting opbrengsten

-3.007.816

-3.309.298

301.482

Aanpak stikstof(PAS) DU inkomensoverdrachten

0

-258.688

258.688

Opbrengst verkoop grond en gebouwen

-4.674.491

-4.674.491

0

Opbrengst grond voor grondprincipe

-4.075.000

-2.530.915

-1.544.085

Totaal incidenteel

-11.757.307

-10.773.392

-983.915

Totaal structureel

-53.000

-171.195

118.195

Totaal baten programma

-11.810.307

-10.944.586

-865.721

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

-365.245

-365.245

0

Totaal incidenteel

-365.245

-365.245

0

Totaal structureel

0

0

0

Totaal baten programma

-365.245

-365.245

0

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Innovatieplatform PGA opbrengsten

-130.000

-130.000

0

Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur

0

-50.000

50.000

Totaal incidenteel

-130.000

-180.000

50.000

Totaal structureel

-42.200

-41.283

-917

Totaal baten programma

-172.200

-221.283

49.083

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Decentralisatie-uitkering bodemsanering

-1.059.434

-1.059.434

0

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

-494.185

-494.185

0

Decentralisatie-uitkering ISV

-2.067.128

-2.067.128

0

Decentralisatie-uitkering externe veiligheid

-498.000

-498.000

0

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

-5.419.828

-5.419.828

0

Decentralisatie uitkering herstructurering bedrijventerreinen

-537.748

-537.748

0

Luchthavens 2011-2014

-56.437

-56.437

0

Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg

-150.000

-150.000

0

Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn

-77.007

-77.007

0

Decentralisatie-uitkering Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) Koloniën van Weldadigheid

-180.000

-180.000

0

Doorberekende kosten

-745.245

-870.245

125.000

Totaal incidenteel

-11.285.012

-11.410.012

125.000

Totaal structureel

-148.737.010

-148.601.572

-135.438

Totaal baten programma, zonder reserves

-160.022.022

-160.011.584

-10.438

Totaal baten alle programma's zonder reserve mutaties

-251.146.545

-251.645.672

499.127

Product 10.4. Reserve mutaties

Bijdrage van de saldireserve

-4.568.742

-4.568.742

0

Bijdrage van Reserve RSP

-7.428.207

-7.428.207

0

Bijdrage van reserve grondwaterheffing

-300.000

-300.000

0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.848.025

-1.686.330

-161.695

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-30.000

0

-30.000

Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten

-1.000.000

-1.000.000

0

Bijdrage van Risicoreserve

-6.000.000

-6.000.000

0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-6.042.695

-6.597.628

554.933

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.525.000

-2.186.414

-338.586

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

-1.212.554

-1.212.554

0

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling

-385.000

-385.000

0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe

-13.000.000

-13.000.000

0

Totaal incidenteel

-44.340.223

-44.364.875

24.652

Totaal structureel

0

0

0

Totaal onttrekking aan reserves

-44.340.223

-44.364.875

24.652

Totaal generaal baten inclusief reserve mutaties

-295.486.768

-296.010.547

523.779

Totaal generaal lasten en baten

0

-3.291.124

3.291.124

Samenvattend

Totaal incidentele lasten alle programma's

99.543.041

97.358.608

2.184.433

Totaal incidentele baten alle programma's

-75.233.835

-74.466.499

-767.336

Verschil

24.309.206

22.892.108

1.417.098

Totaal structurele lasten alle programma's

195.943.727

195.360.815

582.912

Totaal structurele baten alle programma's

-220.252.933

-221.544.048

1.291.115

Verschil

-24.309.206

-26.183.233

1.874.027

Saldo van incidentele en structurele baten en lasten

0

-3.291.124

3.291.124

De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie.