Afkortingenwijzer

AB 

algemeen bestuur 

ASV 

Algemene subsidieverordening 

AvA 

Algemene vergadering van aandeelhouders 

Awb 

Algemene wet bestuursrecht 

BBV 

Besluit begroting en verantwoording 

BDU 

brede doeluitkering 

BKV 

beeldende kunst en vormgeving 

BNG 

Bank Nederlandse Gemeenten 

BOAG 

brede overleg- en adviesgroep 

BZK 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van 

CBK 

Centrum Beeldende Kunst 

CBM 

Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting 

CBS 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

CHW 

cultuurhistorische waardenkaart 

CROW 

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de verkeerstechniek 

CvdK 

Commissaris van de Koning 

CBB 

collectief vraagafhankelijk vervoer 

CPO 

collectief particulier opdrachtgeverschap 

DB 

dagelijks bestuur 

DBL 

Drentse Bedrijfslocaties, Stichting 

DLG 

Dienst Landelijk Gebied 

DU 

Decentralisatie Uitkering 

DURP 

digitale uitwisseling ruimtelijke plannen 

ECB 

Europese Centrale Bank 

EHK 

essentiële herkenbaarheidskenmerken 

EHS 

ecologische hoofdstructuur

EL&I

Economie, Landbouw en Innovatie, Ministerie van 

FBE 

faunabeheereenheid 

FFW 

Flora- en Faunawet 

GAE 

Groningen Airport Eelde 

GGOR 

gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem 

GS 

Gedeputeerde Staten 

GWW 

Grondwaterwet 

HR 

human resource 

IAD 

Innovatief Actieprogramma Drenthe 2008-2010 

IenM

Infrastructuur en Milieu, ministerie van 

IGGD 

Integraal groen gebiedsplan Drenthe 

ILG 

Investeringsbudget landelijk gebied

IPPC 

Integrated Pollution Prevention and Control 

IPO 

Interprovinciaal Overleg 

ISP

Integraal structuurplan 

ISV 

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 

iWSR 

instrumentarium Watersysteemrapportage 

IWV 

Interprovinciaal Werkgeversverband 

IZR 

Interprovinciale ziektekostenregeling 

KO 

Koninklijke onderscheidingen 

KRW 

Kaderrichtlijn Water 

LGR 

landelijk grondwaterregister 

LMA

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 

LNV 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van 

MEP 

Meerjarenexploitatieprogramma 

m.e.r. 

milieu-effectrapportage 

MFD 

Milieufederatie Drenthe 

MFD 

multifunctioneel dienstencentrum 

MIRT 

Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport

MOP 

Meerjarenontwikkelingsprogramma 

MOP 

meerjarenonderhoudsplan 

MRB 

motorrijtuigenbelasting 

MUP-VV Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 

NaVoS 

nazorg voormalige stortplaatsen 

NBW 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

NBW 

Natuurbeschermingswet 

NME 

natuur- en milieueducatie 

NMP 

Nationaal Milieubeleidsplan 

NNGB 

Nederlandse norm gezond bewegen 

NOA 

Noordelijke ontwikkelingsas 

NOM 

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

NRK 

Noordelijke Rekenkamer 

NSW 

Natuurschoonwet 

NUP 

Nationaal uitvoeringsprogramma 

NVD 

netwerk veilig Drenthe 

NWW 

niet-werkende werkzoekenden 

OCW 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van 

OKI 

onderwijs en kennisinfrastructuur 

OOV 

openbare orde en veiligheid 

ov 

openbaar vervoer 

PCC 

Provinciaal Coördinatiecentrum 

pMJP 

provinciaal Meerjarenprogramma 

POP 

Provinciaal omgevingsplan 

POV 

Provinciale omgevingsverordening 

PPM 

Programma- en Projectmanagement 

PS 

Provinciale Staten 

PUP 

Provinciaal uitvoeringsprogramma 

PUVV 

Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer 

PvA 

plan van aanpak 

PvE 

programma van eisen 

PVVP 

Provinciaal verkeers- en vervoersplan 

RAO 

regionaal ambtelijk overleg 

RBO 

regionaal bestuurlijk overleg 

Regis 

regionaal geohydrologisch informatiesysteem 

ROT 

Regionaal Operationeel Team 

RPC 

Rijksplanologische Commissie

RPCP 

Regionaal Patiënten Consumenten Platform 

RSP 

Regiospecifiek Pakket 

RUD 

Regionale Uitvoeringsdienst 

Ruddo 

Regeling uitzettingen en deriviaten decentrale overheden 

RvC 

Raad van Commissarissen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

RVT 

Raad van Toezicht 

SAN 

Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 

SHN 

Samenwerking Handhaving Drenthe 

SISA

Sisa Single information single audit 

SLB 

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 

smb 

strategische milieubeoordeling 

SN 

Subsidieregeling natuurbeheer 

SNN 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

SOL 

Subsidieverordening onderhoud landschapselementen 

SOM 

stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 

SZW 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van 

TJS 

Tienjarenscenario 

UILN-N

Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland 

UvW 

Unie van Waterschappen 

VDG 

Vereniging Drentse Gemeenten 

VES 

versterking economische structuur 

VHR 

Vogel- en Habitatrichtlijn 

Vigep 

verbindingsoefening gemeenten en provincies 

VINEX 

Vierde nota op de ruimtelijke ordening extra 

VRD 

Veiligheidsregio Drenthe 

VTB 

vliegende teambrigade 

VVBD 

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe 

VWS 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van 

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wav 

Wet ammoniak en veehouderij 

WBB 

Wet bodembescherming 

Wet fido Wet financiering decentrale overheden 

WGR 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

WiDD 

Welkom in Digitaal Drenthe 

WILG 

Wet inrichting landelijk gebied 

WKO 

warmte-/koudeopslag 

Wm 

Wet milieubeheer 

WMD 

Waterleidingmaatschappij Drenthe 

WMO 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

WNT 

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 

WOK 

werk, onderwijs en kennisinfrastructuur 

Wro 

Wet op de ruimtelijke ordening 

WVO 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

WWI 

Wet werk en inkomen 

WWZ 

wonen, welzijn en zorg 

ZVW 

Ziekte Verzekering Wet