Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2014

Programma Saldi (* 1.000,--)

Realisatie 2013

Primitieve begroting 2014

Begroting 2014 na wijziging

Realisatie 2014

verschil

Voordeel / Nadeel

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

2.842

3.417

3.417

2.769

648

V

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

19.211

31.974

22.202

20.354

1.848

V

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

11.969

16.110

12.918

12.000

918

V

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

26.874

17.771

17.315

17.358

-43

N

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

3.026

2.406

1.752

1.418

334

V

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

3.572

6.104

6.780

6.255

525

V

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

29.943

22.309

36.532

34.824

1.708

V

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

17.692

2.700

1.803

1.210

593

V

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

1.552

12.115

18.434

18.697

-263

N

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

-108.406

-84.079

-111.364

-111.561

197

V

Totaal saldi

8.275

30.827

9.789

3.324

6.465

V

Het rekeningsaldo over het boekjaar 2014 bedraagt € 6.465.000,-- positief. Dit rekeningsaldo is samengesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote mutaties met bestemmingsreserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op dezelfde wijze berekend € 29.399.000,-- positief.

Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt in 2014 € 3.174.000,-- (in 2013 was per saldo een toevoeging van € 24.637.000,--).  Het rekeningsaldo na verrekening met bestemmingsreserves bedraagt dan per saldo € 3.291.000,-- tegen een bedrag van  € 4.762.000,-- in 2013. De afgelopen jaren waren deze saldi € 8.684.000,-- in 2012, € 7.825.000,-- in 2011, € 3.356.000,-- in 2010.

De totale lasten zijn € 5.965.000,-- lager dan begroot en de baten zijn € 500.000,-- hoger dan begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor per saldo € 6.465.000,--.

De begrote stortingen in reserves bedragen € 34.551.000,-- en de begrote onttrekkingen zijn € 44.340.000,--.  De beoogde stortingen zijn € 3.199.000-- hoger dan begroot en de onttrekkingen zijn € 25.000,-- hoger dan begroot. Per saldo een bedrag van € 3.174.000,-- toe te voegen. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven):

Mutaties reserves

Begroting

Realisatie

Voordeel/Nadeel

Verschil

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

232.130

415.119

N

-182.989

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

571.403

1.128.038

N

-556.635

Bijdrage aan RSP reserve

7.106.617

8.024.944

N

-918.327

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

0

55.659

N

-55.659

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

2.750.000

2.211.047

V

538.953

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

5.145.245

5.270.245

N

-125.000

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

-1.848.025

-1.686.330

N

-161.695

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

-30.000

0

N

-30.000

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-6.042.695

-6.597.628

V

554.933

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

3.400.000

5.298.972

N

-1.898.972

Bijdrage van reserve vitaal platteland

-2.525.000

-2.186.414

N

-338.586

-3.173.978

Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt  € 3.291.000,--. Van dit bedrag is € 1.240.000,-- gereserveerd voor budgetoverheveling naar 2015. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving

Frictiekosten als gevolg van de oprichting van de RUD Drenthe

315.000

Klimaat en Energie

593.154

Versterking landgoederen Eelde Paterswolde

182.000

Gelden TT motorweek

150.000

1.240.154

Het voordelig resultaat dat dan nog resteert ad € 2.051.000 ,--  is vrij te bestemmen. Wij stellen voor het positieve saldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Om de begroting 2014 sluitend te maken was begroot om aan de Reserve voor algemene doeleinden voor een bedrag van € 6.601.653,-- toe te voegen. In feite werd dan ook uitgaan van een begroot voordeel over 2014. Bij het opstellen van de Jaarrekening blijkt dat dit voordeel van € 6.601.653,-- bijgesteld kan worden op een voordeel van € 8.652.623,--.

In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoorten binnen de programma’s en producten. Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording per programma

Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde saldi per programma en product.

Saldi programma's

Verrekening specifieke reserves

Saldi programma's na verrekening

Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

RUD projectkosten

V

314.274

Ondersteuning bij functioneren van PS

V

83.124

Overige

V

6.140

Totaal Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

V

403.538

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

Overige

V

61.836

Totaal Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

V

61.836

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

V

182.064

Overige

V

958

Totaal Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

V

183.022

Totaal Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

V

648.397

Verrekeningen reserves

Totaal verrekeningen reserves

0

Saldo programma na verrekening met reserves

V

648.397

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Onderhoud en verbeteringswerken N34

V

556.635

Overige

N

-34.251

Totaal Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

V

522.385

Product 2.2. Verkeersveiligheid

Overige

N

-6.309

Totaal Product 2.2. Verkeersveiligheid

N

-6.309

Product 2.3. Wegen

Onderhoud wegen

V

426.858

Afwikkeling voorgaand jaar wegen

V

199.258

Overige opbrengsten schadeafhandeling

V

150.234

Overige

V

61.345

Totaal Product 2.3. Wegen

V

837.695

Product 2.4. Vaarwegen

Onderhoud bruggen en gemalen

V

58.824

Onderhoud Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel

V

171.609

Bijdrage Rijk Meppel - De Punt

V

138.377

Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen

V

112.903

Overige

V

12.432

Totaal Product 2.4. Vaarwegen

V

494.145

Totaal Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

V

1.847.916

Verrekeningen reserves

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

556.635

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

161.695

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

182.989

Totaal verrekeningen reserves

901.319

Saldo programma na verrekening met reserves

V

946.596

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen

N

-138.608

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

V

79.885

Overige

N

-17.950

Totaal Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

N

-76.673

Product 3.2. RSP/REP

Ruimtelijk Economisch Programma

V

995.000

Totaal Product 3.2. RSP/REP

V

995.000

Totaal Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

V

918.327

Verrekeningen reserves

Bijdrage aan RSP reserve

918.327

Totaal verrekeningen reserves

918.327

Saldo programma na verrekening met reserves

V

0

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

Product 4.1. Sociaal domein

Overige

V

35.231

Totaal Product 4.1. Sociaal domein

V

35.231

Product 4.2. Jeugd en onderwijs

Overige

V

28.385

Totaal Product 4.2. Jeugd en onderwijs

V

28.385

Product 4.3. Sport

Overige

V

15.003

Totaal Product 4.3. Sport

V

15.003

Product 4.4. Kunsten

V

Overige

N

-34.139

Totaal Product 4.4. Kunsten

N

-34.139

Product 4.5. Erfgoed

V

Koloniën van Weldadigheid en herbestemming karakeristiek bezit

-85.820

Overige

N

-11.665

Totaal Product 4.5. Erfgoed

N

-97.485

Product 4.6. Media

V

Overige

V

9.840

Totaal Product 4.6. Media

V

9.840

Totaal Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur

N

-43.164

Verrekeningen reserves

Totaal verrekeningen reserves

0

Saldo programma na verrekening met reserves

V

N

-43.164

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030

V

204.646

Afwikkeling voorgaand jaar

V

56.351

Overige

V

80.029

Totaal Product 5.1. Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

V

341.027

Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Overige

N

-6.886

Totaal Product 5.2. Stedelijke ontwikkeling (ISV)

N

-6.886

Totaal Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

V

334.141

Verrekeningen reserves

Totaal verrekeningen reserves

0

Saldo programma na verrekening met reserves

V

334.141

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Afwikkeling voorgaand jaar

V

51.324

Opbrengst grondwaterheffing

V

57.573

Overige

V

38.852

Totaal Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

V

147.748

Product 6.2. Ontgrondingen

Overige

N

-9.305

Totaal Product 6.2. Ontgrondingen

N

-9.305

Product 6.3. Bodemontwikkeling

Overige

V

23.283

Totaal Product 6.3. Bodemontwikkeling

V

23.283

Product 6.4. Milieu

Overige

N

-22.521

Totaal Product 6.4. Milieu

N

-22.521

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

V

107.687

Doorbetaalde leges aan gemeenten en coördinatiekosten Wabo

V

156.481

Leges en andere rechten

N

-170.357

Overige

V

116.091

Totaal Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD

V

209.903

Product 6.6. Bodemsanering

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma

V

225.546

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen en afwikkeling verplichtingen

V

64.720

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen

N

-143.833

Overige

V

30.061

Totaal Product 6.6. Bodemsanering

V

176.494

Totaal Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

V

525.601

Verrekeningen reserves

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

55.659

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

30.000

Totaal verrekeningen reserves

85.659

Saldo programma na verrekening met reserves

V

439.942

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

N

-3.264.958

Aanpak stikstof (PAS) DU

V

3.228.018

GWO (Bij12)

V

466.403

Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)

V

1.028.525

Opbrengsten ontwikkelopgave

V

301.482

Inkomensoverdrachten (PAS)

V

258.688

Overige

V

70.235

Totaal Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

V

2.088.394

Product 7.2. Plattelandsontwikkeling

Nationale Parken

N

-157.600

Vitaal Platteland tenders

V

338.586

Recreatie & Toerisme, sociaal economische vitalisering en landbouw

V

119.248

Grondgebonden landbouw

N

-119.186

Overige

N

-7.189

Totaal Product 7.2. Plattelandsontwikkeling

V

173.858

Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

V

989.152

Opbrengst verkoop grond en gebouwen

N

-1.544.085

Overige

V

0

Totaal Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

N

-554.933

Totaal Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

V

1.707.319

Verrekeningen reserves

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

-554.933

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

1.898.972

Bijdrage van reserve vitaal platteland

338.586

Totaal verrekeningen reserves

1.682.626

Saldo programma na verrekening met reserves

V

24.693

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Product 8.1. Klimaat en Energie

Projecten Milieu en Energie en afwikkeling voorgaand jaar

V

176.244

Subsidie inzake Green Deal

V

195.094

Ombouwregeling auto's

V

71.600

Europa project"Groen Gas"

V

145.045

Overige

V

5.171

Totaal Product 8.1. Klimaat en Energie

V

593.154

Totaal Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

V

593.154

Verrekeningen reserves

Totaal verrekeningen reserves

0

Saldo programma na verrekening met reserves

V

593.154

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

N

-602.785

Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur

V

50.000

Overige

-3.658

Totaal Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

N

-556.444

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Overige

N

-4.746

Totaal Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

N

-4.746

Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

V

206.100

Overige

V

16.757

Totaal Product 9.3. Verbeteren vestigingsklimaat

V

222.857

Product 9.4. Vrijetijdseconomie

Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

V

186.560

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

V

55.266

Overige

N

-21.495

Totaal Product 9.4. Vrijetijdseconomie

V

220.331

Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy

Landbouw structuur versterking

N

-144.528

Overige

V

0

Totaal Product 9.5 Agribusiness / Biobased economy

N

-144.528

Totaal Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

N

-262.530

Verrekeningen reserves

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

-538.953

Totaal verrekeningen reserves

-538.953

Saldo programma na verrekening met reserves

V

276.423

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Onvoorziene uitgaven

V

50.000

Doorberekende kosten garantstelling

V

125.000

Rente van belegd kasgeld

N

-103.521

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

V

293.415

Overige

V

29.187

Totaal Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen

V

394.082

Product 10.2. Personeel en organisatie   

Concernopleidingen

V

107.319

Financiele adviezen en controlekosten

V

108.951

Toegerekende apparaatskosten

N

-374.446

Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten

N

-314.854

Overige

V

81.548

Totaal Product 10.2. Personeel en organisatie   

N

-391.481

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Werkplek en Server kosten

V

119.798

Grafische diensten

V

109.262

Overige

N

-35.720

Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

V

193.340

Totaal Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering exclusief reserve mutaties

V

195.941

Verrekeningen reserves

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

125.000

Totaal verrekeningen reserves

125.000

Saldo programma na verrekening met reserves

V

70.941

Totaal saldo jaarrekening voor bestemming reserves

V

6.465.102

Mutaties reserves

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing

N

-55.659

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

V

538.953

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

N

-182.989

Bijdrage aan RSP reserve

N

-918.327

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

N

-125.000

Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

N

-556.635

Bijdrage aan reserve natuurbeleid

N

-1.898.972

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

N

-161.695

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen

N

-30.000

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

V

554.933

Bijdrage van reserve vitaal platteland

N

-338.586

Totale verrekeningen reserves

N

-3.173.978

Totaal Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering inclusief reserve mutaties

-2.978.037

Totaal saldo jaarrekening na bestemming reserves

V

3.291.124