Grondbeleid

Op grond van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de begroting een uiteenzetting te bevatten over het grondbeleid.

De provincie Drenthe is in 2014 begonnen met het verwoorden van het integrale grondbeleid, waarbij de kaders worden aangegeven waarbinnen het grondbeleid moet worden uitgevoerd  Uitgangspunt hierbij is dat het provinciaal grondbeleid een middel is om provinciale (ruimtelijke en maatschappelijke) doelen te realiseren. Dat speelt met name bij:

  • De aanleg van provinciale infrastructuur;
  • De realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
  • De realisatie van andere plattelandsontwikkelingsprojecten.

Met het Natuurpact is het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en instandhouding van het NNN voor wat de Nederlandse overheid betreft bij de provincies komen te liggen; meer dan in het verleden heeft de provincie te maken met aankoop, verkoop en beheer van grond in het kader van de ontwikkeling van het NNN en de agrarische structuurversterking.
In de nota grondbeleid worden de adviezen van de Noordelijke Rekenkamer (2012) verwerkt.

Een van de resultaten van het natuurpact is de overdracht van het bezit van Bureau Beheer Landbouwgronden door het Rijk aan de provincie Drenthe; In 2014 heeft de provincie Drenthe het economisch eigendom van ruim 2000 hectare gekregen en in 2015 zal de juridische levering plaats vinden. In 2015 worden de gronden opgenomen op de provinciale balans. In dit kader wordt ook in 2015 een vastgoed registratie en – informatie systeem aangeschaft.

In het afgelopen jaar zijn op beperkte schaal enkele ruilingen en aankopen gerealiseerd voor de realisatie van het NNN. Daarnaast is er grond verkocht voor de ontwikkelopgave NNN.
Op kleinere schaal zijn in verband met de realisatie van de infrastructurele werken stukjes grond aangekocht.

In 2014 is het proces van overdracht van rijkstaken naar de provincies van start gegaan. Samen met Groningen is besloten om te komen tot een Gezamenlijke Uitvoeringsdienst, die de taken van de Dienst Landelijk Gebied zal overnemen. Dit proces zal eind 2015 zijn beslag krijgen.