Programma 1

Samenwerkend Drenthe : Bestuur

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd

Beleidsopgave

Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het verbeteren van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten (PS).
Indicatoren: Aantal adviezen door statenwerkgroepen uitbracht aan PS (PS); Bezettingsgraad van presentaties voor de Staten over politiek actuele onderwerpen (PS); Aantal (opleg)notities die PS van de griffie ontvangen bij P&C documenten en beleidsnota’s (PS); Bezettingsgraad van de vijf statenontmoetingen (PS).

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS (PS).

Er zijn o.a. diverse
oplegnotities bij GS-stukken
gemaakt,
presentaties
georganiseerd en diverse
onderzoeksnotities
geproduceerd , waarmee
PS ondersteund zijn
in de uitoefening van hun
eigen rol.
In 2014 zijn twee
statenontmoetingen
georganiseerd over
politiek actuele
onderwerpen (IPO, Drentse culturele basisinfrastructuur). Door het
verkennende karakter
van deze
statenontmoetingen zijn
PS vroegtijdig en breed
geïnformeerd, wat de
kaderstelling en controle
door de staten ten goede
komt.

Verhogen van de kwaliteit van het besluitvormingsproces door nadere fasering van de organisatie van “verkennende” statenontmoetingen (PS).
Indicator: Politiek-bestuurlijke actualiteit van de statenontmoetingen (PS).

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS (PS).

Ter voorbereiding op de
behandeling door de
Staten zijn oplegnotities
verschenen bij de
jaarrekening 2013,
voorjaarsnota 2014 en
begroting 2015 en
diverse andere
voorstellen van GS
(totaal 9 oplegnotities
/feitenoverzichten/flexnotities). De kwaliteit
van de besluitvorming
van PS is bevorderd
t.b.v. de behandeling van
o.a. de onderwerpen
verbonden
partijen, natuur, Groningen Airport Eelde.
De kaderstellende en
controlerende rol van de
Staten is verder versterkt
door het uitbrengen van
eigen onderzoeksrapportages
(evaluatie
vergaderstructuur PS en
controle verbonden
partijen).
In 2014 zijn
panelonderzoeken
uitgevoerd als
voorbereiding op de verkiezingen van 18 maart 2015 en naar de cultuurdeelname van de Drentse burger.

Focus op kerntaken van de provincie Drenthe (PNS+)
Indicator: Inhoud van de werkbezoeken (PS).

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS (PS).

zie beleidsopgave 1.2

Het verbeteren van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten (PS).

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS (PS).

zie onder

Verhogen van de kwaliteit van besluitvorming (PS).
Indicatoren: Bijwonen van relevante presentaties (PS); Advisering aan PS door de werkgroep programmabegroting, BCA, Commissie van Onderzoek en overige (incidentele) statenwerkgroepen (PS); Organisatie van: Oplegnotities over strategische planning en controlen beleidsdocumenten; Politiek-bestuurlijk actuele evaluatieonderzoeken/panelonderzoeken; Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen (PS).

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en controlerende rollen van PS (PS)

De werkgroep programmabegroting en de BCA zijn in 2014 beide twee maal bij elkaar gekomen.
De Commissie van Onderzoek heeft in 2014 drie maal overlegd. Onderwerpen waren o.a.:
-  evaluatie vergaderstructuur  PS;
- inzet Drents Panel;
- regeling grote projecten.
De incidentele werkgroep verbonden partijen heeft ism de onderzoekers van de griffie PS geadviseerd over het vaststellen van een protocol verbonden partijen.
In 2014 hebben PS presentaties/ workshops bijgewoond over:
- financiering natuur;
- sturing verbonden partijen;
- evaluatie vergaderstructuur PS.
- risicomanagement

Beleidsopgave

Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Een kwalitatief goed werkend en uitvoerend openbaar bestuur in Drenthe.

(Visie op) toekomstbestendig bestuur.

Ontwikkelingen actief gevolgd zoals herindelingswens gemeente Haren met gemeente Tynaarlo.

Functionerend openbaar bestuur waaronder veiligheidsregio.

Functionerend openbaar bestuur waaronder veiligheidsregio.

Geen meldingen met betrekking tot integriteit van bestuurders.

Geen meldingen ontvangen.

Gemeenten en veiligheidsregio voldoen aan de landelijke normen.

De veiligheidsregio staat onder preventief toezicht.

Beleidsproductie en bedrijfsvoering van de provinciale organisatie is doeltreffend en doelmatig ingericht.

en 217a PW audit naar de mate van integraal werken in de organisatie.
Een 217a PW audit naar de borging van bestuursbesluiten in de organisatie, de vastlegging van de besluiten en van de stappen in de besluitvorming (in archieven reconstrueerbaar).

De audit naar integraal werken is in een afrondend stadium.

Toelichting

De audit naar de borging van bestuursbesluiten is in 2014 opgestart en wordt uitgevoerd in 2015.

Enkele (3) lichte quick scan onderzoeken op basis van actualiteit en risico., nog nader te bepalen.

Er zijn meerdere quickscans uitgevoerd gericht op de werking van de interne organisatie

Een betrouwbare provincie (als partner).

80% van de gestelde normen uit het kwaliteitshandvest worden nagekomen.

Uit het Klanttevreden-heidsonderzoek en het Telefonische bereikbaarheids-onderzoek (beide 2014) blijkt dat de organisatie onder de norm van 80% telefonische bereikbaarheid scoort

Toelichting

Aandachtspunten zijn het behalen van reactie- en afhandeltermijnen door de organisatie en het tijdig terugbellen of -mailen van klanten bij afwezigheid van een medewerker, om onnodig herhaalverkeer te voorkomen.

Het KCC behaalt deze normen wel ruim. Ook de toegankelijkheid van de website is conform de norm, net als de ontvangst-bevestiging op digitaal gestuurde aanvragen en berichten.

Product 1.2. Zichtbaar Drenthe

Beleidsopgave

Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door transparante en begrijpelijke informatie

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Het vergroten van de zichtbaarheid van het besluitvormingsproces van Provinciale Staten voor de (Drentse) samenleving (PS).
Indicatoren: Mate van publieke belangstelling (instellingen, inwoners) voor commissie- en statenvergaderingen (PS);  Mate van belangstelling van jongeren voor de op hen gerichte activiteiten, zoals scholenprogramma’s (PS);
Structurele berichtgeving over (de besluitvorming van) PS in de media (kranten, internet, radio, televisie) (PS); Aantal en diversiteit volgers van @PSDrenthe via de sociale media (PS); Bezettingsgraad Gast van de Staten en diversiteit van de deelnemers (PS).

Toegenomen zichtbaarheid van (de eigen rol en positie van) het middenbestuur binnen de (Drentse) samenleving (PS).

Project Gast van de Staten is ook in 2014 succesvol. Het is 5 keer georganiseerd met in totaal circa 125 gasten (= maximale bezetting).

Er hebben enkele speciale edities van Gast van de Staten plaatsgevonden om andere groepen te bereiken, waaronder scholieren, (recreatie) ondernemers en allochtone vrouwen-organisaties.

Twee jongerendebatten hebben plaatsgevonden: het Provinciaal Jeugddebat en Op weg naar het Lagerhuis. In totaal deden hier circa 150 jongeren aan mee. Dit is een hoger aantal t.o.v. 2013 (in 2013: 120 jongeren).

Er is een aantal dossiers behandeld met maatschappelijk ingrijpende gevolgen (o.a. windmolens en aansluiting N34). Hierbij was de belangstelling groot: veel publiek en groot aantal insprekers.

Twitteraccount van PS heeft circa 550 volgers. Het account wordt vooral gebruikt voor aankondigen van vergaderingen en verwijzen van nieuwsberichten. Daarnaast is gestart met Facebookpagina, met het accent op beleving.

Het vergroten van de toegankelijkheid van het besluitvormingsproces van Provinciale Staten voor de (Drentse) samenleving (PS).
Indicatoren: Aantal insprekers bij de commissievergaderingen (PS); Aantal en soort ingekomen stukken van derden t.b.v. PS; Aantal georganiseerde werkbezoeken en op welke beleidsterreinen(PS).

Toegenomen zichtbaarheid van (de eigen rol en positie van) het middenbestuur binnen de (Drentse) samenleving (PS).

In 2014 zijn 5 werkbezoeken georganiseerd, met de volgende onderwerpen:

- N33
- Vitaal platteland
- Recreatiepark
- RSP Emmen
- Groot wild

Transparante en begrijpelijke informatie voor doelgroepen.
Drents beleid krijgt voldoende aandacht in de media.
Indicatoren: Alle als zodanig aangemerkte (voorgenomen) besluiten zijn gepubliceerd.

Efficiënte en duidelijke (vindbare) provinciale publicaties volgens wettelijke vereisten.

Publicaties volgens wettelijke vereisten zijn gerealiseerd.

Bij grote projecten zijn belangstellenden actief geïnformeerd om samen tot oplossingen te komen.

Drents beleid heeft onder andere via 168 persberichten en 9 publicaties van  Drenthe Dichtbij in de huis-aan-huis kranten voldoende aandacht in de media gehad.

Media zijn tevreden over de wijze waarop zij worden gevoed met informatie vanuit de provincie.

Samenwerking met media is goed verlopen.

Kwalitatief goede dienstverlening: klantgericht, snel, op maat en efficiënt.
Indicatoren: Alle informatie op website is goedgekeurd door eigenaar; Bezoekers waarderen de website met een 7 of hoger; Het aantal ‘doorklikhandelingen’ op onze website, maximaal 4 klikken, en het aantal telefonische doorverbindingen zijn beperkt tot een minimum; Een hogere score in een volgend klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Score 2010: 7,35.

Eenduidige informatieverstrekking.

Eenduidige informatieverstrekking is gerealiseerd.

Website is actueel gehouden. Het aantal doorklikhandelingen is maximaal 4.

Eenheid Klant Contact Centrum geïmplementeerd en verder uitgebouwd.

Implementatie en verdere uitbouw KCC loopt volgens planning.

Geïmplementeerde kanalenstrategie.

In 2014 is de dienstverlening via het digitale kanaal verder versterkt door meer aanbod van e-formulieren en het klantgerichter maken van de website.

Toelichting

Om dienstverlening meer digitaal aan te bieden en te voldoen aan het programma ‘De Digitale Overheid 2017’ (BZK) en om daadwerkelijk aan kanaalsturing te kunnen doen zijn meer acties nodig. Gezien het cultuuraspect is aansluiting met het traject organisatie-ontwikkeling nodig. In 2015 gaan we hiermee verder.

Gebruiksvriendelijke website met actuele en juiste informatie.

Het KCC heeft de informatie in de kennisbank vraaggericht (vanuit de klant) en eenduidig geformuleerd, zodat deze direct publiceerbaar is op de website.

Tevreden relaties.

Onze klanten beoordelen onze dienstverlening met een 7,12 (score KTO).
Op telefonische bereikbaarheid scoorden we in 2014 een 5,4.

Toelichting

Uit het KTO blijkt dat klanten over het algemeen tevreden zijn, maar ook verbeterpunten voor onze dienstverlening zien.
Onze telefonische bereikbaarheid is onvoldoende. Aandachtspunten zijn het behalen van reactie- en afhandeltermijnen door de organisatie en het tijdig terugbellen of -mailen van klanten bij afwezigheid van een medewerker, om onnodig herhaalverkeer te voorkomen.
Het KCC behaalt de normen wel ruim.

Adequate en tijdige afhandeling van klachten, bezwaar- en beroepschriften.

Klachten, bezwaar- en beroepschriften zijn tijdig en adequaat afgehandeld.

Optimaal gebruik instrumenten relatiemanagement

Registratie klantcontacten door het KCC.

Een zo laag mogelijk aantal bezwaarschriften en klachten.

Door vooroverleg wordt een dalende lijn in het aantal bezwaarschriften en klachten gerealiseerd.

Een zo laag mogelijk aantal beroepsprocedures met betrekking tot beslissingen op bezwaarschriften.

Door de kwaliteit van de werkprocessen te verbeteren is het aantal beroepsprocedures beperkt.

Product 1.3. Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Beleidsopgave

Zorgen voor goede belangenbehartiging van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid

Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status

Optimale beïnvloeding, benutting en uitvoering van Europees(ese), Interregionale en Rijksbeleid(sinstrumenten).
Indicatoren: Resultaten op Drentse lobbydossiers.

Drents belang behartigd in SNN en IPO.

Drentse stand van zaken weergegeven in IPO Mid Year review 2014.

Drents belang behartigd bij de ontwikkeling van BIJ12 (interprovinciale uitvoeringsorganisatie).

Binnen IPO goed onderhandelingsresultaat transitie DLG behaald.

Drents belang behartigd in SNN.

Invloed op en kennis en benutting van Europese, Interregionale en Haagse beleidsvorming, subsidies en (financiële) instrumenten.

De Drentse doelen zijn succesvol vertaald naar de regionale Europese programma’s voor EFRO, INTERREG en POP voor de periode 2014-2020. Dankzij een succesvolle lobby is het OP EFRO budget voor Noord-Nederland uiteindelijk hoger uitgevallen dan verwacht.

Drents beleid en doelstellingen sluiten aan op de inhoud van de operationele programma’s EFRO, INTERREG en POP 2014 – 2020.

Drents beleid en doelstellingen sluiten aan op de inhoud van de operationele programnma's.

Drentse samenwerking in Europacommunicatie tussen gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Goede Drentse samenwerking.

Programmatische aanpak Europa ontwikkeld.

Drenthe heeft in 2014 met succes de Open Days georganiseerd. Meer participatie van de Drentse Gemeenten in het Europese is gerealiseerd.

Herkenbaar, zichtbaar, goed georganiseerd lobbyprofiel.

Werken aan zakelijke aanpak Public Affairs.

Het is noodzakelijk om dit lobbyprofiel te versterken.

Toelichting

Het lobbyprofiel is onvoldoende zichtbaar.

Versterking Drents profiel internationaal en internationale kennisuitwisseling m.b.t. economie, demografie, energie, milieu en plattelandsbeleid.

Drenthe bestuurlijk in positie gebracht binnen Europese innovatie partnerschappen en trans Europese netwerken. Blijkend uit:
- vervolgacties Comité van de Regio's rapporteurschap landbouw
- HNP vice-voorzitterschap
-Actief aan tafel bij DG's Europese Commissie
- Lobbygesprekken met Europarlementaiërs
- Voorzitter Europese Investeringsbank