Programma 3

Vitaal Drenthe : RSP

2013 2014
Realisatie Begroting Realisatie Verschil
Primitief Gewijzigd
RSP 11.969.724 16.110.485 12.918.193 11.999.866 918.327
Lasten 24.745.342 23.984.485 12.918.193 11.999.866 918.327
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 24.744.710 20.484.485 4.918.193 4.994.866 -76.673
RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs. 0 2.463.000 -6.814.000 -6.800.000 -14.000
Subsidie 0 2.463.000 -6.814.000 -6.800.000 -14.000
RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum. 16.871.968 5.300.000 5.300.000 5.220.115 79.885
Subsidie 16.864.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 0
Inkoop 7.968 100.000 100.000 20.115 79.885
RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid). 0 8.156.000 5.200.000 5.200.000 0
Subsidie 0 8.156.000 5.200.000 5.200.000 0
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. 7.872.742 4.565.485 1.232.193 1.236.143 -3.950
Subsidie 7.882.742 4.565.485 1.232.193 1.236.143 -3.950
Inkoop -10.000 0 0 0 0
RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden). 0 0 0 138.608 -138.608
Subsidie 0 0 0 138.608 -138.608

Toelichting

De totale afwijking betreft een nadeel van € 76.673,--. Dit nadeel wordt verrekend met de RSP-reserve. De voornaamste afwijkingen betreffen:

Spoorlijn Zwolle-Emmen
Hier is een nadeel gerealiseerd van € 138.608,--.  In 2014 zijn kosten gemaakt die verantwoord dienen te worden binnen het programma RSP. Hiermee was geen rekening gehouden. De gemaakte kosten passen binnen de doelstellingen en het totaal beschikbare budget van het programma RSP.

Bereikbaarheid Emmen-centrum:
Voor RSP gebiedsopgave 2A: bereikbaarheid Emmen-centrum is een voordeel van € 79.885,-- gerealiseerd.  In 2014 zijn minder proceskosten gemaakt dan begroot.

In 2014 hebben uw Staten ingestemd met de overeenkomst beëindiging samenwerking RSP Bereikbaarheid Assen. De begrotingswijzigingen die hieruit voortvloeiden zijn in de 1e Financiële actualisatie 2014 verwerkt.

Product 3.2. RSP/REP 631 3.500.000 8.000.000 7.005.000 995.000
Ruimtelijk Economisch Programma (REP). 631 3.500.000 8.000.000 7.005.000 995.000
Subsidie 0 3.500.000 8.000.000 7.005.000 995.000
Inkoop 631 0 0 0 0

Toelichting

De totale afwijking betreft een voordeel van € 995.000,--. Dit voordeel wordt verrekend met de reserve. De voornaamste afwijking betreft:

Beschikking REP
De verwachting was dat eind 2014 een beschikking in het kader van REP afgegeven kon worden. Dit is niet gelukt, vandaar dat een bedrage van € 995.000,-- als voordeel is ontstaan. De beschikking wordt begin 2015 afgegeven.

Baten -12.775.618 -7.874.000 0 0 0
Product 3.1. Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) -12.775.618 -7.874.000 0 0 0
RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs. 0 -7.874.000 0 0 0
Ontv. bijdragen 0 -7.874.000 0 0 0
RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. -12.775.618 0 0 0 0
Ontv.subsidies -12.775.618 0 0 0 0

Toelichting

Geen afwijking.

Product 3.2. RSP/REP 0 0 0 0 0
Ruimtelijk Economisch Programma (REP). 0 0 0 0 0

Toelichting

Niet van toepassing.

Verrekening met reserves

Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP

Toelichting

Saldo Programma 

918.327

Bestemming resultaat reserves bij programma

Bijdrage aan RSP reserve

918.327

Totaal verrekend met reserves

918.327

Resultaat programma na bestemming reserves

0